Latest News

Tuesday, November 7, 2017

အစိုးရပိုင္၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္အေရးယူရန္ ေဆြးေႏြး

အစိုးရပိုင္၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္အေရးယူရန္ ေဆြးေႏြး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ အစိုးရဆိုင္ရာဌာနပိုင္ေျမ၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား က်ဳးေက်ာ္ထားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ ရာတြင္  က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္း မ်ားအား ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူရန္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

"ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္တာ စည္းကမ္းမလိုက္နာတာ အျပစ္က်ဳးလြန္တာကို ႐ွက္ရေကာင္းမွန္း မသိၾကပဲ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေငြေပးၿပီး ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေနတ့ဲသူေတြ အၾကံအဖန္က်ဳးေက်ာ္ေတြ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေတြ အ႐ွက္တရားအေၾကာက္တရား အသိတရားမရ္ိွဘဲ စည္းကမ္းခိ်ဳးေဖာက္ဖို႔ဝန္မေလးတ့ဲသူ ဥပေဒမေလးစားမလိုက္နာ အရာရာကို ေငြေၾကးန႔ဲလာဘ္ေပးၿပီး   ေျဖ႐ွင္းခ်င္တ့ဲသူေတြကို ေငြဒဏ္ေရာ၊ ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူေပးပါရန္”ဟု ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ၿမိဳ႕၊ေက်းရြာႀကီးမ်ားမီ အမ်ားပိုင္ေျမ၊ အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ စည္ပင္သာယာပိုင္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ က်ဳးေက်ာ္၍ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္ထားျခင္း၊ျခံဝန္းမ်ား ကာရံထားျခင္းႏွင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳး က်ဳးေက်ာ္ေနသည္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို အား ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးေအာင္က တင္သြင္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းက်ဴးကိစၥမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိုပါ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ရန္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

"သက္ဆိုင္ရာဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္က်ဳးေက်ာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒမ်ား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထက္ ေဘာင္ေက်ာ္ေနသလား၊ မညီၫြတ္ျဖစ္ေနသလား။   ေဆာင္ရြက္ဖို႔  လိုေသးလား မေဆာင္ရြက္ဘဲ ပ်က္ကြက္ေနတာလားဆိုတာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး အမွန္အကန္ က်ဳးတာလား၊အၾကံအဖန္က်ဳးတာလားဆိုတာသိဖို႔၊ က်ဳးေက်ာ္သမွ် ေသေသခ်ာခ်ာစာရင္းေကာက္ယူပါ၊ ၿဖိဳသင့္ရင္ၿဖိဳ ၊ဖ်က္သင့္ရင္ဖ်က္ စာရင္းျပဳစုပါ၊ အေၾကာင္းမညီၫြတ္လို႔ အဆင္မေျပရင္ လစဥ္အခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေဆာင္ခိုင္းပါ၊ ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းပါ၊ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္စရာမရိွတ့ဲ က်ဳးေက်ာ္ေတြအတြက္ ေနရာ႐ွာေပးပါ၊ ေနစရာအစား ႐ွာမရခင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေခတၱေနထိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးပါ”ဟုၿမိဳ႕နယ္မ်ားက်ဳးေက်ာ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုအား ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းကိုယ္စားလွယ္ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာနရဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ၫြန္ၾကားခ်က္ေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အျမန္ဆုံးထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျပရန္လိုေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္အၾကံျပဳခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဴးေက်ာ္မႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာမ်ား ဥပကၡာ ျပဳထားၾကသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“ အိမ္နယ္နိမိတ္ကိုက်ဳးေက်ာ္တာ ေျမစာရင္းဦးစီးမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္၊ လမ္းမႀကီးနယ္နိမိတ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒကို ခိ်ဳးေဖာက္က်ဳးေက်ာ္တာ၊  လမ္းဦးစီးမွာ တာဝန္ရိွတယ္၊စည္ပင္နယ္နိမိတ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေစ်းေတြ၊ လမ္းေတြ အိမ္ေတြက်ဳးေက်ာ္တာဟာ စည္ပင္ေကာ္မတီမွာ တာဝန္ရိွတယ္၊အဲဒီလို ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ မက်န္ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ျဖစ္ေနၾကတာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြမွာ တာဝန္ရိွတယ္၊ ဘာေၾကာင့္တာဝန္ရိွသူေတြ အားလုံးတာဝန္သိစိတ္န႔ဲအေရးမယူဘဲ တာဝန္မ့ဲစိတ္န႔ဲဥေပကၡာျပဳထားၾကတာလဲ” ဟု က်ဳးေက်ာ္ကိစၥတာဝန္ရိွသူမ်ား ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment