Latest News

Saturday, October 20, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္တြင္းက က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။(၃)အခ ်ဳပ္သစ္ အက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ၿပီးစီးသြားေသာအခါမွာေတာ့ လူေဟာင္း ေထာင္က ် နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား အလွည့္ေရာက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ လူေဟာင္းမ ်ားကိုေတာ့ (၃)ခန္းတဲြ မိနစ္(၂၀)ခ ်ေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ တခါေရခ ်ဳ ိးဆင္းလ ွ်င္ (၁၀) ေယာက္ ပတ္၀န္းက ်င္ၿဖစ္သည္။ ေရခ ်ဳ ိးရာမွာလဲ ခပ္တခြတ္စနစ္နဲ ့ေရခ ်ဳ ိးရၿခင္းမဟုတ္ေတာ့သၿဖင့္ လူေဟာင္းမ ်ားက မိလႅာခ ်ၿပီးေသာအခါ မိလႅာခြတ္ဂံဖလားမ ်ားကို အရင္ေဆးေၾကာ သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ေနပူလွန္ထားၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ ်င္ရာကို ကိုယ္လုပ္ၾကသည္။

အၿခားမဖြင့္ေသးေသာ အခန္းမ ်ားအတြင္းမွ ရဲေဘာ္မ ်ားႏွင့္ စကားေၿပာၿခင္း၊ အ၀တ္ေလ ွ်ာ္ၿခင္း ၊ အေညွာေၿပအညာေၿပ လွမ္းေလ ွ်ာက္ၿခင္း၊ ဟင္းခိုးခ ်က္ရန္ ေလာင္စာနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြတ္ရွားေဖြၿခင္း စသည့္ အလုပ္မ ်ားကို ကိုယ္စီ တာ၀န္ခဲြယူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အတြင္းခန္းထဲရွိ ေအာက္မဆင္းရေသးသူမ ်ားကလဲ ဆက္အိပ္ခ ်င္အိပ္ေနၾကၿပီး၊ တခ ်ဳ ိ ့က ေရမခ ်ဳ ိးခင္တြင္ အခန္းတြင္းေလ့က ်င္ခန္းမ ်ားၿဖစ္သည့္ ဒိုက္ထိုးၿခင္း၊ ဘဲယ္လီရိုက္ၿခင္း၊ ေၿခေၿမာက္လက္ေၿမာက္ ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ၿခင္းတို ့ လုပ္ေနတက္ၾကသည္။ တခ ်ဳ ိ ့အခန္းမ ်ားက ကိုယ္လူမ ်ား အၿပင္ဖက္တြင္ ေရခ ်ဳ ိးဆင္ေနၾကသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဟင္းခိုးခ ်က္သည္။ အၿပင္ဖက္တြင္ ေရခ ်ဳ ိးဆင္ေနၾကသူေတြက မိမိတို ့ဆိုင္ရားအလုပ္မ ်ား လုပ္ေနၾကခ ် ိန္တြင္ အခန္းတြင္း ဟင္းခိုးခ ်က္ေနသူမ ်ားအတြက္ အၿပင္ဖက္ကေန၍ ေထာင္၀န္ထမ္းႏွင္ ့ တြန္းတက္၊ ခြ ်န္တက္၊ တိုင္တက္ေသာ အေဆာင္ေဘာက္ဆင္းမ ်ား၏ အသြားအလာတို ့ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနခဲ့ရသည္။ ယေန ့အဖို ့ေတာ့ လူသစ္အခ ်ဳပ္သစ္မ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကည္တင္ဦးႏွင့္ ကိုစည္သူၿမသန္းတို ့ ေရာက္လာၾကသၿဖင့္ သူတို ့အား သြားႏုတ္ဆက္ၿခင္း၊ အားေပးၿခင္း ၊ ကူညီစရာရွိသည္တို ့ကို ေမးၿမန္းၿခင္းတို ့လုပ္ၾကသည့္ အလုပ္တခုပို လာၾကေတာ့သည္။ ေရခ ်ဳ ိးလမ္းေလ ွ်ာက္ၾကရင္း သူတို ့ၿဖစ္ခဲ့ေသာ အမႈၿဖစ္စဥ္ေတြနဲ ့ အၿပင္ဖက္တြင္ၿဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေၿခအေနမ ်ားကို ေလ့လာေမးၿမန္းၾကသည္။

က ်ေတာ္တို ့အခန္း ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ခ ် ိန္ေရာက္ေသာအခါ အရင္ဆံုး ဦးၾကည္တင္ဦးအခန္းရွိရာကို အရင္ေၿပနဳတ္ဆက္လိုက္ၿပီး သူသားၿဖစ္သူ ေက ်ာ္ေဇာ္(ကုလားေက ်ာ္ဟိန္း)နဲ ့ က ်ေတာ္တို ့က အၿပင္မွာ ကတည္းက ရင္းႏွီးၾကေၾကာင္းနဲ ့ ေက ်ာ္ေဇာ္က ေထာင္မၾကီးမွေနၿပီး အခု သူေနေသာ အခန္းတြင္ ေနခဲ့ၿပီး ေထာင္မၾကီးသို ့ၿပန္ေၿပာင္းေရြ ့သြားေၾကာင္းကို က ်ေတာ္တေယာက္တည္မဟုတ္ သူကို လာနဳတ္ဆက္ေသာ ေထာင္က ် လူေဟာင္းတိုင္းက သူအားေၿပာၿပခဲ့ေၾကာင္း သူက က ်ေတာ္အားေၿပာၿပသည္။ သူသားကလဲ သူလိုပဲ အရပ္ပုပု ဂင္တိုတို ပသိုင္းေမြး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးရွိသူၿဖစ္ၿပီး နွာေခါင္းခြ ်န္ကာ ကုလားနဲ ့တူသူၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္ကို သူက ေတြ ့ေတြ ့ၿခင္း သူသားၿဖစ္သူနဲ ့တူေၾကာင္း သူသားက စကားနည္းသူၿဖစ္ၿပီး က ်ေနာ္က စကားေၿပာသြတ္လတ္ေၾကာင္းကို သူက ယွဥ္ၿပေၿပာဆိုေနခဲ့သည္။

အမွန္က သူသားနဲ့ ့က ်ေနာ္တို ့က အရြယ္အားၿဖင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိၾကသူေတြၿဖစ္ၿပီး ေက ်ာင္းသားလူငယ္အရြယ္မ ်ားၿဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူ၏မ ်က္စီထဲတြင္ က ်ေတာ္အား သူသားၿဖစ္သူနဲ ့ႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု စိတ္ထင္ေနၿခင္းက အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက က ်ေနာ္တို ့ ေက ်ာင္းသားအရြယ္ ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္အေတာ္မ ်ားမွာ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္း အနိုင္က ်င့္မႈကို မခံမရက္ၿဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္တိုက္ပဲြ၀င္ေနခဲ့ၾကသည္။ အေတာ္မ ်ားမ ်ားက ပါတီနို္င္ငံေရးမ ်ားတြင္ လႈပ္ရွာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေက ်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ ်ားက ပါတီနိုင္ငံေရးအား စိတ္မ၀င္စာ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရအား နည္းနည္းမ ွ် အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ၾကေပ။ စစ္အစိုးရက က ်င္ပေပးမည္ဆိုေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကို မယံုၾကည္ခဲ့ၾက၊ ထိုအတိုင္းပင္ ေနာက္ပိုင္ စစ္အစိုးရက ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္မ ်ား၏ သူတို ့အေပၚ မယံုမၾကည္ သတိထားဆက္ဆံမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္လုပ္ရက္တခုအၿဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရပါတီၾကီးအား အာဏာလႊဲေၿပာင္းေပးခဲ့ၿခင္းမၿပဳပဲ အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံက ်င္ပကာ ဖဲြ ့စည္းပံုအေၿခခံေရးဆဲြမည္ၿဖစ္သြားခဲ့ၿပန္သည္။ ထိုဖဲြ ့စည္းပံုေရးဆဲြၿခင္းက အနိုင္ရၿပည္သူလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စလွယ္မ ်ားက ေရးဆဲြၾကမည္မဟုတ္ပဲ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ဦးစီးေရးဆဲြရန္ ၿဖစ္လာခဲ့ၿပန္ပါသည္။ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးကတည္က တေလ ွ်ာက္လံုး နည္းေပါင္းစံု အေၾကာင္းၿပခ ်က္တို ့ၿဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမွာလဲမနည္းေတာ့ေခ ်။ တခ ်ဳ ိ ့မိသားစုဆိုလ ွ်င္ ၂ ေယာက္ (၃)ေယာက္ပင္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနခဲ့ၾကၿပီၿဖစ္သည္။ အခ ်ဳ ိ ့ဆိုလ ွ်င္ ႏွစ္ေၾကာ့ၿပန္ ဒုတိယအခ ် ိန္ ေထာင္ထဲၿပန္ေရာက္ေနခဲ့ၾကၿပီ။ .ယခု သူတို ့မိသားစုတြင္ အေဖေရာ၊ သားၿဖစ္သူပါ ေထာင္ထဲေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ ၀မ္းနည္းစရာ ယူၾကီဳးမရစရာ အၿဖစ္ဆိုးမ ်ားကို မိသားစုတခုတြင္ ခံစားေနခဲ့ရၿပီၿဖစ္ေနၿပန္သည္။ က ်ေနာ္လဲ ဦးၾကည္တင္ဦးကို နဳတ္ဆက္အားေပးကာ ေနာက္ထပ္ အခ ်ဳ ပ္သစ္ၿဖစ္သူ ကိုစည္သူၿမသန္း(စာေရးဆရာ သခင္ၿမသန္း)၏သားၿဖစ္သူအား ခ ်ဳပ္ထားေသာ အခန္းရွိရာ အခန္း( )ဖက္သို ့ ေၿပးၿပီးနုတ္ဆက္ခဲ့ၿပန္သည္။

သူအခန္းေရွ ့ေရာက္ေတာ့ က ်ေနာ္လိုပဲ လာနုတ္ဆက္သူမ ်ားေရာက္ေနၾကသည္။ သူကေတာ့ သူရဲ့အမႈအေၾကာင္းကို ေၿပာၿပေနခဲ့သည္။ သူအၿဖစ္ကလဲ သူတို ့မိသားစု၏ ေၾကကဲြစရာ မိသာစု ဇာတ္လမ္းရွည္ၾကီးတခုအေၾကာင္းၿဖစ္ၿပီး ၁၉၇၅ ေရႊတိဂံုအေရးအခင္းအခင္း ေက ်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ ဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၿပန္လြတ္လာခဲ့ေသာ ညီ(၂)ေယာက္နဲ ့ညီမ(၁)တို ့က အေရွ ့ေၿမာက္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမသို ့ ေတာခိုသြားခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ညီၿဖစ္သူ တေယာက္က ကြတ္ခိုင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းမွေနၿပီး လြတ္ေၿမာက္လာၿပီးမွ ေတာခိုသြာခဲ့ေသာ ညီ၊ ညီမမ ်ားအေၾကာင္းၾကာသိရသၿဖင့္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ေခါင္ေဆာင္းမ ်ားႏွင့္အတူ တရုတ္ၿပည္ဖက္ လိုက္သြာခဲ့ေသာ ညီမၿဖစ္သူ ေမထြန္းႏွင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ အၿပန္အထန္ခံစားေနရေသာ ညီးၿဖစ္သူ မိုးထြန္းတို ့ရွိရာသို ့လိုက္သြားခဲ့ၿခင္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည့္အေၾကာင္းမ ်ားကို လာေရာက္နုတ္ဆက္ အားေပးေနၾကသူေတြကို ထိုင္ရွင္ၿပေနခဲ့သည္။ သူက ဒီတၾကိမ္းသာ ေထာင္အတြင္းပိုင္းသို ့ ေရာက္ခဲ့ဖူးၿခင္းၿဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္နဲ ့စိမ္သူေတာ့မဟုတ္ခဲ့ေခ ်။ သူဖခင္ သခင္ၿမသန္းၿဖစ္သူသည္ ကိုလိုနီေခတ္ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းစဥ္းအခါမွ စတင္ၿပီး ဖဆပလေခတ္ ၊ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မ ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာင္ခ ်ခံခဲ့ရသူၿဖစ္ၿပီး၊ ညီ၊ညီမမ ်ား၏ ေထာင္၀င္စာ ဧည့္ေတြ ့ၿခင္းအလုပ္မ ်ားကို မိခင္ၿဖစ္သူႏွင့္အတူ အၿမဲလိုက္ေနရေသာသူၿဖစ္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေထာင္အေၾကာင္း၊ အင္းစိန္ေထာင္အေၾကာင္းမ ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ ့ၿခင္း အေတြ ့အၾကံဳမ ်ား ေကာင္းေကာင္ရွိေနခဲ့သူၿဖစ္သည္။

ေနာက္တခုက သူကိုယ္တိုင္ စာေရးဆရာ၊ ဇာတ္ညြန္းေရးဆရာ၊ ဗီြဒီယိုရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ တဦးၿဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ သိရေသးသည္။ သူတို ့(၂)ဦးလံုး၏ ပံုစံက စစ္ကြ ်န္ေခတ္တြင္ ကိုယ္နည္းကိုယ္ဟန္ၿဖင့္ ေထာင္နဲ ့ရင္းႏွီးကြ ်မ္း၀င္ၾကသူေတြၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခုလို အုတ္ရိုးၿမင့္ၿမင့္မ ်ား ကာရံၿပီး အခန္းက ်ဥ္းက ်ဥ္း သံတိုင္တံခါးႏွင့္ ေသာ့ခေလာပ္ခတ္ထားၿပီး ေရအိုးတလံုး၊ ဖ ်ာတခ ်ပ္နဲ ့တိုက္ပိတ္ခံထားရေသာ ဘ၀ကို ေရာက္ရွိေနသည့္တိုင္ စိတ္ဓါတ္က ်ကာ စိတ္ပ ်က္လက္ပ ်က္ အားငယ္စိတ္ညစ္ေနၾကပံုမေပၚပဲ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေၿခအေနဆိုးကို ရင္ဆိုင္ရန္အစဥ္သင့္ၿဖစ္ေနခဲ့ၾကပံု ေပၚလႊင္ေနၾကသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ၾကၿခင္းေၾကာင့္သာ အနည္းငယ္ႏြမ္းလ ်ေနသည္မွအပ စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္မႈရွိေနၾကေၾကာင္းကိုေတြရသည္။ က ်ေနာ္တို ့အခန္းမ ်ားၿပန္ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားရန္ (၇)မိနစ္အလိုမွာ ေသာ့ဖြင့္ ၊ ေသာ့ပိတ္လုပ္ေပးရေသာ တိုက္ေဆာင္ေဘာက္ဆင္း အက္ဖာစီသိန္းထြန္းက ေရခ ်ဳ ိးၾကရန္ သတိေပးလာသၿဖင့္ က ်ေတာ္တို ့အၿပင္ေရာက္ေနၾကေသာ အခန္းမ ်ားမွ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက က ်န္(၇)မိနစ္အတြင္း ေရေၿပးခ ်ဳ ိးခဲ့ၾကေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၀-၁၀-၁၈

No comments:

Post a Comment