Latest News

Saturday, August 4, 2018

အထပ္ျမင္႕တုိက္မ်ားႏွင္႕ အျဖစ္မ်ားလာေသာ ဒူးနာေရာဂါ

အထပ္ျမင္႕တုိက္မ်ားႏွင္႕ အျဖစ္မ်ားလာေသာ ဒူးနာေရာဂါ

ယေန႔ေခတ္အေျခအေနအရ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လူေန
ထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္မ်ား ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ အထက္
ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားျပားလာသည္။ မူလက
ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိ
သည့္ တစ္ထပ္အိမ္၊ ႏွစ္ထပ္အိမ္မ်ားမွာ ယခုအခါ လံုးဝမေတြ႕ရသေလာက္ရွိသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ အစိတ္က
ဓာတ္ပံုေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေရွးေဟာင္း
အေဆာက္အအံုမ်ားကို လြမ္းစရာအျဖစ္ ေတြ႕ရေလ
သည္။

ယခုအခါ တိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔အထပ္ ၂ဝ အထက္ျမင့္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒုိတိုက္ႀကီးမ်ား၊ စူပါမားကတ္ပါသည့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုစာရွိေသာ အဆင့္
ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၾက
ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ
ၾကည့္ပါက ပထမ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔ အိမ္မ်ားကို ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားထံ အပ္ႏွံကာ ငါးထပ္၊ ေျခာက္ထပ္ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾက
သည္။ ထုိတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အလယ္မွ ေလွကားျဖင့္ တက္ရဆင္းရၿပီး ဓာတ္ေလွကားအသံုးျပဳမႈ မရွိခဲ့ေပ။

ဒုတိယ ဆယ္စုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္
ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ားတြင္ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ရန္
ဓာတ္ေလွကားမ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္လာၾကသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေလးထပ္မွအထက္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္လွ်င္ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ ကားရပ္စရာ ကားပါကင္ပါရွိရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာသည္။

ပထမပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္က ပံုေအာေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္
ေလးထပ္၊ ငါးထပ္ ဓာတ္ေလွကားမပါ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ
ယေန႔အထိ အမ်ားဆံုး တည္ရွိေနဆဲ၊ က်န္ရွိေနဆဲ ေဟာင္းေသာ္လည္း ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ေနထိုင္သူမ်ား တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေရာင္း
ခ်ၿပီး ျပံဳက်ပ္ေနထုိင္ၾကဆဲျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ ဆရာသမား အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ လူႀကီး
တစ္ဦးမွာ မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ ပိုင္းက ဆရာကန္ေတာ့ပြဲတစ္ခုတြင္ ဆံုေတြ႕သည့္အခါမွ
မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္သည့္အေၾကာင္း ေနေကာင္းပါရဲ႕
လားဟု ေမးျမန္းရာ ''လူကေတာ့ေနေကာင္းပါတယ္။ ဒူး
ႏွစ္ဖက္က မေကာင္းလုိ႔သိပ္အဆင္းအတက္မလုပ္ႏုိင္
လုိ႔ အျပင္မထြက္တာ ၾကာပါၿပီ''ဟုေျပာသည္။ ထုိဆရာ
ႀကီးသည္ ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ျပင္ရပ္ကြက္ရွိ မိမိ
ရရွိထားေသာ  ေျမကြက္ကေလးကို ေရာင္းခ်ၿပီး သမီး
ျဖစ္သူႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းတစ္ခု
တြင္ ေနထုိင္သည္။ သူတို႔ေငြႏွင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ တုိက္
ခန္းမွာ ေလးလႊာဟုေခၚေသာ္လည္း အထက္မွာ ငါးထပ္
တြင္ ေနထုိင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္ပိုင္းမ်ားက တက္ႏုိင္ဆင္းႏုိင္ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းအသက္ ၇ဝ
ေက်ာ္လာေသာအခါ ဒူးဆစ္မ်ားမွာ အဆီခန္းသည့္ ေရာဂါ စြဲကပ္လာၿပီး ဒူးနာသျဖင့္ အဆင္းအတက္ သိပ္
မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရွိမွ သာ အဆင္းအတက္လုပ္ေတာ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ေရာဂါမွာ ဒူးနာေရာဂါပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ အထူးကု
ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ားတြင္
ျဖစ္ေစ သက္ႀကီးလူႀကီးနာအျဖစ္ လာေရာက္ျပသေသာ
ေရာဂါမွာ ဒူးနာေရာဂါျဖစ္သည္။ ဝေသာသူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါဟုဆိုေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ
ခႏၶာကိုယ္အေနအထား အတန္အသင့္ မပိန္မဝ လူႀကီး
မ်ားတြင္လည္း ဒူးနာေရာဂါစြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရတတ္
သည္။ စူးစမ္းမိသမွ် ထုိလူႀကီးမ်ားသည္ အထပ္ျမင့္
တုိက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၿပီး ေလွကားအဆင္းအတက္ ျပဳလုပ္ရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဒူးနာေရာဂါျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ေရရွည္ကုသရၿပီး ေပ်ာက္
ကင္းရန္ခက္ခဲသည္။ ကုသမႈအတြက္ ေဆးခန္းသြားရ
လာရႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ျဖစ္ရသည္။ ေငြကုန္
သေလာက္ ေပ်ာက္ကင္းမႈမွာ အားရစရာမရွိသည္ကို ေတြ႕ရတတ္သည္။

ေလွကားထစ္ႏွင့္ ျမန္မာလက္သမား အယူအဆ

အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္ေသာ ျမန္မာေရွးလက္သမား ဆရာတစ္ဦး၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေလွကားထစ္မ်ား
အေက်ာ္အနင္း မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးနာေရာဂါႏွင့္ ေျခခ်င္းဝတ္ပြတ္တိုင္ ေရာင္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္
သည္ဟုဆိုသည္။ ျဖစ္သလိုေဆာက္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား
၏ ေလွကားထစ္မ်ားမွာ အေက်ာ္အနင္း မမွန္ဟု ဆို
သည္။ အေက်ာ္ဆိုသည္မွာ ေလွကားထစ္၏ အျမင့္ျဖစ္
ၿပီး အနင္းဆိုသည္မွာ ေလွကားေျခနင္းျပား၏ အက်ယ္
ကိုဆိုသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္သမားအေခၚ ရွစ္ေက်ာ္
ရွစ္နင္း (အေက်ာ္ ရွစ္လက္မx အနင္း ရွစ္လက္မ) ရွိရ မည္။ အလြန္က်ယ္ေသာ အခန္းေလွကားႀကီးမ်ားတြင္ ရွစ္ေက်ာ္ဆယ္နင္း (အေက်ာ္ ရွစ္လက္မx အနင္း ၁ဝ
လက္မ) လည္းထားႏုိင္သည္။ သူေတြ႕ရသမွ် ကန္ထ႐ုိက္
တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေလွကားထစ္မ်ားမွာ အေက်ာ္ ေျခာက္
လက္မခန္႔ အနင္း ခုနစ္လက္မခန္႔ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ
သည္ဟု ဆိုသည္။

ဒူးနာမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း

လူႀကီးမ်ား ဒူးနာေရာဂါမျဖစ္ေစရန္၊ လူငယ္မ်ား ေျခခ်င္းဝတ္ ပြတ္တိုင္နာ ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ အထပ္ျမင့္
တုိက္ခန္း ဝယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ေလွကားထစ္ကို ဦးစြာ
ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူသင့္သည္။ အကယ္၍
မလႊဲမေရွာင္သာ ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ပါက လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် အဆင္းအတက္ ေလွ်ာ့ရမည္သာျဖစ္
သည္။ အထူးသျဖင့္ ေလွကားအဆင္းတြင္ ဂုန္ညင္းရွိ အရြတ္ေၾကာႏွစ္ခုက အထက္သို႔ ပင့္ေပးထားရသျဖင့္ ဒူးအတြင္းမွ ေခ်ာဆီအထြက္နည္းလွ်င္ ေရာင္ၿပီး နာ
တတ္သည္။

အခ်ဳိ႕လူႀကီးမ်ားတြင္ ဒူးဆစ္ေရာင္ၿပီး အရည္အိတ္
ျဖစ္ေနတတ္သည္။   အရည္အိတ္အလြန္ႀကီးလွ်င္ ခြဲစိတ္ကုသရၿပီး အထဲမွ အရည္မ်ားကို စုပ္ထုတ္ပစ္ရ
တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ခြဲစိတ္ကုသထားသူမ်ားသည္ ေလွ
ကားအဆင္းအတက္ မလုပ္သင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၁၂ ထစ္ထက္ေက်ာ္ေသာ ေလွကားမ်ားကို လံုးဝ အဆင္း
အတက္မလုပ္သင့္ပါ။

ဒူးနာေရာဂါရွိသူ လူႀကီးမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္း နည္းအရ အဆင္းအတက္ အသြားအလာ ျပဳရာတြင္ ဒူးစြပ္ကို စြပ္ထားသင့္သည္။ မတင္းမက်ပ္လြန္းေသာ ဒူးစြပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ အလြန္တင္းက်ပ္လွ်င္ တံေကာက္ခြက္ေသြးေၾကာပိတ္ၿပီး ေအာက္ပိုင္း ေျခခံု ေရာင္တတ္သည္။

တုိင္းရင္းနည္းျဖင့္ ဒူးနာသက္သာေစေသာနည္းမွာ မုန္ညင္းဆီ စစ္စစ္ကို အဆင္းအတက္ မျပဳမီႏွင့္ ျပဳၿပီး
တုိင္း ဒူးထဲစိမ့္ဝင္ေအာင္ လိမ္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မုန္ညင္းဆီသည္ ဒူးအရြတ္ကို ေပ်ာ့ေစၿပီး ဒူးနာသက္သာ
ေစႏုိင္သည္။

မုန္ညင္းဆီကို အသံုးမျပဳမီ မီးျဖင့္ က်က္ေအာင္ ခ်က္ၿပီး အသံုးျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ေရွးနည္းအရ
မုန္ညင္းဆီ  ႏွစ္က်ပ္ခြဲသားကို ေၾကးဖလားတြင္ ထည့္ၿပီး
လိမ္းခါနီးတိုင္း မီးျဖင့္အပူေပး၍ ခပ္ေႏြးေႏြး လိမ္းရ
သည္။ ဒူးကိုက္လွ်င္ ခ်င္းတက္ လက္ႏွစ္ဆစ္ခန္႔ကို ထုၿပီး မုန္ညင္းဆီတြင္ထည့္၍ မီးျဖင့္ ဆူေအာင္ခ်က္ပါ။
ခပ္ေႏြးေႏြး ဒူးတြင္လိမ္းၿပီး အဝတ္ (သို႔မဟုတ္) ပတ္တီး
ျဖင့္ စည္းထားလွ်င္ ဒူးကိုက္သက္သာႏုိင္သည္။

ကိုယ္ရံႀကီးဂမုန္းပင္ႏွင့္ ဒူးနာေရာဂါ

ကိုယ္ရံႀကီးဂမုန္းပင္သည္ ေရေျမာင္းေဘး၊ ေရအုိင္၊ ေရဝပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေလ့က် ေပါက္ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အလြန္ပြားလြယ္သည္။ အရြက္မွာ အစိမ္းေရာင္  ရွည္လ်ားေသာအရြက္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဒူးနာ၊
ခါးနာျဖစ္လွ်င္ အရြက္ကို ေပ်ာ့ေအာင္ မီးကင္ ႏွမ္းဆီ
(သို႔မဟုတ္) မုန္ညင္းဆီသုတ္ၿပီး ပတ္တီးစည္းထားလွ်င္ သက္သာေစႏုိင္သည္။

ကိုယ္ရံႀကီးပင္သည္ ခတၱာမ်ဳိးရင္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္
အမည္ (Lily Poison Bulb) ဟုေခၚသည္။ poison  စကားလံုးပါသျဖင့္ အဆိပ္ရွိေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား သူတုိ႔အသိႏွင့္ သူတုိ႔မစားၾက၊ ေရွာင္သြား ၾကသည္။ (အဆိပ္ပင္ေလာ ၊ ေဆးပင္ေလာ… အဆိပ္ရွိ ေသာအပင္သည္ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အပင္ျဖစ္္သည္။ )

ကိုယ္ရံႀကီးပင္၏ အပြင့္မွာ အျဖဴျဖစ္ၿပီး အခိုင္လုိက္ ပြင့္သည္။ အလြန္လွပသည္။ ခရမ္းေရာင္ပြင့္ေသာ အပင္
လည္းရွိသည္။ ထုိအပင္ကို ေတာခတၱာဟုလည္းေခၚ ၾကသည္။   ရခိုင္ဘက္တြင္  ေရထုတ္ပင္ ဟုလည္း
ေခၚသည္။ အပင္ရင္းမွ အဖတ္ကို ေလွ်ာ္ပင္ကဲ့သို႔ခြာၿပီး
ကေတာ့ျပဳလုပ္ၿပီး ေရထည့္ကာ အထုပ္ျပဳလုပ္၍ သႀကၤန္တြင္ ေရကစားသည္ဟု ဆုိသည္။

ဒူးနာေရာဂါရွိသူတစ္ဦးသည္ ထုိင္ၿပီးျပန္မထႏုိင္၊ ဆြဲထူမွ ထရသည္။ အ႐ုိးအဆစ္အထူးကုႏွင့္ျပသည္။ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ေသြးစစ္ အေျဖကေတာ့ (OA) ေခၚ အ႐ုိးပါး
ေရာဂါဝင္ေနၿပီး ဒူးထဲကအရြတ္ကေလးကလည္း ပါး
ေနသည္။ က်ီးေပါင္းလည္းရွိေနၿပီဟု ဆိုသည္။ အ႐ိုး
အဆစ္ကုဌာနမွာ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခိုင္းသည္။ စားရ
မည့္ေဆးမ်ားလည္း ေပးပါသည္။ ႏွစ္လ၊ သံုးလ ၾကာ
ေသာ္လည္း ေကာင္းမလာပါ။ ေနာက္ဆံုး အရြတ္ထဲ
ေဆးထုိးထည့္ရမည္ ထင္သည္ဟု တူမ ဆရာဝန္မေလး
ကေျပာေတာ့ ''အလြန္ေၾကာက္သြားမိတယ္''ဟု ဆိုသည္။
တစ္ေန႔တြင္ သူကဲ့သုိ႔ ဒူးနာ၍ တုတ္ေကာက္ႏွင့္ သြား
ေနေသာ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာႀကီးတစ္ဦးႏွင့္
သြားေတြ႕သည္။ သူၫႊန္းသျဖင့္ လမ္းေဘးေရေျမာင္း အစပ္ေတြမွာ ေတြ႕ေတြ႕ေနတဲ့ ''ကိုယ္ရံႀကီးပင္က အရြက္
ကို မီးကင္၊ ႏွမ္းဆီသုတ္၊ ဒူးမွာ အဝတ္ႏွင့္ ပတ္စည္း
ထား။ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီေလာက္ စည္း
ေပးတာ သူက ယားလာတယ္၊   ယားရင္ေျဖပစ္လုိက္ တယ္။  ငါးရက္ေလာက္ စည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဒူးဆစ္ႀကီး
ၿပီးေရာင္ေနတာ အေရာင္က်သြားတယ္။ အတြင္းကနာ
တာလည္း အလ်င္းမေပ်ာက္ေသးေပမယ့္ သက္သာ သည္ဟု ေျပာပါသည္။

(ကိုယ္ရံႀကီးရြက္စည္းလွ်င္ ေလာင္တတ္သျဖင့္ ႏွစ္
နာရီ၊ သံုးနာရီထက္ပုိမစည္းသင့္ပါ။ ဒူးတြင္ ေဆးစည္း
ၿပီးေနာက္ ရက္ၾကာလွ်င္ ယားပိမ့္ အဖုေလးမ်ား ထြက္
လာတတ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္
သနပ္ခါးကို ဆားအနည္းငယ္ႏွင့္ေရာေသြးၿပီး လိမ္းေပး
လွ်င္ သက္သာေစႏုိင္သည္။ တစ္နည္း - တိုင္းရင္းေဆး
အမွတ္ (၄၃) အကင္းဆယ္ပါးေဆးမႈန္႔ကို သနပ္ခါးႏွင့္ ေရာလိမ္းလွ်င္ ပိုမုိသက္သာေစႏုိင္သည္။)

ဗာဒံရြက္(ဗန္ဒါရြက္) ႏွင့္ ဒူးနာေရာဂါ

ဒူးနာသူမ်ားအတြက္ သက္သာေစႏုိင္ေသာ အျခား
နည္းတစ္နည္းမွာ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွာရလြယ္ကူေသာ ဗန္ဒါရြက္(ဗာဒံရြက္) ကို   ဒူးတြင္ကပ္၍  စည္းထား (သို႔မဟုတ္) ဒူးစြပ္ျဖင့္ စြပ္ထားေသာနည္းျဖစ္သည္။

စာေရးသူကိုယ္တုိင္ တစ္ခါက ပန္းအုိးမ်ားေရႊ႕ရင္း ေျခတစ္ဖက္ေခ်ာ္၍ ဒူးေထာက္လဲဖူးသည္။ ျဖစ္စက
မနာေသာ္လည္း ေနာက္ရက္တြင္ ေလွကားအဆင္း
အတက္လုပ္ေသာအခါ ဒူးထဲမွ နာေနသည္ကို ခံစား
လာရသည္။ ပ႐ုတ္ဆီ၊ ဒဏ္ေၾကေဆးလိမ္းေသာ္လည္း မသက္သာ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္ကင္းဖူးသူတစ္ဦး
က ၫႊန္းသျဖင့္ ဗာဒံရြက္ အစိမ္းေရာင္ ခပ္ႏုႏုကို ခူးၿပီး
ေျပာင္ေခ်ာသည့္ဘက္တြင္ မုန္ညင္းဆီသုတ္၍ မီးအပူ
ေပးၿပီးေနာက္  ဒူးေပၚတြင္အုပ္ၿပီး  ဒူးစြပ္စြပ္ထား
လုိက္သည္။ ႏွစ္နာရီခန္႔အၾကာ   ဒူးစြပ္ခြၽတ္လိုက္
ေသာအခါတြင္လည္း ဗာဒံရြက္မွာ ဒူးတြင္ ကပ္ေန
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤနည္းျဖင့္ တစ္ပတ္ခန္႔ ဗာဒံရြက္
ကပ္ၿပီး စာေရးသူ၏ ဒူးနာေရာဂါမွာ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ သည္။

ဗန္ဒါ(ဗာဒံ)ရြက္၊ သက္ရင္းႀကီးရြက္၊ ကုိယ္ရံႀကီး ဂမုန္းရြက္ မ်ားသည္ ဒူးနာ၊ အဆစ္နာ၊ အ႐ုိးက်ီးေပါင္း၊ အ႐ုိးပြကိုက္ခဲေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အရြက္မ်ားျဖစ္သည္။ သံုးတတ္လွ်င္ေဆးျဖစ္သည္။

အထပ္ျမင့္တုိက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဒူးနာကာကြယ္နည္း

၁။ ေလွကားအဆင္းအတက္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်
ပါ။

၂။ နံေဘးတြင္ရွိေသာ ေလွကားလက္ရန္း (သို႔မဟုတ္) နံရံကုိ ကိုင္ၿပီးမွ အဆင္းအတက္ျပဳလုပ္ပါ။ သက္ ႀကီးရြယ္ႀကီးမ်ား ပို၍ သတိရွိပါ။

၃။ ေလွကားအတက္ထက္ အဆင္းတြင္ ဂုန္ညင္းအရြတ္
ေၾကာမ်ား နာတတ္သျဖင့္ တစ္ထစ္ခ်င္း ျဖည္းညင္း စြာဆင္းပါ။

၄။ ေလွကားအဆင္းအတက္တြင္ ဒူးထဲမွ အသံျမည္လွ်င္
ဒူးေခ်ာဆီ မရွိဘဲ ေလဝင္ေနသည့္အတြက္ အသံ ျမည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒူးစြပ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

၅။ အေက်ာ္အနင္း မမွန္ကန္ေသာ ေလွကားထစ္ရွိသည့္ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ လူႀကီးမ်ား မေနထုိင္သင့္ပါ။
အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ။

၆။ အသက္ ၆ဝ  ေက်ာ္လွ်င္ အ႐ုိးပြၿပီး ဒူးဆစ္အတြင္းမွ ေခ်ာဆီအားနည္းၿပီျဖစ္သျဖင့္ ညစဥ္အိပ္ရာဝင္ တုိင္း မုန္ညင္းဆီ၊ သံလြင္ဆီ စသည့္ ဆီတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
ကို မီးျဖင့္အပူေပးၿပီး ဒူးဆစ္အတြင္း စိမ့္ဝင္ေအာင္
လိမ္းေပးလွ်င္ ဒူးဆစ္အဆီေျခာက္ျခင္း၊ အေျမႇး
ေရာင္ျခင္း၊ ဒူးေခါက္ေၾကာမ်ားနာျခင္းမွ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။

၇။ ဒူးဆစ္မ်ား အ႐ုိးအားရွိေစရန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အေကြးအဆန္႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ ႏြားႏုိ႔၊ ပဲႏုိ႔
ေသာက္ျခင္း၊ အ႐ုိးျပဳတ္ရည္ေသာက္ျခင္း၊ ေနေရာင္
ျခည္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ အ႐ုိးပြျခင္း၊ အ႐ုိး
က်ဳိးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဒူးဆစ္
နာေရာဂါ၊ အရြတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ အေၾကာေရာင္ေရာဂါ
မ်ား ရရွိႏုိင္သျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိရွိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။   ။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post