Latest News

Tuesday, April 26, 2016

ေရွး႐ုိးစြဲ လယ္ယာအမေတာ္ေၾကး၊ လယ္ယာေပၚလစီႏွင့္ အရင္းရွင္ ခြက္ေပ်ာက္မယ့္ကိန္း


အစိုးရသစ္တက္စ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာ့ ဆန္စပါး အသင္းနဲ႔ ေတြဆုံၿပီးေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေခ်းေငြ တစ္ဧကကုိ တစ္သိန္းခြဲ ေခ်းေပးမယ္ဆုိၿပီး သတင္းထြက္လာပါတယ္။ မၾကာမီကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မိုးေရႀကီးၿပီး လယ္ယာဧက သန္းခ်ီပ်က္စီးသြားလုိ႔ အစိုးရ အရန္၀ယ္ယူဖုိ႔ အစီအစဥ္ စတင္မယ္လုိ႔ ၾကားသိထားပါတယ္။ အခုလုိ အစုိးရ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိႏုိင္တဲ့ အခ်က္ရယ္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အျခားအခ်က္ေတြကုိလည္း ေလ့လာ သုံးသပ္ၾကေစဖို႔ ေဘာဂေဗဒ ႐ႈေထာင့္ကေန ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရေငြ၊ သုံးေငြ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တစ္ႏွစ္လုံး ၀င္ေငြဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၂၀၂၁ ဒသမ ၇၂၉ (က်ပ္ ၂၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ရေငြေတြဟာ သာမန္ရေငြ က်ပ္သန္း ၃၆၄၁ ဒသမ ၃၈၁၊ ေငြလုံးေငြရင္း ရေငြ က်ပ္သန္း ၄၂၀ ဒသမ ၀၀၀၊ ျပည္ပအကူအညီ က်ပ္သန္း ၁၀၀၃၉ ဒသမ ၁၂၄၊ ေခ်းယူရေငြ က်ပ္သန္း ၁၇၅၁၄၁ ဒသမ ၁၉၇ ျဖစ္ပါတယ္။ ရေငြရွိသလုိ သုံးေငြလည္း ရွိပါတယ္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္ဟာ က်ပ္သန္း ၆၁၉၀၈၉ ဒသမ ၉၇၆ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၂၄၁၅၀၅ ဒသမ ၇၂၄၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၃၆၇၇၅၆ ဒသမ ၂၇၃၊ အတုိးေပးေငြ က်ပ္သန္း ၃၂၈၀ ဒသမ ၈၅၀၊ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၁၇၀ ဒသမ ၅၅၉၊ ေပးဆပ္ေငြ က်ပ္သန္း ၆၃၇၃ ဒသမ ၅၇၁ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အသုံးစရိတ္နဲ႔ ရေငြကုိ ညီမွ်ျခင္း ခ်လုိက္ရင္ က်ပ္သန္း ၃၉၇၀၆၈ ဒသမ ၂၇ (က်ပ္ ၃၉၇ ဘီလ်ံ) လုိေငြ ျပေနပါတယ္။
လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ရေငြဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၈၉၁၀ ဒသမ ၀၀၀ (က်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြျဖင့္ သုံးေငြကေတာ့ က်ပ္သန္း ၄၀၈၈၅ ဒသမ ၇၄၅ (က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄၀) ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာေငြနဲ႔ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာေတာ့ က်ပ္ ၈ ဘီလ်ံေလာက္ အျမတ္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္ လုိေငြျပေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္လုိေငြ ထပ္ျပေနဦးမွာပါ။ လုိေငြျပေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ က်ားကန္ေပးဖု႔ိ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ကေန က်ခံေပးရမလား ဆုိတာရယ္၊ ျမန္မာ့ဆန္စပါးဟာ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္သူ အဆင့္မွာ ရွိသလားဆုိတာရယ္၊ ဆန္စပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး externality မ်ားလာတဲ့ အခ်က္ေတြရယ္ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ စီးပြားေရးက႑ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ပါလိမ့္မယ္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာလယ္ယာက႑ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဆန္စပါး စိုက္ဧက အေရအတြက္ဟာ မုိးစပါးစုိက္ဧက ၁၇ ဒသမ ၂ သန္းရွိၿပီး ေႏြစပါး စုိက္ဧကဟာ ၃ ဒသမ ၂ သန္းရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ဆန္စပါးစုိက္ဧက ၂၀ ဒသမ ၄ သန္းနီးပါးရွိၿပီး အျပည့္အ၀ စုိက္ပ်ဳိးခ့ဲလုိ႔ တစ္ဧက တင္း ၇၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိၿပီး စပါးတင္းေပါင္း ၁၅၆၆ သန္း ထြက္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ပဲမ်ဳိးစုံ စုိက္ပ်ဳိးဧက ၁၀ ဒသမ ၈၃ သန္းမွာရွိေနၿပီး ျပည္ပကုိ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၃၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မုိးရာသီအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး ေရႀကီးခဲ့လုိ႔ ဆန္စပါးနဲ႔ အျခားစုိက္ဧက ၃ သန္းနီးပါး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့လုိ႔ အဲဒီအတြက္ ႏုတ္လုိက္ရင္ေတာင္ ျပည္တြင္းဖူလုံတဲ့ အဆင့္မွာေတာ့ ရွိေနမယ္လုိ႔ တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္။
က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၀၀
အခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ေငြဟာ တစ္ဧကကုိ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ဧကေပါင္း ၁၆ သန္း (အၾကမ္း) အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၀၀၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီလ်ံနဲ႔ဆုိရင္ ၂၄၀၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာနည္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ စုစုေပါင္း စုိက္ဧက ၁၆ သန္း × တစ္ဧက တစ္သိန္းခြဲ = ၂၄၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ အစိုးရ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ထပ္မံတုိးလာဦး မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာပါၿပီ။ အစုိးရ စုိက္ထုတ္က်ခံေပးမယ့္ လယ္ယာေခ်းေငြ အစီအစဥ္ဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျပလည္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္ေပမယ့္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပေနမႈကုိ ပုိႏြံနစ္သြားေစႏုိင္သလို ေထာက္ပံ့မယ့္ ေငြေၾကာင့္ စီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာထိ ရွိႏုိင္မလဲ ဆုိတာကုိလည္း ျပန္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္လိုျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ေငြပမာဏကုိ ဘယ္လုိရွာေဖြမလဲ၊ ေငြစကၠဴ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ရွိတာကိုလည္း ထည့္တြက္ရမွာပါ။ ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၂၄၀၀ ကုိ သာမန္ေငြစာရင္းကေန ထုတ္သုံးမွာလား ဘယ္ကေန ရွာသုံးမလဲဆုိတဲ့ ေငြကိစၥ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မုိးႀကီးတ့ဲအတြက္ စုိက္ဧက မ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့တာရယ္၊ အခုရာသီဥတု ပူျပင္းတာေၾကာင့္ အရန္ဆန္၀ယ္ယူမႈ အစီအစဥ္ကုိလည္း စတင္မယ္လုိ႔ ၾကားသိထားလုိ႔ အစုိးရ ေငြစုိက္ထုတ္ရမယ့္ စီမံကိန္း ထပ္တုိးေနသလုိပါပဲ။ အစုိးရကုိယ္တုိင္ အရန္ဆန္ ၀ယ္ယူမယ္ဆုိရင္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ထပ္တက္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကုန္က်စရိတ္အတြက္ ပုိက္ဆံကုိ ဘယ္ေနရာက ယူသုံးမွာလဲဆုိတဲ့ ေငြၾကးပမာဏဆုိင္ရာ ျပႆနာ ေပၚလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ ထည့္တြက္ရမယ္၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ တက္လာႏိုင္ေျခ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ထိ လ်ာထားသလဲ ဆုိတာရယ္၊ အဲဒီ အစုိးရ အသုံးစရိတ္ေတြေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနဲ႔ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ တက္လာႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိ တြက္ခ်က္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အရင္းအႏွီး ကုန္ထြက္အခ်ဳိး၊ အသြင္းအထြက္ စိစစ္နည္း၊ အစြန္းထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအားရဲ႕ သြင္းအားစုျပန္ရခ်က္စတဲ့ စီးပြားေရး သခ်ၤာရပ္ဆုိင္ရာ တြက္ခ်က္တဲ့နည္းေတြ တြက္ခ်က္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ့ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဘ၀ ဖြံၿဖဳိးလာေအာင္ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပ အေျခအေန၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ အစုိးရ စိုက္ထုတ္ၿပီး ကူညီပံ့ပုိးေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ ေငြစကၠဴ ပမာဏ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေစ်းကြက္ထဲကုိ ေရာက္လာၿပီး စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေနတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကလည္း ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရ စုိက္ထုတ္က်ခံေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္း ေစ်းေကာင္း မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္စပါး ေစ်းေကာင္း မရရွိမႈေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့၊ အေၾကြး ႏြံနစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး နာတာရွည္ ဒုကၡကုိ ကယ္တင္ခ်င္လုိ႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထက္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြလည္း ရွိေနလုိ႔ ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ဆန္စပါးကိုရွင္းရန္ other factors
လယ္သမားေတြအတြက္ စပါးအပါအ၀င္ အျခားသီးႏွံေတြ ေပၚခ်ိန္တုိင္း ေစ်းေကာင္း မရတာဟာ ဆန္ကုန္သည္ေတြရဲ႕ ေစ်းကစားမႈ၊ ေစ်းႏွိမ့္မႈ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ဟုတ္ဟန္မတူဘူး။ ဆန္စပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စရိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတယ္။ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ ေနရာကေနၿပီး ေနာက္ဆုံး စားသုံးသူအထိ စရိတ္မ်ဥ္းတန္း ေရးဆြဲလုိက္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ စရိတ္ျမင့္ တက္ေနသလဲ ဆုိတာကုိ ေလ့လာရမယ္။ စရိတ္ မာဂ်င္ရွိသလုိ အျမတ္မာဂ်င္လည္း ရွိပါတယ္။ စရိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြအနက္ မ်ဳိးစရိတ္၊ ေန႔စားစရိတ္၊ ေရသြင္းစရိတ္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစရိတ္၊ ပ်ဳိးပင္စရိတ္၊ ပ်ဳိးႏုတ္စရိတ္၊ အလုပ္သမား စရိတ္၊ ဆန္စက္ကုိ သယ္ယူစရိတ္၊ ဆန္ႀကိတ္ခြဲစရိတ္၊ သုိေလွာင္စရိတ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚသယ္ယူ စရိတ္၊ ဂုိေဒါင္စရိတ္၊ သေဘၤာတင္စရိတ္၊ ရန္ကုန္အေရာက္ ဒါမွမဟုတ္ ပြဲ႐ုံအေရာက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ စရိတ္၊ နယ္စပ္အေရာက္ စရိတ္၊ ရန္ကုန္သေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းစရိတ္၊ သေဘၤာတင္စရိတ္ အဲဒီစရိတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ကုန္က်တဲ့ စရိတ္ကုိ အလ်ားလုိက္ မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲသင့္ပါတယ္။ အဲဒီစရိတ္ေတြထဲမွာ ဘယ္အပိုင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ အစုိးရ လုပ္ႏုိင္မလဲ စဥ္းစား အေျဖရွာသင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း သေဘၤာတင္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းဟာ ညီမွ်ေနတယ္လုိ႔ စာတမ္းတစ္ခုမွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ဂုိေဒါင္၊ ကြန္တိန္နာေၾကး၊ သေဘၤာတင္ခ၊ စာရြက္စာတမ္းခ စတဲ့ သေဘၤာေပၚေရာက္ဖုိ႔ ျဖတ္သန္းရတဲ့ logistics ကုန္က်စရိတ္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာသင့္တယ္။
စရိတ္ အသီးသီးထဲက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ဟာ အႀကီးျမင့္ဆုံးျဖစ္လုိ႔ လယ္သမားေတြရဲ႕ စပါး၊ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေစ်းေကာင္းရဖုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းစရိတ္၊ အျခားျပည္ပသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရင္ လယ္သမားေတြဘ၀ ေကာင္းစားလာမွာပဲ။ ဒုတိယအခ်က္ ဆန္ကုန္သည္ေတြ စပါးေပၚခ်ိန္၊ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ ေစ်းကစားသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖုိ႔ပဲ။ တတိယအခ်က္က ေရာင္း၀ယ္ျဖန္ျဖဴးတဲ့ ေနရာမွာ ႀကိဳက္ေစ်းမရရင္ ေဖးမေပးမယ့္ ေခ်းေငြစနစ္၊ သုိေလွာင္ထားရင္ သိုေလွာင္ေခ်းေငြ၊ အစုိးရ ဂုိေဒါင္မွာ ခဏေလွာင္ဖုိ႔ ဂုိေဒါင္ေတြ ေဆာက္ေပးၿပီး ဂုိေဒါင္ထားခစနစ္၊ ဆန္စပါး အာမခံစနစ္ စတာေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဘ၀ မတုိးတက္ဘူးဆုိရင္ လယ္စုိက္ခ်ိန္မွာလား၊ ဆန္စပါး ေပၚၿပီးခ်ိန္မွလား ဆုိတာကုိ တြက္ခ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္က လယ္ယာက႑ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ လယ္ယာက႑နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ေပါင္းစည္းၿပီး လယ္ယာ ေပၚလစီတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြယ္ရမယ္ဆုိတာ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ဆုိရင္ ေစ်းေကာင္းမရတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ေပးရတဲ့ အပုိေဆာင္း စရိတ္ေတြကုိ အစုိးရက ဘယ္လုိေလွ်ာ့ခ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ နည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ဆန္စပါး ဆပ္ပလုိင္းခ်ိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ ဘယ္လုိေခ်းေငြပုံစံေတြနဲ႔ ဖန္တီးရင္ ျဖစ္ႏုိင္မလဲဆုိတာကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စဥ္းစားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္တယ္။ လယ္ယာက႑ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံနဲ႔ ႏွီးႏႊယ္ေနတ့ဲ အစုိးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ဘယ္လုိ ပယ္ဖ်က္ရမလဲ၊ ေခ်ာမြတ္ေအာင္ လုပ္ရမလဲ ဆုိတာဟာလည္း လယ္ယာက႑ အပုိေဆာင္းစရိတ္ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္က ဆန္စပါးဟာ အဓိက စီးပြားေရး တြန္းအားလား၊ အျခားသီးႏွံေတြက စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ တြန္းအားလားဆုိတဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္အားသာခ်က္ comparative advantage စီးပြားေရး သီအုိရီနဲ႔လည္း တြက္ခ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ဆန္စပါးအစား ဆီထြက္ သီးႏွံေတြ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ျခင္းရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ႏႈိင္းယွဥ္ အားသာခ်က္ကုိ တြက္ခ်က္ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဧၿပီလအတြင္း အိႏိၵယ၀ယ္လက္ေၾကာင့္ မတ္ပဲေစ်း တစ္တန္ကုိ ၁၈ သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ ေစ်းေပါက္ေနၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၁၂၃၃၆၅ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့လို႔ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သီးႏွံေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူအတြက္ ေစ်းကြက္သီးႏွံ ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ႏႈိင္းယွဥ္ အားသာခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အာရွပဲစုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား အထြက္တုိး စာရင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ အထြက္ႏႈန္းလုိက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနလုိ႔ ထုတ္လုပ္သူ ေစ်းကြက္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေစ်းႏႈန္းအားသာခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။
ပုဂၢလိကက႑
လယ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း ျပင္ရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဥပမာ လယ္သမားဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ထဲမွာ လယ္ယာမဲ့ေတြကုိ ကာကြယ္မႈ ေပးမထားျခင္း၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္ေျမယာကို ေစ်းကြက္ျဖစ္မယ့္ သီးႏွံ စိတ္ႀကိဳက္ စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ ေပးမထားျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ေပါင္ႏွံၿပီး ႏွစ္ရွည္အရင္းအႏွီး လုပ္ခြင့္ေပးမထားျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသုေတသန ခန္႔မွန္းခ်က္ စာတမ္းတစ္ခုထဲမွာ ေျမယာမဲ့ လယ္ယာလုပ္သား ၁၀ သန္း ရွိပါတယ္။
ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ တစ္ဧက တစ္သိန္းခြဲ ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ အစုိးရကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္တာထက္ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကက အဲဒီေလာက္ ေငြေၾကးကုိ စုိက္ထုတ္တဲ့ ေနရာမွာ အစုိးရကုိယ္တုိင္ အာမခံထားတဲ့ စနစ္ကုိ လွည့္သုံးလုိ႔ ရပါတယ္။ အစုိးရႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကုိ ေရာင္းၿပီး (အေပါင္ခံထားၿပီး) အာမခံ ေပးရမွာပါ။ အတုိးႏႈန္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစုိးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ေရာင္းၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ပုဂၢလိကဘဏ္ကုိ အတုိးေပးရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္လုိက္ရင္ ေငြစကၠဴ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀စရာ မလုိသလုိ၊ money supply ျဖစ္မႈကုိလည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက႑လည္း တက္လာမွာပါ။ ပုဂၢလိက က႑အခ်င္းခ်င္း အၿပဳိင္အဆုိင္ ျဖစ္လာၿပီး ဘာမဆုိ အစုိးရ ကူညီေပးရမယ္ဆုိတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ အုိင္ဒီယာလည္း ေပ်ာက္ႏုိင္မွာပါ။ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ ပါ၀င္ေနလုိ႔ရွိရင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္သလုိ ဗ်ဳ႐ုိကရက္ေတြရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အက်င့္ေဟာင္းေတြေၾကာင့္ ေပ့ါေစခ်င္လုိ႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထုိးမွ ေဆးအတြက္နဲ႔ ေလးဆုိသလုိ ျဖစ္ေနပါဦးမယ္။ good govermance ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရသလုိ legal approach ဘက္လည္း ပံ့ပုိးရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။
Writer:
သန္းစုိး (ေဘာဂေဗဒ)
============
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment