Latest News

Saturday, November 3, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္တြင္းက က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။(၅)၁၉၉၂ ေအာက္တိုဘာအကုန္ေလာက္က စတင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိၿပာမႈ တည္ေဆာက္ေရး အာဏာသိမ္းအစိုးရဟာ စစ္ခံုရံုးေတြကို ယုတ္သိမ္းၿပီး စစ္တပ္က လြတ္လိုက္တဲ့ စစ္ခံုရံုးတရားသူၾကီး ဗိုလ္မႈဳးၾကီးေတြေနရာမွာ အရပ္သားတရားသူၾကီးေတြနဲ ့ ဖဲြ ့စည္းေပးလိုက္တဲ့ အထူးတရားရံုးေတြ အစားထိုးခဲ့သည္။ စစ္တပ္က လြတ္လိုက္တဲ့ စစ္ခံုရံုးတရားသူၾကီးေတြ ေနရာကို အရပ္သားတရားသူၾကီးဆိုသူေတြ ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တရားရံုးထိုင္သည့္ေနရာဟာ အရင္စစ္ခံုရံုးေနရာ အေဆာက္အဦးၿဖစ္တဲ့ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးေရွ ့က စစ္ခံုရံုးအေဟာင္းေနရာမွာသာ ၿဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလဲ အရင္စစ္ခံုရံုး တရားသူၾကီးမ ်ားလိုပဲ ေနာက္ကြယ္ကေန စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ ့အစည္းက ပို ့လိုက္တဲ့ အိပ္ပိတ္စာေပၚက တရားခံနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအတြက္ ၿပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ ်က္ေတြကိုသာ ဖတ္ၿပရၿခင္းပဲ ၿဖစ္သည္။ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေနနဲ ့ တရားခံနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက အထူးတရားရံုး တရားသူၾကီးမ ်ားအေပၚ မခ ်ဥ္မငံ ဆက္ဆံပါက တရားရံုးအေပၚ မထင္မ ်က္ၿမင္လုပ္မႈၿဖစ္ ႏွစ္တိုးၿပစ္ဒဏ္ အပိုေပးခြင့္ အထူးအဏာသာၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ မည္သည့္တရားသူၾကီးကမွ ထိုလုပ္ပိုင္းခြင့္က မလုပ္ခဲ့ၾကေခ ်။ အေၾကာင္းက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတို ့အေပၚ အေၾကာက္လြန္ၾကသၿဖင့္ ခိုင္းတဲ့အတိုင္းပဲ အတိအက ် ေဆာင္ရြတ္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။

တရားခံ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမွာ စစ္ခံုရံုးကဲ့သို ့သာ မိမိတို ့အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ တရားခံေရွ ့ေန ေခၚယူငွားရမ္းပိုင္ခြင့္လဲ မရၾကပဲ အထူးတရားရံုးခြင္တြင္ အထူးတရားသူၾကီး၊ တရားလို ့အမႈကိုင္ရဲအရာရွိတို ့ၿဖင့္သာ အက ်ဥ္းခ ်ဳ ံး တရားစီရင္ခံရၿပီး ေထာင္ထဲသို ့ ၿပန္ထည့္ထားၿခင္း ခံၾကရေတာ့သည္။ စစ္ခံုရံုးပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ အရပ္တရားသူၾကီးမ ်ား ရံုးထိုင္တရားစီရင္ေသာ အထူးတရားရံုးပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တရားခံနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ၿပစ္ဒဏ္ခ ် ၿပစ္ဒဏ္ႏွစ္မ ်ား၏ ၾကမ္းခင္းေစ ်းမွာ ၇ ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္ ၊ ၁၂ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္၊ ကြ ်န္းၿပစ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္တို ့သာၿဖစ္သည္။ ဦးၾကည္တင္းဦးတို ့ အမႈတဲြမ ်ားကို အထူးတရားရံုးၿဖစ္ စီရင္ခ ်က္ခ ်လိုက္ၿပီး က ်ေနာ္တို ့ႏွင့္အတူ နဂိုေနထိုင္ရာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္က တိုက္ခန္းမ ်ားဆီသို ့သာ ၿပန္ထားခဲ့သၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့နဲ ့အတူ ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပန္ေတာ့သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္မ ်ားက နိုင္ငံေရးနဲ ့ေထာင္က ်ေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသား အမ ်ားစု ထားရာ အက ်ဥ္းေထာင္ တိုက္ခန္းမ ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ အက ်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ ်ဳပ္မႈ ပံုစံက အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးကဲ့သို ့တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္သိပ္မရွိ၊ ေခ ်ာင္ခ ် ိေလ ်ာရဲမႈလဲမရွိ အက ်ဥ္းသားေတြကို ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ၿပီးစီးပါက တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး ၀န္ထမ္းမ ်ားလဲ အိပ္ေနၾကေတာ့သည္။

ေထာင္အာဏာပိုင္ အၾကီးအကဲမ ်ားလဲ အ၀င္အထြက္နည္းသၿဖင့္ ပံုစံေအာ္သံမ ်ားလဲ သိပ္မၾကားရေခ ်။ ထိုအခ ် ိန္က အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာ ေက ်ာင္းသား နိုင္ငံေရးသမား ေထာင္က ်မ ်ား အေတာ္မ ်ားမ ်ား ရွိၾကေသးသည္။ ၁၉၉၄ အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံ စတင္က ်င္ပေတာ့မည္ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ အၿပင္ဖက္ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနက လႈပ္စိလႈပ္စိႏွင့္ အဖမ္းအဆီးမ ်ား ၿပန္စေနၿပီးၿဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈဳးခ ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ၾကီးကို အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံေ၀ဖန္မႈနဲ ့မဖမ္းဆီပဲ ေရာင္းအ၀ယ္စာခ ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ ်က္မႈၿဖင့္ ေထာင္(၆)လ ခ ်ကာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၏ ေဆးရံုေဆာင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့ၾကသည္။ ဦၾကည္တင္ဦး၊ ကိုစည္သူၿမသန္းတို ့က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္သို ့ၿပန္ေရာက္လာခဲ့ၾကသၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအတြက္ အမ ်ားၾကီးအေထာက္အကူရခဲ့ၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္မွ ေက ်ာင္းသားအမ ်ားစုၿဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေရးသမား လူၾကီးနည္းသည့္အတြက္ အရင္က အခ ်င္ခ ်င္ေဆြးေႏြး ေၿပာဆိုမႈေတြ နည္းခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေရးနဲ ့ပတ္သတ္၍ေသာ္၄င္း၊ စာေပနဲ ့ေသာ္၄င္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးနိုင္ၾကသူေတြ သိပ္မရွိၾက။ ေနာက္ပိုင္ ၁၉၉၄ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ဦးဇင္းဇ၀န(ကဗ ်ာဆရာစိုမိုးသူ(ဒိုက္ဦး) ) ၊ ဦး၀င္းၾကည္(ပုဆိုးတို၀င္ၾကည္)တို ့ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းေရာက္လာခဲ့သူ ဦးၾကည္တင္ဦး(ကဗ ်ာဆရာ)၊ ကိုစည္သူၿမသန္း( စာေရးဆရာ၊ ဗီြဒီယိုဒါရိုက္တာ) တို ့ေရာက္လာၾကသၿဖင့္ စာေပ၊ နိုင္ငံေရးအေတြ ့အၾကံု မ ်ား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးနိုင္သူမ ်ားရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ စာေပကို ၀ါသနာပါၾကသူမ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ကိုသိန္းေအာင္(ရဲရဲေတာက္)၊ ကိုေအာင္ဂ ်မ္း(ကဗ ်ာဆရာ ေအာင္ဂ ်မ္းၿမိဳင္၊ ထြန္ၿမင့္ေထြး(ဘိုးဘိုးၾကီး--ဟဲ ။မိေအး ---ရွင္သူၾကီး) ေနရိန္ေက ်ာ္(လင္းေႏြအိမ္)၊ ခင္ေမာင္ေရႊ(ေရႊၾကီး) စသည့္ စာေပစိတ္၀င္စားသူမ ်ား အတြက္ အခြင့္ေကာင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။သူတို ့အားလံုးက နိုင္ငံေရးအၿပင္ စာေပကိုပါ တက္တက္ၾကြၾကြကို ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ မွတ္မွတိရရအၿဖစ္ကေလးတခုက သူတို ့ထဲက ထြန္းၿမင့္ေထြး(ဘိုးဘုိးၾကီး)က ေန ့စဥ္ ကဗ ်ာေတြ ၊၀တၱဳတိုေတြကို ေထာင္၀င္စာ ပလတ္စတစ္စေပၚမွာ သံခြ ်န္နဲ ့ေရးၿပီး သူေရးသမ ွ် စာတို ေပစတို ့ကို စာေပနဲ ့အနုပညာဖက္တြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိၾကသူေတြၿဖစ္သည့္ ဦးၾကည္တင္ဦး၊ ဦးဇင္းဇ၀န၊ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းႏွင့္ ကိုစည္သူၿမသန္းတို ့အား ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ခ ်ိန္ေတြမွာ သူ၏ ေရးသားမႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ခိုင္းေဆြးေႏြးခိုင္းတက္သည္။ သူက က ်ေနာ္တို ့ထဲတြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားလဲၿဖစ္ၿပီး တက္ၾကြထူးခြ ်န္သူတေယာက္ၿဖစ္သည္။ သူက မႏၱေလးသားတေယာက္ၿဖစ္ကာ ရန္ကုန္နယ္ေၿမတ၀ိုက္ကိုလဲ အထူးကြ ်မ္းက ်င္သူၿဖစ္၏။ သူ၏မိခင္၏ ေမြးရပ္ေၿမက တြံေတြး ေရႊဆံေတာ္ဘုရားၾကီးအေနာက္ဖက္ရွိ ရွမ္းစုဆိုေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ ်ားေနထိုင္ၾကေသာ ရြာကေလးကၿဖစ္ၿပီး ထိုရြာကေလးကို က ်ေနာ္ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး သူ၏ေဆြမ ်ဳ ိးသားခ ်င္း၀မ္ကဲြမ ်ားႏွင့္ပင္ ရင္းႏွီးခဲ့ဖူးသၿဖင့္ စကားစပ္မိၾကရာမွ အေတာ္ရင္းႏွီၾကသူေတြၿဖစ္လာခဲ့သည္။ က ်ေတာ္က ကြမ္းၿခံကုန္းသားတပိုင္းၿဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုနယ္ေၿမမ ်ာဖက္ေရာက္ခဲ့ဖူးၿခင္းမွ စကားစပ္မိခဲ့ၾကၿခင္လဲၿဖစ္သည္။ သူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နိုဘယ္ၿငိမ္ခ ်မ္းေရးစု ေထာက္ခံပဲြကို ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္အတြင္း ၿငိမ္ခ ်မ္းစြာ ဆႏၵၿပရေသာ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားဖမ္းဆီးခဲ့ရမွ ပါ၀င္ေထာင္က ်ေနသူေတြထဲက တေယာက္ၿဖစ္သည္။ သူက စကားအရမွာ သြတ္လပ္လွ၍ ဗဟုသုတ ႏွံစပ္ရွာေဖြေလ့လာတက္သလို ့ ေပ ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္တက္သူၿဖစ္သည္။ သူကို သူတို ့အုပ္စုက ေနာက္ေၿပာင္ကာ ဘိုးဘိုးၾကီးဟု ေခၚရၿခင္းအေၾကာင္းက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေၿမ အေဆာင္မ ်ားတြင္ သူတို ့နယ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုအနီးသမိုင္းေဆာင္မ ်ား ပတ္၀န္က ်င္တြင္ ေက ်ာင္းသားေဆာင္မ ်ားကို အမိွၿပဳကာ စီးပြားရွားေဖြစာေသာက္ၾကေသာ အရပ္သားလဲ ေနထိုင္ရာ အိမ္စုမ ်ားလဲရွိသည္။

ထိုအရပ္သားရပ္ကြပ္ထဲတြင္ စာအုပ္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ အေခြငွားဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္မ ်ားအၿပင္ ဖဲ၀ိုင္း၊ အရက္ပုန္း၊ မေကာင္းတာ လုပ္စားၾကေသာ အိမ္မ ်ားလဲရွိသည္။ အမွန္က သူက ထိုရပ္ကြပ္တြင္ အေနအထိုင္ အသြားအလာမ ်ားသူၿဖစ္သၿဖင့္ရပ္ကြပ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိသူၿဖစ္သည္။ သူကို အၿခာသူငယ္ခ ်င္းမ ်ားက ေနာက္ေၿပာင္ခ ်င္းကသၿဖင့္ ေက ်ာင္းေနဖက္တို ့ထံုစံအတိုင္း နာမည္ေၿပာင္မ ်ားေခၚခဲ့ၾကရာ သူက နတ္ကြန္ဘိုးဘိုးၾကီးလို ့ ဘုရားရွိရာ အရပ္ကို လက္ညိႈထိုးညြန္ၿပသကဲ့သို ့ ရပ္ကြက္အား မည္သည့္အရပ္တြင္ မည္သည့္ဆိုင္ရွိေၾကာင္း ညြန္ ့ၿပနိုင္သၿဖင့္ သူကို ဘိုးဘိုးၾကီးဟု ေနာင္ေၿပာင္ေခၚခဲ့ၾကရင္း ေထာင္ထဲေရာက္လာသည္အခါ သူအုပ္စုမွ သူအား ဘိုးဘိုးၾကီးဟုေခၚၿမဲ ေခၚၾကသၿဖင့္ က ်န္ေက ်ာင္းသားမ ်ားက သူအား နာမည္အရင္းကို မေခၚ္ၾကေတာ့သၿဖင့္ သူနာမည္ ထြန္းၿမင့္ေထြးကိုပင္ လူသိနည္းသြားရသည္။ ဘိုးဘိုးၾကီးက ေထာင္(၁၅)ႏွစ္က ်ခံထားရသူၿဖစ္ၿပီး သူက သူအနာဂတ္ေထာင္က ၿပင္လြတ္သည့္အခါ စာေရးဆရာအၿဖစ္ရပ္တည္ရွင္သန္သြားေတာ့မည္ဟု ဆံုၿဖတ္လိုက္ပံုရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းမွာ မေဟသီလို မဂၢဇင္း၊ ရနံသစ္လို၊ ႏြယ္နီလို နိုင္ငံၿခားသတင္းမ ်ား ေရးသာေဖၚၿပသည့္မဂၢဇင္နဲ ့ၿမန္မာဓန၊ ဓန တို ့လို စီးပြားေရးမဂၢဇင္းတို ့ကို အရသြင္းယူဖတ္ခဲ့ၾကရာ သူက ဖတ္ၿပီး ၿပန္ေဆြးေႏြး ၿပန္ေရးသားတာေတြကို လုပ္တက္သည္။ သူေရးတာေတြလဲ က ်ေနာ္တို ့ကို ဖတ္ခိုင္းတက္ေသးသည္။ ၁၉၉၄ ႏွစ္ဦးပိုင္မ ်ားတြင္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၏ အေခ ်ာင္ဆံုးအခ ် ိန္နဲ ့ စာေပ၊ နိုင္ငံေရးကို ေၿပာၿပ၊ ရွင္းၿပနိုင္သူေတြ ရွိၾကသၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့အားလံုးအတြက္ အခြင့္အေရးတရပ္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ အခ ် ိန္ပို (၁၅)မိနစ္ ပိုဆင္းခြင့္ရသည့္အၿပင့္ ညေန မိလႅာခ ်တခ ်ိန္တြင္ ခါတိုင္းကဲ့သို ့ အခန္းတြင္းတေယာက္သာ ဆင္းသြန္ခြင္းေပးၿခင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခန္းတြင္းရွိသူ အားလံုး ဆင္ခြင့္ၿပဳသၿဖင့္ ေၿခေထာက္လက္ေထာက္ သန္ ့ရွင္းခြင့္ရၾကသည္။ မနက္ ေရခ ်ဳ ိးဆင္းခ ် ိန္လဲ တခန္းၿခင္းမဟုတ္ပဲ တေဆာင္လံုး ေရခ ်ဳ ိးခြင့္ေပးသၿဖင့္ တေဆာင္လံုး(၄၅)မိနစ္အတြင္း ေရခ ်ဳ ိးမိလႅာခ ် ၿပီးစီးသြားသၿဖင့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားလဲ နာရီေပါင္းမ ်ားစြာ တခန္း(၁၅)ခ ်ရေသာ အခ ်ိန္မ ်ားစြာကုန္သည့္အလုပ္မလုပ္ရေတာ့ပဲ သက္ေထာင့္သတ္သာေနလိုရၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့က ထိုအေၿခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မနက္ပိုင္း ေရခ ်ဳ ိးၿပီးခ ် ိန္မွာ အခန္းခ ်င္း လူလွည့္ၿပီး အလည္ထြက္ၾကသည္။ ဒီအခန္းကလူက ဟိုဖက္ခန္းသြားလည္၊ ဟိုဖက္ခန္းက လူက ဒီဖက္ခန္း လာလည္လုပ္ၾကၿပီး ညေန မိလႅာခ ်တခ ် ိန္မွာ ကိုယ္အခန္းကိုယ္ၿပန္အိပ္ၾကသည္။ ထိုသို ့အားမရနိုင္ေသး တခါတရံ လူခ ်င္းလွည့္ကာ ညဖက္အခန္ေၿပာင္းအိပ္ၾကေတာ့သည္။

အၿခားအခန္းသို ့အလည္သြားၿခင္းဆိုသည္က ထိုအခန္းရွိလူမ ်ားနဲ ့စကားေၿပာ ေဆြးေႏြးၾကရန္ စာအေၾကာင္းေပအေၾကာင္းေၿပာရန္ တခါတရံ အပ ်င္းေၿပခရီးသေဘာမ ်ဳ ိးၿဖစ္သည္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဘိုးဘိုးၾကီးက အေနာက္ဖက္ တိုက္ခန္းမ ်ားဖက္ရွိ ထြန္းထြန္းဦး(ABSDF)အခန္းသို ့ ညဖက္ ထြက္လည္ခဲ့ၿပီး ၊ ထြန္းထြန္းဦးက ဘိုးဘိုးၾကီး၏အခန္း အေရွ ့ဖက္ၿခမ္း အခန္း(၁၂)ထဲ ေရာက္ေနခဲ့သည္။ မနက္မိုးလင္း အိပ္ေဆာင္မဖြင့္ခင္တြင္ ဘိုးဘိုးၾကီးအာ ေထာင္ေၿပာင္ရန္ အခန္(၁၂)ကိုဖြင့္ကာ အေဖနာမည္၊ ေထာင္၀င္နံပတ္ စစ္ေဆးထုတ္ယူေသာအခါ တလဲႊၿဖစ္ေနခဲ့ေတာ့သည္။ ဘိုးဘိုးၾကီးကို လိုက္ရွာေသာအခါ ထြန္းထြန္းဦးအခန္ထဲ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး (၂)ေယာက္လံုးမွာလဲ ေထာင္ေၿပာင္စာရင္းပါၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသၿဖင့္ ရိုက္ႏွပ္ၿပီး ေခၚထုတ္သြားေတာ့သည္။ ေထာင္မေၿပာင္ခင္ညက လူစစ္ေသာအခါ ဘိုးဘိုးၾကီးက ထြန္းထြန္းဦးနာမည္နဲ ့အစစ္ခံခဲ့သလို ထြန္းထြန္းဦးကလဲ ဘိုးဘိုးၾကီးနာမည္နဲ ့အစစ္ခံခဲ့ၾကတာၿဖစ္ၾကသည္။ သူတို ့(၂)ဦးမွာ ဘိုးဘိုးၾကီးက သရက္ေထာင္ ေၿပာင္းခံရၿပီး၊ ထြန္းထြန္းဦးမွာ ေတာင္ငူေထာင္သို ့ေၿပာင္းခံလိုက္ရတာၿဖစ္သည္။ သူတို ့ေထာင္ေၿပာင္းသြားရပင္မဲ့ ရဲေဘာ္မ ်ားက သူတို ့ကို အၿမဲ အမွတ္ရေနခဲ့ၾကရသည္။

ဘိုးဘိုးၾကီးကို သတိရသည့္အခါတိုင္း သူေၿပာၿပသည့္ သူ၏အမွတ္တရေတြထဲက သူ၏မိခင္နဲ ့သူအေၾကာင္းေလးၿဖစ္သည္။ သူမိခင္က အသက္ၾကီးေနၿပီၿဖစ္ၿပီး သူေထာင္၀င္စာဧည့္ေတြ ့ကို သူအမၿဖစ္သူသာ အမ ်ားဆံုးလာေတြ ့ခဲ့သည္။ မိခင္မွာမႏၱေလးတြင္ ေနထိုင္သူၿဖစ္သၿဖင့္ ေ၀းလံလြန္လွသၿဖင့္ အလာက ်ဲရၿခင္ၿဖစ္သည္။ သူေထာင္မေၿပာင္ခင္ (၆)ေလာက္က သူမိခင္ ေထာင္၀င္စာဧည္ေတြ ့လာခဲ့သည္။ သူမိခင္က သူ၏သား အင္ဂ ်င္နီယာၾကီးၿဖစ္ရမည့္အစား ေထာင္နန္စံေနရသည္ကို ႏွေၿမာမိရွာသၿဖင့္ သူမ၏သား ေထာင္ကၿပန္လြတ္ပါက ပင္ပင္ပန္းပန္းဘ၀ကိုရုန္းကန္ရေတာ့မည္ကို ေတြးပူပန္ေနသူၿဖစ္သၿဖင့္

'''''''င့ါသား အင္ဂ ်င္နီယာၾကီး မၿဖစ္ရေတာ့ဘူး အေမစိတ္မေကာင္းလိုက္တာ'''''''

ဤသို ့ေၿပာၿပီး မ ်က္နာညိႈငယ္သြားခဲ့သည္။ မိခင္မ ်က္နာညိႈငယ္သြားၿခင္အတြက္ ေထာင္က ်ေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသားတိုင္းမွာခံစားမႈရွိၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့လဲရွိၾကပါသည္။ ထိုအေၿခအေနကို ထိန္သည့္အေနၿဖင့္ ဘိုးဘိုးခင္မ ်ာ မိခင္ၿဖစ္သူအား စိတ္မေကာင္းမၿဖစ္ေစရန္ အားေပးသည့္အေနၿဖင့္ သူတကယ္စိတ္ကူးထားေသာ သူ၏စိတ္ကူးတခုအား ကၿပာကယာ ထုတ္ေၿပညရေတာ့သည္။ ေထာင္ထဲေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ မိမိအေၿခအေနမွာ အဆိုးရြားဆံုးအေၿခအေနမဟုတ္ပဲ ေထာင္ထဲတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ ်ားရွိေၾကာင္းနဲ ့ ေထာင္ကၿပန္လြတ္ရင္ သူအတြက္ၿပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ထားေၾကာင္းေၿပာၿပရင္း----

''''''အေမ--သားအတြက္မပူပါနဲ ့ သား--အခု--အထဲမွာ စာေရးဆရာ၊ဒါရိုက္တာ၊ ကဗ ်ာဆရာေတြနဲ ့အတူေနရတာေလ။ သူတို ့ဆီက စာေပအေၾကာင္းေလ့လာေနပါတယ္။ အၿပင္ၿပန္ေရာက္ရင္ စာေရးဆရာလုပ္မွာ ဘာမွ မပူနဲ ့'''''''

ဘိုးဘိုးၾကီး ထိုသို ့ေၿပာမွ မိခင္ၿဖစ္သူက မ ်က္လံုးၿပဴက အထိတ္တလန္ ့နဲ ့

''''''သားရယ္။ အၿခားအလုပ္ေတြ လုပ္ဖို ့စဥ္းစားပါလားကြယ္။ စာေရးဆရာဆိုတာ ဆင္းရဲတယ္။ သားကို အေမ ဆင္းရဲမွာကို မၿမင္ခ ်င္ပါဘူး။''''''

ဘိုးဘိုးၾကီးကို မိခင္ၿဖစ္သူက စာေရးဆရာမလုပ္ေစခ ်င္ ။ မေအာင္ၿမင္ပါက ဆင္းရဲပင္ပန္းမွာကို ေတြးပူသြားပံုရသည္။ ထိုေန ့ေထာင္၀င္စာၿပန္လာၿပီး ဘိုးဘိုးၾကီးက သူႏွင့္သူမိခင္တို ့၏ ေထာင္၀င္စာေတြ ့ပံု၊ ေၿပာၾကသည့္စကားမ ်ားကို အၿခားရဲေဘာ္မ ်ားနဲ ့အတူ မိဘတို ့၏ ခံစားေနရေသာ ပူပင္မႈကို မ ွ်ေ၀ခံစားခဲ့ၾကသည္။ အၿခားရဲေဘာ္ေတြလဲ ဒီအတိုင္းပဲ မိမိတို ့ေထာင္၀င္စာေတြ ့ၿပီေသာအခါတိုင္း မိမိတို ့ခံစားမႈ မိသာစု၏ခံစားမႈမ ်ားကို မ ွ်ေ၀ခံစားၾကၿမဲၿဖစ္သည္။ ဤသို ့ က ်ေနာ္တို ့အေဆာင္အား ကဗ ်ာဆရာဦးၾကည္တင္ဦး၊ စာေရးဆရာကိုစည္သူၿမသန္းတို ့ ေရာက္လာေသာအခါ လူငယ္ေက ်ာင္းသား နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ေထာင္ကလြတ္ေၿမာက္ၿပီး အနာဂတ္ဘ၀၏ ပံုရိပ္တို ့ကဗ ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာတို ့ၿဖစ္ခ ်င္ေသာ အနာဂတ္ပံုရိပ္တို ့ေပၚခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေရးသမားနဲ ့ စာေရးဆရာအလုပ္က နံရံပါးပါးေလးတခ ်ပ္သာ ၿခားသည္။ အကယ္ၿဖစ္ခ ်င္တကယ္လုပ္ပါက အဟုတ္ၿဖစ္ခဲ့သည့္ အေၿခအေနမ ်ားလဲရွိေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ က ်ေနာ္တို ့သည္ ေနာက္ပိုင္း အေဆာင္တြင္း ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီး စကား၀ိုင္ဖြဲ ့၊ က ဗ ်ာဥယ ်ာဥ္လို ့အမည္ေပးထားေသာ ဦးၾကည္တင္ဦး၏အခန္းထဲတြင္ ကဗ ်ာရြတ္ၾကသည္အခါတိုင္း၊ ကိုစည္သူၿမသန္း အခန္းတြင္ ကိုစည္သူက ရုပ္ရွင္ဇတ္ညြန္ေရးပံု၊ ရုပ္ရွင္ေတြအေၾကာင္း ဟန္ပါပါေၿပာၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါတိုင္း ဘိုးဘိုးၾကီးေၿပာၿပခဲ့ေသာ သူအေမနဲ ့သူ၏ ဇတ္လမ္းေလးကို ေၿပာၿဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၀၃-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment