Latest News

Saturday, November 25, 2017

ရခုိင္ ေျမာက္ပုိင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ အား တပ္မေတာ္၏ တုန္႔ ျပန္မႈ အေပၚ ယူ ဆခ်က္ ေလးခု (The Rohingya crisis and Myanmr's military responses)


ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ အာဆာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ထုိေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ကမၻာ သတင္းစာ အသီးသီးတြင္ ေခါင္းၾကီးသတင္းအျဖစ္ ေနရာယူလာခဲ့ရေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ သတင္းေရးသားၾကသူ အမ်ားစုက"ရုိဟင္ဂ်ာ' ဆုိသူမ်ား၏ အေျခအေန မ်ားကုိသာ ေဇာင္းေပးေဖၚ
ျပေနၾကသည္။ အေရးပါလွေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိမူကား ေဖၚျပႏူိင္ရန္ အာရုံစုိက္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။
အဆုိပါ အေၾကာင္းျခင္းရာ ဆုိသည္ကား ၎တုိ႔၏ သတင္းမ်ားစြာထဲတြင္ေဖၚျပသည္ဆုိယုံမ်သာ
ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ "နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရး" ပင္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာအား ေသခ်ာေစ့ငုစြာေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့သူ လြန္စြာ နည္းပါးလွေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ စစ္ဆင္ေရး၏ ေရရွည္ စစ္ေရး ႏွင့္ ႏူိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ
ပါက လက္ရွိ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ၾကဳံေတြမည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကုိ လွမ္းေမ်ာ္ၾကည့္ရန္ လြန္စြာ ခဲယဥ္းေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနျပီး ၎တုိ႔ အၾကံအစဥ္ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ သီးျခားလႈပ္ရွားေနေသာ အဖဲြ႔ အစည္းတခုဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာခဲ့ၾက
သည္။ ဤေနရာတြင္ ေမးစရာ ရွိလာရသည္က မည္သုိ့ေသာအၾကံအစည္မ်ား လဲ။ ထုိ အၾကံအစည္မ်ား
ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘာေတြ ရွိေနလဲ ဆုိသည္မ်ား ျဖစ္ျပီး အေသအခ်ာ သိရွိႏူိင္ရန္ကား ခက္ခဲလွသည္။
အဆုိပါ ေမးခြန္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍သုံးသပ္မႈ ေလးခု ထြက္ေပၚလာေနခဲ့ျပီး ယင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ႏူိင္ေခ် ရွိသည္မွ အစျပဳ၍ ျဖစ္ႏူိင္ခဲသည္ ဆုိေသာ သုံးသပ္မႈ မ်ား အထိပါ၀င္ေနသည္။

အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္ ေလးခုက ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ပထမက တရား၀င္ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ႏူိင္ငံတကာ အစၥလာမ္၀ါဒီ အုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ႏူိင္ငံ၏တည္ျငိမ္ေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိအၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္ ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုံးစံအတုိင္း အဓိက က်ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားက ရွားပါးလ်က္ ရွိေနခဲ့ရသည္။ ႏူိင္ငံတကာ အေရးအခင္းမ်ား ေလ့လာေရး အဖဲြ႔႔ ICG မွမူ အာဆာသည္ ႏူိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဂ်ီဟတ္
လႈပ္ရွားမူျဖစ္ႏူိင္ေျခ မရွိဟု ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဆက္
အသြယ္ ရွိႏူိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အဆုိပါ အေရးအခင္းကုိ
အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏူိင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု သတိေပးလာခဲ့သည္။

ထုိအေရးကုိ ေနျပည္ေတာ္သာမက ေဒသတြင္းရွိ ႏူိင္ငံမ်ားက စုိးရိမ္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အျခားႏူိင္ငံမ်ားရွိ"ရုိဟင္ဂ်ာ' အေ၀းေရာက္မ်ားအျပင္ ေတာင္ ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ရွိ
မူဆလင္ အသုိက္အ၀န္းက ၎တုိ႔၏ ဘာသာတူမ်ားကုိ တင္းမာစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
တုန္႔ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။

ပထမဦးဆုံး အာဆာ၏ တုိက္ခုိက္လာခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ကနဦးဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားခဲ့ရမူမ်ား လြန္ေျမာက္လာခဲ့
ခ်ိန္တြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္မွ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဆုိသည့္တန္ျပန္ေသာင္းက်န္းသူ တုိက္ဖ်က္ေရး ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဗ်ဳဟာ ကုိ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယ ယူဆခ်က္က အေသးအမႊား ျခိမ္းေျခာက္လာမႈေလးအား အလြန္အကၩံ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္ဆုိေသာ
အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အာဆာ အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ ေအာင္ပဲြခံရန္မွာလည္း မည္သုိ႔မ် ျဖစ္လာႏူိင္စရာ
အေၾကာင္းမရိွ။ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာျပသာနာကုိ ကမၻာက အာရုံစုိက္လာေစရန္စစ္ေရးအရ ျမန္မာ
စစ္တပ္ကုိ တမင္တကာ ရန္စ ခဲ့ျခင္းမ် သာ ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းပင္။

သုိ႔ေသာ္ အာဆာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ျပည္တြင္းတြင္ မူဆလင္မ်ားအား မလုိလားမႈမ်ားရွိေနျပီး ၎တုိ႔အားလည္း ဘဂၤလီ ခုိး၀င္လာသူမ်ား ဆုိကာ ရြံ႔မုန္းေနၾကသည္ကုိ မသိပဲေနမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ
စစ္တပ္၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း ႏွင့္ ထင္ရာ လုပ္တတ္မႈမ်ားကုိ အျခားေသာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားမွတဆင့္ အာဆာက ေကာင္းစြာ သိရွိႏူိင္ျပီးယင္း အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရွိရင္းစဲြ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ
မ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္ မွ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မူမ်ား ၾကိမ္းေသေပါက္ က်ဳးလြန္လာၾကမည္ ျဖစ္
သျဖင့္ ၎တုိ႔ မ်ဳ်ိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ႏူိင္ငံတကာ၏ သနားဂရုဏ သက္မႈကုိရရွိလာမည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။

တတိယ ယူဆခ်က္ကား ၂၀၁၆ အတြင္း အာဆာ၏ တုိက္ခုိက္လာမႈ အေပၚ သုံးသပ္၍ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက
ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ား အားလုံးအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ေမာင္းထုတ္ျပစ္ႏူိင္ရန္ ေရရွည္ စီမံခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္လာႏူိင္သည္ဟု ဆန္းစစ္သူမ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္ဆုိျခင္းပင္။

ထုိ႔ အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ တုိက္ခုိက္လာသည့္ အခါတြင္ေတာ့ 'လူမ်ဳိးေရး သန္႔စင္မႈ" ဟုစြပ္စဲြစရာ ျဖစ္လာသည့္အထိ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ စီမံခ်က္အရရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္သုိ႔ေမာင္းထုတ္ျပီး သံဆူးၾကဳိးမ်ား ကာရံျခင္းနွင့္ေျမျမဳပ္ မုိင္းမ်ား ခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ
ျပန္လာမည့္ အေရးကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ဟန္႔တားလာခဲ့ၾကသည္။

ဆန္းစစ္သူမ်ား၏ သီအုိရီအရ ႏူိင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံႏူိင္ေအာင္ တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
အၾကဳံး၀င္၍ ျပန္လကၡံရသူမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္မွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ေစစား
ခံရျခင္းေဘးမွ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းအျဖစ္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းသုိ့့ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပုိင္းရွိ ၎တုိ႔ ပုိင္ ေျမမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ခဲြေ၀ေပးမည္လည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အၾကား မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ အစားထုိုးထားႏူိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူ့စစ္မ်ုား ဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္ေပးျပီး လုံျခဳံေရးကုိ ထပ္မံအားျဖည့္ ေပးႏူိင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳ ယူဆခ်က္ကေတာ့ လူအမ်ားအျပားခံယူထားသည့္ ႏူိင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္း ၾကံစည္ၾကမႈ ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚပင္ ျဖစ္သည္။အနည္းငယ္ ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက မဟာမိတ္ ျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီယား အကူ အညီျဖင့္ အေမရိကန္မွ "ရုိဟင္ဂ်ာ" မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ျမန္မာျပည္တြင္း တရုတ္၏ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္ေနမႈ အားေပ်ာ့သြားရန္တဆင့္ခံ စစ္ပဲြ ဆင္ႏႊဲျခင္း ဟုပင္ ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳိ႔ ေ၀ဖန္သူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏူိင္ရန္ အတြက္အေမရိ
ကန္ႏွင့္ အီးယူက ျပသာနာကုိ နက္ရႈိင္းေအာင္ ဖန္တီးျခင္းဟု ေျပာဆုိ ၾကျပန္သည္။

အမွန္တကယ္ သိကၩမ္းနားလည္သူမ်ားကမူအထက္ပါ ျဖစ္ႏူိင္ေျခ နည္းလွသည့္ အယူအဆမ်ားကုိ ေခါင္းထဲသုိ႔ ပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာ အယူအဆမ်ားကမူ စစ္တပ္၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေလ့လာႏူိင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္းကုိတပ္မေတာ္က ၎တုိ႔ အက်ဳိး အတြက္ မည္သုိ႔မ် အသုံးခ် လိမ့္မည္မဟုတ္ဆုိက လြန္စြာအံၾသဖြယ္ ေကာင္းလွေပမည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ႏူိင္ငံအေရး ကိစၥမ်ား်တြင္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ ဆက္လက္ ရွိေနမည့္အေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိုးရအား
သတိေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏူိင္ငံ၏ ဘာသာ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆုိႏူိင္ရန္လည္း ႏူိင္ငံ
တြင္း ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ မူဆလင္ဆန့္႔ က်င့္ေရး အယူအဆမ်ားကုိ အရင္းအႏွီးျပဳျပီး ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ေနခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္၏ ဗ်ဴဟာသည္ တုိင္းျပည္လုံျခဳံေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပုံေဖၚလာေသာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏူိ္င္ငံေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ေမွ်ာ္ကုိး၍ ျဖစ္
ေစ၊ ရ ခုိင္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ လူမ်ဳိးေရးမညီမ်မႈမ်ား ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ လ်ဳိ႔ ၀ွက္ စီမံၾကသည္ပဲ ျဖစ္ေစ
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထြက္ေပၚလာရသည္က တပ္မေတာ္သည္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္ုးစဥ္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေနၾကသည္ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္ုးစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပုိမုိလူသားဆန္ေသာ မူ၀ါဒ မ်ား ခ်မွတ္ ေပးရန္ ျပည္ပမွေတာင္းဆုိေနမႈမ်ားကုိ တုန္႔ ျပန္ေကာင္းတုန္႔ျပန္ႏူိင္ဖြယ္ ရွိေသးေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကမူ ႏူိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းမွ မည္သုိ႔ပင္ ေျပာဆုိေနေစကာမူ ၎တုိ႔၏ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ ေသြး
ေဆာင္ ၍ ရမည့္ လူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။
လွစိုးေ၀
(The Interpreter တြင္ ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Andrew Seth ၏ "The Rohingya crisis and Myanmr's military responses" ကုိျပန္လည္ တင္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment