Latest News

Friday, December 21, 2018

ဒီမိုကေရစီဟာ အလြန္ ဆုတ္ၿဖဲကားယားႏိုင္သည္ဟု ျမင့္သန္းေျပာသည္


'ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ကိုင္တြယ္ထားသည့္ (လူေရးသာသည္ဟု မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔ ထင္မွတ္လက္ခံေန)သူမ်ားကသာ အျခားသူတို႔အား မေရးရ မေျပာရဟူေသာ အမိန္႔ကို ေပးႏိုင္ပါသည္' ဟူေသာဝါက်ျဖင့္ စာေရးဆရာျမင့္သန္းက သူ၏ အေတြးေနာက္က အေရး ၂ စာအုပ္အမွာစာကို အဆုံးသတ္သည္။
သူ၏ အေတြးေနာက္က အေရး ၂ ႏိုင္ငံတို႔၏အေရး။ ေပါက္နဲ႔ေက်း။ ေလာက္ေလးခြနဲ႔ ေလာက္စာလုံးနဲ႔ ဆိုသည့္စာအုပ္ကို 'အစ' ဟူေသာေဆာင္းပါးႏွင့္ စသည္။ ထို အစ ေဆာင္းပါးကိုလည္း 'က်ြန္ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလုံး/ စာလုံးကို ဘဝင္က်သူ မဟုတ္ပါ' ဟု အစျပဳသည္။
သူငယ္စဥ္က ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းကို စဖတ္ေတာ့ 'က်ြန္ေတာ့္အတြက္မွာမူ ဒီမိုကေရစီသည္ အလြန္ဆုတ္ၿဖဲကားယားႏိုင္ေသာ စနစ္ဟု ျမင္မိခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအပိုင္းက တာဝန္မရွိသလို ေန၍ရေသာစနစ္တမ်ိဳးဟု ျမင္မိသည္' ဟုဆိုသည္။
'မင္း ဖတ္ရလို႔ သိထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ မတူဘူး။ မင္း ေျပာဆိုေနတာေတြက စနစ္အေၾကာင္း။ စနစ္အရလုပ္တာ။ တို႔ဆီမွာက လုပ္ေနတာက စနစ္ပဲ။ မင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားမယ္ဟု ဆိုသည္' ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူ႔အေဖ၏ ေကာက္ခ်က္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ။ ယင္းေကာက္ခ်က္သည္ ယခုတိုင္ လတ္ဆတ္ေနတုန္း။ ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါဝင္ခ့သူမွန္သမ်ွ အမႈံးခံခဲ့ရ။ လုပ္ေနတာက စနစ္ဆိုတာကို က်င့္သုံးၿမဲ က်င့္သုံးေနသည့္ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားေနတုန္း။

သူ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို ေသခ်ာေလ့လာေသာအခါ 'ဒီမိုကေရစီသည္ ဘာသာစကားေဘာင္ထဲမွ လက္ခံနားလည္ပုံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပရဝုဏ္အတြင္း လက္ခံနားလည္ပုံတို႔မွာ မတူေၾကာင္း ေတြ႔လာရသည္။ အထူးသျဖင့္ အျပဳအမူပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ငယ္စဥ္က က်ြန္ေတာ္ျမင္ခ့ဲမိေသာ 'ဒီမိုကေရစီသည္ အလြန္ဆုတ္ၿဖဲကားယားႏိုင္ေသာစနစ္' ဟု ျမင္မိခဲ့သည့္အျမင္မွာ ျပန္၍ ေပၚလာေတာ့သည္။ အလြန္ဆုတ္ၿဖဲကားယားႏိုင္ေသာစနစ္ဟု က်ြန္ေတာ္ျမင္ခ့ဲမိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ မည္သူ႔တြင္မွ တာဝန္မရွိေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္' ဟု သူ႔ငယ္အျမင္ကို ထပ္မံေထာက္ခံထားသည္။
ႏွစ္ဆယ္ရာစုသည္ ဒီမိုကေရစီကို နာမည္ဖ်က္လိုက္ေသာ ကာလႀကီးတခုႏွင့္ တူေနေသးသည္ဟုဆိုကာ
'ဒီမိုကေရစီကို အေနာက္တုိင္းလူျဖဴအသင္းအပင္းတုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ ကုလသမဂၢက ထုတ္လုပ္ေသာ “လူ႔အခြင့္အေရး” ဟုဆုိေသာ အျမင္တစ္ခုနွင့္ ေရာေမႊလုိက္ၾကသည္။ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ဟူေသာ စကားလံုး/စာလံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား အေပၚ မင္းတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ တုိ႔လည္း လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္ဟူေသာ အျမင္ကိုလက္ခံကာ သံုးစြဲလာၾကေလသည္။ အထူးသျဖင့္၊ နုိင္ငံငယ္မ်ားကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳမ်ားသည္ အရင္းရွင္ စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္ ေရာေထြးသြားတတ္ၾကသည္။(အက်ယ္ကို ဒါလ္ Robert Dahl၏ On Democracy, Yale University Press ၁၉၉၈တြင္ ၾကည့္ပါ။) ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ ပိုက္ဆံလုိတယ္ဟု ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေၾကးရတတ္မ်ားကို အားယူရသည္။ ပိုက္ဆံရွိမွ မွားေသာ အမွားမ်ားကို ျပင္နုိင္သည္။ ပိုက္ဆံရွိသျဖင့္ အရင္းရွင္ စီးပြားေရး အျမင္အရ (အားနည္းသူမ်ားကို) ဗိုလ္က် စိုးမုိးမွဳျပဳနုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားတြင္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမွဳ မ်ားမ်ားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမွဳမ်ားသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူ႔အဆင့္အတန္း၊ သာမန္ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမွဳဆက္ဆံေရးဘဝကို မ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး စဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ နုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ ဥပေဒတုိ႔ကို ေပါင္းစည္းကာ လုိုလွ်င္ လုိသလုိသံုးျပီး ျပည္သူတုိ႔ကို ႏွိပ္ကြပ္နုိင္သည္။ ဥပမာ၊ သံသယပုဒ္မမ်ား၊ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး အေျခခံပုဒ္မမ်ား.. စသည္တုိ႔မွာ ဒီမိုကေရစီအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာရွင္တုိင္း၏ လက္နက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ ပို၍ဆုိးရြားသည္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ နုိင္ငံတစ္စံုတစ္ခုကို နုိင္ငံေရးအရ လုပ္ကိုင္စြမ္းေဆာင္ခြင့္ ရသူမ်ား( နုိင္ငံေရး အာဏာ ရသူမ်ား)၏ ငါ လုပ္ျပမယ္ ဟူေသာ ‘ငါကို ဗဟိုျပဳ အျမင္’ ႀကီးမားမွဳမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာ ရတုန္းလုပ္ျပမယ္ ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ဘဝအေျချပဳ အျမင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို တားမထားနုိင္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မဲေရြးသည့္အခါ ထုိလူမ်ား မဲ မရသျဖင့္ ျပဳတ္သြားၾကေလေသာ္ သူတုိ႔လုပ္ခဲ့သည့္အထဲမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ား၊ မျပီးေျမာက္ခဲ့သည္မ်ားကို ေနာက္လူက လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ေတာ့မည္။ ျပဳတ္သြားသူမ်ားတြင္လည္း တာဝန္မရွိ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဲေပးလုိ႔ က်ဳပ္ေနရာရတာ။ ဒီေတာ့ လုပ္တယ္။ မျဖစ္တာေတာ့ မတက္နုိင္ဘူးဟု ဆုိနုိင္သည္။ (ခုေနေတာ့ အသက္လည္း ႀကီးျပီ။ က်န္းမာေရးကလည္း သိပ္မေကာင္းဘူးဆုိေသာ ဆင္ေျခမ်ိဳး ေပးလုိေသာ္၊ ေပးနုိင္ေသးသည္။) တုိင္းျပည္အတြက္ ဘာမွ်မျဖစ္လည္း သူတုိ႔တြင္ ပင္စင္လစာ ေကာင္းေကာင္းရေပမည္။ မဲေပးမိသူတုိ႔သည္သာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ အျပစ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု နားလည္လက္ခံကာ ေပးခဲ့ရေသာ မဲဆုိသည္မွာ ေရဖိတ္စပါးထက္ မပို။
တခါက အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ြန္ဆင္ Lyndon B. Johnson၏ အႀကံေပးအရာရွိ ဘ(ရာ)ဇင္စကီး Zbigniew Kazimierz Brzezinski၏ သားျဖစ္သူ မာ့(ခ) Mark Brzezinzki က ေရးခဲ့ဘူးသည္-
က်ြန္ေတာ့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ အနက္ေဖာ္ၾကစမ္းပါလို႔ ေမးလိုက္မိတယ္။ က်ြန္ေတာ္ေမ်ွာ္လင့္ထားမိတာက ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ အေဆာက္အအုံ အသီးသီးအတြင္းက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈဆိုတာမ်ိဳးေတြ။ ဒါေပတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြက ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို အဆင့္အတန္းတခုမွာ ရွိေနဖို႔အတြက္ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတဲ့အေၾကာင္း..။ က်န္းမာေရး ပညာေရး အိမ္ရာေနရာခ်ထားမႈစတာေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ယူမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ (အဲဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့) ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပဲ..
သို႔႔ျဖစ္ေလရာ၊ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စာလံုး/စကားလံုးမွာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ အသံုးတည့္ရံု သံုးေသာ စကားလံုး/ စာလံုးသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ျပည္သူျပည္သား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုတ္။ ပို၍ ဆုိးရြားလာသည္မွာ၊ ျပည္သူက တင္ေျမွာက္ထားသည္ဟုဆုိေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ျပည္သူက တင္ေျမွာက္ထားသျဖင့္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္နုိင္သည္ဆုိေသာ အျမင္ ေပါက္သြားၾကျခင္းလည္း ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျပဳရန္အတြက္လည္း မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္ အသံုးခ်၍ ရေပေသးသည္။ ထုိမွ်သာမက၊ အင္အားၾကီး လက္နက္နုိင္ငံမ်ားက အင္အားငယ္ေသာ၊ ကိုလုိနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကေသာ၊ တတိယကမာၻ အေနအထားအတုိင္း ျဖစ္ေနေသးေသာ၊ နုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးမ်ားတြင္ပင္ ဒီမုိကေရစီတစ္လံုး တြင္တြင္သံုးကာ ေဇာ္ကလီစြက္နုိင္ၾကေပေသးသည္။' ဟု လည္းေကာင္း။
'ဒီမုိကေရစီသည္ မူလလက္ေဟာင္း ဂရိဘာသာစကား၌ အနက္ေဖာ္ေသာ Demos = သာမန္လူမ်ား၊ Kratos = အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ သာမန္လူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုေသာ ထုိ အေနအထားမွ ေဝးခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္မွာ ၾကာလွေပျပီ။ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုိ႔ငွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နုိင္ငံတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ဗံုးၾကဲျခင္း၊ စစ္အင္အားျဖင့္ သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ထူေထာင္ကာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားကို မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း၊ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ ထိန္းကြပ္ၾကပ္ညွပ္ထားျခင္း ..မ်ား လုပ္နုိင္သည္ဟု လက္ခံသူမ်ား ရွိသည္ကဲ့သို႔..။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ မဲဆႏၵေပးကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ (ျမိဳ႕ျပ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားက) စည္းကမ္း နည္းလမ္းတက်မရွိဘဲ .. ဥပမာ ၊ လမ္းမ်ားေပၚတက္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသူမ်ား၊ ျမိဳ႕ျပ၏ အဆင့္အတန္းျဖင့္ မေနထုိင္တတ္သူမ်ားအား မတားျဖစ္ရဲျခင္း (ျမဴနီစပယ္အက္ကို မသံုးရဲျခင္း) ဥပေဒအရ အေရးမယူရဲဲျခင္းမ်ား ရွိေပမည္။' ဟုလည္းေကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီဆုတ္ၿဖဲကားယားႏိုင္ပုံကို ေဖၚက်ဴးျပသည္။
ယင္းတို႔ကို ဒီမိုကေရီ၏အႏွစ္သာရကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာက ဖ်က္ဆီးလိုက္မႈဟုဆိုကာ 'က်ြန္ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလုံး/စာလုံး အသုံးအႏႈံးကို မ်က္စိမွိတ္ျငင္းပယ္သူ မဟုတ္ပါ။ အသိပညာ အေျခခံအရ သေဘာက်ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျဖစ္မလာႏိုင္ေသာ အေနအထားေရာက္လာသည့္အတြက္ ျဖစ္သင့္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ကည့္ကာ (ေလ့လာကာ) လက္မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္' ဟု သူ႔အယူအဆကို ထပ္မံဆိုျပသည္။
၎က တကယ့္ဒီမိုကေရစီတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းအခ်က္ကို မဲဆႏၵအရ အာဏာရသူမ်ားက အျမင္ေျပာင္းမႈမ်ားက လႊမ္းအုပ္ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ထရမ့္ႏွင့္ ဥပမာေဆာင္ကာ 'သမၼတထရမ့္(ပ) Donald Trump က သတင္းစာဆရာမ်ားအား 'ငါက သမၼတ။ မင္းတို႔က သမၼတ မဟုတ္ဘူး' 'I am the president, and they are not.' ဟူေသာ အေျပာမ်ိဳးမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ႏိုင္ငတခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားသူတို႔၏ အာာရွင္ဆန္ေသာ အျမင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ အထိမခံ ေရႊပန္းကန္အေနအထားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမွ ပိတ္ဆို႔က်ပ္ညပ္ျခင္းအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေလေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ (အတြင္းက) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မႈသည္ (ယေန႔ကာလ၏) ဒီမိုကေရစီ အာဏာရမ်ားလက္တြင္း၌ အေရးမပါေတာ့ေခ်။' ဟု ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ 'လူအမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး' သို႔မဟုတ္ 'သာမန္လူမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း' ဆိုသည့္ကနဦးအနက္ရွိေပသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတိုင္းတြင္ အာဏာမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိးစီးပြားအတြက္ 'လိုအပ္စြာ' အာဏာရွင္ဆန္ရျခင္းမ်ိဳးကို လီကြမ္ယုႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးျပသည္။ လူေတြရဲ႕အက်င့္စရိုက္ေတြကို ျပင္ဖို႔ သုံးခဲ့သည္တဲ့။ တဆက္တည္းမွာ စကၤာပူအိပ္မက္ မက္သူမ်ားကို 'တတိယကမ႓ာထဲမွ တိုင္းျပည္တခ်ိဳ႕က စကၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းျဖစ္လာမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ကာ ႀကံဳးဝါးတတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဝး၍ ေဝး၍သာ သြားေနၾကေတာ့သည္။ လြယ္ကူေသာ ဥပမာတခု ျပရေသာ္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လမ္းေပၚတက္ ေစ်းေရာင္းေနသူမ်ားကိုပင္ ဥပေဒအရ မထိန္းသိမ္းရဲေသာ အရပ္မ်ိဳးတြင္မူ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ (တို႔လက္ထဲ အာဏာၿမဲမို႔ ေနာက္တႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌) မဲရရန္သာ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ပါလား။' ဟု ေျပာသြားေသးသည္။

ဒီမိုကေရစီမွာ ရင့္က်က္မႈလိုသည္ဟု ေျပာရင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို သတိျပဳဖြယ္ ပိုင္းျခားျပသည္မွာ 'ကြန္လြန္သူ ပါေမာကၡ ခရစ္(ခ) Bernard Crick ၏ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အရင္ ရွိေနေသာသေဘာကို ဆိုခဲ့သည္။ နုိင္ငံေရး၏ ျဖစ္စဥ္ (ျဖစ္-ပ်က္ေနျခင္း) အဆင္မေခ်ာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက်လုပ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္နုိင္။ အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔က သူတုိ႔ နုိင္ငံေရးလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ‘ငါလုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္’ သို႔မဟုတ္ ‘လုပ္ျပမယ္’ ဟူေသာ အျမင္ အေျခခံျဖင့္ စခဲ့ေလေသာ္၊ နုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သမွဳ (အျပဳအမူ) အတြင္း၌ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မွာ မရွိေတာ့ဟု ဆုိရံုပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီကို အတိတ္ကရွိခဲ့ေသာ အနက္အရလည္းေကာင္း။ သညာတခုအျဖစ္ နားလည္မွတ္ယူခ့ျခင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း မမွန္ႏိုင္ေတာ့။ ႏိုင္ငေရးအရ သုံးစြဲလာသည့္ အပိုင္းမွာမူ အဆိုးရြားဆုံးျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူ တုိ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတစ္စု၏ အဆံုးအျဖတ္တြင္သာ တည္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ေသာ္ 'ပြင့္လင္းမႈ' ဆိုသည္မွာ မရွိေတာ့။ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ ကမ႓ာလွည့္ လက္ဝါးခ်င္ရိုက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူတို႔သည္ နတ္ကရာ-ၾကည့္ေမာၾကရုံသာရွိေတာ့သည္။'တဲ့ ခမ်ား။
ေမာင္လူေရး

No comments:

Post a Comment