Latest News

Monday, January 29, 2018

ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း တုႏႈိင္းမမီ တိုင္းကားျပည္ဝယ္

ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း တုႏႈိင္းမမီ တိုင္းကားျပည္ဝယ္ေျမျမင္းမိုရ္သည္စိမ္းစိမ္း႐ႊင္႐ႊင္ ျမက္သစ္ပင္တို႔အားဖြံ႕ထြားစည္ပင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳဘိသကဲ့သို႔ လူထုအေျချပဳ ဗဟိုဌာနမွာလည္း လူထုအား ပညာအလင္းျပမည့္ဌာနအျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႕ရွိရေလသည္။

ျပည္သူတို႔၏ အသိတရားကို ႏႈိးထေပးေစႏိုင္သည္ကား စာအုပ္စာေပ လူ႕မိတ္ေဆြ ပါေပတည္း။ ျပည္သူတို႔၏ အသိတရားကို ပြားမ်ားေစေရး အတြက္ စာအုပ္စာေပသည္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္၏။ ဘ၀တြင္ရရွိလာသည့္ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚမ်ားမွာ စာအုပ္စာေပအေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ေန၏။ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံရရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္၏။သို႔တေစ စာေပကေပး စြမ္းေသာ အေတြ႕အႀကဳံမွာကားအႏႈိင္းမဲ့၏၊ ကာလမဲ့၏။ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၊ သက္ရွိေပါင္းစုံ၊ လူေပါင္းစုံတို႔၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈတို႔မွာ စာေပတြင္ ထင္က်န္ေန၏။


လူမ်ိဳးတင့္ဖို႔ စာေပျမႇင့္ဖို႔လို အပ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၊အထူးအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တို႔မွာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပအသိုက္ အၿမဳံအတြင္း ေပ်ာ္ေမြ႕ေနေစရန္ လူႀကီးမိဘမ်ားက ဝိုင္းဝန္းျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပး ရေပမည္။

စာေပအသိုက္အၿမဳံ ဖြဲ႕မည္ဆိုလၽွင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ျဖစ္ တတ္စြမ္းသလို ဖြဲ႕ၾကဖို႔လိုပါမည္။ စာေပျမင့္မားေရးအတြက္ အစိုးရကအမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ အားေပး ရေပလိမ့္မည္။

ပညာရည္ႏို႔ ေသာက္စို႔ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္သာမက စာအုပ္ စာေပရသကိုပါ ခံစားတတ္ၾကဖို႔၊ ခံစားႏိုင္ၾကဖို႔ လိုလိမ့္မည္။ လူထုစာၾကည့္တိုက္မ်ား အေရးပါသလို ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း အေရးပါေပလိမ့္မည္။

အသိဉာဏ္ကိုတိုးပြားေစျခင္း၊ ရွင္သန္ေစျခင္း၊ ရရွိသည့္အသိဉာဏ္ျဖင့္ အသိတရားကို ႏႈိးထေပး ႏိုင္ျခင္းရွိေသာ စာေကာင္းေပသန္႔တို႔သည္ ျပည္သူတို႔အပန္းေျဖနားေနခ်ိန္တြင္ အတူယွဥ္တြဲ ရွိေန အပ္ေသာ ထာ၀ရအေဖာ္မြန္ ျဖစ္ေပရာ ယခုေခတ္ ျပဳသစ္စာမွာ၊႐ႈခ်စ္စရာ ေ႐ြးမၽွမေနာ ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ဆိုလိုက္ ခ်င္သည္။

ထာ၀ရအေဖာ္မြန္၊ ဘ၀အေဖာ္မြန္ျဖစ္ေသာ စာေကာင္းေပသန္႔၏ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း အျဖစ္ ျပည္သူတို႔ အလယ္ ဝင့္ထည္ လာမည္ဆိုပါလၽွင္ မိမိတို႔၏ ရပ္႐ြာအတြင္း ပညာရွိ သူေတာ္စင္ႀကီး တစ္ဦး အနီးကပ္ရွိေနပုံမ်ိဳးျဖစ္ေပရာ က်က္သေရတင့္ ေနဝင့္သလို အားရဖြယ္ရာ ပါေပတည္း။

လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္တိုက္ အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ ျပန္ဆက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ လကၡဏာ ႀကီးငယ္မ်ား အသို႔ရွိပါစဟု ကၽြႏ္ုပ္ စူးစမ္းမိေလေသာ္ စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ကား စာေကာင္း ေပသန္႔တည္းဟူေသာ ရတနာမ်ိဳးစုံ ကိန္းေအာင္းတည္ရွိရာလိုဏ္ဂူ၊ အတတ္ပညာမ်ိဳးစုံ၊ အသိပညာမ်ိဳးစုံ၊ အႏုပညာမ်ိဳးစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံ၊ သဘာဝတၳ ပညာမ်ိဳးစုံ၊က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္နည္းမ်ိဳးစုံ၊ တက္က်မ္းမ်ိဳးစုံတို႔ ရွိေနေသာေနရာ၊ ေလာကလူသားမ်ားအား တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အလင္းေပးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ရတနာမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ လိုဏ္ဂူအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္႐ႈျမင္မိ၏။

စာေပပိဋကတ္တိုက္ (ဝါ) စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ကား သူရႆတီနတ္ သမီးေစာင့္ေသာ စာေပရတနာ သိုက္သဖြယ္ အႏုပညာျဖင့္ ထုံမႊမ္း ထားၿပီးလၽွင္ စာ႐ႈသူသိုက္တူးသမားမ်ားက စိတ္ေအးလက္ေအး တူးေဖာ္ႏိုင္ၾကသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ယကၡဂုမၻန္ေစာင့္ေသာ နန္းစဥ္ ရတနာသိုက္မွာမူ ခဲရာခဲကတ္ တူးေဖာ္ ရမည့္သိုက္ ျဖစ္ရကား ျပည္သူတို႔ႏွင့္ မအပ္စပ္ပါေခ်။

စာေပဟူသည္ ဘ၀ေရွ႕ေဆာင္ မီး႐ႉးတန္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ဤေနရာမွေန၍ ကၽြႏ္ုပ္ေလးစားရပါေသာ စာေပ သမားႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ သာဂဒိုး ၏ အဆိုအမိန္႔တစ္ရပ္ကိုျပန္လည္ကိုးကားလို၏။

သူက -

ကၽြန္ေတာ့အား သာဂဒိုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းလိုက္သည္မွာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္က လူႀကီးစုံရာ ႀကဳံတိုင္းတြင္ အစဥ္ေျပာသတည္း။ ၾကည့္ … ကၽြန္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အေရွ႕၊ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္အကြာက ဒါးက၊ ဒါးကမွတစ္ဖန္ ႐ြာသုံးေလး႐ြာ ေျခက်င္ေတာ္ေတာ္ေလၽွာက္ႏိုင္မွ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဖ်ာတန္း႐ြာ။ ထိုလိုေနရာတြင္ ေယာင္တီးေယာင္တ လူ႕ဘ၀လာျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာအုပ္ေတြက ဖန္ဆင္းေဆာင္႐ြက္ေပး၍သာ စာေပသမား၊ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ၊ လူသိဝက္သိသတင္းစာသမားေတြအျဖစ္ ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတည္း။

စာအုပ္ဆိုလၽွင္ နာနာရွိခိုး၊ ဆည္းကပ္တတ္ျခင္းသည္တရားလွပါသတည္း။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္ ကား စာအုပ္တိုင္းလွသည္မဟုတ္၊ ခ်ိဳသည္မဟုတ္၊ ေကာင္းသည္မဟုတ္၊ အားျဖစ္ေစသည္မဟုတ္။
ေသေစႏိုင္ေသာ စာအုပ္ေတြလည္းရွိ၏။ ဉာဏ္ ကေလးကူၾကည့္တတ္မွ မိတ္ေဆြေကာင္း စာအုပ္ႏွင့္ လူျဖစ္ႏိုင္ေသာစာအုပ္ကို ေတြ႕သိႏိုင္၏။ ဒါပဲတည္း။

ဆရာႀကီး ရည္ၫႊန္းေသာ ေသေစႏိုင္ေသာစာအုပ္ဟူသည္ကား ကိေလသာ အၫွီအေဟာက္ ညစ္ညမ္းစာအုပ္၊ အဓမၼဝါဒကို ျဖန္႔ခ်ိေသာစာအုပ္၊ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒကို လႈံ႔ေဆာ္ေသာစာအုပ္ စသည့္စာအုပ္တို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေတြးေတာမိ၏။

ယင္းသို႔ေသာဘုတ္အုပ္မ်ားကို ဆည္းကပ္မိပါလၽွင္ မီးကိုႀကိဳက္သည့္ပိုးဖလံပမာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းရလတၱံ႕ဟု အသိေပးလို၏။
သို႔ျဖစ္ရကား သုတပညာအလိမၼာကို ေဖြရွာေတာင့္ တၾကကုန္ေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ရတနာခုနစ္သြယ္ အံ့ဖြယ္ရွစ္မည္ ဂုဏ္အေပါင္း တည္ေသာ ေလးမည္သာဂရပင္လယ္မကဲ့သို႔ ဂမၻီေရာ နက္နဲ က်ယ္ဝန္း လွသည့္ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္မ်ား ထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကဖို႔ လိုသည္မွာ ထင္ရွားေပၿပီ။

လူထုအေျချပဳ ဗဟိုဌာနႏွင့္ လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္တိုက္တို႔သည္ကား စာေပေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာေနရာ၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ စာခ်စ္သူလူထုတို႔ ဆုံဆည္းရာ ေနရာ၊ စာေပတည္းဟူေသာ အသိတရားျဖင့္ကုသလာ ဓမၼာ (ကုသိုလ္တရားတို႔) တိုးပြားေစႏိုင္ေသာေနရာအျဖစ္ထင္ရွားရွိၾကကုန္၏။

ရပ္႐ြာလူထု စုေဝးရာျဖစ္ေပရကား ရပ္ေရး႐ြာေရးကိစၥ အဝ၀အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းႏိုင္ေသာေနရာ၊ ညီညာျဖျဖ ေပါင္းစည္းၾကလ်က္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ၊ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ဘ၀တန္ဖိုးရွိၿပီး အသုံးက်သည့္ေနရာဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အို အခ်င္းတို႔ ဤေနရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနရာ ဟူ၍ ျပည္သူတို႔ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္မည့္ ေနရာသည္ကား လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနႏွင့္ လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္ တိုက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးလၽွင္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္မႈတိုးကာ မိသားစု စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္႐ႈျမင္မိေလသည္။

လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္တိုက္၌ စာဖတ္႐ုံ၊ စာငွား႐ုံသက္သက္မၽွ သာမဟုတ္၊ စာဖတ္ဝိုင္းမ်ား၊ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးလၽွင္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား၏ရင္ေသြး ကေလးမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း စသည့္ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ားကိုပါ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေပရာ ရပ္႐ြာအတြင္း ရွိကေလး၊ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီးမေ႐ြး ပုဂၢိဳလ္အားလုံးအတြက္ အသက္ထက္ဆုံး ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ မည့္ေနရာအျဖစ္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္လွေပ၏။

လူထုအေျချပဳ ဗဟိုဌာနႏွင့္ လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္ တိုက္တို႔သည္ကား ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စ႐ိုက္တို႔အုံႂကြေပါက္ကြဲေသာ လကၡဏာမ်ား ထင္ဟပ္ေသာေနရာ မဟုတ္၊ ယုတ္ညံ့ေသာေနရာမဟုတ္၊ အသိပညာတံခြန္ထူ၍ အလင္းျပရန္ ရပ္တည္ေနေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားပါေပတည္း။

လူထုအေျချပဳ ဗဟိုဌာနႏွင့္ လူထုအေျချပဳ စာၾကည့္ တိုက္တို႔သည္ကား ပတိ႐ူပေဒသ ဝါေသာစ (ဝါ)သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ အရပ္ေဒသဟုလည္းဆိုႏိုင္ေပရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ဦးထိပ္ပန္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလွ၏။ပညာအလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေဆာင္၍ ပညာဟိတ္ႀကီးေသာ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ စာေပေမြ႕ေလ်ာ္သူမ်ား ဆုံစည္းရာနယ္ေျမ၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ စာေရးဆရာ မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းျခင္းလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ႏွလုံးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ေနရာ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ပုံေျပာၿပိဳင္ပြဲ၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ က်ပန္း စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ၊ ပန္းခ်ီပုံဆြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ ေဆးေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုလင္ငယ္ေသြး ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ေမြ႕ရာေနရာ၊ ေမတၱာတရားျဖင့္ ႐ႈမ၀ႏိုင္ေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္႐ြာ မိဘျပည္သူမ်ား ဆုံစည္းႏိုင္သည့္ေနရာတို႔ အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ျပန္ဆက္ဌာနက ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။
လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနမ်ားကို ထူေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ျပည္သူ႕စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံအဝန္း၌ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆိုင္ဆိုင္ က်င္းပေနျခင္းမွာ ရပ္႐ြာ၏မဂၤလာတစ္ပါးအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္႐ႈျမင္မိ၏။

ျပည္သူ႕စကားဝိုင္း ဟူသည္ကား ဖ႐ုသဝါစာ စကားဝိုင္းမဟုတ္ (ဝါ) ၾကမ္းတမ္းခက္တေရာ္ေသာ စကား မ်ား ထြက္ေပၚရာ ေနရာမဟုတ္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္အညီအေခ်အတင္ေျပာႏိုင္ၿပီး သိမ္ေမြ႕ ေျပျပစ္ေသာ ခ်စ္စဖြယ္စကားကို ဆိုအပ္ရာေနရာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားေမြ႕ေလ်ာ္စရာ ေကာင္းလွသည္ ဟူေပ။

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ၾကည္ျဖဴလက္တြဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္မည့္ေနရာ၊ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ အေၾကာင္းကိစၥႀကီးငယ္မဟူ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ ေနရာ၊ လူထု၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံ ေရခ်ိန္ျမင့္ေစရန္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႕အတြင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးတတ္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ေပးရာေနရာမွာလည္း ျပည္သူ႕ စကား ဝိုင္းမ်ား သာ ျဖစ္ေပရာ သည္လိုစကားဝိုင္းမ်ိဳးမ်ား ႐ြာငယ္ဇနပုဒ္မွသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားအထိ တိုး၍တိုး၍ က်င္းပေသာ္ ေကာင္းေလစြျဖစ္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ဆႏၵမြန္ျပဳမိ၏။
ကၽြႏ္ုပ္ဆင္ျခင္မိရသည္ကား ျပည္သူ႕စကားဝိုင္းတို႔သည္ သမဂၢါနံ တေပါသုေခါ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ညီၫြတ္ၾကေသာ လူတို႔၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ခ်မ္းသာမႈကို ေပးစြမ္းသည္ဆိုေသာ သုခမဂၤလာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီျပည္သူတို႔ ညီညာျဖျဖ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကရာ ေနရာျဖစ္သည္ဟူေပ။

မၾကာေသးမီက ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၌ လူငယ္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ၊ မႏၲေလးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတို႔၌ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကံ့ေကာ္ပန္းမ်ားလန္းရာေျမ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ လူငယ္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူ႕ ကိုယ္စား လွယ္ ႀကီးမ်ား၊အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၊ သုေတသီ ပညာရွင္မ်ားက အႏွစ္သာရရွိရွိဘ၀ဒႆနအသိျဖင့္ အားပါးတရ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ျမင္ကြင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါဝယ္ ဖရဏာပီတိဂြမ္းဆီထိ ဘိသကဲ့သို႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျပည္သူ႕စကားဝိုင္းမ်ား စတင္ခဲ့၏။ အၾကင္စကားဝိုင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုကၽြႏ္ုပ္သိရေလေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာျပန္ေပါ့ဟူ၍ အားရခမန္းျဖစ္မိ၏။

လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊လူငယ္ႏွင့္ စာေပ၊ လူငယ္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ၊ လူငယ္ႏွင့္ ပညာရွာေဖြမႈအခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရး၊လူငယ္ႏွင့္ အိုင္တီ၊ လူငယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူငယ္ႏွင့္စာရိတၱ၊ လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္၊ ယေန႔ေခတ္ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္က်န္းမာေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊လူငယ္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ဥပေဒ၊လူငယ္ႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား ၏ အခန္းက႑၊ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးႏွင့္အစားအေသာက္ လုံၿခဳံခြင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ပရဟိတ၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္အပန္းေျဖေရး၊ လူငယ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္ပင္ဥပေဒ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ၊ အခြန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အခန္းက႑ စသည့္အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကုန္အထိ ျပည္သူ႕ စကားဝိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့၊ ေဆြးေႏြးဆဲ၊ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေပရာ ျပည္သူတို႔ ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္ ျမင့္မားလာၿပီဟု ေတြးေတာမိရင္း ကၽြႏ္ုပ္ အားရမိ၏။

ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ မိမိ၏ဆႏၵကိုယဥ္ေက်းစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ အေျဖရွာျခင္း၊ ျပည္သူ႕အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္ မခံျခင္း၊ ျပည္သူကို အခြင့္အာဏာေပးျခင္း၊ ျပည္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေစရန္ မွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေခတ္မီနည္း ပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစကာ ဉာဏ္ပညာဗဟုသုတ ျပည့္၀ေစျခင္း၊ အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ ဂုဏ္ျဒပ္ အေပါင္း ခေညာင္းေသာ ျပည္သူ႕စကားဝိုင္းမ်ားကိုျပည္သူတို႔က ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေတြးေတာမိေလသည္။

ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ေလၽွာက္လွမ္းေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ ျပည္သူ႕ဘ၀ျမင့္မားေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳစာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနတို႔ကို ျပည္သူတို႔၏ ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္မ်ား အျဖစ္သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ရလာမည္ဟု ေတြးေတာမိရင္း ျပည္သူ႕စကားဝိုင္း တုႏႈိင္းမမီ တိုင္းကားျပည္ဝယ္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္ က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။ ကိုရင္ၾသ(ျပန္​ၾကား​ေရး)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post