Latest News

Tuesday, May 8, 2018

ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ပါလ်က္ႏွင့္  အခ်ိန္မီမရရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  သတင္းေပးတုိင္ၾကားလုိပါက  ေအာက္ေဖာ္ျပပါHelp  Lineတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔  (၂၄ )နာရီ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဝ၆၇-၄ဝ၄၂၂၂ ၊ ဝ၆၇-၄ဝ၄၉၉၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

No comments:

Post a Comment