Latest News

Tuesday, October 3, 2017

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အခြင့္အလမ္း

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အခြင့္အလမ္း

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ျပည္ ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ ဝန္ႀကီး ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ခု၌ ခန္႔ ထားမည့္ ဦးစီးအရာရွိ ရာထူးမ်ား အတြက္ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃/ ၂၀၁၇)ကို ဖတ္လိုက္ရသည္။ ဦးစီးအရာရွိ ၄၈၀ ေနရာ ခန္႔ထား မည့္အေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာအရည္အခ်င္းအေန ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး ျပည္တြင္းတကၠ သိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕အပါအဝင္ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ားအထိ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ ခြဲျခား ေခၚဆိုမႈကို ေတြ႕ရသည္။ အ သက္ အကန္႔အသတ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ  ၁၃ ရက္ တြင္ ျပင္ပက ဝင္ေရာက္ေျဖဆို မည့္သူမ်ားအတြက္ အသက္ (၃၀) မေက်ာ္လြန္ရဆိုသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာဌာနမ်ားက အသက္ (၃၂)ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ရ၊ အခ်ဳိ႕ေသာဌာနမ်ားက ပညာအရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍အသက္ (၃၅)ႏွစ္ မေက်ာ္လြန္ခင္ထိေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားတာ ေတြ႕ရသည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ရ ဆိုသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ဌာနက ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္၍ အသက္ (၄၀)ႏွစ္ မေက်ာ္လြန္မီထိ ခြင့္ျပဳထားတာ ေတြ႕ရပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းအေနျဖင့္ ပဏာမ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရးေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း၊ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းဆုိ၍ သံုး ႀကိမ္ စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ ပဏာမ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ ျမင္သူမ်ားကိုသာ ေရးေျဖစာေမး ပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ သည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ရက္မ်ား တြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ပဏာမ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲ ေလး၊ မေကြးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တို႔ရွိ စာစစ္ဌာန ငါးခုတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ စာစစ္ဌာနငါးခု အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမတစ္ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခုႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုတို႔ ေတြ႕ ရသည္။ စာစစ္ဌာန ေနရာအေန အထားမ်ားအရ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္းေန ေလွ်ာက္ထား ေျဖဆိုလုိသူမ်ား အတြက္သာ အဆင္ေျပမႈ ပိုမ်ား ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္ျခမ္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး စသည့္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကေခၚ သည့္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထား ေျဖ ဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ အလွမ္းေဝး သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။

တစ္ေလာက မင္းဘူးၿမိဳ႕ရွိ မိမိတူမတစ္ဦးသည္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ားမွ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္း ျပေနရာမ်ားေခၚ၍ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သည္။ စာေျဖဌာနအေနျဖင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏွစ္ခုသာ ရွိမည္ျဖစ္၍ မႏၲေလးစာေျဖဌာနႏွင့္ ေျဖရန္ အစီအစဥ္ဆြဲၾကည့္ရာ မႏၲေလး သြားဖို႔၊ တည္းခိုဖို႔၊ ၿမိဳ႕ထဲမွ ေက်ာင္းသို႔သြားဖို႔ အစစအရာရာ အသံုးစရိတ္ တြက္ၾကည့္မိရာ ၎ စာေမးပြဲေျဖရန္ သြားလာေနထိုင္ စရိတ္ပင္ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ကုန္ ေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ တူမျဖစ္သူ မွာ အလုပ္စာေမးပြဲတစ္ခုေျဖဆို ရန္ စဥ္းစားတိုင္း ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ရမႈက ဦးေႏွာက္ထဲ အရင္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုေလ သည္။ ဘြဲ႕ရခါစကေတာ့ ဌာန မ်ားကေခၚလွ်င္ သြားေလွ်ာက္ ရတာ စိတ္တက္ႂကြခဲ့ၿပီး ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖဖူးၿပီး မပါေတာ့ ေနျပည္ေတာ္သြားရသည့္စရိတ္၊ ရန္ကုန္သြားရသည့္စရိတ္ စသည့္ သြားလာေနထိုင္ စရိတ္မ်ားက အေတာ္ေထာင္းလာေၾကာင္း ဆုိ ေလသည္။ ဒါေတာင္ ေနျပည္ ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေန႔ခ်င္းေရာက္သြားႏိုင္ သည့္ သြားလာရလြယ္ကူေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႕မွျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္အစြန္အဖ်ား ခႏၲီး၊ တမူး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပူတာအို၊ ဖလမ္း၊ တြမ္းဇံ၊ တီးတိန္၊ မာန္ေအာင္ ကြၽန္း၊ ဂြ၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းျဖတ္၊ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားရွိ အျခားေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား အဖို႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အလုပ္တစ္ ေနရာရဖို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေျဖ ဆိုျခင္းတို႔မွာ မလြယ္လွေပ။

ထို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း အမ်ားစုမွာ ေဝးလံေခါင္သီလွ သည့္ ေဒသေနသူမ်ား နည္းပါး သည္ဟု ျမင္မိသည္။ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေဝးလံေခါင္ သီလွေသာ ေဒသတို႔တြင္ တာဝန္ က် ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာလည္း ေဒသခံမ်ားရွားၿပီး ေျမျပန္႔ေဒသမွ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမွာ အမ်ားစုျဖစ္ လာသည္။ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေဒသမွထြက္ ေသာ အရာရွိအရာခံ ဝန္ထမ္းမ်ား ေတြ႕မိမွသာ ပညာကို ႀကိဳးစား သင္ယူလိုစိတ္၊ အားက်အတုယူ စိတ္၊ ပိုရွိလာလိမ့္မည္ဟု ျမင္မိပါ သည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာျပည္အလယ္ ပိုင္းေဒသ ေက်းရြာမ်ားမွာကို တို႔ ရြာက အရာရွိ ဘယ္ႏွေယာက္ ထြက္တာ၊ ဆရာဝန္ဘယ္ႏွ ေယာက္ထြက္တာ စသျဖင့္ ဂုဏ္ ယူစြာ ေျပာသံၾကားဖူးသည္။ လူ ငယ္မ်ားကိုလည္း ထုိသို႔ႀကိဳးစား ရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္။

ယခု ေခၚယူထားေသာ ရာ ထူးဝန္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲတြင္ လစ္ လပ္ေနရာ ၅၀၀ နီးပါး ခန္႔မည္ ျဖစ္၍ ေျဖဆုိရန္ အားတက္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ေျဖဆိုရမည့္ေနရာသို႔  သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္၊ တည္းခို စားေသာက္ရန္ အစီအစဥ္ စဥ္း စားရမည့္ အခ်က္မ်ားကပါလာ သည္။ ၁၂ လပိုင္းအတြင္း ပဏာ မ စာေမးပြဲေျဖရန္ တစ္ေခါက္၊ ပဏာမစာေမးပြဲ ေအာင္ခဲ့က ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေရး ေျဖ စာေမးပြဲေျဖရန္ တစ္ေခါက္ မိမိေျဖဆိုမည့္ စာစစ္ဌာနရွိရာၿမိဳ႕ သို႔ လာရေပဦးမည္။ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းေဒသမွ ဘြဲ႕ရမ်ား အေနျဖင့္ မႏၲေလး စာစစ္ဌာနသာ အနီးဆံုးျဖစ္သည္။ ခႏၲီးမွ မႏၲ ေလးခရီးစရိတ္၊ ပူတာအိုမွ မႏၲ ေလးခရီးစရိတ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ မႏၲေလး ခရီးစရိတ္၊ ရွမ္းအေရွ႕ ျခမ္းမွ မႏၲေလး ခရီးစရိတ္၊ စာ ေမးပြဲ တစ္ခါေျဖတာနဲ႔ကို သိန္း ဂဏန္းကုန္ၿပီးသားပင္။ ျပန္လိုက္ သြားလိုက္ႏွင့္ ေျဖဆိုဖို႔ အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝေတာင္ ေငြကုန္ခံႏိုင္ မွ ရေပမည္။ ရာထူးဝန္စာေမးပြဲ မ်ားက ေျဖဆုိသူအေရအတြက္ လည္း မ်ားလြန္းလွ၍ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါႏွင့္ ေအာင္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ေပ။

အသက္ (၃၀)ဝန္းက်င္ အရြယ္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားျဖစ္၍ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါေသာ္ လည္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ႏွင့္ မေအာင္က စိတ္သြားတိုင္း စရိတ္ မပါႏိုင္ေတာ့ေပ။ စာစစ္ဌာနႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမွ ေျဖဆိုသူမ်ား အတြက္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္မေအာင္က အသက္မီေသးသ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ ျပည္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွ ဘြဲ႕ရ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျဖဆုိရန္ သြားလာေနထိုင္ စရိတ္ကပင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာေစသည္။ မိမိလိုခ်င္က ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေနရာေဒသကြာသည္ ႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အလမ္းက ကြာ သြားသည္။

ယခုကာလတြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား ကြာ ဟမႈနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန သကဲ့သို႔ ရာထူးဝန္စာေမးပြဲမ်ားကို လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အားလံုးအထိ စာစစ္ဌာနမ်ား ဖြင့္ေပးႏုိင္ပါက ေဝးလံေသာေဒ သမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္ေထာင္စု ဖြား ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပိုမိုလာေပမည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအထိ ႐ံုးခြဲမ်ားမရွိပါ က သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ညႇိႏိႈင္း၍ စာစစ္ဌာန ဖြင့္ လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္း ရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္ အလမ္းအတြက္ ေစတနာထားရန္ ရည္ရြယ္ပါက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေန ျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳလာမည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည္ ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ေနရာေဒသ အကြာအေဝးေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းမႈမရွိေစ ရန္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။  ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post