Latest News

Monday, November 27, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းဥပေဒဖ်က္သိမ္းရန္ုKNU လိုလား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းဥပေဒဖ်က္သိမ္းရန္ုKNU လိုလား

လက္႐ွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒအထူးစီးပြားေရးဇုံႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားသည္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိေနသည္အတြက္ဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းေစခ်င္ေၾကာင္းကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုးKNU ေျမယာတာ၀န္ခံ ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးကေျပာသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိအခြင့္ေကာင္းဟူ၍ကရင္ျပည္နယ္ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေ႐ွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္အႀကီးစားသဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမ်ားဧကေပါင္းေသာင္း သိန္းခ်ီေသာသီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားစသည့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာသည္ကုိေတြ႔႐ွိရေၾကာင္းဤရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ျမန္မာအစုိးရမွ၎တုိ႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၀င္ေရာက္ခ်ဲ့တြင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာလူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၎ကဆုိသည္။
စီးပြားေရး ဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအျပင္ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းျမန္မာအစုိးရ၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းႏွင့္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္လည္း၎တုိ႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတုိးခ်ဲ့ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
''ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားေဘးဖယ္ခ်န္ၿပီးသစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကုိသတ္မွတ္ကာကြယ္သည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ၎ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားသစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားထဲသုိ႔က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ား သစ္ေတာကုိဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏ဓေလ့ထုံးထမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုပုံေဖာ္စြပ္စဲြေနတယ္''ဟု၈၈ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္းဥကၠ႒ဖဒိုမန္းဘထြန္ းကေျပာသည္။
တစ္ဆက္တည္းတြင္ဤကဲ့သုိ႔ေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူျခင္း စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ၿမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ႀကီးမားေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိအေၾကာင္းျပဳကာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတုိးခ်ဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဘ၀အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈလူဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အတြက္မွိခုိရာေျမယာ ေရ သားငါး သစ္ေတာ စားက်က္ေျမအစ႐ွိသည့္တုိ႔ကုိႀကီးမားစြာၿခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း၎ကဆုိသည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရေျမယာအသုံးျပဳခြင့္စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ႏွင့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကုိေျမယာႏွင့္ေျမယာအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားဥပေဒမ်ားႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္အသိအမွတ္ျပဳျပဌာန္းက်င့္သုံးရေၾကာင္းထုိသုိ႔ျပဌာန္းရာတြင္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၏ေျမယာျပန္လည္ရယူပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကုိပါထည့္သြင္းျပဌာန္းရမယ္ဟု၄င္းတို ့ကေျပာသည္။
 ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ားသည္မိမိဆႏၵအေလ်ွာက္ေဘးကင္းလုံုျခဳံသည့္မူလေနရပ္သုိ႔ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္အုိးအိမ္ေျမယာႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျပန္လည္ရယူပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္႐ွိရေၾကာင္းသိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအ့ံၿမိဳ႕နယ္ေလာ္ခီးလာKNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတြင္၂၀၁၇ႏုိ၀င္ဘာ၂ရက္မွ၄ရက္ေန႔အထိနံနက္၈နာရီမွာညေန၅နာရီထိက်င္းပျပဳလုပ္ေသာေကာ္သူးေလေျမယာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္လည္္ျပည္သူလူထုမွရင္ဆုိင္ေနရေသာေျမယာျပႆနာႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ေျမယာျပႆနာေျမ႐ွင္းေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိတက္ေရာက္လာသည့္အဖဲြ႔အစည္၅၃ဖဲြမွကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း၃၇၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ဆြးေႏြးခဲ ့ၾကသည္။

 ေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒ ႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိဆန္႔က်င္ေနသည့္ျမန္မာအစုိးရ၏ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒအားဖ်က္သိမ္းရေၾကာင္းKNUကရင္မ်ိဳးသားစည္းအ႐ုံးတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ျပည္သူမ်က္လက္ခံထားေသာေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္အားဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမွတုိက္တြန္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေက်ာ္လင္းႏုိင္

No comments:

Post a Comment