Latest News

Saturday, February 24, 2018

ဧရာဝတီလင္းပိုင္တုိ႔၏ ကံၾကမၼာ

ဧရာဝတီလင္းပိုင္တုိ႔၏ ကံၾကမၼာ

ကမၻာေပၚတြင္ လင္းပုိင္အမ်ဳိးအစား ၃၁ မ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ေရငန္ပုိင္းတြင္ က်က္စားေနထုိင္ေသာ လင္းပုိင္ ၂၇ မ်ဳိးႏွင့္ ေရခ်ဳိပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ လင္းပုိင္ ငါးမ်ဳိးဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ အမိျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လင္းပုိင္မ်ားသည္ ေရခ်ဳိ ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည္။ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားသည္ ေအဒီ ၈ ရာစုကတည္းကစတင္ ကာ  ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေနထုိင္က်က္စားခဲ့ၾကၿပီး ေရဝက္ မ်ားဟု ေခၚတြင္၍ ကုန္သြယ္မႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္           ဟန္မင္းဆက္သမုိင္းတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ၁၉ ရာစု သဘာဝ ေဗဒပညာရွင္ ဂြၽန္အန္ဒါဆင္က ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာမွ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ဟု အမည္ေပးေခၚေဝၚ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ေရေနသတၱဝါ
ကမၻာ့အလယ္တြင္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ ဂုဏ္ျပဳ၍ အမည္ေပးထားေသာ လင္းပုိင္တုိ႔သည္ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ေရေနသတၱဝါအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိ ေနသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔အဖုိ႔ ဂုဏ္ယူဖြယ္တစ္ရပ္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားအား ကၻာေပၚ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး ဧရာဝတီ လင္းပုိင္အမည္ျဖင့္သာ ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းၾကပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားအား ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္း၊ တနသၤာရီ ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိ႔တြင္  ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ဟုဆုိရာတြင္ မၲေလးမွ ဗန္းေမာ္အထိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ထုိသုိ႔ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားသည္(International Union of Conservation of Nature and Natural Resources -IUCN)  အဖဲြ႕ႀကီးမွ အနီေရာင္အဆင့္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းခံရပါေပသည္။
မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအၲရာယ္က်ေရာက္
ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားသည္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္သုိ႔ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္းမွာ ေရေနႏုိ႔တုိက္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ သားေပါက္ဖြားသျဖင့္ ေပါက္ဖြားႏႈန္းမလ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ တရားမဝင္ငါးဖမ္းဆီးနည္းျဖစ္ေသာ ဘက္ထရီ (သုိ႔) ဒုိင္နမုိ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္တုိက္က်ဥ္စက္မ်ား       ျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တစ္စတစ္စ အေကာင္ေရေလ်ာ့နည္းမႈ မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိသည္။
စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္  မၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္        ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္က်ဥ္စက္မ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီလင္း ပုိင္ေသဆုံးရျခင္းမ်ားမွာ-
ယခုကဲ့သုိ႔ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္၍ က်ဥ္စက္အသုံးျပဳ ငါးဖမ္းမႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား ေသဆုံးေနျခင္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လူမသိ သူမသိ ေသဆုံးေနေသာ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား အေကာင္ေရမည္မွ်ေလ်ာ့ပါးေသဆုံးေနသည္ကုိေတာ့ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေခ်။


ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(Wildlife Conservation Society-WCS)    တုိ႔ႏွင့္  ပူးေပါင္း၍   ၂ဝဝ၂   ခုႏွစ္မွ   စတင္ခဲ့ၿပီး                ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ရည္ရြယ္ခ်က္ထား၍  ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။
 (၁) ႏွစ္စဥ္  ဧရာဝတီလင္းပုိင္အေရအတြက္  စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊
 (၂) ဧရာဝတီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ပညာေပး  ေဟာေျပာျခင္း၊
 (၃) ဧရာဝတီလင္းပုိင္တုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ အၲရာယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ျခင္း၊
 (၄)  သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
၄င္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါလုပ္ငန္းေလးရပ္အနက္ အမွတ္စဥ္ (၃) ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီလင္းပုိင္တုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ ေနေသာ အၲရာယ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း           ကုိ  လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း                 မရွိေပ။
ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအျဖစ္တည္ေထာင္
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ မၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕အၾကား ၇၄ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိ ဧရာဝတီျမစ္အစိတ္အပုိင္းအား ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ဧရာဝတီလင္းပုိင္ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(WCS) တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာMOU ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး  ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္  ၂ဝ၁၂  ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ေရးထုိးႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား၏ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိမႈဧရိယာအား အပုိင္း သံုးပုိင္းခဲြျခား၍ အပုိင္း ၁ မၲေလးၿမိဳ႕မွ တတိယျမစ္က်ဥ္း        ေအာက္ပုိင္း(ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ)၊ အပုိင္း ၂ တတိယ ျမစ္က်ဥ္းအထက္ပုိင္း  ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္မွ ဒုတိယကြၽန္း ေအာက္ပုိင္း (ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္အထိ)၊ အပုိင္း ၃ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္း အထက္ပုိင္းဆင္းခမ္း(ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္)မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အထက္ ဝန္းက်င္အထိ ျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအား လင္းပုိင္မ်ား ပ်ံံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈဧရိယာအတုိင္း တုိးခ်ဲ႕သင့္ၿပီး လင္းပုိင္တုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ အၲရာယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေနေပသည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ၆၉  ေကာင္ရွိရာမွ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ သုံးေကာင္ေသဆုံးသျဖင့္ ၆၆ ေကာင္သာ က်န္ေတာ့မည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကဆုိပါမူ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ေကာင္ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမႈတုိးတက္မလာဘဲ ဆုတ္ယုတ္ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(WCS)တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ အဆိုပါပူးေပါင္းအဖဲြ႕၏ ၁၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအပုိင္း၌ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္သုံးသပ္ရေပသည္။
တရားမဝင္ေရွာ့ခ္တုိက္ငါးဖမ္းျခင္း
ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား  ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့နည္းေသဆုံးၿပီး တုိးတက္လာျခင္းမရွိသည့္ အဓိကတရားခံမ်ားမွာ ဘက္ထရီ ေရွာ့ခ္တုိက္က်ဥ္စက္ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ပင္  ျဖစ္ေပသည္။ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္အား အသားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆီႏွင့္ အျခားအဂ¯အစိတ္ အပုိင္းမ်ားကုိ ရယူလုိသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ သမုဒၵရာဝမ္းတစ္ထြာအတြက္ ေရလုပ္ငန္းကုိ တရားဝင္အခြန္ တုိင္၍ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္ရရွိပါလ်က္  ''ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ရင္ၿပီးေရာ'' ဆုိေသာ စကားအတုိင္း တရားမဝင္ေရွာ့ခ္တုိက္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ ငါးအထိအမိမ်ားၿပီး ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ အက်ဳိး ရရွိသျဖင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုဖဲြ႕ ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ¤င္းတုိ႔၏ အျပဳအမူ သည္ ေရေနအမ်ားစုငါးသတၱဝါမ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းေစ၍ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏုိင္သလုိ ေပါက္ပြားမႈ        အားေကာင္းသျဖင့္ အစားထုိးထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ရွားပါး ေသာ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါ ဧရာဝတီလင္းပိုင္တို႔ကို အစားထိုး ျဖည့္တင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား မရွိေသးရကားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပေသး သည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ငါးဖမ္း ျခင္းကုိ အဓိကလက္သည္ တရားခံမ်ားဟု ပုံခ်ရသနည္းဆုိလွ်င္မူ ငါးအမ်ားစု၏ အေလ့အထသဘာဝအရ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပါးေခၚေရတိမ္ေရနက္ဆက္စပ္ရာ ေရတိမ္ကမ္းနားတြင္လည္းေကာင္း ညအိပ္စက္အနားယူေလ့ရွိ သည္။ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ညအခ်ိန္အစာရွာရာတြင္ ေရတိမ္စီးပါးေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝအရ အၿမီးျဖင့္ေခ်ာက္ျခင္း ႏွာမႈတ္သံေပး၍ လွန္႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ငါးမ်ားကုိ ဖမ္းယူစား ေသာက္ၾကသည္။  ငါးႀကီးမ်ားကုိ  မစားဘဲ  အေနေတာ္လက္ တစ္ညႇိဳးတစ္ထြာ၊ တစ္မုိက္ ငါးမ်ားကုိသာ ဖမ္းယူစားေသာက္ သည္။ ေန႔၊ ည အခ်ိန္တြင္ ကြန္ပစ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။
ေျမြပါလည္းဆံုး၊ သားလည္းဆံုး
က်ဥ္စက္အသုံးျပဳ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးရွာေဖြသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း လင္းပုိင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ငါးမ်ား ခုိေအာင္းရာ စီးပါး ကမ္းစပ္ေခ်ာင္း(ေဂ်ာင္)၊ အုိင့္(အုိင္)ေရစီးမသန္ေသာေနရာ မ်ားတြင္ ညအိပ္ငါးမ်ားကုိ ေရွာ့ခ္တုိက္ငါးဖမ္းျခင္းအမႈကုိျပဳၾက သည္။ ဝမ္းတစ္ထြာစာအတြက္ ရွာစားသူခ်င္းအတူတူ လူတုိ႔၏  လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္တုိက္ လွ်ပ္စစ္စီးအားေၾကာင့္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ မ်ား ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘဲ ေသဆုံးၾကရကာ ဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚရ ေနေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ က်ဥ္စက္အသုံးျပဳေရွာ့ခ္တုိက္ ငါးဖမ္း သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိမ္နင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ  ဧရာဝတီလင္းပုိင္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ကြၽဲကူးေရပါဆုိသကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္  ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေပမည္။  ဖမ္းဆီးျခင္း၊  ႏွိမ္နင္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ   ျပည္သူ႔စစ္မဟာ  ဗ်ဴဟာကဲ့သုိ႔ က်င့္သုံး၍ တာဝန္အရွိဆုံး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႈၿြဥ၊ ၿြဥ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ေနေသာ အင္းသူႀကီးမ်ား၊ ေရလုပ္သားအစုအဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ ေရလုပ္သား မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းမ်ဳိးကုိ စနစ္တက် ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေျ>ြမပါလည္းဆုံး သားလည္းဆုံးအျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေပမည္ျဖစ္သည္။
အေရးယူမႈအားနည္း
ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ က်ဥ္စက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းသူမ်ား တုိးပြားလာျခင္းသည္ အေရးယူမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ (၄၅) တြင္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းနည္းျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီး ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ ေငြက်ပ္သုံးသိန္း ကုိ သီးျခား သုိ႔မဟုတ္ တေပါင္းတည္းက်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားဆုံး သုံးလခန္႔သာ အျပစ္ေပးအေရးယူေနၾကသျဖင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ်တျခင္း ေၾကာင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔အျပင္  တ႐ုတ္ျပည္မွ  တင္သြင္းေသာ  လွ်ပ္စစ္ ကြိဳင္ထုတ္ေခၚေလွ်ာ့ပုံးသည္ ဝပ္ ၈ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ အထိရွိ ေသာ က်ဥ္စက္ပုံးမ်ားကုိ  ၁၂  ဗုိ႔၊  ၂၄  ဗုိ႔  ဘက္ထရီႀကီးမ်ား ျဖင့္ ေရွာ့ခ္တုိက္ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ေရေနသယံဇာတမ်ားအျပင္ ငါးႏွင့္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္းမ်ားကုိလည္း မ်ဳိးသုဥ္းေစရန္ျဖစ္ေန ေစသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ဥ္စက္ပုံးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ  ႀကီးၾကပ္ ကန္႔သတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ တားျမစ္ႏုိင္ပါကလည္း ငါးသယံ ဇာတထိန္းသိမ္းမႈကုိ  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္       သည္။ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား ေသဆုံးမႈတုိးပြားျခင္းကုိလည္း ကာကြယ္ရာေရာက္ေပမည္။
ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္
ဧရာဝတီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ကသာခ႐ုိင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက မဲဇာျမစ္အတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ (မ) တစ္ေကာင္အား ၂၇ မိုင္ေဝးေသာ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့  သျဖင့္လည္း ျမန္မာ့ေရလုပ္ငန္းသမုိင္း၏ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းကို ခုိင္ခုိင္မာမာေရးထုိးစိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္က်ဥ္စက္ အသုံးျပဳ၍ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေရလုပ္သားအစုအဖဲြ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းအသြင္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သေရြ႕ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားတြင္ ငါးႏွင့္ေရေနသယံ ဇာတမ်ား၊ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ကဲ့သုိ႔ ရွားပါးစာရင္းဝင္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားသည္ ဆက္လက္ေသဆုံးေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ဧရာဝတီလင္း ပုိင္တုိ႔၏ ကံၾကမၼာသည္ မေတြးဝ့ံစရာ အေျခအေနဆုိးမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ရမည္မွာ   မလဲြဧကန္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့        သတည္း။      
ကိုဘ (ကသာ)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment