Latest News

Wednesday, August 14, 2019

၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာပင္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚ ဆိုး၀ါးစြာ ထိခုိက္ေစပါလိမ့္မည္


ေနာင္ႏွစ္ ၁၀၀၊ ႏွစ္ ၅၀ မွသာ မဟုုတ္ဘဲ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာပင္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚ ဆိုး၀ါးစြာ ထိခုိက္ေစပါလိမ့္မည္။ (English below)

ကမာၻ႔အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အျခားႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ပိုုမိုုေတြ႔ႀကံဳလာရမည္ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာၿပီး ကမ္းရိုုးတန္းေဒသမ်ား ေရလႊမ္းမိုုးခံရမည္။ ရာသီဥတုု ျပင္းထန္ျခင္း၊ မိုုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တုန္းကကဲ့သိုု႔) ႏွင့္ ဆိုုင္ကလုန္း မုုန္တိုုင္းမ်ား (နာဂစ္မုုန္တိုုင္းကဲ့သိုု႔) လည္း မၾကာခဏျဖစ္ပြားလာမည္။ မုုတ္သုုန္မိုုးသည္ ခန္႔မွန္းမရေအာင္ ျဖစ္ၿပီး စိုုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔ေစမည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုုတြင္ မခံမရပ္ႏိုုင္ေအာင္ ပူျပင္းလာလိမ့္မည္။ ယခုုအခါ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ အလြန္အမင္းျဖစ္ေသာေန႔ရက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ႀကံဳရေသးသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ အစိုုးရ အသီးသီးက ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲလာမႈကိုု တြန္းလွန္ရန္ ယခုုခ်က္ခ်င္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သည့္တုိင္ ဤရာစုုႏွစ္အကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၌ အလြန္အမင္း ပူျပင္းေသာရက္ေပါင္း တစ္ႏွစ္လွွ်င္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ခံစားရႏိုုင္သည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူ မေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက (ထိုသုိ႔ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခက ပိုမ်ားေနသည္) မ်ားမၾကာမီတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ အသက္အႏၲရာယ္ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေစေလာက္ေသာ အပူဒဏ္ကိုု ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုုင္း လေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုုးတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသင့္ပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕ဆံုုးက ပါ၀င္ကာ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အေရးဆိုုသင့္ပါသည္။

ျပည္တြင္း၌လည္း အစိုုးရအဖြဲ႔က ျပဳလုုပ္သမွ် ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုုးတြင္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပိုုမိုု စိမ္းစိုုေသာ အနာဂတ္ကိုု အျမဲတေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သစ္ေတာမ်ား၊ ကမ္းရိုုးတန္းႏွင့္ ထူးျခားစံုုလင္ေသာ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားအသံုုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပိုု႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးကိုု ဗဟိုုျပဳျခင္း၊ ပိုမိုစိမ္းစိုုေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တည္္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ စြမ္းအင္ သံုုးစြဲမႈကိုု ျမွင့္တင္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ား စံနမူနာျပဳႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာသင့္ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲလာမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတုုိ႔သည္ တုိင္းသူျပည္သား အားလံုုးကိုု စည္းလံုုးညီညြတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ယခုုလက္ရွိတြင္ မိမိတိုု႔ ႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ေနရသည့္ အေရးအႀကီးဆံုုးေသာ အေရးကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Climate change will have a devastating impact on Myanmar. Not just in a 100 years or 50 years but in the 10-20 years to come.

More than almost any other country in the world, Myanmar will be negatively affected by rising global temperatures: sea levels with rise, inundating coastal cities; extreme weather, including drought, floods (as in 2015) and cyclones (like Nargis) will become far more common; and the Monsoon rains will become unpredictable, making agriculture impossible.

Most of Myanmar will also become unbearably hot. Today, Myanmar faces perhaps 10 days of extreme heat. Even if governments around the world now take strong action to combat climate change, Myanmar by late this century will still face over 200 days of extreme heat a year. If no strong action is taken (which is likely) Myanmar will face many months of deadly heat every year very soon.

Myanmar should be a global champion in the fight to protect the environment. At global forums it should take the lead in demanding aggressive action to limit climate change.

At home, every decision the government takes should be informed by climate change and the need for a greener future. And it should set an example for others to follow, by safeguarding its forests, coastlines and unique biodiversity; restricting car use and placing public transport at the centre of urban planning; building greener cities and promoting clean energy.

Protecting the environment and preparing for climate change should be the issue uniting all peoples in Myanmar. It is by far the most important issue facing the country.

No comments:

Post a Comment