Latest News

Monday, April 30, 2018

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပီ

တနလၤာေန႔ ေနလည္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္
၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ လုံျခဳံေရး
ေကာင္စီ ၁၅ ႏူိင္ငံမွ ကုလ သံအမတ္ၾကီးမ်ား
ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘဂၤလား ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား
ေအာ္ဟစ္ ငုိယုိ တုိင္တန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္
လက္ မေကာင္းစြာ နဲ့ emotionally charged အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္လာၾကသူမ်ားနဲ့
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္
ဆုိင္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိရင္ မမွားပါဖူး။

ေဒၚေအာငိဆန္းစုၾကည္မွ ေနထုိင္သည္မွာ မွန္
ကန္ေၾကာင္း စီစစ္ျပီးသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ လက္
ခံရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း။ ထုိလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား လ်င္ျမန္ေစရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲ့ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္
သေဘာတူညီထားတဲ့ အတုိင္း ျပန္လည္ ပုိ႔
ေဆာင္ေရး အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုံစံမ်ား
ကုိ အျမန္ ျဖည့္စြက္ ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရခုိင္
ျပည္နယ္ အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား အားလုံးကုိ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူ
အညီမ်ား ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း။
လူအဖဲြ႕အ
စည္းမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္
ႏွင့္ စခန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ျပန္လာသူမ်ား
ကုိ ႏူိင္ငံသား စီစစ္ေရးကပ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပး
ေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ရွိေရး ေဆာင္
ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သိရ
ပါတယ္။

အဲ့ေနာက္ လူ ခုႏွစ္သိန္းေလာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ခဲ့ၾကရတဲ့ အေရးမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔မ်ား အားလုံးက
တာ၀န္အရွိဆုံး လူ လုိ႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံ
ေနရတဲ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ့ပါ ေတြ႔ ဆုံ ခဲ့
ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ႏူိင္ငံတကာ အဖဲြ႔
အစည္းမ်ား အေနနဲ့ လူ႔သားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား
ဖက္ကုိလည္း မ်မ်တတ ရႈ႔ျမင္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း၊ မိမိ
တုိ႔ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္သူ မည္သူ
ကုိမဆုိ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လာ
ခ်င္သူမ်ား အားလည္း ႏူိ၀င္ဘာလ က ႏွစ္ႏူိင္ငံ
သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လက္ခံရန္ အသင့္
ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း RFA မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ထုိအဖဲြ႔ကုိ ဦးေဆာင္လာသူကေတာ့ လက္ရွိ
လုံုျခဳံေရး ေကာင္စီ အလွည့္က် ဥကၠဌ တာ၀န္
ယူထားရတဲ့ ပီရူး သံအမတ္ၾကီး ဂူစတာဗုိ မီဇာ ကြာဒရာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါေန႔ မွာ ရခုိင္ျပည္
နယ္သုိ႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား နဲ့ သြားေရာက္မွာ ျဖစ္
ျပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ား လက္ခံေရး စခန္းမ်ားနဲ့႔
ေက်းရြာမ်ားကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈမွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္ ဆုိသူမ်ား ေနရပ္ ျပန္ပုိ႔ေရး အျမန္ဆုံး
အေကာင္အထည္ ေဖၚႏူိင္ေရး နဲ ျပန္
လည္ ေနရာခ်ထားေရး တုိ႔ အတြက္ ကုလ
အေနနဲ့ ေလာေလာဆယ္ အဓိက
ထား ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဘဂၤလား ကုိ ေရာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့ ကုလ အဖဲြ႔
၀င္ေတြ ရဲ႔ အေျပာကုိ ေထာက္ရင္ ေနရပ္ကုိ
လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနနဲ့ အျမန္ျပန္ပုိ႔
ႏူိင္ေရး ကုိ အဓိက ထား ေျပာတဲ့ သေဘာ
ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ ႏူိင္ငံသား ေပးေရး အပါအ၀င္
အျခားေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဖာသိဖာသာ
ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ယခင္က အခုလုိ
လာေရာက္ဖုိ႔ ျငင္းပါယ္ထားျပီး ျဖစ္ေပမယ့္
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ စစ္ဖက္ အၾကီးအကဲ
မ်ားကုိ အေရးယူူဖုိ႔ က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆုိ
လာေနတဲ့ အတြက္ သက္သာလုိ သက္သာျငား
လုိက္ေလ်ာေပးလုိက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး သတိထား
မိပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားမွ ေနရပ္ ျပန္ေရးအား ႏူိင္ငံ
သားေပးေရး နဲ့ တဲြ ကာ ေတာင္းဆုိ ေနျခင္းအား ကုလ
သမဂၢ အေနနဲ့ အားေပးဖုိ႔ မရွိပဲ ၎တုိ႔ အျမန္
ျပန္ေရာက္ေရး အတြက္ လံုျခဳံေရး ကုိ ျမန္မာ
ဖက္မွ မည္သုိ႔မည္ပုံ အာမခံမလဲ ဆုိတာလည္း
တီးေခါက္ျခင္တဲ့ လကၡဏသာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္
နယ္မ်ား အတြင္း တုိက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျပန္
လည္ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ လူ ငါးေထာင္ ခန္႔.အုိး
အိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရျခင္းအား ႏူိင္ငံတ
ကာ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႔ မ်ားက ကန္႔ကြက္
 ေျပာဆုိလာေနၾကျပန္ျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ နယ္စပ္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ အၾကား အျပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳိ ပ်က္ ခဲ့ခ်ိန္က စျပီး.ဒုကၡ
သည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိ ေနထုိင္သူေပါင္း
တသိန္း ခန္႔ ရွိေနျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း နဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူ
ဘဂၤါလီ မ်ား အေပၚ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္
ေနမႈမ်ားသည္  ႏူိင္ငံတကာ ျပဌာန္းထား
တဲ့ ဥပေဒမ်ားအရ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္တယ္ဟု
ကုလ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မီတီက
မတ္လ အတြင္းက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါ
တယ္။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment