Latest News

Thursday, November 16, 2017

ဂ်ာေအး သူ႕အေမရုိက္ေနေသာ အခြန္NLD အစုိးရ၏ အာဏာ ရရွိလာခဲ့ေသ အခ်ိန္ကား ႏွစ္ ႏွစ္ ျပည့္ဖုိ႔ ခ်ည္းကပ္လာေနျပီ ျဖစ္၏၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကုိ ညည္းညဴၾကသူမ်ား၊ မိမိ လက္သန္းကုိ မွင္စြန္းခဲ့ရသည္ကုိပင္ ေနာင္တရေနသူမ်ား အခ်ဳိ႕တေလအား ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရသည္။

ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္ကား အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေကာ တုိင္းျပည္၏ အခြန္ကုိ ေပးေဆာင္ၾကပါ၏ေလာ၊ အခြန္ မေကာက္ပဲ ၾကီးပြား တုိးတက္လာေသာ ႏူိင္ငံမ်ဳိး ကမၻာေပၚတြင္ အဘယ္ႏူိင္ငံေကာ ၾကားဖူးေပသနည္း၊ လမ္းေပၚ သန္႕ရွင္ေရး အလုပ္သမား က အစ ပန္ကာေအာက္ ထုိင္ေနေသာ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၊ ကုမၸဏီ ပုိင္ရွင္ၾကီးမ်ားက အစ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ကုိ ေပးေဆာင္ၾကရေပ၏၊
ကေနဒါ လုိ ႏူိင္ငံတြင္ မိမိရရွိေသာ လစာ ေငြ၏ ေလးပုံတပုံ ကုိ အစုိးရ က လစာထဲမွာ လစဥ္ ျဖတ္ယူထားျပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ၊ သက္ၾကီးပင္စင္ စသည္တုိ႕ကုိလည္း အခ်ဳိးက် ထည့္၀င္ရ ျပန္သျဖင့္ လစာေငြ၏ သုံးပုံတပုံသည္ တက္တက္ေျပာင္ ကုန္ပါေလေတာ့သည္။

ဒါတင္ပဲလား မဟုတ္၊ မိမိ ၀ယ္ယူထားေသာ အိမ္ အတြက္ တလ ကုိ ပွ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၂၀၀ ခန္႕ ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္အား လစဥ္ ဆက္သရေပ၏၊ ထုိအထဲတြင္ သတ္သတ္ေကာက္ယူေသာ ေရခြန္၊ မီးခြန္၊ မိလႅာခြန္မ်ားကား မပါေသး၊
မိမိ၀ယ္ယူသမွ် အတြက္ GST ၅% ခန္႕ အနည္းဆုံးေပးခဲ့ရျပန္၏၊ ဆုိလုိသည္က ေဒၚလာ တေထာင္တန္ တီဗီ တလုံး ၀ယ္ယူသည္ဆုိက အစုိးရအတြက္ ၅၀ ပုိေဆာင္းကာ ဆုိင္အား ၁၀၅၀ ေပးခဲ့ရသည္။ ေကာ္ဖီဆုိင္ ထုိင္သည္က အစ ၅% ယူခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္ အက်ဳိးကား မယုတ္၊ ကမၻာေပၚတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံး ေပးႏူိင္ေသာ၊ ႏူိင္ငံသားတုိင္း အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ ရွိေသာ ႏူိင္ငံ အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ရေပသည္။
ယခု ႏူိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကား ဘဏ္စနစ္ အားမေကာင္း၍ လူတုိင္း ၀ယ္ယူသည္မွန္သမွ်ကုိ ေငြသားျဖင့္သာ ေပးေခ်ၾကရသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ကုိ မည္သူမွ် စကားထဲ ထည့္မေျပာၾက၊ မိမိ၀ယ္ယူမႈကုိ ျဖတ္ပုိင္း ျပန္ေတာင္းက အစုိးရ ထုတ္ေပးထားေသာ sticker ေလးကပ္၍ ျပန္ထြက္လာျပီး က်သင့္ေငြထက္ ပုိကာ ေပးၾကရျပန္ေပ၏၊ မည္သူမွ် အခြန္ ေပးေဆာင္ရေကာင္းမွန္း မသိ၊ အစုိးရက အခြန္ မေကာက္ပဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေငြရွာကာ ၎တုိ႕ အက်ဳိး ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟု ေမြးကတည္းက အရုိးစဲြကာ ခံယူလာၾကသည္။

ထုိ႕အတြက္လည္း ျမန္မာသည္ အခြန္ အနည္းဆုံး ေကာက္ခံရရွိေသာ ႏူိင္ငံ အျဖစ္ ကမၻာေပၚတြင္ စာရင္း၀င္လာခဲ့ေပသည္။ မည္မွ် အထိ ေရာက္ခဲ့ရသနည္း ဆုိမူ တႏူိင္ငံလုံး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ GDP ၏ ၇.၅% ပဲ ရွိေနသည္။ ထုိင္းႏူိင္ငံတြင္ ၁၆%၊ ကေမၻာဒီယား တြင္ ၁၄% ပင္ ရွိသည္။

စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ကား ပုိ၍ပင္ ဆုိးလာခဲ့သည္။ သူတုိ႕လည္း ေနခ်င္သလုိေန၊ ငါတုိ႕လည္း လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္ ပုံစံျဖင့္ ၄% ပင္ မရွိဟု သိရသည္။ ၎တုိ႕အဖုိ႕ကား ေက်ာက္စိမ္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး က႑မ်ားမွ ေငြကုိ သဲ့ယူသလုိ ရခဲ့ၾကသျဖင့္လည္း ထုိကိစၥကုိ အေရးတယူ လုပ္ရန္ မစဥ္းစားခဲ့ၾက၊ ၎တုိ႕လက္ေအာက္တြင္ အီးပင္မေပါက္ရဲေလာက္ေအာင္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ႏူိင္ငံသားမ်ားကုိ အေႏွာက္အယွက္မေပးၾက၊ (သုိ႕ေသာ္ ႏူိင္ငံျခား၀င္ေငြ လုိအပ္ေနသျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ား ႏွင့္ ေဒၚလာစားမ်ားကုိေတာ့ ခ်မ္းသာမေပးခဲ့ၾက)
သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာစီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္တုိးတက္ျမဲ တုိးတက္ေနခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကား ၅.၉% ခန္႕ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာဘဏ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းလာခဲ့ရျပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၇.၁% အထိ တုိးတက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကုိ အခြန္မ်ား ေကာက္ခံလာရာ အစုိးရ၀င္ေငြ ႏွစ္ဆအထိ တုိးတက္လာခဲ့ေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ရသင့္သေလာက္ကား ရမလာခဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရ ဘ႑ေတာ္တုိက္ထဲ မေရာက္ရွိပဲ ဖိတ္စင္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားျပန္သည္။

ႏူိင္ငံသားမ်ားကမူ တျပားမွ ပင္ အခြန္ ေပးေဆာင္စရာ မလုိသည့္ အေနအထားတြင္ ယခုတုိင္ ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ အဓိက အခြန္ရရာရေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကလည္း စာခ်ဳပ္အတုမ်ား ဖန္တီး၍ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာတုိ႕အဖုိ႕ကား သာသနာ ေရး ပုိင္းတြင္သာ မိမိတုိ႕ ပုိလ်ံသည္မ်ားကုိ လႈဒါန္းလုိၾကျပီး အစုိးရကုိကား ေပးေဆာင္စရာ မလုိဟု အရုိးစဲြ ေအာင္ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ာေအး သူႈအေမရုိက္သလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရျပန္သည္ကား အစုိးရမွ သူတုိ႕အတြက္ ဘာမွ ျပန္လုပ္မေပး၍ ေပးစရာမလုိဟူေသာ အယူအဆ ေပၚေပါက္လာရျပန္သည္။
ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာက ေကာက္ခံေသာ မိလႅာခြန္ က တလလ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ (USD 0.44) သာ ရွိေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႕၏ အမႈိက္မ်ားကုိ ယူသြားဖုိ႕ သန္႕ရွင္းေရးသမားကုိမူ တအိတ္လ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ခန္႕ၾကည္ၾကည္သာသာ ေပးခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။
အခြန္ေကာက္ယူသည့္ စနစ္ကားလည္း လုံး၀ ေခတ္မီ ဆန္းသစ္ျခင္း မရွိေတာ့၊ အိမ္ခြန္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ အေဆာက္အဦး တြင္ အထပ္ ဘယ္ႏွစ္ထပ္ ရွိသည္၊ မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သုံး၍ ေဆာက္လုပ္သည္ကုိ အဓိကထား၍ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ႏႈန္းကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ၾက။ (အျခား ႏူိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္မူ အိမ္၏ လက္ရွိေပါက္ေစ်းကုိသာ တြက္၍ ေကာက္ခံျပီး ႏွစ္စဥ္ အေျပာင္းအလဲ ရွိၾကသည္)
သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားက ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏူိင္ျခင္းမရွိ၊ပဲ စကၠဴေပၚတြင္သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
သုိ႕အတြက္ အခြန္ေကာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္ကုိ ႏူိင္ငံအတြက္ တုိးျမွင့္ ေကာက္ယူလုိၾကသည့္တုိင္ မ်ားမ်ားစားစား ေကာက္ခံႏူိင္ဖုိ႕ မလြယ္ကူလွေပ။
ေစာေစာက ေျပာသလုိ အခြန္မရ၍ မလုပ္ႏူိင္၊ မိမိတုိ႕အတြက္ မီးပင္ မွန္မွန္ မလာေအာင္ ဘာမွ ျပန္ ျပီး သိသိသာသာ လုပ္ေပးတာ မျမင္ရ၍ အခြန္မေပးလုိ ဟူေသာ ဂ်ာေအး သူ႕အေမရုိက္သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးက ဆက္လက္ တည္ရွိေနအုန္းမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
IMF မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏူိင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံ ရရွိခဲ့ေသာ ၀င္ေငြ အေျချပဇယား ကုိ ဂရပ္ျဖင့္ ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏူိင္ေပသည္။
လွစိုးေ၀
(အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယေန႕ထုတ္ The Economist Magazine ပါ "Myanmar has one of the lowest tax takes in the world" ေဆာင္းပါးမွ မွီျငမ္းသည္။)

No comments:

Post a Comment