Latest News

Monday, November 27, 2017

၀ွီးခ်ဲယားေပၚက ကုလသမဂၢ


(အဆုိပါ ေဆာင္းပါးအား N.S. Venkataraman ဆုိသူက Eurasia Review စာေစာင္တြင္ ေရး
သားထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္)
စီးပြားေရး အရေရာ နည္းပညာအရပါ သူမသာကုိယ္မသာ ရွိေနၾကေသာ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈ မရွိလွေသးသည့္ ႏူိင္ငံ ႏွစ္ခုက ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္လွစြာ ျဖင့္ အေမ်ာ္အျမင္ရွိရွိ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ႏူိင္ေရးကုိ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏူိင္ခဲ့ၾကေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ကား နည္းပညာအရေရာ စီးပြားေရးအရပါ ၎ႏွစ္ႏူိင္ငံထက္ အစစ အရာရာ သာလြန္ေနၾကေသာ ႏူိင္ငံမ်ားက တုိက္ရုိက္ေသာ္၎သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္၎ ပဋိပကၡ မ်ား အတြင္းပါ၀င္ေနၾကကာ အျပင္းအထန္ ခါးခါးသီးသီးစစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏြဲလ်က္ ရွိေနၾကေပသည္။ ထုိသုိ႔
ေသာ အခါသမာယတြင္ အဆုိပါ ႏွစ္ႏူိင္ငံကားယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း၏ အျပဳအမူမ်ား ဆုိသည္ကား အဘယ္နည္းဟု ျပသႏူိင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ဤသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကုလသမဂၢဆုိေသာ အဖဲြ႔အစည္းၾကီးသည္ ထုိသုိ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား ဘာတခုမ် မေျဖရွင္းႏူိင္ေသာ အျဖစ္ကား လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသလုိ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရေပေတာ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ယခုအခါ အဆုိပါ ပဋိပကၡမ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရာ ေနရာ။ ကာယကံရွင္ ႏူိင္ငံမ်ား နားမခံသာသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးရာ အစည္းအေ၀း ခမ္းမ တခုအျဖစ္ အဆင့္ေလ်ာက် လာေနခဲ့
ရေပေတာ့သည္။ ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့မႈတြင္လည္း ကုလသမဂၢ၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ တခုမွ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏူိင္ငံမ်ားက ျမန္မာအား လူမ်ဳိးေရး သန္႔စင္သည့္ လုပ္ရပ္ဟုဆုိကာ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနၾက ေသာ္လည္းအဆုိပါ ျပသာနာမ်ားကုိ ခါးစည္းခံခဲ့ရေသာဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာအေပၚ ေ၀ဖန္ရာတြင္အထူးပင္ သတိထားခဲ့သည္သာမက ျမန္မာႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး.လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ထားႏူိင္ခဲ့ေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး ယဥ္ေက်းစြာခ်ည္းကပ္ႏူိင္ခဲ့၍လည္း ျမန္မာႏွင့္ ယခုလုိသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလာခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႏူိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လက္ေတြ႔ အမွန္တရားမ်ားကုိ လုံး၀
ဥသုံ နားလည္ႏူိင္စြမ္း မရွိၾကပဲ ရုိ ဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားကုိ စစ္ေရးအရ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းကုိေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကယုံမ်မက လူ႔အခြင့္အေရးသမား ဆုိသူမ်ားက ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္ထားသည့္ ႏူိဘဲလ္ဆုကုိ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္ အထိပင္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသည့္ ျပသာနာသည္ ျမန္မာႏူိင္ငံအား ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေခ်ာက္လွန္႔ေနခဲ့ေသာ ျပသာနာ ျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရစဥ္မွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း
မဟုတ္ေပ။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသည့္ လူမ်ားေနထုိင္ရာသုိ႔ စစ္ေသြးၾကြမ်ား စိမ့္၀င္လာၾကျပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဳးလြန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႔အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား အက်ဳိးစီးပြားျခင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈ၏
ထင္ရွားေသာ ျပယုဒ္တခုသာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးစု ႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား လာခဲ့ရသျဖင့္ တရားဥပေဒ ႏွင့္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ ကင္းမဲ့လာသည့္အခါ မည္သည့္အစုိးရမဆုိ အင္အားသုံး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတ ျဖစ္မႈ ျပန္လည္
ရရိွေအာင္ ျပဳ လုပ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေပ၏။

ရုရွား၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္ အပါအ၀င္ ႏူိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါတုိင္း အင္အားကုိ အသုံုးျပဳခဲ့ၾက စျမဲပင္။ျမန္္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္အင္အား အျပည့္အစုံ မသုံး၍ မရေတာ့။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားကုိယ္၌က လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္လာခဲ့ၾကျပီးမီးရႈိ႔ျခင္း လူသတ္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္
ရပ္မ်ားကုိ က်ဳးလြန္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔အား ကမၻာအျခားေနရာမ်ားရွိ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားကလည္း ေထာက္ခံမႈ ေပးလာခဲ့ၾကျပန္သည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ ခဲ့ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားက အလြန္တရာ ဆင္းရဲၾကသည့္အျပင္ ပညာ အေျခခံရွိသုလည္း နည္းပါးလွေပသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ မပါတ္သက္
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္အခါ အသက္လုျပီး တဖက္ႏူိင္ငံ ရွိရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔
 ေျပး၀င္ခုိလူံခဲ့ၾကရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ သိသာထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚလာရသည့္ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရမွ ၎တုိ႔အား ျပစ္ျပစ္ခါခါ မျပဳပဲ ျပန္လည္လက္ခံ၍ ေနရခ်ထားေပးမည္ဟု လုိလုိလားလား ေျပာဆုိလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ကပင္ ကုလသမဂၢမႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ေျပာဆုိေနသည့္ လူမ်ဳိးေရး သန္႔စင္မႈျပဳ လုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိေခ်ဖ်က္ ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့
သည္။

အထူးတလည္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္စရာ ျဖစ္ရသည္က ေတာ့ ကုလသမဂၢမွ အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ပုိ႔ေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၾကဳိဆုိရမည့္အစား စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၎တုိ႔မွ ဒုကၡသည္မ်ား လုံုျခဳံစိတ္ခ်စြာ ျပန္လာခြင့္ရေရး ဆုိေသာ အခ်က္မပါ၀င္ဟု ေထာက္ျပလာခဲ့ၾက
သည္။ အဆုိပါ အေရးအား စုိးရိမ္သည္ဆုိျငားအံ့ အဘယ္ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိရေလသနည္း။ အခုမွသာ ေဘးမွေန၍ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစမည့္ စကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိလာၾကေပသနည္း။ ယင္းသည္က ကုလသမဂၢ၏အျမတ္တႏူိး တန္ဖုိုးထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနရျပီး ၀ီးလ္ခ်ဲယားေပၚထုိင္ေနရေသာ ေ၀ဖန္သူ ဘ၀ေရာက္ရွိသြားေနရေပသည္။

ျမန္မာ အစုိးရ၏ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ားအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားသည္ တရုတ္မွ တိဘက္လူမ်ဳ်ိးမ်ား အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ကဲြျပားထြက္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္ကပင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စစ္ေရးအရမည္မ်ပင္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ ႏူိင္ငံျဖစ္ပါေစ ယဥ္ေက်း ေသာ လူ႔အသုိင္းအ၀န္း၏ အျပဳအမူမ်ဳိး အိမ္နီးခ်င္း ႏူိင္ငံတခု အေပၚျပသလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္၍ မရဆုိ
ေသာ အခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ျခင္းလည္း မည္ေပသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment