Latest News

Sunday, December 3, 2017

ေရြးေကာက္ပြဲအား ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္က ေမႊေႏွာက္မည့္အနၱရာယ္ ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာရရွိဟု ဟန္ေဂရီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ေရြးေကာက္ပြဲအား ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္က ေမႊေႏွာက္မည့္အနၱရာယ္ ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာရရွိဟု ဟန္ေဂရီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

၂၀၁၈- ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္က ေမႊေႏွာက္မည့္အနၱရာယ္ ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာရရွိဟု ဟန္ေဂရီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား။ မြတ္စလင္ဒုကၡသယ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္လာေစျခင့္ျဖင့္ ဟန္ေဂရီေအာက္ေျခမွလွိဳက္စားသြားေစေရး ဆိုေရာ့စ္ကူညီလွ်က္ရွိဟုဆို။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လည္း ဆိုေရာ့စ္ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့သူျဖစ္ေန

( December 1, 2017 ေန႔ထုတ္ Bloomberg ေခါင္းၾကီးပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပေသာ “ Hungary Says Soros Spy Report Shows Election Interference Risk “ By Andras Gergely ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )

- ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ ကြန္ရက္က လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေႏွာက္ယွက္ရန္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္ကို  ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားက သတင္းျပည့္စံုစြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟန္ေဂရီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာေအာဘန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

နိဳင္ငံပိုင္ ေကာ့စ္ဆတ္ေရဒီယိုႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုရာတြင္ ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္သည္ မြတ္စလင္ဒုကၡသယ္မ်ားအလံုးအရင္းျဖင့္၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ ဟန္ေဂရီနိဳင္ငံအား ေအာက္ေျခမွလွိဳက္စားသြားေစေရး၌ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ အာရံုက်လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဟန္ေဂရီသည္ ဆိုဗီယက္သိမ္းပိုက္ခံ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ထက္ စိတ္ေလးလံဖြယ္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ထပ္မံစြပ္စြဲလိုက္သည္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္အေရြးခံမည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေပၚထိုးႏွက္ခံရမွဳ႔ကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ ခ်ိန္ဆျပရာ၌  ဆိုေရာ့စ္သည္ သူ၏နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပုလင္းတူဗူးဆို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ NGO မ်ားကို အသံုးခ်၍ လိုရာဆြဲပံုေဖာ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုျမိဳ႔ျပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ နိဳင္ငံအ၀ွမ္းဖြဲ႔စည္းထားျပီးလွ်င္  အစိုးရအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္မွာ ေရႊ႔ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသူ မြတ္စလင္မ်ားအား လက္မခံသည့္ အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာအား အကိုးအကားျပဳ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ဆိုေရာ့စ္၏ကြန္ရက္ႏွင့္ ယႏၱရားသည္ ဟန္ေဂရီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိုလားသူကိုမဲအသာစီးရနိဳင္ေစေရး ထင္သလိုလုပ္ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျပီး၊ ဟန္ေဂရီမွာ ေလာင္းကစားရံုသြင္းပြဲႏွင့္ အလြန္တူလာေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားသည္။

ဗစ္တာေအာဘန္၏ ဟန္ေဂရီအစိုးရက NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပည္ပအေထာက္အပံ့ခံမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားမၾကီးနိဳင္ျဖစ္ေနသည္။ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လိုလားသူႏွင့္ အေရ႔ွဥေရာပရွိ NGO မ်ားကို အၾကီးမား ဆံုးေထာက္ပ့ံသူ ဆိုေရာ့စ္အား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလွဳပ္ရွားသူအျဖစ္ ဆိုေရာ့စ္ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ဘူးသူ ဗစ္တာေအာဘန္ကိုယ္တိုင္ မွိဳခ်ိဳးမွ်စ္ခ်ိဳးဆိုင္းဘုတ္တင္လွ်က္ရွိသည္။

ဆိုေရာ့စ္က ဗစ္တာေအာဘန္၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား အၾကိမ္ၾကိမ္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ NGO မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူတို႔သည္ အစိုးရ၏ လွံဳေဆာ္မွဳ႔ဖိႏွိပ္မွဳ႔ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနသည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္းတုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ မွတ္ခ်က္ထြက္ေပၚမလာမီ ေသာၾကာေန႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျဖန္႔ေ၀ေသာ ဗြီဒီယိုတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီေရးေရွ႔တန္းမွတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး အသြင္ေျပာင္းလာသူ ဗစ္တာေအာဗန္တြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ဆိုေရာ့စ္က ဆိုခ့ဲသည္။

အတိတ္ကာလတြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္းႏွင့္ သတင္းရယူျခင္းအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေပးကမ္းခဲ့ရာ တြင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ဟန္ေဂရီ၏နိဳင္ငံေရးမွာ ကၽြန္ဳပ္တို႔ကူညီရန္ေမွ်ာ္မွန္းသည္ႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ဖီလာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုေရာ့စ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္သူ ဗစ္တာေအာဗန္သည္ ဟန္ေဂရီႏြယ္ဖြား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမိမိ၏ ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့လင့္ကစား သူ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမွာ လံုး၀ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီဟု ဆိုေရာ့စ္က ရွဳ႔ျမင္သည္။ ယခုအခါ ေအာဗန္းသည္ သူ႔အား ယခင္အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ာကို ဖယ္ရွားပစ္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။

“ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရွင္းပစ္ခ်င္ေနပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္အရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဟန္ေဂရီတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္အေထာက္အေထာက္အပံ့ေပးထားသူေတြဟာ ရက္စက္ဖိႏွိပ္တာကို ခံစားေနရပါတယ္ “ ဟု ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း Bloomberg က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Htay Oung

No comments:

Post a Comment