Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားကေထာက္ခံ

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားကေထာက္ခံ

ေနျပည္ေတာ္   ေဖေဖာ္ဝါရီ    ၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား
သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္  ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားက ​ေထာက္​ခံခဲ့ၾကသည္​။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္က  က်င္းပခဲ့သည့္  အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား သီးသန္႔အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးDr. Vivian Balakri-shnanက တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ အလုပ္ သေဘာညစာစားပြဲသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ        ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား သီးသန္႔အစည္းအေဝးသို႔ လည္းေကာင္း အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္
အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္အတြက္  အာဆီယံဥကၠ႒ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳထား သည့္ ''ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ မႈ ဘာသာရပ္''ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊    ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ အာဆီယံျဖစ္ထြန္း လာေရးအတြက္      အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏   ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ေရး၊         အာဆီယံအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကြန္ရက္ တည္ ေထာင္ေရး (ASEAN Smart Cities Network) ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ မ်ားအပါအဝင္ အာဆီယံဥကၠ႒ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၏    ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို       လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝး၌ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိစၥ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအား    ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။
ထို႔အျပင္   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ   အေျခ အေနမ်ားႏွင့္  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာဆီယံႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးမ်ားအား  အလြတ္သေဘာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းသို႔  ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လက္ရွိ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေျခ အေနမွာ ယခင္ကဲ့သို႔ လူ႔အသိုက္အဝန္း ႏွစ္ရပ္အၾကား   ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနယ္စပ္ရဲတပ္ စခန္း ၃ဝ အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္    စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပႆနာမွာ ဘာသာ ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ  တရားမဝင္လူဝင္မႈ ကိစၥ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥ၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရယူလိုမႈကိစၥႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔ပါဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာအား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေလးထားႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ARSA အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုက ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ုံစိုက္လာ ေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ    မ်ား၊   သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ား   ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာကို  ပိုမိုဆိုးရြား ေအာင္    ဖန္တီးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံအေနျဖင့္    ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ၏   လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမႈ          ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဒါက္တာ   ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးတို႔တြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမွ ကူညီ ပံ့ပိုးႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ျပႆနာအား    မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊    လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု အၾကား   ပိုမိုကြဲျပားေစမည့္  ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို  အားမေပးၾကရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားေထာက္ခံ
အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း     ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏   လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး     အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊       ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားအား မခြဲျခားဘဲ ကူညီပံ့ပိုး မႈေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးဗဟိုဌာန(AHA Centre)  မွ လက္ရွိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္း  ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊  ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ   သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို   ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃  ရက္က ျမန္မာ ႏွင့္   ဘဂၤလားေဒ့ရွ္   ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္        ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ        အႀကံေပးခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အႀကံ ေပးဘုတ္အဖြဲ႕  တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို လည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊     တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား  သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ အတြက္  ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ခံေၾကာင္း  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ သည္။       သတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment