Latest News

Saturday, September 29, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၁၀)အက ်ဥ္းဦးစီးအရာရွိတေယာက္ဟာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြကို စြမ္းစြမ္းတမံ အထက္အာဏာပိုင္ အဖဲြ ့အစည္းေတြ စိတ္ေက ်နပ္ေအာင္ လုပ္ၿပၿပီး မိမိတို ့ဘ၀ တိုးတက္ေအာင္ၿမင္ခ ်မ္းသာဖို ့စိတ္လို လက္ရ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို အၿငိမ္းစားယူၿပီးတဲ့အခါ အက ်ဥ္းဦးစီဌာန ေထာင္မႈဳးၾကီးေဟာင္းတေယာက္က အခုလို ေၿပာၿပခဲ့သည္။ အဲ့ဒီေခတ္က အက ်ဥ္းဦးစီတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အရာရွိမ ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုးတက္ေအာင္ၿမင္ဖို ့တဦးခ ်င္းစီတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ ်က္ေတြလဲ ၿဖစ္ေတာ့သည္။

‘’’’’’’’’အဘတို ့ အက ်ဥ္းဦးစီးဌာနကို ၀င္လိုက္ၿပီဆိုကတည္းက အက ်ဥ္းေထာင္မွာ ထူးထူးၿခားၿခား ထူးထူးခြ ်န္ခြ ်န္တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေၿပာင္ေၿပာင္ေၿမာက္ေၿမာက္ ရာထူးေတြတက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ဘ၀ေအးေအးခ ်မ္းခ ်မ္းေနခ ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရည္မွန္းခ ်က္ေတြကို အဲ့ဒီေခတ္စနစ္မွာ ေၿပာင္ေၿမာက္တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီနည္းနဲ ့ပဲ ေၿပာင္ေၿမာက္ရတာ။ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထူးခြ ်န္တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီနည္းနဲ ့ပဲ ထူးခြ ်န္ခဲ့ရတာ။ ဒီစစ္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးရွိေနသ၍ကေတာ့ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေတြ ဘ၀ကေတာ့ ဒီနည္းနဲ ့ပဲ။ ထူးခြ ်န္ေၿပာင္ေၿမာက္မူဆိုတာ ဖိႏွပ္ညွင္းပန္းမႈေတြပဲ ။ သာယာ၀တိတို ့ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္တို ့ဆိုတာ အဲ့ဒီလို အေရးအခင္းေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို ့စပါယ္ရွယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ေထာင္ေတြ။ စပါယ္ရွယ္ ေလ့က ်င့္ေပးထားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ။ တနည္းအားၿဖင့္ ပံုစံေထာင္ေတြ ‘’’’’’’’

(ေထာင္မႈဳးၾကီးေဟာင္း ဦးၿမင့္သန္း ။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလ သာယာ၀တီ Anti-Labour strike ကို ဦးေဆာင္ႏွိမ္နင္းခဲ့သူ)

အက ်ဥ္းေထာင္မွာ ေန ့စဥ္သံုးစကားတလံုးရွိခဲ့သည္။ ထိုစကားလံုးက က ်ေနာ္တို ့မတိုင္မိွေခတ္မ ်ားကလဲ ဒီစကားတလံုးပဲ ၿဖစ္ၿပီး က ်ေနာ္တို ့ေခတ္လြန္ကာလမွာလဲ ဒီစကားတလံုးကရွိေနလိုက္ဦးမည္။ ထိုစကားတလံုးက -----‘’’’’’ေထာင္ဇယား’’’’’ ဟုေခၚသည္။ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ ်က္တို ့ၿဖင့္ သံုးစဲြခဲ့ၾကၿခင္းမ ်ဳ ိးမဟုတ္ပဲ။ အက ်ဥ္းသားတေယာက္က အက ်ဥ္းသားတေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေထာင္၀န္ထမ္းအခ ်င္းခ ်င္း တေယာက္က တေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက ်ဥ္းသားနဲ ့အက ်ဥ္းေထာင္ ေထာင္၀န္ထမ္းတို ့တဖက္နဲ ့တဖက္ မေကာင္းၾကံ ေကာက္က ်စ္ယုတ္မာမႈေတြကို လုပ္လိုက္ေသာအခါ ဒါဟာ ေထာင္ထဲတြင္ အၿမဲၿဖစ္ေနၾက ၿဖစ္စဥ္ၾကီးပါကြာလို မေၿပာပဲ။ ဒါေထာင္ဇယားေတြကြဟု ေၿပာလိုက္ယံုနဲ ့ေကာက္က ်စ္ၾကံစည္မႈပဲလို အဓိပါယ္အလိုလို နားလည္ၿပီးသားၿဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၉၉၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ကတည္းက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့တာ၀န္ေပးၿခင္းခံရေသာ ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင့္၏ ေထာင္ဇယားမ ်ားက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို ဦးတည္၍ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ေနထိုင္ စာေသာက္ေရးမ ်ားက မတည္ၿငိမ္ေတာ့ေခ ်။

အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္မွာက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္သားေတြပဲ ထားေသာေထာင္မဟုတ္ပဲ နိုင္ငံၿခားသားမ ်ား ၊ အစိုးရဌာနမ ်ားမွ လုပ္မွားကိုင္မွား ေထာင္က ်လာေသာသူမ ်ား ၊ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ ရိုက္မႈ၊ ေလာင္ကစားမႈစေသာ (၃)လမွ (၆)လအတြင္း ေထာင္က်ၿပစ္ဒဏ္ က ်ခံေနၾကသူမ ်ားလဲ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံၿခားသားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက ဥ္းသားမ ်ားက အေပၚထပ္ေအာက္ထပ္ေနထိုင္ၾကၿပီး နိုင္ငံၿခားသားအမ ်ားစုက ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွမ ်ားၿဖစ္ကာ တိုက္ေဆာင္(၁)နဲ ့တိုက္ေဆာင္(၂) အေပၚထပ္တြင္ ေဟာခန္းက ်ယ္မ ်ားၿဖင့္ ထားသည္။ အၿခားအက ်ဥ္းသားမ ်ားက အေဆာင္(၃)ႏွင့္ ေဆးရံုေဆာင္တြင္ေနၾကရသည္။ အေဆာင္(၃) အက ်ဥ္းသားမ ်ားက ေထာင္အၿပင္သို ့ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ၾကရသူေတြၿဖစ္ၿပီး အိပ္ခ ် ိန္မွသာ အေဆာင္သို ့ၿပန္လာ အိပ္ၾကသူမ ်ားၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုေဆာင္မွ အက ်ဥ္းသားမ ်ားက စစ္ဗိုလ္ၿဖဳတ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိေဟာင္းမ ်ားႏွင့္ ေဘာင္ခ ်ာ္(ခ) အက ်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ ်ားကို ေငြလာဒ္ထိုးေနထိုင္ၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ ေထာင္မႈဳၾကီးစိုးၿမင့္အေနၿဖင့္ အထူးမ ်က္မုန္းက ်ဳ ိးၿပီး တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္းသို ့ၿပန္ထည့္ေနခ ်င္ခဲ့သူေတြမွာ နိုင္းငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားသာၿဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို တိုက္ထဲသို ့ထည့္ပိတ္ထားဖို ့နည္မ ်ဳိးစံု အၾကံထုတ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ေထာင္၀င္စာပစၥည္းမ ်ားကို ကန္ ့သတ္သည္။ အရင္တုန္းက တရား၀င္သြင္းခြင့္ၿပဳေသာ အစားအေသာက္ႏွင္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္မ ်ားကို ေလ ်ာ့ခ ်ပစ္သည္။ တိုက္ခန္းမ်ား ပိတ္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈလုပ္သည့္အခါ မေအာင္ၿမင္ေသာအခါ တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို မိလႅာခ ်၊ ေသာက္ေရၿပည့္၊ အေဆာင္သန္ ့ရွင္းေရး တေဆာင္လံုးသန္ ့ရွင္ေရးလုပ္ေသာ အလုပ္မ ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ ရာဇ၀တ္ၿပစ္ဒဏ္ ေဘာက္ဆင္းမ ်ားကို မေပးပဲ တိုက္ေဆာင္ရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို အလုပ္ခိုင္းရန္ၾကံစည္ခဲ့ၿပန္သည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင္း အေဆာင္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအဖဲြ ့နဲ ့နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ာ ၿပႆနာတက္ခဲ့ရၿပန္သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက မလုပ္ေပးသည့္အတြက္ သူတို ့ဖက္က လက္ေလ ်ာ့လိုက္ရၿပန္ေတာ့သည္။ သူမေရာက္ခင္ကတည္းက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေရာ နိုင္ငံၿခားသားပါ စာေရးေသာက္ေရးမွာ တရားမ၀င္ ခိုးခ ်က္စားေသာက္ၿခင္းမ ်ာနဲ ့ အဆင္ေၿပေနခဲ့ၾကၿပီး သူေရာက္လာၿပီးေနာက္ ထိုသို ့ဟင္းခိုးခ ်က္စားၿခင္းကို လိုက္လံေခ ်ာင္းေၿမာင္ကာ တားဆီရန္ၾကိဳးစားေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို ခ ်က္ၿပဳတ္စားေသာက္ၿခင္းမ ်ားမွ အက ်ဳိးရေနေသာ ေအာက္ေၿခေထာင္၀င္ထမ္းမ ်ာကို အက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ေငြေၾကးၿဖင့္ တရားမ၀င္ ေစ ်းေရာင္းၿခင္းမ ်ာအတြက္ အေရးယူမႈမ ်ား ၿပဳလုပ္ေတာ့သည္။ သူ၏သီးသန္ ့ေထာင္ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအဖဲြ ့ထဲမွ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပေသာ တိုက္ေဆာင္ ေထာင္မႈဳးမ ်ားကို ေရြ ့ေၿပာင္လိုက္ၿပီး သူနဲ ့တဲြဖက္၍ရနိုင္ေသာ တိုက္ေထာင္မႈဳးမ ်ားကို ေခၚယူ၍ တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို အုပ္ခ ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ အသစ္ေရာက္လာေသာ တိုက္ေဆာင္(၁)၊(၂) ေထာင္မႈဳး သိန္းၿမင့္ႏွင့္ ကိုကိုနိုင္တို ့က သူခိုင္းသမ ွ် တေသြးမသိမ္းလုပ္ကိုင္ေပးၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို ဖိႏွိပ္ဖို ့ ၾကိဳးစားသည့္ လုပ္ရက္မ ်ားကို အားက ်ဳ ိးမာန္တက္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားနဲ ့တိုက္ထိတ္ေတြ ့က ေခါင္းခံေၿဖရွင္းၾကသည္။ သူ၀င္ေၿဖရွင္းေပရန္ပင္မလိုေလာက္ေအာင္ လုပ္တက္ ကိုင္တက္ၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို ဖိႏွပ္ရန္ၾကိဳးစားၾကရင္း ေနာက္ဆံုး သူတို ့အား ထိပ္တိုက္ေတြ ့ဖို ့အေၾကာင္းက တိုက္သန့္ရွင္းေရးကို နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းကို လုပ္ခိုင္းသၿဖင့္ မခံနိုင္ၾကေသာ တိုက္ေဆာင္(၁)မွာ ကိုသန္းစိုး၊ ကိုေက ်ာ္စိုး၊ ကို၀င္းၾကည္၊ ကိုမိႈင္း၊ ကိုဘိုဘိုဟန္တို ့က အက ်ဥ္းဦးစီး ရန္ကုန္တိုင္းညြန္မႈဳးအား ေတြ ့ဆံုေၿဖရွင္းေပးရန္ေတာင္ဆိုးခဲ့ၾကေတာ့သည္ ။ ၁၉၉၆ ႏွစ္ဦးပိုင္မ ်ားက ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင့္၏ ေထာင္ဇယားအတြင္း သီးသန္ ့ေထာင္ေန နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ေနေရး ထိုင္ေရးမွာ မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ထိုအေၿခအေနမ ်ားၾကားက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားႏွင့္ ထိုင္းငါးခိုးဖမ္းေလွမွ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးမ ်ားနဲ ့အဓိကရုန္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုအဓိကရုန္းေၾကာင့္ အက ်ဳ ိးအၿမတ္ရလိုက္သူမ ်ားက ေထာင္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးသမားမ ်ားၿဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ထိုင္းလူမ ်ဳိးကို ပတ္ပတ္စက္စက္ ရိုက္ႏွပ္ကာ ေထာင္မၾကီးအေဆာင္မ ်ားသို ့ပို ့လိုက္သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္းသို ့ တေန ့(၁၅)မိနစ္ ေရခ ်ဳိးမိလႅာခ ်သည့္ တိုက္ပံုစံအတိုင္း တိတိက ်က ်ၿပန္ကိုင္းတြယ္လိုက္နိုင္ခဲ့သည္။

က ်ေနာ္တို ့နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက အင္းအားကို ခ ်င့္ခ ် ိန္ကာ ေနာက္ဆုတ္ အေလ ်ာ့ေပးလိုက္ရၿပီး ၈ေပ၊ ၁၁ေပ တိုက္ခန္းေလးမ ်ားအတြင္း (၄)ေယာက္ တခန္းနဲ ့ ခ ် ီးပါ၊ ေသးေပါက္၊ ထမင္းစာ၊ ဟင္းခိုးခ ်က္လဲ ဒီေနရာတေနရာထဲ ၾကက္ၿခင္းမ ်ားထဲမွ ၾကက္မ ်ားဘ၀သို ့ၿပန္ေရာက္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။ ေရးခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ခ ်ိန္မ ်ားတြင္ တခန္းနဲ ့တခန္း အေၿပးအလႊား နုတ္ဆက္၊ တခန္းေရးခ ်ဳ ိးဆင္းေနခ ် ိန္မွာ က ်န္အခန္းမ ်ားက လူမ ်ားက အခန္၀ထြက္ ေခ ်ာင္းၾကည့္နုတ္ဆက္ႏွင့္ တေဆာင္တည္းေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း တေယာက္နဲ့တေယာက္ စကားေၿပာခ ် ိန္၊ ေတြ ့ခ ်ိန္ပင္မရွိၾကေတာ့ေခ ်။ တိုက္ေဆာင္ေရွ ့ဖက္ၿခမ္းက လူက တိုက္ေဆာင္ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းသို ့သြားခြင္မေပး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ တႏွစ္ခဲြအတြင္းက သာသာယာယာရွိခဲ့ေသာတိုက္ေဆာင္၊ ဟင္းခိုးခ ်က္္၊ ၿခင္းခတ္ၾက ၊ စကား၀ိုင္းစုေၿပာၾက စသၿဖင့္ စည္ကားေနေသာ တိုက္ေဆာင္သည္.။ အခုေတာ့လဲ တိတ္ဆိတ္ၿပီး အေပၚထပ္ေန ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးမ ်ားမရွိၾကေတာသၿဖင့္လဲ ပိုၿပီး လူနည္းကာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားထားရာ သီးသန္ ့ဖိႏွိပ္ေရးအက ်ဥ္းစခန္းၾကီးၿဖစ္သြားေတာ့သည္။ အခါတိုင္းတိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရေသာ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၄ အထိ နိုင္ငံေရး အက ်ဥ္းသားမ ်ားကို တိုက္ပိတ္ထားပါက အေပၚထပ္ေန ထိုင္းမ ်ားက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား ေရခ ်ဳ ိးမိလႅာခ ်ၿပီေသာအခါ အေဆာင္ေအာက္ဖက္သို ့ဆင္းခြင့္ရၾကကာ ေတာင္ယာလုပ္ စိုက္ပ ်ဳ ိးစားေသာက္ၾကသည္။ တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္းမွ လူမ ်ားကိုလဲ သူတို ့စိုက္ပ ်ဳ ိးထားေသာ အသီးအရြတ္တို့ ့ကို ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားမသိေအာင္ ခိုး၀ွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အခုအခါသူတို ့ေနထိုင္ရာအေပၚထပ္အခန္းမ ်ားမွာ အခန္လြတ္မ ်ားသာၿဖစ္ေနၿပီး တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုေထာင္ဇယား အလြန္ဆဲြေတာ္ေသာ ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင့္ ၊ ေထာင္မႈဳး သိန္းၿမင့္၊ ေထာင္မႈဳးကိုကိုနိုင္တိုသည္လည္း ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးမ ်ားမွ တရားမ၀င္ အပ္ႏွံသံုးစဲြေနခဲ့ေသာ ေဒၚလာေငြ ေရာင္၀ယ္မႈ အပါအ၀င္ ေအာက္ေၿခ၀န္ထမ္းမ ်ားမွ တိုင္တန္ေသားအၿခားအမႈမ ်ား ေပါင္းစံုကာ အလုပ္ၿဖဳတ္ အေရးယူခံလိုက္ရေတာ့သည္။ ကြ ်နု္ပ္တို ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအေနၿဖင္ ၁ႏွစ္ခဲြေက ်ာ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိလိုက္ၿခင္းက အၿမတ္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ မည္သို ့ပင္ ၾကပ္တည္ဖိႏွိပ္ခံထားရပါေသာ္လည္း ၿပဳပ္မနႈး ဖုတ္မက ်တ္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက နရသိန္ငရဲခန္းမ ်ားတြင္ ေပ ်ာ္ေအာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ညစဥ္ညတိုင္း မိမိတို ့အခ ်င္းခ ်င္းေဖ ်ာ္ေၿဖေနၾက ညခ ်မ္းအခါ ေတးသံသာအစိအစဥ္းမ ်ားက ည(၇)မွ (၉)နာရီထိုးသည့္အထိ တခန္းခ ်င္း အခန္းစဥ္အလိုက္ သီဆိုေနၿမဲပင္ၿဖစ္သည္။ ထိုေဖ်ာ္ေၿဖေရး သီခ ်င္းဆိုၾကသူေတြထဲ အဘရွိန္က မပါမၿဖစ္ ပါၿမဲၿဖစ္သည္။ သူက သူသီဆိုေနၾက ဂ ်ပန္သီခ ်င္း(၂)ကိုသာ သီဆိုသည္။ သူက ေရခ ်ဳ ိးမိလႅခ ်ခ ် ိန္တို ့၌ က ်ေနာ္အခန္းသို ့၁မိနစ္၂ မိနစ္ေရာက္လာၿပီး စကားေၿပာေလ့ရွိသည္။ ထိုင္းနဲ ဗမာရုိက္ၾကတုန္ကလဲ ဦးဇင္းေက ်ာ္ေက ်ာ္(ဥဴစံေဒါဘာသ)၊ ကိုသိန္းေအာင္း၊ လွထြဋ္စိုး ၊ အဘရွိန္တို ့ ထိုင္းမ ်ား ၀ိုင္ရိုက္ၿခင္းကို ခံလိုက္ရေသးသည္။ အဘရိွန္က ထိုင္းမ ်ား၀ိုက္ရိုက္လို ေခါင္ေပါက္သြားခဲ့ေသာ လွထြဋ္စိုးကို ေဆးခန္းလိုက္ပို ့ရင္ ထိုင္းမ ်ားက ၀ိုင္းရိုက္ၾကသၿဖင့္ သတိလစ္ေမ ့ေၿမာကာ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးေဆးရံုးသို ့တင္လိုက္ရေသးသည္။ ထိုင္း-ဗမာအဓိကရုန္းၿဖစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ေမလမွ ၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့အထိ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားသည္ ၈ေပ၊၁၁ေပ အခန္းက ်ဥ္းထဲ တိုက္ပိတ္ ညွင္းဆဲခံေနခဲ့ၾကရမွ ၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့မွာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္ခန္းမ ်ားရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား အားလံုးနီပါးကို သာယာ၀တီ၊ သရက္၊ ေတာင္ငူ၊ ၿမင္းၿခံ ေထာင္မ ်ားသို ့ေၿပာင္းေရြ ့လိုက္သၿဖင့္ အဘရွိန္ တေယာက္လဲ ေတာင္ငူေတာင္သို ့ ပို ့ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ သူသမတ္က သာယာ၀တီသို ့ေရာက္သြားသၿဖင္ ့ သမီၿဖစ္သူမွာ ေယာက ်ာၤကို သာယာ၀တီမွာ သြားေတြ ့၊ ဖခင္းကို ေတာင္ငူေထာင္ေၿပးေတြ ့ရႏွင္ ့ဒုကၡေပါင္းစံုခံရေတာ့သည္။ ေထာင္တြင္းႏွိပ္စက္မႈမ ်ားကို နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ေထာက္လွမ္းေရးက စနစ္တက ် ဒုကၡေပးသည့္အေနၿဖင့္ မိသာစုနဲ ့ေ၀းရာ နယ္ေထာင္မ ်ားကို ပို ့လိုက္ၾကသၿဖင့္ စားေရးေသာက္ေရးမ ်ားပါ ပိုမိုဒုကၡေရာက္ၾကရေတာ့သည္။ စစ္ကြ ်န္ေခတ္မွာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္သားေတြကို ဤကဲ့သို စနစ္တက ် ဖိႏွိပ္ညွင္ဆဲခဲ့ၾကၿခင္းမ ်ားကို စစ္အာဏာရွင္းတို ့ က ်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသက္ေသးမ ်ားက အသက္ရွင္က ်န္ခဲ့ၾကေသာ ကြ ်န္ပ္တို ့ပဲၿဖစ္သည္။ အက ်ဥ္းေထာင္အတြင္းက ်ဆံုးခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ရဲေဘာ္မ ်ားက ေၿပာမၿပနိုင္ၾကေတာ့ေခ်။

(ဆက္ရန္)
ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)
၂၃-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment