Latest News

Sunday, December 23, 2018

ဒီမုိကေရစီအစုိးရ၊ ဗ်ဴရိုကေရစီအလႊာႏွင့္ ဇီးပင္ၾကီး သင္တန္း


ေရးသူ ... ကိုေဇယ်ာဦး

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာအစုိးရကုိမ႑ုိင္ ၃ ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္း
တည္ေဆာက္ ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ုိင္၊ တရား
စီရင္ေရးမ႑ုိင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ုိင္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိင္ကုိ ထပ္ၾကည့္ရင္ အလႊာ
၂ခုရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံအလႊာနဲ႔ ခန႔္အပ္ခံအလႊာပါ။
ေရြးေကာက္ခံအလႊာကုိpolitical executive လုိ႔ဆုိ
ၾကၿပီး ခန႔္အပ္ခံအလႊာကုိ bureaucratic executive
လုိ႔ ပညာရွင္ေတြကသတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုဘာကြာလဲ
ေမးရင္ တက္လာတဲ့ပံုစံနဲ႔ သက္တမ္းပါပဲ။

ေရြးေကာက္ခံအလႊာက ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေပၚ
မူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏုိင္တဲ့ပါတီက အဲဒီအလႊာကုိႀကီးစုိးေလ့ရွိပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္တဲ့အတြက္ သက္တမ္းကလည္း
ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္းတစ္ခုအတြင္းပဲ အၾကံဳးဝင္
ပါတယ္။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာမႏုိင္ရင္ အကုန္
ျပန္ဆင္း ရပါတယ္။ဒီမွာလည္းတုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ခံ
နဲ႔သြယ္ဝုိက္ ေရြးေကာက္ခံ ဆုိတာရွိျပန္တယ္။ ျပည္သူ
ကတုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တဲ့ပံုစံေတြရွိသလုိ ေရြးေကာက္ခံ
လႊတ္ေတာ္ကတဆင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တာေတြ
လည္းရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္စနစ္အရဆုိရင္ ဒီအလႊာမွာ
ပါဝင္တဲ့သူေတြကေတာ့ အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ
ကေန အနိမ့္ဆံုးဒုဝန္ႀကီးနဲ႔အျခားအၾကံေပးေတြပါ
ပါတယ္။

ခန႔္အပ္ခံအလႊာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္တာ
မဟုတ္ပဲ ရာထူးဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ၊ လုပ္သက္၊ ပညာတုိ႔နဲ႔
တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေတြ
ဘယ္လုိေျပာင္းေျပာင္း သူတုိ႔က အေျပာင္း အလဲမရွိ
ေနၿမဲပါပဲ။ သက္တမ္းက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္စံုတရာ
မရွိရင္ ရာထူးစဝင္ခ်ိန္ကေန ပင္စင္ယူခ်ိန္အထိပါပဲ။

ဒီအလႊာမွာ အက်ံဳးဝင္သူ ေတြက လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ
စနစ္အရဆုိရင္ ေအာက္ေျခစာေရးစာခ်ီအဆင့္မွ
အႀကီးဆံုးက ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္အထိပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလႊာႏွစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးအလႊာက အထက္မွာေနရၿပီး
မူဝါဒေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိခ်မွတ္ေပး
ရပါတယ္။ ခန႔္အပ္ခံအလႊာ (ဗ်ဴရုိကေရစီအလႊာ)
ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအလႊာက ခ်မွတ္ေပးတဲ့ မူဝါဒ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ပါတီ၊ဘယ္အစုိးရ တက္တက္ သူတုိ႔တာဝန္က
ႏုိင္ငံေရးအစြဲကင္းကင္း၊ ဘက္လုိက္မႈ ကင္းကင္းနဲ႔
တက္လာသမွ် အစုိးရရဲ႕မူဝါဒဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ
ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအလႊာ တစ္နည္းအားျဖင့္
ေရြးေကာက္ခံ အလႊာဆုိတာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်
ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစုိးရ
ျဖစ္ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား
ကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ျဖစ္ေန
လုိ႔ပါပဲ။ ဒါက ဒီမိုကေရစီမွာ ႐ွိေလ့႐ွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိုင္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေယဘုယ်အေျခခံ
သေဘာတရားပါ။

လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ့စနစ္အရဆုိရင္ အဲဒီ ဗ်ဴရိုကေရစီ
အလႊာမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအားလံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဓိက အညွာကုိ ကုိင္ထားတဲ့ ဌာနဟာ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အ ဖြဲ႕( Union Civil Service Board) လုိ႔ေျပာရမွာပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဆုိတာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဝန္ၾကီး
ဌာနနဲ႔ အဆင့္တူျပီး ေရြးေကာက္ခံအစုိးရက ငါးႏွစ္
တစ္ခါ လဲလွယ္ ခန္႔အပ္ခြင့္ရတဲ့ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ နဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေရး
အလႊာမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဟာ ဝန္ထမ္းေတြကုိေရြးခ်ယ္
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထိုးတုိးျမွင့္ျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း နဲ႔
ေလ့က်င့္ျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္
ေပးရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ျခင္းဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္
ေအာက္မွာ ဗဟုိဝန္ထမ္းတကၠသုိလ္ ႏွစ္ ခုကုိကုိင္ရ
ပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ (ေဖာင္ၾကီး) နဲ႔ အထက္
ျမန္မာျပည္ (ဇီးပင္ၾကီး) ပါ။

ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီအဖြဲ႕ရဲ့ တာဝန္နဲ႔
လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲမွာ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ
မ်ားေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပ အတည္ျပဳ
ခ်က္မ်ား ရယူရမယ္ဆုိတာပါပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဟာ ေရြးေကာက္ခံ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရက ခန္႔အပ္
တာဝန္ေပးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိ အဲဒီ
ဇီးပင္ၾကီးနဲ႔ ေဖာင္ၾကီးတုိ႔မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ေနတဲ့ မူဝါဒေတြဟာ လက္ရွိ NLD အစုိးရရဲ့ မူဝါဒ
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအတုိင္း ျဖစ္ရဲ့လား။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ တက္လာခါစ
ကတည္းက အဲဒီသင္တန္းမူဝါဒေတြကုိေရာ စိစစ္ခဲ့
ၾကရဲ့လား။

အခု ဇီးပင္ၾကီးသင္တန္းမွာတက္ခဲ့တဲ့ ကာယကံရွင္
ဆရာဝန္ေတြကုိယ္တုိင္က သင္တန္း အာေဘာ္ေတြ
အေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိခ်က္အရဆုိရင္ ဒီသင္တန္းရဲ့
အာေဘာ္၊ နည္းျပေတြရဲ့ အာေဘာ္ ေတြဟာ လက္ရွိ
ေရြးေကာက္ခံ NLD အစုိးရရဲ့မူဝါဒသေဘာထားကုိ
မထင္ဟပ္တဲ့အျပင္ ျပန္ေတာင္ တုိက္ခုိက္ေနတာ
ေတြ႕ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိက လုပ္ရမွာက
ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာလာတဲ့
ဆရာဝန္ကုိ အေရးယူရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီဆရာဝန္ေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြရဲ့ အဓိက
လက္သည္ ဘယ္သူလဲဆုိတာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရ
မွာပါ။ ဒါဟာျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကပဲ
ကုိယ္တုိင္ညႊန္ၾကား ၾကီးၾကပ္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္
ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြက လုပ္တာလား။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကလုပ္တာဆုိရင္
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ေတြ
ရထားျပီးလုပ္တာလား။ မယူထားပဲ သူ႕သေဘာနဲ႔
သူလုပ္တာဆုိရင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူေတြကုိ
အေရးယူသင့္ပါတယ္။

အဲလုိမဟုတ္ဘူး။
ေအာက္ကဝန္ထမ္းေတြလုပ္တာဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္
အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိ မူဝါဒဦးေဆာင္မႈကုိ ဒီမုိကေရစီ
စနစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအလႊာကပဲ လုပ္ရပါတယ္။ ဗ်ဴရိုကေရစီ
အလႊာက အဲဒီမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာပါ။
ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒေတြကုိ ဗ်ဴရိုကေရစီအလႊာက ႏုိင္ငံေရး
အလႊာကုိ ေက်ာ္ျပီးလုပ္လာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္သလုိ အဲဒီႏုိင္ငံေရး
အလႊာကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူလူထုကုိ
မေထမဲ့ျမင္လုပ္ရာလည္း က်ပါတယ္။

ပညာရွင္ မက္စ္ဝီဘာက အစုိးရကုိ မ႑ိဳင္ ၄ ရပ္ရွိတယ္
လုိ႔ေတာင္ဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဗ်ဴရိုကေရစီကုိမ႑ိဳင္တစ္ရပ္
အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေလာက္ေအာင္ အေရးပါ
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

အဲ့ေလာက္အေရးပါတဲ့မ႑ိဳင္ကုိ ႏုိင္ငံေရးမသမာသူေတြ
က ႏုိင္ငံေရးအရအသံုးခ်တဲ့ကိစၥက ဒီလုိ ဗဟုိဝန္ထမ္း
တကၠသုိလ္ေတြကေနစျပီး ပ်ိဳးတာပါ။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကုိ ၾကပ္မတ္ကုိင္တြယ္
သင့္ျပီထင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment