Latest News

Sunday, February 4, 2018

ဟာနုာ ဘိခ်္ ၏ မွတ္တမ္း

ဟာနုာ ဘိခ်္ ၏ မွတ္တမ္း


ေနရာကား လီဒ ဒုကၡသည္စခန္း

ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသည္ဆုိေသာ
ဒုကၡသည္ ၆ သိန္းေက်ာ္ ခုိလႈံေနထုိင္ေနရာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တဖက္တြင္
ျပန္႕က်ဲေနေသာ စခန္းမ်ားစြာ ထဲက တခု ျဖစ္
သည္။

ထုိေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရျခင္းမွာလည္း
နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ
မွ တာ၀န္ေပး၍ ေရာက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဘယ္လုိဆင္း
ရဲဒုကၡေရာက္စြာ ေနထုိုင္ၾကရသည္ကုိ သိလုိ
၍ မဟုတ္။ အဆုိပါ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားက အားလုံး
အသိပင္။ အယ္ဒီတာ သိလုိေနသည့္ ကိစၥက
ျမန္မာ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္း
ၾကဳတ္မႈမ်ား တကယ္ခံစားရျခင္း ရွိမရွိကုိ
စုံစမ္းေထာက္လွမ္း၍ အျဖစ္မွန္ကုိ တင္ျပရန္
ျဖစ္သည္။

သူ႔အဖုိ သိခ်င္ေနရသည့္ကိစၥက ၾကားရသူ
တုိင္း ရင္ထုမနာ ျဖစ္ေအာင္ တညီတညြတ္
တည္း ကေလး လူၾကီး မိန္းမမ်ားပါမက်န္
ထြက္ဆုိေနၾကေသာ အေၾကာင္းမ်ုားက မည္မ် အတုိင္းအတာ အထိ မွန္ကန္မႈ ရွိေလသနည္းဆုိသည္ကုိပင္ ျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္းရွိ
ခဲ့သည္က မွန္ေသာ္လည္း ထုိမုန္တုိင္းကား
အယ္ဒီတာ အျမင္တြင္ too perfect ျဖစ္လြန္း
ေနသည္။ သုိ႔အတြက္ ေရးရုိးေရစဥ္ လုိ
ရြာသူၾကီးမ်ား ေခၚလာေပးျပီး ပါးစပ္မွ အလြတ္
က်က္ထားသလုိ ေျပာဆုိေနသည့္ကိစၥမ်ားကုိ
သူ စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိေတာ့။ အတြင္းက်က်
စုံစမ္းေရးသားရန္ သူမကုိ လႊတ္ခဲ့ျခင္းပင္။

ထုိအတြက္လည္း ယခုလုိေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေန
ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စခန္းထဲတြင္ ပထမဆုံး သူမ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိလာ
ခဲ့ရသည္က မိဘမဲ့ ညီအမ ေလးေယာက္ပင္
ျဖစ္သည္။ အေမျဖစ္သူက ျမန္မာ လုံျခဳံေရး
တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ သတ္ျဖတ္ခံရျပီး အေဖကေတာ့
ေသသလားရွင္သလား မသိရဟု ဆုိသည္။

ကေလးမေလးမ်ား၏ အသက္က ၁၂, ၈, ၅, ၂ ႏွစ္ အသီးသီး ရွိေနၾကသည္။ ထုိကေလး ေလး
ေယာက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ေျမထဲသုိ႔ ဘယ္
လုိ နည္းနဲ့ ေရာက္လာေနၾကသည္ကုိေတာ့
မသိခဲ့ရ။  ယခုေလာေလာဆယ္ တြင္ ဦးေလး
ျဖစ္သူက ေခၚယူကာ သူ၏ မိသားစု အျဖစ္
လက္ခံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေလးက ကာ
လၾကာျမင့္စြာကပင္ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔
ေရာက္ရွိေနထုိင္ေနေသာ လူေဟာင္းၾကီးတဦး
လည္း ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာရသည္
ကလည္း ဦးေလးဆုိသူအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
ေပးေနသည့္ ႏူိင္ငံတကာ ကုသုိလ္ျဖစ္ အသင္း
တခုမွ ေခၚေဆာင္လာ၍ ေရာက္လာရျခင္း
လည္း ျဖစ္သည္။

က်မတုိ မိဘေတြ ျမန္မာ ျပည္ထဲမွာ အသတ္ခံ
ခဲ့ၾကရတယ္ မွ အစခ်ီလာခဲ့ျပီး ေနာက္  တနာရီေလာက္အတြင္းမွာပင္ လက္ထဲရွိ မွတ္
စု စာအုပ္ထဲတြင္ကား ဖတ္ရသူ အေပါင္း၏
ႏွလုံးသည္းပြတ္တုိ႔အား ထုိးႏွက္ၾကေတာ့
မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္သြားရ
ေပေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ အမွန္တရား
က မဆုိစေလာက္သာ ပါသည္ဆုိသည္အား
ေနာက္ သုံးရက္အၾကာတြင္ သိရွိလာခဲ့ရသည္။
သူ႔တြင္ မိန္းမ သုံးေယာက္ရွိေနျပီး ႏွစ္ေယာက္
က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ရွိေနျပီး တေယာက္က
ျမန္မာ ျပည္ထဲတြင္ ရွိသည္။ ယခု ကေလးမ်ား
က ျမန္မာျပည္ထဲရွိ အငယ္ဆုံး ဇနီးမွ ေမြးဖြား
ေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိမိ္န္းကေလးမ်ားကုိ
ေခၚယူလက္ခံထားခဲ့သည့္ ဦးေလးဆုိသူမွာ
တကယ္ေတာ့ အေဖအရင္း ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္

ဤသည္ကလည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အတြင္းက်
က် စုံစမ္းႏူိင္ခဲ့၍ ဦးေလး ျဖစ္သူမွ ၀န္ခံလာခဲ့ရသျဖင့္သာ သိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းတခုႏွယ္ အခုလုိ အသုံးခ်ေနၾကျခင္းမွာလည္း ဒီမွာတင္
မဟုတ္ ေနရာတုိင္းလုိလုိ တြင္ ျဖစ္သည္။

အကူအညီေပးၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက
လည္း အမွန္တကယ္ အလုိအပ္ဆုံးဟု ယူဆ
သူမ်ားကုိသာ ေပးကမ္းတတ္ၾကရာ စခန္းရွိ
လူမ်ားလည္း ထုိစာရင္းထဲပါေအာင္ သူ႔ထက္ငါ
ဇာတ္နာႏူိင္မွ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ယခု ဦးေလး
ဆုိသူသည္ မိမိပုိင္ ပစၥည္းမ်ားသာ ဆုံးရႈံးခဲ့ျပီး
မိသားစု သုိက္သုိက္၀န္း၀န္းႏွင့္ ေရာက္ရွိလာ
သည္ဆုိလ်င္ အကူအညီေပးခံရမည့္ စာရင္း
ထဲတြင္ ေနာက္ဆုံးက ေရာက္ရွိသြားေတာ့မည္
ကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန
ထုိင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ ၀ါရင့္ ဒုကၡသည္ ဦးေလး
့ျဖစ္သူက ေကာင္းစြာ သိနားလည္ထားျပီး ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ သူ႔သမီးမ်ားအား မိဘႏွစ္ပါး
အသတ္ခံလုိက္ရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား
အသြင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေ၀ငွ
သည့္ ေနရာသုိ႔ ဒီတုိင္း သြားပါက လက္ခ်ည္း
ဗလာႏွင့္ ျပန္လာရဖုိ႔က မ်ားသျဖင့္ ေမြးကင္းစ
ကေလးတဦးအား လက္တြင္ ခ်ီထားေသာ
သားသည္ အေမမ်ားကုိ အသုံးခ်ၾကရသည္မွာ
လည္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အားလုံး
မျဖစ္မေန လုိက္လုပ္ရေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
တခု ျဖစ္လာေနခဲ့ရသည္။ ကေလးက ငုိေလ
ေပးသူမ်ားက ေရွ႕သုိ႔ တက္လာပါရန္ ဖိတ္ေခၚ
ၾကေလ့ ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

၎တုိ႔အားလည္း အျပစ္တင္၍ မျဖစ္ျပန္။ ထုိ
သုိ႔မွ မလုပ္လ်င္လည္း လက္ဗလာျဖင့္ အိမ္ျပန္
ရပါက မိသားစုမ်ား ငုတ္တုတ္ ငတ္ၾကဖုိ႔သာ
ရွိေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ အခုလုိ
မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ၾကံဇာတ္
မ်ား ခင္းလာေနၾကျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ အယ္ဒီ
တာ အပါအ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သံသယ
ရွိလာခဲ့ရသည္။ ထုိအေရးက ၾကာလ်င္ အမွန္
တကယ္ ထိခုိက္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာစရာ
ပင္ဟုလည္း ေတြးလုိက္မိသည္။ ျမန္မာ အစုိုးရ
၏ ျငင္းဆုိေနမႉမ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံခ်က္
ေပးသလုိ ျဖစ္သြားႏူိင္သည္ကုိ သတိထား
သင့္သည္ဟု သူမ ထင္ျမင္မိျပန္သည္။

ခက္ေနရသည္က အျဖစ္မွန္ကုိ သိခ်င္ေနၾက
ေသာ မိမိအပါအ၀င္ သတင္းသမားမ်ားကုိ
အခင္းျဖစ္ရာ အရပ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ
အစုိးရက တားျမစ္ေနၾက၍သာ ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႕
ေျပာစကားမ်ားလည္း မည္သူမ် အယုံအၾကည္
မရွိၾက။ က်င္းၾကီးမ်ားထဲတြင္ လူေသအေလာင္း
မ်ား ျမဳပ္ႏွံထားသည္ကုိ စုံစမ္းရန္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့
ၾကေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး
လုိက္ၾကျပန္သည္။

ထုိ႔အတြက္လည္း အဆုိပါ အေၾကာင္းမ်ားကုိ
ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေ၀ေ၀
ဆာဆာ ေျပာမည့္ တဖက္ႏူိင္ငံ ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားသုိ႔ အလုအယက္ သြားေရာက္ေနၾက
ရျခင္းပင္။ ၎တုိ႔အဖုိ႔ က က်ည္ထိထားေသာ
ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ကေလးတေယာက္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရ
လ်င္ပင္ လာရက်ိး
နပ္ခဲ့ၾကရသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကရသည္အထိပင္။

မိမိအဖုိ႔က လူတုိင္း ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ားကုိ ကုိးကား
မည္ဆုိတုိင္း ေနာက္ထပ္ လူ တဒါဇင္ခန္က စာအုပ္ထဲတြင္ ေမးရန္ ျမန္းရန္ က်န္ရွိေနခဲ့ရစျမဲ
ပင္။ သတင္းေရးသူတေယာက္အဖုိ႔ကား သံသ
ယ ဆုိတာ က်န္မေနခဲ့မွ ျဖစ္ေပမည္။ ဤသည္
ကလည္း မိမိ အလုပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခံယူထား
ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တခါတရံ လူတေယာက္၏
ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာမ်ားကုိ ႏႈိက္ထုတ္ခဲ့ရသည္။

ဤေနရာတြင္ ေတြ႔လာခဲ့ရသည္ကား မိ္မိ မတရား အက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း လူစိမ္းတေယာက္
ကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့ျပီး အေျပာခံရသူက
သံသယ ရွိလာသည္အခါ ထုိအမ်ဳိးသမီးအဖုိ႔
မည္သုိ႔ ခံစားရေပမည္နည္း ဆုိသည္ပင္။

ႏူိင္ငံျခားသတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္
ဆုိသူမ်ား ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားကုိ အဖန္တရာထပ္
ေအာင္ ဖတ္ရႈ႕ခဲ့ရျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအဖုိ
ကား မဟုတ္္မွန္ေၾကာင္း သိေနခဲ့ရျပီးလည္း
ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား  တြင္ ၎တုိ႔ အေျပာမ်ားက မ်က္ရည္ျခဴ
ျခင္း သက္သက္ထက္ မပုိေပ။

ထုိသုိ႔ဆုိ၍ လူေပါင္း ၆ သိန္းေက်ာ္မ် ဒုကၡသုကၡ
ေရာက္ခဲ့ရမႈမ်ားကုိ မေထမဲ့ျမင္ ေျပာဆုိျခင္း
ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ေလးရက္ခန္႔ မိမိမွ ႏူးရွတ္ ဆုိသည့္ ကုိးနွစ္
အရြယ္ ကေလးငယ္တဦးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း
ခြင့္ ရခဲ့သည္။ မိမိ၏ မွတ္စုစာအုပ္ထံတြင္
သူ ေနထုိင္ခဲ့ရာ အိမ္ပုံကုိ ဆဲြျပခဲ့သည္။ ထုိ႔
အျပင္ အဆုိပါ အိမ္ေဘးရွိ သစ္ပင္တြင္ သူ၏
မိဘမ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက ၾကဳိးဆဲြခ် သတ္ခဲ့
သည္ဟုလည္း ဆုိျပန္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပလပ္စတစ္ေရဗုံး ျဖင့္ ျမစ္ကုိကူး
ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း
ပုံဆဲြ ျပျပန္သည္။ သူ၏ ဖိနပ္ကုိလည္း ခါးတြင္
ႏြယ္ၾကဳိးျဖင္သုိင္းကာ ယူလာခဲ့ရသည္ဟုလည္း
ဆုိသည္။ ထုိဖိနပ္က သူ၏ ဖိနပ္ေတာ့ မဟုတ္
ေသဆုံးသြားရျပီ ျဖစ္ေသာ မိခင္၏ ဖိနပ္ဟု
ဆုိကာ မ်က္ရည္မ်ား က်လာျပန္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကေလးေျပာစကားမ်ားက ေရွ႔ေနာက္
မညီမႈမ်ား ေတြ႔လာခဲ့ရသည္။ ကုိးႏွစ္သား
ႏူးရွတ္ကေလးက ကရစ္ကက္ အားကစားကုိ
သေဘာက်သည္ဟု ဆုိျပန္သည္။ ကရစ္ကက္
က ဘဂၤလားတြင္သာ လူၾကဳိက္မ်ားျပီး ျမန္္မာ
ျပည္တြင္ ဘာမွန္းးသိသူပင္ နည္းပါးလွသည္။
သူ၏ အဖုိးအဖြားမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္
၏ အသတ္ခံရျပန္သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔
ေသာ္လည္း မိမိ၏ ထပ္မံ စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈ
ေအာက္တြင္ ေသြးရုိးသားရုိး ေသဆုံးခဲ့ရတာ
ဟု ၀န္ခံလာခဲ့သည္။

မိမိက ဒီမွာတင္ ရပ္ေန၍ မျဖစ္ေတာ့။ ႏူးရွတ္
ႏွင့္ အတူေန ရြာသားမ်ားကုိ ရွာရျပန္သည္။
ေတြ႔ခဲ့ရသည့္အခါ ၾကဳိးဆဲြခ် အသတ္ခံရဖုိ႔
ေနေနသာသာ အဆုိပါရြာမွ တဦးတေလမ်ပင္
အသတ္မခံခဲ့ရဟု တညီတညြတ္တည္း ေျပာ
ျပခဲ့ၾကသည္။

ဤသုိ႔ဆုိကာ ပလပ္စတစ္ဗုံးျဖင့္ ျမစ္ကုိ ျဖတ္
ကူးခဲ့ရပါသည္ဆုိေသာ ႏူးရွတ္သည္ ဘယ္က
ေပၚလာရေပသနည္း။ ၎အား ကူတာပေလာင္
ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ေစ်းထဲတြင္ ငုိေနသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ျပီး သူ႔အား စာသင္
ေက်ာင္းတေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚသြားကာ ၀ုိင္း၀န္း
ႏွစ္သိမ့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ႏူးရွတ္ကေလး အေနျဖင့္ တခုခု ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး
ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယုံမွား သံသယ ျဖစ္စရာ မလုိ
ေသာ္လည္း သူ၏ အေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ကုိ
ယခုထိ မည္သူမ် မသိခဲ့ၾကရေပ။

ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ ကေလးမ်ား အဖုိ႔ကား
မိမိတုိ႔ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္မ်ားကုိ မွတ္မိေနၾက
သလုိ ၾကားဖူးနား၀ ရွိခဲ့သည္မ်ားကုိလည္း
အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေျပာဆုိႏူိင္စြမ္း ရွိသည္
ကုိ ေမ့ထား၍ မျဖစ္ျပန္ေပ။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ဒုကၡသည္
စခန္းရွိ ယူနီဆက္ မွ ေျပာခြင့္ရ ဘင္ဂ်မင္
စတိန္းလက္ခ်နာ က "ကေလးမ်ား အေနျဖင့္
လူၾကီးမ်ား ေျပာေနသည့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္
မႈမ်ားကုိ ေန႔တဒူ၀ ၾကားေနရသျဖင့္ ေခါင္းထဲ
တြင္ အေၾကာက္တရားမ်ား စဲြထင္လာျပီး သူတုိ႔
ျမင္တာ ႏွင့္ ၾကားတာကုိ ခဲြျခားႏူိင္စြမ္းမရွိေတာ့
ဟု" မိမိအား ေျပာျပခဲ့သည္။

ထုိေနရာတြင္ ေစာေစာပုိင္းက ေျပာေသာ
ကေလးမေလး ေလးေယာက္၏
အေဖအေၾကာင္း
ျပန္ဆက္ပါအုန္းမည္။ သူ႔နာမည္က ဆုိယြတ္
ဟူစိန္ဟု သိရသည္။

၎ ျမနိမာျပည္သုိ ေခတၱျပန္သြားခဲ့စဥ္အတြင္း
အသားလတ္လတ္ ႏွင့္ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ရွိလွ
ေသာ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးတဦးကုိ
ေတြ႔လာခဲ့ရျပီး လက္ထပ္ခ်င္္မိသည္ဟု ဆုိ
သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားၾကားတြင္ ကေလးသူငယ္
မ်ားကုိ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ယူေနျခင္းမ်ားက
လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တခုမ်သာ ျဖစ္၍ ဟူစိန္ လက္
ထပ္ခ်င္သည္မွာလည္း အဆန္ုးေတာ့ မဟုတ္
ေပ။ အဆန္းတၾကယ္ ျဖစ္ရသည္က ဟူစိန္တြင္
ဘဂၤလားဖက္တြင္ ဇနီးႏွစ္ယာက္ ရွိေနပါ
လ်က္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တေယာက္ပါ ထပ္ယူ
ခ်င္၍ မည္သုိ႔မ်ား စီမံခန္႔ခဲြမည္ကုိ အေတြးရ
က်ပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဟူစိန္က ထုိသုိ႔ေတြးခဲ့ျခင္း ရွိပုံမရ။
သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူပင္ မိန္းမ ၆
ေယာက္ယူခဲ့ျပီး ကေလး ၄၂ ေယာက္ ယူႏူိင္
ခဲ့ေသးလ်င္ မိမိေကာ အဘယ္ေၾကာင့္ မလုပ္
ႏူိင္ရေပမည္နည္းဟူေသာ အေတြးသာလ်င္
ထုိအခ်ိန္က ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိန္းမ သုံးေယာက္
အၾကား ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ျဖင့္ ဗ်ာမ်ားလာခဲ့ရ
သည္ဟု ၀န္ခံလာခဲ့သည္။ တပူေပၚ ႏွစ္ပူ
ဆင့္ ဆုိသလုိ ေနာက္ဆုံးဇနွီးက ေမြးခဲ့ေသာ
သမီး ေလးေယာက္က ရြာ မီးရႈိ႕ခံရ၍ မိမိဆီ
တြင္ လာေရာက္ခုိလႈံလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခါ
သူႏွင့္ လက္ရွိအတူေနသူ ဆာဂ်ီဒါ ဟု ေခၚ
ေသာ ဇနီးျဖစ္သူက မၾကည္မျဖဴ ျဖစ္လာခဲ့
သည္။

သူမကပင္ အဆုိပါ ကေလးမ်ားသည္ ဟူစိန္
ေျပာသလုိ ဦးေလးမဟုတ္ပဲ အေဖအရင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သိရွိခဲ့ရျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။

ထုိအေၾကာင္းကုိ ဟူစိန္ သိသြားသည့္ အခါ
တြင္ေတာ့ ဆာဂ်ီဒါအား ရုိက္ႏွက္ေၾကာင္း မိမိ
အား အိမ္နီုးခ်င္းမ်ားက ျပန္ေျပာခဲ့ေပသည္။

မိမိေၾကာင့္ ဆာဂ်ီဒါတေယာက္ ရုိက္ႏွက္ခံခဲ့
ရသည္ကုိ သိရ၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရျပန္
သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဆာဂ်ီဒါ အေပၚတြင့္ေတာ့ သနား ဂရု
ဏာ သက္ခဲ့မိျခင္းကား မရွိ။ သူမကား အဆုိ
ပါ ကေလး ေလးေယာက္အား ျမန္မာဘက္သုိ႔
ျပန္ပုိ႔ေစခ်င္ေနသည္ကုိး။ ထုိသုိ႔ သူမက
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ တတိယေျမာက္ ဇနီးသည္မွ
ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အဆုိပါ ကေလးမ်ားကုိ လူသား
ခ်င္းစာနာစြာ မေထြးေပြ႔ ရေကာင္းသလားဟု
မိမိက သူမအေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ေနစဥ္မွာ
ပင္ ပိုးဟတ္တေကာင္က ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္
ေတာက္ေတာက္ ႏွင့္ ျဖတ္ေျပးသြားျပီး ေနာက္
မွ ၾကြက္တေကာင္က ေျပးလုိက္သြားသည္ကုိ
လည္း သတိထားလုိက္မိျပန္သည္။

ဆာဂ်ီဒါက ေတာ့ တရႈံ႔ရႈံ႕ ျဖင့္ ငုိေနျပီ ျဖစ္သည္။

သူမတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ၀ါးအိမ္ေလး အတြင္းတြင္
မေတာ့ မိမိ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကေလးမ်ား
က မ်က္ေတာင္မခတ္ လုိက္ၾကည့္ေနၾကရင္းက
မိမိက ဘာလုပ္လုိက္၍ မိန္းမၾကီးတဦး ငုိယုိရ
သည့္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ရေလသနည္းဟု ေတြး
ေကာင္း ေတြးေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပ
ေတာ့သည္။

လွစိုး​ေ၀

(ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ နယူးေယာက္
တုိင္သတင္းစာၾကီးတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး
ႉွရွင္ Hannah Beech ၏ "The Rohingya suffer real horrors. So why are some of
their stories untrue" ကုိ ခံစားတင္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment