Latest News

Thursday, March 28, 2019

အဆိုးသံသရာလည္ေနသည့္ကေလးအဟာရခ်ိဳ ့တဲ ့မွဳျပႆနာသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္လို

အဆိုးသံသရာလည္ေနသည့္ကေလးအဟာရခ်ိဳ ့တဲ ့မွဳျပႆနာသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္  ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္လို


သာေပါင္းျမို ့နယ္ကအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကအဟာရတိုက္ေက်ြးမမွဳအစီအစဥ္တစ္ခုကိုေတြ ့ရပံဳ

  အဆိုးသံသရာလည္ေနသည့္ကေလးအဟာရခ်ိဳ ့တဲ ့မွဳျပႆနာ

    ကိုအေျခခံညာသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပုသိမ္ျမိဳ ့မွအေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေဒါက္တာစစ္တင္ကေျပာသည္။



    “အဓိကေတာ့အားလံုးတာ၀န္ရွိတယ္တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ရွိတယ္ အဲ ့ေတာ့အေျခခံမွာက်န္းမာေရးအသိရမလာရင္ ကုတင္ငါးရာေဆာက္ေဆာက္ တစ္ေထာင္ေဆာက္ေဆာက္ျပည့္ လ်ွံ ့ေနမွာပဲ ေျပာခ်င္တာက ပညာေရးအေျခခံမွာတည္းကစမွ အဆိုးသံသရာကြင္းဆက္ကလည္းလြတ္မွာခုကမသိတာနဲ ့မရွိတာေပါင္းလိုက္ေတာ့ဘာမွလုပ္မရျဖစ္ေနတာ”ဟု၄င္းကဆိုသည္။

၎ဆိုုလိုုသည့္ အဓိပၺါယ္မွာ က်န္းမာေရးပညာေပးမႈကိုု အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကိုုသာ ဦးတည္ေပးေနျခင္းက ျပႆနာ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကိုု ေခ်ဖ်က္ႏိုုင္ျခင္းမရွိဘဲ က်န္းမာေရးအသိအားနည္းမႈ၊ စီးပြားေရး အေျခအေန နိမ့္က်မႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တိုုင္းျပည္ဝင္ေငြ နည္းပါးမႈတိုု႔က ကြင္းဆက္သဖြယ္ျဖစ္ေနကာ အဆိုုးသံသရာသဖြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 

   

    အဟာရျပည့္၀ျပီးက်န္းမာၾကံ ့ခိုင္သည့္ ကေလးမ်ားျဖစ္လာေစရန္မွာ ကို္ယ္၀န္ေဆာင္ကာလနွင့္နိ ့တိုက္ေနစဥ္တြင္မိခင္မွအဟာရျပည့္၀ေအာင္စားေသာက္ရန္၊ေမြးစမွေျခာက္လအထိမိခင္တစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာ တိုက္ရန္၊နွင့္ေျခာက္လေက်ာ္မွနွစ္နွစ္အတြင္းအသက္အေလ်ာက္လိုအပ္သာျဖည့္စြက္စာအဟာရကိုေက်ြးေမြးရန္အဓီကလိုအပ္သည္ဟုSUNCSAအဟာရျမွင့္တင္ေရးအရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းကြန္ယက္မွအဟာရပညာရွင္ဦးစိုးညီညီကေျပာသည္။

    အဟာရျပည့္၀တဲ ့ကေလးေတြကၾကီးလာရင္က်န္းမာတဲ ့ကေလးေတြျဖစ္မယ္ ဥာဏ္ရည္ပိုျမင့္မယ္ပိုျပီးက်န္းမာမယ္ ပညာပိုတတ္မယ္ ၀င္ေငြပိုေကာင္းမယ္ နိုင္ငံရဲ ့ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုပိုျပီးအရွိန္အဟုန္ျဖစ္ေစမယ္”ဟု၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

    အဆိုးသံသရာကြင္းဆက္ကိုဖ်က္ပစ္ရန္ အေျခခံပညာေရးတြင္ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္လိုအပ္သလို နိုင္ငံေတာ္မွလည္းစီးပြါးေရးကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ဟု နိုင္ငံေရးေလ ့လာသူပုသိမ္ေဒသခံဦးသန္း၀င္းကဆိုသည္။

    အျခားနိုင္ငံေတြမွာက်န္းမာေရးကိုအေျခခံပညာမွာတည္းကစသင္တာက်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံမွာကဒါေတြမရွိဘူးက်ြန္ေတာ္တို ့ဆိုလည္းေမြးစကေနေျခာက္လအထိမိခင္နို ့ကသာအေကာင္းဆံုးဆိုတာစာေတြဖတ္မွခုမွသိရတာ တကယ္ဆိုအသိဥာဏ္ပညာနဲ ့ခ်င့္ခ်ိန္လိုက္မွာလိုအပ္တဲ ့အဟာရတို ့ဗီတာမင္တို ့ဆိုတာကုိသိမွာအဲ ့ေတာ့ပညာေရးကိုစေျပာင္းရမယ္စီးပြါးေရးလည္းေကာင္းမြန္ေအာင္စီမံေပးရမယ္ စီးပြါးေရးေနာက္က်ရင္ပညာေရးေနာက္က်မယ္ပညာေရးေနာက္က်ရင္အသိဥာဏ္ပညာေနာက္က်မယ္ဒါကကြင္းဆက္သံသရာပဲ”ဟု၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

    သို ့ေသာ္လည္းေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမွဳစီးပြါးေရးအေျခေနမ်ားေၾကာင့္ အဆိုးသံသရာကြင္းဆက္ သံသရာလည္ေနျပီး က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပညာေပးမွဳမ်ားမွာအားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွတိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သူေထြးကေျပာသည္။

    ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးျပည္သူ ့က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဒုတိယတိုင္းဦးစီးမွဴေဒါက္တာေဖေအာင္ကအဆိုးသံသရာကြင္းဆက္ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ျပည္သူမ်ားကလည္းက်န္းမာေရးဌာနကိုယံုၾကည္အားကိုးလာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းနွင့္ လတ္တေလာက်န္းမာေရးဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းအင္းအားနည္းပါးေနသည္ဟု ေျပာသည္။

    ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္းအဟာရခ်ို ့တဲ ့မွဳနွင့္ပုညက္မွဳမွာ ျမန္မာစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ဒုတိယ အဆုိးဆံုးေနရာတြင္ရွိေနသည္ဟုက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည္ ့MDHS(2015)တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မ်ိဳးမင္းပိုင္


No comments:

Post a Comment