Latest News

Wednesday, November 8, 2017

ဘဂၤါလီအေရး ကုလထုတ္ျပန္မႈကို လက္ခံေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တံု႔ျပန္

ဘဂၤါလီအေရး ကုလထုတ္ျပန္မႈကို လက္ခံေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တံု႔ျပန္

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ကလည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တံု႔ျပန္မိန္႔ခြန္းေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆို ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ျမန္မာ အစိုးရက လက္ခံေက်နပ္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ံုးက ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ၏ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသူအားလံုးထံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအ ညီမ်ားေပးအပ္မႈကို ေအာင္ျမင္ စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း အပါအ ဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ႀကိဳး ပမ္းမႈတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ကိုသာ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု အတိုင္ပင္ ခံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္ မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ရင္ ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးကာ အျပန္ အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ေျဖ ရွင္းမွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားခဲ့သည့္အျပင္ အဆိုပါ ထုတ္ ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေခ်ာေမာစြာ သြားေနသည့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ၂၅ အထိ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး အေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေရးပါ ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုကို လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြား သူမ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး စြာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိ သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအားလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထား ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံေက်နပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခရီး စဥ္အတြင္း ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္က ဘဂၤါလီ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလ သမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ကို လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ယူ ထားသည့္ အီတလီသံအမတ္ ဆီဘက္စတီယာႏိုကာဒီက ဖတ္ ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ဘဂၤါလီမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အင္အား အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ မျပဳရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ လူမ်ဳိးဘာ သာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူ႔အခြင့္အ ေရးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာ တန္ဖိုးထားရန္ စသည့္အခ်က္ မ်ား ပါရွိသည္။

ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္ တြန္းေၾကာင္း ကာဒီက ေျပာၾကား သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားသည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္ စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပြင့္ လင္းျမင္သာစြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေစလိုေၾကာင္း၊ နစ္နာသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္း အေျခအေနမ်ားအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္း ေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ဳိး မပါရွိ ေပ။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါးမွ် ကာလ အတြင္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေလးနက္ဆံုး သေဘာထား ထုတ္ျပန္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္လာ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္ တြယ္ ေျဖရွင္းေနေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မလိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ ျမန္မာ့အေရး ေၾကညာခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပႆနာကိစၥရပ္ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ မတူညီေသာ ဘာသာေရးအသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား ကြဲျပား၊ တင္း မာမႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားေစမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မလိုလား အပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားကို လည္း တိုးပြားေစေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါ အဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားျပားေန မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲမႈတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားေနခ်ိန္မ်ဳိး တြင္ ဤကိစၥကို ထပ္ခါတလဲ ေဆြးေႏြးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း လည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးသူမ်ားကို မိမိတို႔ဆႏၵအ ေလ်ာက္ လံုၿခံဳေဘးကင္းစြာျဖင့္ သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာႏိုင္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ နီး ကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး ယခု ကုလထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ ျပျခင္းမရွိမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္မိ ေၾကာင္း ၎ကတု႔ံျပန္ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ကန္႔ကြက္လင့္ကစား ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိစၥရပ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ မည့္ ေျဖရွင္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူအားလံုး ေရရွည္တည္ တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ လက္ တြဲေဆာင္ရြက္ရန္လည္း သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု အစိုးရသတင္းထုတ္ ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post