Latest News

Thursday, May 31, 2018

တပ္မေတာ္၊ ေကအုိင္ေအႏွင့္ အဆုံးမရွိေသာ စစ္ပဲြမ်ား

တပ္မေတာ္၊ ေကအုိင္ေအႏွင့္ အဆုံးမရွိေသာ စစ္ပဲြမ်ား


မုိးဦး ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ကခ်င္ေျမတြင္
ယမ္းနံ႔ မ်ား အတန္ငယ္ စဲသြားခ်ိန္တြင္ က်န္ခဲ့ရသည္မ်ားက တပ္မေတာ္ဖက္မွ အက်အဆုံး မ်ား ျပားလာခဲ့မႈ ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရေသာ
ျပည္သူမ်ား သာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိမ္ထူထပ္လာေနမႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းစစ္
ဆင္မႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသလုိ တပ္မ်ား
ႏွင့္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ ေရႊ႕
ေျပာင္းမႈကလည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူ
ေတာ့ေပ။ ေကအုိင္ေအ တုိ႔ အဖုိ႔လည္း ၎တုိ႔
၏ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့နည္းလာေနေသာ ဗ်ဳဟာ
အခင္း အက်င္းမ်ား မ်ား အၾကားတြင္ ေရွ႕ဆက္
မည္သုိ႔ မည္ပုံ စခန္းသြားၾကမည္လဲ ဆုိသည္
အား ျပန္လည္သုံးသပ္ေနၾကရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေကအုိင္ေအ ေခါင္း
ေဆာင္ နဘန္လ မွ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား သိေစ
ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္
ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ၎က မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ေပ်ာက္
ၾကားစစ္ဆင္ေရး ျဖင့္ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္သြား
မည္ျဖစ္ျပီး အုိးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲရေသာ
လူမ်ား အတြက္ပါ ေကအုိင္ေအ ရဲေဘာ္မ်ားက
တာ၀န္ယူမည္ဟု ဆုိပါတယ္။

မၾကဳံစဖူး ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္
ခုိက္မႈမ်ား အၾကားတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအား
စုစည္းၾကရန္ႏွင့္ ဇဲြ ရွိၾကဖုိ႔ လႈံ႔ ေဆာ္လုိက္တဲ့
သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ ေျပာလုိပုံရသည္ကလည္း အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ အၾကီး
ဆုံး စစ္တပ္ၾကီးအား ၎တုိ႔ အသစ္တဖန္
ေပ်ာက္ၾကား စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ၾကံ႕ၾကံ႔ခံလ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္အား
အဓိပၸါယ္ ေကာက္၍ ရႏူိင္သည္ကား ၂၀၁၁
တြင္ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳိလဲျပီးခ်ိန္ကစ၍
အင္အား ၉,၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ေကအုိင္ေအ တုိ႔ အေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲမည္
ေလာ၊ ဆက္ျပီး တုိက္မည္ေလာ။ သုိ႔ မဟုတ္
ဒီႏွစ္ခုကုိပဲ တျပဳိင္တည္း လုပ္မည္ေလာ ဆုိ
တာ ျပတ္ျပတ္သားသား မဆုံးျဖတ္ႏူိင္ေသး ဆုိ
တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ လက္ရွိ ရထားသည့္
ေဒသမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းထားႏူိင္ေရး
ႏွင့္ တဆက္တည္း တပ္မေတာ္မွ တုိက္ခုိက္ လာႏူိင္ေလာက္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္
မသြားေရး ဆုိတဲ့ ခံစစ္ ကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံ ရပါ
တယ္။

ဤသည္ကုိ ထင္ရွားေစခဲ့သည္က ၂၀၁၂ ႏွင့္
၂၀၁၃ တြင္ ေကအုိင္ေအ တုိ႔က လုိင္ဇာကုိ
အသဲအသန္ ခုခံ ကာကြယ္ ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ထုိ႔အျပင္ ဂီဒြန္စခန္း ကုိလည္း ၂၀၁၆
မွာ က်ားကုတ္က်ားခဲ ခုခံခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ျပင္းထန္လွေသာ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္
ေၾကာင့္ ထုိႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ လက္လႊတ္လုိက္
ရပါတယ္။ လုိင္ဇာသည္လည္း ယခုအခါ တပ္
မေတာ္ရဲ့ အေျမွာက္တကမ္း အကြာမွာ ေရာက္
လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္နယ္
ေျမထဲသုိ႔ အေျမွာက္ဆံမ်ား က်ေရာက္ႏူိင္ျပီး
တရုတ္ တုိ႔ အမ်က္ေျခာင္းေျခာင္း ထြက္လာႏူိင္
တာ ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ခ်ိန္ဆေနပုံ ရွိပါ
တယ္။ လုိင္ဇာကုိ ၎တုိ႔ ဌာနခ်ဳပ္ လိပ္စာ
ေလာက္ ေရးႏူိင္ဖုိ႔ ထားရွိေပးလုိက္ျခင္း ျဖင့္
ေနာက္ပုိင္း ျဖစ္လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ
အတြက္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ခဲ့ပုံလည္း ရွိပါ
တယ္။

တပ္မေတာ္က ေကအုိင္ေအ ကုိ အျပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCA ကုိ
လက္မွတ္ေရး
ထုိးဖုိ႔ နဲ့ မထုိးမီ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး နဲ့
တပ္မေတာ္ရဲ့ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္
သြတ္သြင္းႏူိင္ေရး
ကုိ အရင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပီး သေဘာတူသည့္
အထိ အျပင္းအထန္ ထုိးႏွက္သြားမယ္ ဆုိတဲ့
 ရည္ွမွန္းခ်က္ကုိ ခ်ထားပါတယ္။

ကခ်င္တုိ႔ဖက္မွာ မျပတ္မသား ျဖစ္ေနရတာက
လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ပထမတေၾကာင္းက NCA ေခၚသံ ျဖစ္ျပီး
ေနာက္တေၾကာင္းက ေကအုိင္ေအရဲ့ ႏူိင္ငံ
ေရး အဖဲြ႔ ျဖစ္တဲ့ ေကအုိင္အုိ ရဲ့ တခါက ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ United Nationalities Federation Council (UNFC) မွာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက ပါ
၀င္ေနခဲ့တယ္ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ UNFC
သည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး အတြက္
ဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ တြင္ ပ်က္ျပားသေလာက္ ျဖစ္ေန
ေသာ UNFC သည္ ထုိအခ်ိန္က အေနာက္အုပ္
စုမွ ေထာက္ခံေသာ NCA ျဖစ္ေပၚလာေရးကုိ
အားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ေကအုိင္ေအ အဖုိ႔လည္း Ceassefire Syndrone ေရာဂါၾကီးရဲ့ လႈိက္စားျခင္းကုိ ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၁မအထိ ဆယ္ခုႏွစ္လုံးလုံး ခံစားခဲ့ၾက
ရျပီး ကခ်င္ျပည္သူမ်ား အတြက္ မယ္မယ္ရရ
တုိးတက္မႈဟူ၍ ဘာမ် ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏူိင္ခဲ့
တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။

သုိ႔ေသာ္ လုိင္ဇာကုိ ၎တုိ႔ ၏ ျမဳိ႔ေတာ္ အျဖစ္ အေဆာင္အေယာင္ မ်ား နဲ့ ထားလာႏူိင္ခဲ့ျပီး
ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗုိက္ရႊဲရႊဲ ျဖင့္ ဘဏ္
ေငြစာရင္းမ်ား ေဖာင္းကားလာၾကသည္ေတာ့
ရွိေနပါတယ္။ ၎တုိ႔က ထုိ အေတာအတြင္း
ျမန္မာ နဲ့ တရုတ္ စီးပြားေရး သမားမ်ားနဲ့ ပလဲနံပ သင့္စြာ ကၩန္းသစ္ နဲ့ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖၚ
ေရးေတြမွာ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းႏူိင္ခဲ့ၾက၍ အလြန္
အမင္း ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္း ေကအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း
အတြင္း အျငင္းပြားမႈ မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျပီး
အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားသည္အထိ ျဖစ္
လာခဲ့ရပါတယ္။ ထုိ႔ အတြက္ ေကအုိင္ေအ
အတြင္း ဒီမုိကေရစီ ရွိစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု
သက္သက္ညွာညွာ ေတြးလုိ႔ရေသာ္လည္း
ဒီမုိကေရစီ သည္ စစ္ေရးအရ.ေအာင္ပဲြရေရး
တြင္ မည္သုိ႔ မ် သုံးစား၍ ရေသာ အရာကား
မဟုတ္ျပန္ေပ။ တပ္မေတာ္ကလည္း ထုိအကဲြ
အျပဲမ်ား ကုိ လက္လႊတ္မခံပဲ အသုံးခ်လာႏူိင္
တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေကအုိင္ေအ တုိ႔ ေျပာေနသည့္ ေပ်ာက္ၾကား
မဟာဗ်ဳဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လ်င္လည္း ၾကာၾကာ
ခံမည့္ အလားအလာ မရွိေပ။ ပြင့္လင္းရာသီ
 က တပ္မေတာ္ ထုိုးစစ္ၾကီးႏွင့္ အတူ အဆုံး
သတ္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္၏ ထုိုးစစ္က မၾကဳံဖူးေလာက္
ေအာက္ ေနရာ အႏွံအျပားမွာ စစ္ဆင္ခဲ့တာ
့ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မန္စီ မွသည္
ဟူးေကာင္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္း။ ဖားကန္႔ ေမခ မလိခ ဆုံရာ အင္ဂ်န္းယန္ အထိပါ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ အတြက္လည္း ၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္း အျပင္း
ထန္ဆုံး တုိက္ခုိက္မႈ ၾကီးဟု ေကအုိင္ေအ
ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက ၀န္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ပါ
တယ္။ အခ်ဳိ႔က ေကအုိင္ေအ တုိ႔ စတင္ ပုန္
ကန္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၁ ေနာက္ပုိင္း အျပင္းထန္ဆုံး
လုိ႔ ေတာင္ ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
လူ တေသာင္းခန္႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့
ရတဲ့ အတြက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ ေရာက္
ရွိလာေနသူ တသိန္း ခန္႔ ရွိလာေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ့ ကမ္းပိန္းကေတာ့ NCA ကုိ
လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ျငင္းဆန္ေနတာကုိ ဒဏ္ခတ္
လုိတဲ့အျပင္ အဆုိပါကိစၥ ကုိ ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္
ေနတဲ့ ၀ အဖဲြ႔ နဲ့ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းလုိက္တာ
ကုိ မခံမရပ္ႏူိင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကအုိင္ေအ
သည္ ၎တုိ႔ ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပုိင္း မဟာ
မိတ္ အဖဲြ႕မွာ အၾကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ပထ၀ီ
အေနအထားအရ အျခား အဖဲြ႔မ်ားနဲ႔ ထီးထီးၾကီး
ကင္းလြတ္ေနပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ေကအုိင္ေအ
သည္ MNDAA, TNLA, နဲ့ AA တုိ႔ေလာက္ ၀
ေတြ နဲ႔ နီးစပ္မႈ သိတ္မရွိပါဖူး။

တပ္မေတာ္က ေကအုိင္ေအ ကုိ စစ္ေရးအရ
အလဲထုိးႏူိင္ဖုိ႔ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဳ
ဟာ ႏွစ္ခု ခ်မွတ္ထားပုံ ရပါတယ္။ ပထမ က
တႏူိင္း မွာ ရွိတဲ့ ေရႊ နဲ့ ပယင္း တူုးေဖၚေရး၊
ဖားကန္႔ ရွိ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွ ရေနတဲ့ ၀င္ေငြ
မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ေရး ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ
မဟာ ဗ်ဳဟာ ကေတာ့ လုိင္ဇာ နဲ့ ျပည္နယ္
အတြင္း အႏွံ႔ အျပားမွာ ရွိေနတဲ့ တပ္မ်ားနဲ့
ေထာက္ပံ့ ဆက္သြယ္ေရး ကုိ ျဖတ္ေတာက္
ျပစ္ႏူိင္ေရး ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္
ႏူိင္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္
သြယ္ ပူးေပါင္းႏူိင္ေရးကုိပါ ျဖတ္ေတာက္ျပီး
သား ျဖစ္သြားႏူိင္ပါတယ္။

ထုိ႔ အတြက္လည္း တပ္မေတာ္မွ ေျမာက္ပုိင္း
တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ စစ္ကူ မ်ား အျပင္ အျခား
ေဒသမ်ား မွ တပ္မ်ားနဲ့ လက္ေရြးစင္
ေျချမန္တပ္မ  သုံးခုျဖစ္တဲ့ ၃၃, ၈၈  နဲ့ ၁၀၁ တပ္မ်ားကုိ ပုံေအာ္သုံးခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ရွိ နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တပ္မ
၃၃ က ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္

စစ္အင္အား ပုံၾသ သုံးတာ အဆန္းမဟုတ္
ေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းျပစ္ကူ နဲ့ လက္နက္
ၾကီးမ်ားကုိ မၾကဳံစဖူး အတုိင္းအတာထိ သုံးစဲြ
ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ ဆာဘီယား လုပ္
၁၅၅ မမ အေျမာက္ၾကီးမ်ားကုိ သုံးျပီး ျပစ္ခတ္
ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထုးသျဖင့္ မန္စီ အနီးရွိ ေက
အုိင္ေအ စခန္းမ်ား ကုိ ျပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။
ေလေၾကာင္း အင္အား ကုိ ယခုႏွစ္ အတြင္း
ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ အရင္ႏွင့္စာလ်င္
အလုံးအရင္း သုံးစဲြလာခဲ့ပါတယ္။

ျမစ္ၾကီးနား အနီး ရွိ နမ္ေပါင္ ေလတပ္စခန္းကုိ
ဗဟုိျပဳပီး တရုတ္လုပ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဒရုန္း
မ်ား၊ ရုရွား.လုပ္ တုိက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္
မ်ား Fixed-wing ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ပါ
၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အတည္မျပဳႏူိင္ေသးတဲ့ သတင္း
မ်ား အဆုိအရ ပါကစၥတန္ က ေလာေလာလပ္
လပ္ ၀ယ္ယူထားတဲ့ JF-17 တုိက္ေလယာဥ္
ေတြပါ ပါတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး
က ရွမ္းျပည္နယ္ မွာလုိ တရုတ္နယ္ေျမထဲ
၀င္ေရာက္သြားမွာကုိ စုိးရိမ္စရာ မရွိတာ
ေၾကာင့္လည္း ပုိမုိ အသုံးခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုိင္ဇာက ေတာ့ တမူထူးျခားျပီး တရုတ္ နယ္
ျခားမ်ဥ္း အနီး ကပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္
အထူးသတိထားျပီး လုပ္ရကုိင္ရတဲ့ ေဒသ က
ေတာ့ တရုတ္-ကခ်င္-ရွမ္း ေဒသ သုံးပြင့္ဆုိင္
ထိစပ္ေနတဲ့ ေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္ေအ တုိ႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ ေပ်ာက္ၾကား
စစ္ဆင္ေရး မဟာဗ်ဳဟာကလည္း ေရရွည္မွာ
မလြယ္ကူလွတာ ေတြ႔ ရပါတယ္။ နယ္ျခား
ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေျပးျပီး ခုိလႈံရာ ေနရာ မရွိျခင္း
နဲ့ ေပ်ာက္ၾကား စစ္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ တဖက္နယ္ျခားမွ ေထာက္ပံ့ပုိ႔
ေဆာင္ေရး ဆုိတဲ့ logistic မရရွိ ႏူိင္ဆုိတဲ့
အခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကအုိင္ေအ
အေနနဲ့ ေလာေလာဆယ္ ၀ ေတြ ထံမွ လက္
နက္မ်ား ၀ယ္ယူႏူိင္ေနေသးေသာ္လည္း
ေရရွည္ ရရွိႏူိင္ဖုိ့က ၾကိမ္းေသ တြက္ဆ၍ မရ
ျပန္ေပ။

သုိ႔ အတြက္ ရန္သူထံမွ လက္နက္မ်ား သိမ္းယူ
ရရွိႏူိင္ေရးသာ အထူးဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္လာပါ
တယ္။ မုိးရာသီ ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္
တိမ္မ်ား ထူထပ္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ေလ
ေၾကာင္း အေထာက္အကူ ရဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနတဲ့
တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ႏူိင္မယ့္
အခြင့္အေရးေတြ ရလာခဲ့ပါတယ္။ ဧျပီလ ၆ ရက္ ေန႔ ဇားကန္႔ ေဒသရွိ တပ္မေတာ္ စခန္း
တခုကုိ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ႏူိင္ခဲ့ျပီး လက္နက္
ခဲယမ္း အေျမာက္အျမား ကုိ သိမ္းယူႏူိင္ခဲ့ျခင္း
သည္ ေစာေစာက ေျပာသည့္ ေကအုိင္ေအ
တုိ႔ ရဲ့ အနာဂါတ္ က်င့္သုံးမယ့္ နည္းဗ်ဳဟာကုိ
ညြန္းျပေနပါတယ္။

ေကအုိင္ေအ သည္ ၎တုိ႔၏ စစ္သင္တန္း
ေက်ာင္း နဲ့ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ရာ
စခန္းမ်ားကို ပုိမုိ စိတ္ခ်ရတဲ့ အတြင္းပုိင္း ေဒသ
မ်ားကုိ လုိင္ဇာ မွ ေရႊုေျပာင္းထားျပီးလည္း ျဖစ္
ပါတယ္။

ေကအုိင္ေအ က ေဒသခံမ်ားရဲ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈ ရေရး အတြက္ ၎တုိ႔ လူမ်ဳိးစု
မ်ား ဗမာ စစ္တပ္ရဲ့ အလြန္အကၩံ အႏူိင္က်င့္မူ
မ်ားမွ ရွင္သန္ႏူိင္ေရး ဆုိတာကုိ ပုံေဖၚႏူိင္မွ
ျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိပါ အားကုိးျပဳ လာေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရ
စီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
ကုိလည္း အျပီးအပုိင္ ဖယ္ထုတ္လုိက္ျပီလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိအတြက္ ေရရွည္ စစ္ပဲြ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲ
ႏူိင္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကုိ ျပင္
ဆင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ကုိ အခုိင္
အမာ မထားေတာ့ပဲ အစုအငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္
ျဖန္႔က်က္ခ်ထားလာခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ လူငယ္မ်ားကုိလည္း ယခင္ကထက္ ပုိမုိ
စုေဆာင္းႏူိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္
အတြင္း တပ္မဟာ ေလးခုမွ ခုႏွစ္ခုအထိ တုိး
ခ်ဲ႔ ခဲ့ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းမွာလည္း တခုမွ
သုံးခု အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေပ်ာက္ၾကား
စစ္ဆင္ေရး နဲ့ သင့္ေတာ့မယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလႈပ္
ရွားႏူိင္စြမ္းရွိ တပ္မဟာ ႏွစ္ခု ကုိလည္း
အသုံးျပဳ လာခဲ့ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ moble units မ်ား ပုိမုိ ဖဲြ႔စည္းလာတာ
ႏွင့္ အမ် တပ္မေတာ္ရဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္း
ေၾကာင္းေတြကုိ ပုိျပီး အေႏွာက္အယွက္ ေပး
လာႏူိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ၾကီးနား နဲ့
မႏၲေလး ကုိ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ မီးရထား လမ္း
နဲ့ အျခား အဓိက က်တဲ့ လမ္းမၾကီး အခ်ဳိ႔ အဖုိ႔
ေရွ႔ေလ်ာက္ ေကအုိင္ေအ တုိ႔ ရဲ့ ျပစ္မွတ္ေတြ
ျဖစ္လာႏူိင္ပါတယ္။ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ က
ျမစ္ၾကီးနား ေတာင္ဖက္ရွိ မီးရထားလမ္းတြင္
ဗုံး ႏွစ္လုံး တျပဳိင္တည္း ေပါက္ကဲြခဲတာ ၾကည့္
ရင္ သိႏူိင္ပါတယ္။

ေကအုိင္ေအ တုိ႔ အဖုိ႔ ၀ ေတြ ဆီမွာ ရွိေနတဲ့
အလြယ္တကူ ျပစ္ခတ္ႏူိင္တဲ့ ေလေၾကာင္းရန္
ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖစ္တဲ့ man-portable air defence system (MANPAD) ကုိ ရႏူိင္ဖုိ႔
အလားအလာ မရွိေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

လက္ရွိေတာ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ လက္က်န္ ၇၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာအေျမွာက္ၾကီးမ်ား နဲ႔ ၀ေတြ
ဆီက ရထားတဲ ၁၀၇ မမ ဒုံးက်ည္ေတြ ရွိေနပါ
တယ္။ ျပစ္ခတ္အား ရွစ္ကီလုိမီတာ အထိ ျပစ္
ႏူိင္စြမ္း ရွိတာမုိ႔ တပ္စခန္းမ်ား နဲ့ ေလတပ္စခန္း
မ်ားကုိ ဒုကၡေပးလာႏူိင္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ နဲ့
ေဖေဖၚ၀ါရီ လမ်ား အတြင္းက အဆုိပါ လက္
နက္မ်ား သုံးျပီး မုိးေကာင္း အနီးရွိ စစ္စခန္းမ်ား
ကုိ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိ႔ အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက မက်င့္သုံး
ေသးတဲ့ ျမဳိ႔မ်ား ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျပီး
လူအမ်ားရဲ့ စိတ္၀င္စားမႈ ရရွိေစမည့္ ဗ်ဳဟာမ်ား
ကုိလည္း ျပန္လည္က်င့္သုံးလာႏူိင္စရာ ရွိေန
ပါတယ္။

ေလာက္ကုိင္၊ မူဆယ္ နဲ့ ေမာင္းကုိ တုိ႔ မွာTNLA နဲ့ MNDAA  တုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသလုိ
မ်ဳိး ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာလည္း ျဖစ္လာႏူိင္စရာ
ရွိေနပါတယ္။

ႏူိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ကား ယခုပုံအတုိင္းဆုိ
ဒိန္ဗင္ဖူး တုိက္ပဲြလုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးလာ
ႏူိင္စရာ မရွိပဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနအုန္းမွာ
ျဖစ္ျပီး ေကအုိင္ေအတုိ႔သာ ေပ်ာက္ၾကားစစ္
ဆင္ေရးကုိ တကယ္တမ္း ထိထိေရာက္ေရာက္
ျပဳလုပ္ႏူိင္မယ္ဆုိရင္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး နဲ့ သံ
တမန္ေရးေတြမွာ အစုိးရ အဖုိ႔ ေရွ႕ေလ်ာက္ ၀န္ပိလာဖုိ႔သာ ရွိေနတဲ့ အတြက္ အခြန္ထမ္း
ျပည္သူမ်ားက တပ္မေတာ္၏ အဆုံးမရွိေသာ
စစ္ပဲြမ်ား ကုိ ေမးခြန္းထုတ္လာေနၾကျပီလည္း
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

လွစို​း​ေ၀


Asia Times တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Anthony Davis ေရးသားေသာ "A vision for war without end in Myanmar" ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post