Latest News

Monday, September 25, 2017

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းေတြ႕ရွိ


ဘာသာ(8)မ်ိဳးနဲ႕တင္ထားပါတယ္

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းေတြ႕ရွိ

စက္တင္ဘာ ၂၄

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္အုပ္စု အတြင္းမွ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီရြာသားမ်ား သတ္ျဖတ္သြားသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ၂၈ ဦး၏ အေလာင္းကို ယေန႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမတ္ခိုင္မွ နိရဥၥရာ သတင္းဌာသို႕ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီကေန႕ အေလာင္းေတြ႕တာ ၂၈ ေလာင္းပါ။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းဆိပ္အုပ္စု ေတာင္ၾကားမွာ ျမဳပ္ႏွံထားတာကို ဒီကေန႕ ေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီရြာသားမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ၁၀၀ နီးပါးခန္႕ရွိျပီး ထိုအထဲမွာ အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းကို ယေန႕တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ အေလာင္းမ်ားထဲတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

" အခုဘဲ ရွာေဖြေနတဲ့ လူေတြ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႕ ေမာင္ေတာကို ဆင္းလာပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မ်ားမၾကာမီ သိရပါမယ္" ဟု ညေန ၇ နာရီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ သတင္းေပါက္ၾကားသည္၊ စစ္တပ္ကို သတင္းေပးသည္ဟု ဆိုကာ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နိရဥၥရာသတင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ အစုိးရ အထက္တန္းျပဆရာ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာသတင္စံု


အဂၤလိပ္

Terrorist killed in Hindu Bengalis found 28 deaths

Sept. 24

Driving in northern Maungdaw Township, Arakan State Bengalis within the group a haven for terrorists and kill villagers Hindu Bengalis had discovered the bodies of 28 people, today the governor Myat Khaing Maungdaw Arakan news being confirmed.

"Today found 28 bodies. Haven drive Maungdaw invest between groups was reported today at the hands of the world, "said township.

Bengali Bengali terrorists and has killed nearly 100 Hindu villagers, including 28 deaths, the discovery today. The body of one of the children's bodies were found, according to 0.

"The people who are looking down from the helicopter and Maungdaw will become available shortly after the details." 7 contact hours in the evening.

Bengali terrorists, leak An informant said Hindus were targeted and killed by the military battalion in a news interview and Buthidaung No. (2) of the high Hindu neighborhood U Maung Maung said.
myanmar news

တရုတ္

恐怖分子在印度的孟加拉人丧生发现28人死亡

9月24日

驾驶北部貌夺,若开邦孟加拉组内恐怖分子的避难所,并杀死村民印度孟加拉人已经发现了确诊的28人,今天省长米亚特·哈宁Maungdaw若开邦新闻机构。

“今天发现28具尸体。金丰驱动Maungdaw群体之间的投资今天在世界的手报“说乡。

孟加拉语孟加拉恐怖分子杀害了近100印度教村民,其中28人死亡,发现今天。儿童机构之一的尸体被发现,按0。

“谁是从直升机和Maungdaw往下看的人会细节后不久变得可用。”晚上7接触小时。

孟加拉恐怖分子,泄漏一位知情人说,印度教徒针对性和在新闻采访由军队营打死,布帝洞第(2)高的印度教附近的吴貌貌说。
缅甸新闻
Kǒngbù fèn zi zài yìndù de mèngjiālā rén sàngshēng fāxiàn 28 rén sǐwáng 9 yuè 24 rì jiàshǐ běibù mào duó, ruò kāi bāng mèngjiālā zǔ nèi kǒngbù fèn zi de bìnàn suǒ, bìng shā sǐ cūnmín yìndù mèngjiālā rén yǐjīng fāxiànle quèzhěn de 28 rén, jīntiān shěng zhǎng mǐ yà tè·hā níng Maungdaw ruò kāi bāng xīnwén jīgòu. “Jīntiān fāxiàn 28 jù shītǐ. Jīn fēng qūdòng Maungdaw qúntǐ zhī jiān de tóuzī jīntiān zài shìjiè de shǒu bào “shuō xiāng. Mèngjiālā yǔ mèngjiālā kǒngbù fèn zi shā hài liǎo jìn 100 yìndùjiào cūnmín, qízhōng 28 rén sǐwáng, fāxiàn jīntiān. Értóng jīgòu zhī yī de shītǐ pī fà xiàn, àn 0. “Shéi shì cóng zhíshēngjī hé Maungdaw wǎng xià kàn de rén huì xìjié hòu bùjiǔ biàn dé kěyòng.” Wǎnshàng 7 jiēchù xiǎoshí. Mèngjiālā kǒngbù fèn zi, xièlòu yī wèi zhīqíng rén shuō, yìndù jiàotú zhēnduì xìng hé zài xīnwén cǎifǎng yóu jūnduì yíng dǎ sǐ, bù dì dòng dì (2) gāo de yìndùjiào fùjìn de wú mào mào shuō. Miǎndiàn xīnwén

ထိုင္း

การก่อการร้ายฆ่าตายในศาสนาฮินดู Bengalis พบ 28 เสียชีวิต

24 กันยายน

การขับรถในภาคเหนือ Maungdaw เมืองรัฐอาระกัน Bengalis ภายในกลุ่มสวรรค์สำหรับผู้ก่อการร้ายและฆ่าชาวบ้านชาวฮินดู Bengalis ได้ค้นพบร่างของ 28 คนในวันนี้ผู้ว่าราชการข่าวไมัตเคง Maungdaw อาระกันที่กำลังได้รับการยืนยัน

"วันนี้พบ 28 ศพ ไดรฟ์ Haven Maungdaw ลงทุนระหว่างกลุ่มที่ได้รับรายงานในวันนี้ที่อยู่ในมือของโลก "กล่าวว่าเขตการปกครอง

ผู้ก่อการร้ายบังคลาเทศบังคลาเทศและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 100 ชาวบ้านชาวฮินดู, 28 รวมทั้งการเสียชีวิตการค้นพบในวันนี้ ร่างกายของหนึ่งในร่างกายของเด็กถูกพบตาม 0

"คนที่กำลังมองลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และ Maungdaw จะกลายเป็นใช้ได้ไม่นานหลังจากที่รายละเอียด." 7 ชั่วโมงติดต่อในช่วงเย็น

ผู้ก่อการร้ายบังคลาเทศการรั่วไหล แจ้งกล่าวว่าชาวฮินดูเป็นเป้าหมายและถูกฆ่าโดยกองพันทหารในการให้สัมภาษณ์ข่าวและ Buthidaung เลขที่ (2) แห่งย่านฮินดูสูง U มองมองกล่าวว่า
ข่าวพม่า
Kār k̀xkār r̂āy ḳh̀ā tāy nı ṣ̄ās̄nā ḥindū Bengalis phb 28 s̄eīy chīwit 24 kạnyāyn kār k̄hạb rt̄h nı p̣hākh h̄enụ̄x Maungdaw meụ̄xng rạṭ̄h xāra kạn Bengalis p̣hāynı klùm s̄wrrkh̒ s̄ảh̄rạb p̄hū̂k̀xkārr̂āy læa ḳh̀ā chāw b̂ān chāw ḥindū Bengalis dị̂ kĥn phb r̀āng k̄hxng 28 khnnı wạn nī̂ p̄hū̂ ẁā rāch kār k̄h̀āw mịạtkheng Maungdaw xāra kạn thī̀ kảlạng dị̂ rạb kār yụ̄nyạn "wạn nī̂ phb 28 ṣ̄ph dịrf̒ Haven Maungdaw lngthun rah̄ẁāng klùm thī̀ dị̂ rạb rāyngān nı wạn nī̂ thī̀ xyū̀ nı mụ̄x k̄hxng lok"kl̀āw ẁā k̄het kār pkkhrxng p̄hū̂k̀xkārr̂āy bạng khlā theṣ̄ bạng khlā theṣ̄ læa mī p̄hū̂ s̄eīy chīwit keụ̄xb 100 chāw b̂ān chāw ḥindū, 28 rwm thậng kār s̄eīy chīwit kār kĥn phb nı wạn nī̂ r̀āngkāy k̄hxng h̄nụ̀ng nı r̀āngkāy k̄hxng dĕk t̄hūk phb tām 0 "khn thī̀ kảlạng mxng lng mā cāk ḥelikhxptexr̒ læa Maungdaw ca klāy pĕn chı̂dị̂ mị̀ nān h̄lạngcāk thī̀ rāy laxeīyd." 7 Chạ̀wmong tidt̀x nı ch̀wng yĕn p̄hū̂k̀xkārr̂āy bạng khlā theṣ̄ kār rạ̀w h̄ịl cæ̂ng kl̀āw ẁā chāw ḥindū pĕn pêāh̄māy læa t̄hūk ḳh̀ā doy kxngphạn thh̄ār nı kār h̄ı̂ s̄ạmp̣hās̄ʹṇ̒ k̄h̀āw læa Buthidaung lek̄h thī̀ (2) h̄æ̀ng ỳān ḥindū s̄ūng U mxng mxng kl̀āw ẁā k̄h̀āw phm̀ā

ဂ်ပန္

ヒンドゥー教のベンガル人に殺されたテロリストは28人が死亡しました

9月24日

グループ内の北部マウンドー郷、アラカン州ベンガルでテロリストのための避難所を運転し、ヒンドゥー教のベンガル知事マイアット・カイングマウンドーアラカンのニュースが確認されている今日、28人の遺体を発見した村人を殺します。

「今日は28遺体を発見しました。マウンドーは、グループ間で投資ヘブンドライブは世界の手で、今日報告された、「町は語りました。

ベンガル語ベンガル語のテロリストと28人が死亡、発見今日を含め約100ヒンズー教の村人が、死亡しています。子供の体の1の本体は、0によると、発見されました。

「ヘリコプターとマウンドーから見下ろしている人は間もなく詳細の後に利用可能になるだろう。」夕方の7の接触時間。

ベンガル語テロリスト、リーク情報提供者は、ヒンズー教徒が対象と殺さ軍大隊によってニュースのインタビューでとマウンドー号と述べた(2)高ヒンドゥー教の近所のU マング・マング語りました。
ミャンマーニュース
Hindo~ū kyō no Bengaru hito ni korosa reta terorisuto wa 28-ri ga shibō shimashita 9 tsuki 24-nichi gurūpu-nai no hokubu maundō gō, arakan-shū Bengaru de terorisuto no tame no hinansho o unten shi, hindo~ū kyō no Bengaru chiji maiatto kaingumaundōarakan no nyūsu ga kakunin sa rete iru kyō, 28-ri no itai o hakken shita murabito o koroshimasu. `Kyō wa 28 itai o hakken shimashita. Maundō wa, gurūpu-kan de tōshi hebundoraibu wa sekai no te de, kyō hōkoku sa reta,`machi wa katarimashita. Bengaru-go Bengaru-go no terorisuto to 28-ri ga shibō, hakken kyō o fukume yaku 100 hinzū kyō no murabito ga, shibō shite imasu. Kodomo no karada no 1 no hontai wa, 0 ni yoru to, hakken sa remashita. `Herikoputā to maundō kara mioroshite iru hito wa mamonaku shōsai no nochi ni riyō kanō ni narudarou.' Yūgata no 7 no sesshoku jikan. Bengaru-go terorisuto, rīku jōhō teikyō-sha wa, hinzū kyōto ga taishō to korosa-gun daitai ni yotte nyūsu no intabyū de to maundō-gō to nobeta (2 ) kō hindo~ū kyō no kinjo no U mangu mangu katarimashita. Myanmānyūsu

ဂ်ာမန္

Terrorist getötet in Hindu-Bengalen gefunden 28 Todesfälle

24. September

Fahren im Norden Maungdaw Township, Arakan Staat Bengalen innerhalb der Gruppe einen Hafen für Terroristen und töten Dorfbewohner Hindu Bengalis hatte die Leichen von 28 Menschen entdeckt, heute der Gouverneur Myat Khaing Maungdaw Arakan Nachrichten bestätigt.

„Heute fanden 28 Leichen. Haven Laufwerk Maungdaw zwischen den Gruppen investieren war in den Händen der heutigen Welt berichtet „, sagte Stadtgemeinde.

Bengali Bengali Terroristen und hat fast 100 Hindu Dorfbewohner getötet, darunter 28 Todesfälle, die Entdeckung heute. Der Körper von einem der Körper der Kinder gefunden wurden, nach 0.

„Die Menschen, die aus dem Hubschrauber und Maungdaw suchen nach unten werden kurz nach den Details zur Verfügung stehen.“ 7 Stunden Präsenzzeit am Abend.

Bengali Terroristen, Leck Ein Informant sagte Hindus wurden vom Militär Bataillon in einem News-Interview und Buthidaung Nr (2) der Hoch Hindu Nachbarschaft U Maung Maung sagte gezielt und getötet.
myanmar Nachrichten

ျပင္သစ္

Terroristes tués dans hindous Bengalis trouvé 28 décès

24 septembre

Conduite dans le nord de Maungdaw, Arakan Bengalis État au sein du groupe un refuge pour les terroristes et tuer les villageois hindous Bengalis ont découvert les corps de 28 personnes, aujourd'hui le gouverneur Myat Khaing Maungdaw Arakan nouvelles sont confirmées.

« Aujourd'hui a trouvé 28 corps. lecteur Haven Maungdaw investir entre les groupes a été rapporté aujourd'hui aux mains du monde « , a déclaré canton.

terroristes bengali bengali et a tué près de 100 villageois hindous, dont 28 décès, la découverte aujourd'hui. Le corps de l'un des corps des enfants ont été trouvés, selon 0.

« Les gens qui regardent vers le bas de l'hélicoptère et Maungdaw seront disponibles peu de temps après les détails. » 7 heures de contact dans la soirée.

terroristes bengalis, fuite Un informateur a dit hindous ont été ciblés et tués par le bataillon militaire dans une interview de nouvelles et Buthidaung n ° (2) du haut quartier hindou U Maung Maung.
Nouvelles birmanie

Crd
ဘဂၤါလီလူအုပ္စုလက္ခ်က္ျဖင့္ ဟိႏၵဴ ကိုးဆယ္ေက်ာ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရမႈ ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္
================
Reported by Kyaw Zaw Oo
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၅) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၌ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ (၉၃) ဦးတို႔မွာ ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသတ္ခံရၿပီး၊ ရုပ္ရည္သင့္တင့္သူ အရြယ္ေကာင္း ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး (၈) ဦး ႏွင့္ ကေလး(၁၀) ဦးတို႔မွာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ ျပန္ေပးဆြဲသြားျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ အသတ္ခံရသည္ ဟု ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားတြင္ ထို (၉၃) ဦးမွာ ယေန႔ထက္ထိ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေပ။
ထိုသို႔သတ္ျဖတ္သြားသူမ်ားသည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းသို႔ကူးသြားကာ သတ္ျဖတ္သြားခံရသူမ်ားထံမွ လုယူရရွိထားေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္လ်က္ ကူတူးပါ့ေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ခံလ်က္ရွိေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း၀င္း ယာယီဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ဟိႏၵဴဒုကၡသည္မ်ားအနက္မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု ဇာတိ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္တကြ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သူ ဟိႏၵဴ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားသီးသန္႔ေနထိုင္သည့္ ရဲေဘာက္ဂ်ာေက်းရြာ (Place code 197821) ႏွင့္ ေတာင္ရြာ (၀ါ) အေနာက္ခေမာင္းဆိပ္ (Place code 197820) တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား ေသနတ္အပါအ၀င္ အျခား တုတ္၊ ဓါး၊ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မူဆလင္လူအုပ္စုတို႔က ၀န္း၀န္းဖမ္းဆီးကာ သတ္ပစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းဒုကၡသည္တို႔အား စံုစမ္းေမးျမန္း မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ပါသည္။ (ထိုရြာငယ္ႏွစ္ရြာမွာ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု အပိုင္နယ္ေျမ ျဖစ္ပါသည္။)
၄င္းတို႔ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ထိုႏိုင္ငံဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္သြားသူမ်ားအား ထိုသူတို႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးကာ Youtube တြင္ (ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ဘက္ျခမ္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက) တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုကလစ္ ေျခာက္ခုအား စစ္ေတြ ဟိႏၵဴဒုကၡသည္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပသရာ၊ မိမိတို႔၏ ေမာင္၊ အစ္ကို၊ ေခၽြးမ၊ ေျမး၊ ေယာက္မ၊ ႏွမ စသည္တို႔အား ဗီဒီယိုထဲတြင္ ျမင္ရသည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အသီးသီး မ်က္ရည္က် ငိုေၾကြးၾကပါသည္။ ဗီဒီယိုတြင္ပါ၀င္သူ (ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ေရာက္) ဒုကၡသည္မ်ားက ၄င္းတို႔မွာ “ေဖာ္ကီရာဘာဇာ” မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါသည္။ “ေဖာ္ကီရာဘာဇာ” မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းအရ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု ဟု ေခၚေသာေနရာကို ေဒသခံမ်ားက ေခၚေ၀ၚေသာ အေခၚအေ၀ၚျဖစ္ပါသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေက်းရြာႏွစ္ရြာ (ရဲေဘာက္က်ာ ႏွင့္ ေတာင္ရြာ ႏွစ္ရြာ) ရွိ မူရင္းလူဦးေရ၊ အေ၀းေရာက္ေနသူအေရအတြက္၊ အခင္းျဖစ္စဥ္အခ်ိန္ ေက်းရြာတြင္ ရွိေနသျဖင့္ အသတ္ခံရသူမ်ား၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ျပန္ေပးဆြဲေခၚယူျခင္းခံရသူ အေရအတြက္တို႔အား ေမးျမန္း မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေမးျမန္းသည့္ စစ္ေတြေရာက္ ဟိႏၵဴ IDP မ်ားမွာ ထိုႏွစ္ရြာအနီးရွိ ေစ်းႏွင့္ ရဲစခန္းအနီးတြင္ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္၌ ပိတ္မိေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားက်မွ အစိုးရက ရဟတ္ယဥ္ျဖင့္ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ရသူမ်ား၊ ေက်းရြာမွ ေ၀းရာသို႔ေရာက္ေနသျဖင့္ အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရေသာ ဟိႏၵဴရြာသားမ်ား၊ ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီး ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ေရာက္သြားကာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦး၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမွာ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖုန္းဆက္ကာ ျဖစ္ေေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေျပာျပထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ ေျပာစကားမွ တစ္ဆင့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။)
ေမးျမန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၾသဂုတ္လ(၂၄) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း ေလးနာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာက္က်ာေက်းရြာ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ (၅၆) ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေန႔ ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔ ဆယ္နာရီခန္႔တြင္ ေတာင္ရြာ၌ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူအေရအတြက္မွာ (၃၇) ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ရြာေပါင္း အသတ္ခံရသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ (၉၃) ဦးျဖစ္ပါသည္။ (တခ်ိဳ႕၏အဆိုအရ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုၾကၿပီး၊ သတ္ျဖတ္ခံရသူအေရအတြက္မွာ (၉၈)ဦးျဖစ္သည္ ဟု တခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။)
ျမန္မာ-ဘဂၤလာ နယ္စပ္မွ အေျဖာင့္တိုင္းလွ်င္ (၃.၃) မိုင္ ခန္႔သာ ေ၀းသည့္ ရဲေဘာက္က်ာေက်းရြာတြင္ တိုက္ခိုက္မႈအား ျပဳလုပ္ကာ ရြာလံုးကၽြတ္ အစေပ်ာက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ေသနတ္မ်ား၊ ေပါက္ဆိန္မ်ား၊ ဓါးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မ်က္ႏွာ အနက္ေရာင္စဖံုးထားၾကသည့္ လူအုပ္စုသည္ ရြာကို၀ိုင္းကာ ရြာတြင္းရွိသမွ် ဟိႏၵဴမ်ားအား ရြာတစ္ေနရာတြင္ စုစည္းလိုက္သည္။ လက္ကိုင္ဖံုးမ်ားအားလံုးကို သိမ္းဆည္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေခၚသြားသည့္ သေဘာျဖင့္ ရြာႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မက်တက် ေဘာ္ေတာ္လာ (ဘဂၤါလီ)ေက်းရြာအနီး ေတာင္ခ်ိဳင္တစ္ခုသို႔ ၀ိုင္းရံစုရံုးလ်က္ ေခၚသြားၾကသည္။ ထိုေနရာေရာက္သည့္အခါ ၀ိုင္းရံထားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအလယ္၌ ဟိႏၵဴမ်ားအားလံုးကို ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ရြာထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည့္ ရြာသူရြာသားတစ္ေယာက္မွ အသက္ရွင္ မက်န္ရစ္ခဲ့။ အကုန္လံုး လက္စေပ်ာက္ အသတ္ခံၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ရြာျပင္ကိုေရာက္ေနခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ တိတိက်က် ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ညတာမွ် ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္ မိမိရြာအား ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ားက လူအင္အားသံုး၀န္းရံကာသတ္ျဖတ္ေနသည္ကို မသိေသာ ရဲေဘာက္က်ာရြာသူ ေဒၚဟာလြာနီ (အသက္ ၄၀-ခန္႔) သည္ ထမင္းခ်ိဳင့္တစ္ခ်ိဳင့္ကို လက္မွာဆြဲလ်က္ ရြာကို လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာခဲ့သည္။ ရြာနားနီးသည့္အခါ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သတိႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ပုန္းခိုေခ်ာင္းၾကည့္ရာမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္သို႔ေရာက္ေနေသာ သူမ၏သားျဖစ္သူ ႏွင့္ သူမကိုယ္တိုင္မွလြဲ၍ သူမ၏ တစ္အိမ္တည္းေန က်န္မိသားစု၀င္ ေျခာက္ဦးလံုး အသတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ရဲေဘာက္က်ာတစ္ရြာလံုးေပါင္း အိမ္ခုနစ္ေဆာင္အနက္မွ ရြာမွာ ရွိေနသူအားလံုး အသတ္ခံရသည္။ ယခုသတ္ပြဲ၌ (၅၆) ဦးေသသည္။
အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ျမင္ရၿပီး ေဒၚဟာလြာနီမွာ လက္တြင္ကိုင္လာေသာ ထမင္းခ်ိဳင့္ကိုလည္းကိုင္ႏိုင္ရန္ အင္အားမရွိေတာ့သျဖင့္ ေတာလမ္းတစ္ေနရာတြင္ ပစ္ထားခဲ့ၿပီး၊ အနီးဆံုး ဟိႏၵဴ ရြာသိမ္ငယ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ရြာ (ေခၚ) အေနာက္ခေမာင္းဆိပ္ရြာသို႔ ပုန္းရိႈးကြယ္ရိႈးျဖင့္ အေရာက္လာခဲ့ၿပီး ထိုရြာတြင္ ညအိပ္သည္။ ေဒၚဟာလြာနီ ေျပာျပသမွ်အားလံုးကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ရြာသူရြာသားမ်ားၾကားရကာ ႀကီးစြာ တုန္လႈပ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ညအခ်ိန္ထြက္ေျပးရန္ကလည္း အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ဘဂၤါလီရြာမ်ား အထပ္ထပ္။ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္မွာကလည္း မိမိတို႔မွာ စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ အိမ္ရွစ္အိမ္၏ ေလာေလာဆယ္ ရြာတြင္ရွိေနသူ ကေလး၊ လူႀကီး အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း (၅၄) ဦးမွ်သာရွိသည္။ ေဒၚဟာလြာနီ တစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည့္အတြက္ (၅၅) ဦးျဖစ္လာသည္။ ထိုေန႔ညတြင္ ဘာမွမလုပ္မကိုင္တတ္ၾကသျဖင့္ ဘုရားတ၍ ညအခ်ိန္ကိုကုန္လြန္ေစရသည္။ ယခုကိစၥမႀကံဳရခင္ သံုးရက္ေလာက္ကပင္ မည္သည့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွ ဖုန္းဆက္၍ မရဘဲ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့သည္။ ဟိုတစ္ရြာကိုပဲ သူတို႔လုပ္ၿပီးသြားရင္ ေက်နပ္သြားမွာပါ၊ ငါတို႔ရြာကိုေတာ့ မလုပ္ေလာက္ပါဘူး ဟု ႀကိဳးစား ေျဖသိမ့္ေတြးရသည္။ (မအိပ္ႏိုင္ေသာ ထိုည သန္းေခါင္ခန္႔ ႏွင့္ မနက္မိုးမလင္းမီအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္နယ္ ေနရာေပါင္း သံုးဆယ္ခန္႔တို႔၌ အခ်ိန္ကိုက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။)
မ်က္ႏွာမ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားၾကၿပီးသကာလ ေသနတ္၊ ပုဆိန္၊ ဓါး စသည္ျဖင့္ လက္နက္ေပါင္းစံု စြဲကိုင္ထားသူမ်ား ရာေထာင္ခ်ီကာ ေတာင္ရြာသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ (၈)နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္ေရာက္ရွိသည္။ မ်က္ႏွာကိုသာ ပိတ္သားအနက္စျဖင့္ အုပ္ထားသည္မဟုတ္၊ ခႏၶာကိုပါ အနက္ေရာင္အထည္ျဖင့္ ဖံုးလာၾကသည္။ (အစၥလမ္အမ်ိဳးသမီး ၀တ္ထည္မ်ားကို ၿခံဳလာၾကပံုရသည္။) အိမ္မ်ားမွ ေရႊ၊ ေငြ၊ အ၀တ္အစားမ်ားကို လုယက္ၾကသည္။ ရြာထဲရွိသမွ်လူအားလံုးကို ရြာထဲတစ္ေနရာတြင္စုသည္။ ရွိသမွ် လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအားလံုးကို သိမ္းဆည္းသည္။ ထို႔ေနာက္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေဘာ္ေတာ္လာ (ဘဂၤါလီ)ေက်းရြာအနီးရွိ ေတာင္ခ်ိဳင္တစ္ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ အသင့္တူးၿပီးသားက်င္းႀကီးတစ္ခု ရွိ္ေနသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ အသင့္ႀကိဳးတုပ္ၿပီးသားရွိေနသည္။ အသတ္ခံရမည့္အက်ဥ္းသားမ်ားအား မ်က္လံုးစည္းထားသည္။ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ သတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အေသအခ်ာ ခုတ္ပိုင္းသတ္ျဖတ္ကာ တြင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ၾကသည္။ မသတ္မီ သံလက္သီးျဖင့္ထိုးသူကထိုးရာ သြားမ်ားကၽြတ္က်သူကၽြတ္က်သည္။ ခုတ္ပိုင္းသတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ “အလႅာဟု အကၠဘာ” ဟု သတ္ျဖတ္သူမ်ားက ေအာ္ၾကသည္။ ခုတ္သည့္အခါလည္း တစ္ခ်က္ခုတ္ယင္း တစ္ခြန္းေျပာယင္း ခုတ္ၾကသည္။
“မင္းလားကြ၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား ရထားတဲ့ အေကာင္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသြားခ်င္ရာသြားလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့အေကာင္၊ အခု မင္းဘာတတ္နိုင္ေသးလဲ”
(မွတ္ခ်က္။ ။ အသတ္ခံရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ရြာသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။)
“ရခိုင္သားေတြကိုအားကိုးတဲ့ေကာင္ေတြ၊ စစ္တပ္ကို အားကိုးတဲ့ေကာင္ေတြ။ မင္တို႔ ရခိုင္သားနဲ႔ စစ္တပ္ကို အခု သြားေခၚပါလား”
“ေက်ာက္ခဲနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ရုပ္ထုေတြကို ရွိခိုးတဲ့အေကာင္ေတြ၊ ဒီေကာင္ေတြ ေသမွေအးမယ္”
. . . စသည္ျဖင့္ တစ္ေခါက္ေအာ္လိုက္ တစ္ခ်က္ခုတ္လိုက္ျဖင့္ ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ကာ တြင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ၾကသည္။
အရြယ္ေကာင္း အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးႏွင့္တကြ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သူ ကေလးငယ္ ဆယ္ဦးကိုသာ ခ်န္လွပ္လ်က္ အကုန္လံုးကို ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ က်န္ေနေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အစၥလမ္ဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲ၀င္ေရာက္မည္လားဟု ေမးျမန္းရာ ဘာသာေျပာင္းပါမည္ဟု ကတိေပးသည့္အတြက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ခ်န္ထားလိုက္ၾကသည္။ ရဲေဘာက္က်ာရြာမွ ေျပးလာသည့္ ေဒၚဟာလြာနီ (ခန္႔မွန္း ၄၀-ႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔) မွာ စြဲမက္ဖြယ္ ရုပ္အဆင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ မရခဲ့ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ေဒၚဟာလြာနီ မွာ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးရက္ခန္႔က ရြာနီးခ်င္းဘဂၤါလီတစ္ဦးႏွင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾက၍ အျပန္အလွန္ ေအာ္ဟစ္ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကရာ၊ ထိုဘဂၤါလီက ေဒၚဟာလြာနီအား နင္ ထမင္း၀ေအာင္စားထား၊ ေနာက္သံုးရက္ၾကာတဲ့အခါမွ နင့္ကိုငါ ဘာလုပ္မလဲ ဆိုတာကို နင္သိမယ္ ဟု ေအာ္ဟစ္ႀကံဳး၀ါးဖူးထားရာ သူမမွာ လြတ္လမ္း မရွိေတာ့ေပ။
နံနက္ရွစ္နာရီမွ စတင္ေသာ လုယက္ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္ျခင္းအလုပ္သည္ နံနက္ ဆယ္နာရီခန္႔တြင္ အဆံုးသတ္သည္။ ေဒၚဟာလြာနီ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပခဲ့ေသာ ရဲေဘာက္က်ာရြာျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ေတာင္ရြာျဖစ္ရပ္တို႔အား ထပ္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းရန္ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦး ႏွင့္ ကေလးငယ္ ဆယ္ဦးတို႔ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့သည္။ ေတာင္ရြာတြင္ ေတာင္ရြာသားမ်ားႏွင့္တကြ ေဒၚဟာလြာနီအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၃၇) ဦးသတ္ျဖတ္ခံရသည္။
ထို ဆယ္နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ပင္ ဤခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရဲစခန္းႏွင့္ ေစ်းနား၀န္းက်င္ကို ၀န္းရံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ေစ်းႏွင့္ ရဲစခန္းတြင္ ရွိေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားမွာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ဓါးစာခံအမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦး ႏွင့္ ကေလး ဆယ္ဦးတို႔အား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရြာသူရြာသားတစ္ရာခန္႔အား ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကသတ္ျဖတ္လိုက္သျဖင့္ထြက္ေျပးလာရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ လံၾကဳတ္ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ဘဂၤလာေဒ့မီဒီယာမ်ားအား (ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္) ေျဖၾကားခဲ့ရၿပီး၊ ထိုေျပာင္းျပန္သတင္းမွားမ်ားကို ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ မီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ရြာသားမ်ားအား တိုက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ကာ မိမိတို႔အား ေခၚေဆာင္သြားသူမ်ားမွာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္႕ ဘက္ျခမ္းသို႔ေရာက္သြားသည့္အခါ ၄င္းတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ခၽြတ္လိုက္ၾကသျဖင့္ ထိုသူတို႔မွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ရြာနီးနားခ်င္း ဘဂၤါလီမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေတြ႕ရေလသည္။
အက်ဥ္းခံအမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးအနက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘီနာနီ၏ ေယာကၤ်ားဘက္မွ ေဆြမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တြင္ရွိေနၾကရာ၊ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခေမာင္းဆိပ္ႏွင့္ ၀န္းက်င္မွ မူဆလင္ေရာ ဟိႏၵဴမ်ားပါ ေရာက္လာၾကသည္ဆိုသျဖင့္ ခေမာင္းဆိပ္ ဟိႏၵဴမ်ားအား ၄င္းတို႔လိုက္ရွာၾကေသာ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရေခ်။ ျမန္မာစစ္တပ္က အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မႈကို မ်က္ျမင္ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ဘဂၤလာေဒ့ရွ္သို႔ေရာက္ေနသည္ ဟုဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ဘဂၤလာမီဒီယာက စတင္ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လိုက္ရွာ၍ မေတြ႕ေပ။ ဒုကၡသည္စခန္းမဟုတ္ေသာ လူေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း အစအနသိလာရသည့္အတြက္ ဘဂၤလာရဲတပ္ဖြဲ႕ကိိုအေၾကာင္းၾကားလိုက္ရာမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္စီးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးရွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကိုကား ဖမ္းမမိလိုက္ေခ်။
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ လူ (၉၃)ဦးအား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအား မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သက္ရွိသက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းဓါးစာခံမ်ားလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဟိႏၵဴဂုရုႀကီးတစ္ဦးႏွင့္တကြ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓါတ္ပံုတြင္ ၀ဲမွယာသို႔ အစဥ္အတိုင္း ေတြ႕ၾကရပါသည္။
၀ဲ မွ ယာ သို႔ -
၁။ (မ)အာခ်ိဳ၀ါရီ ၊ အသက္ ၂၀-ႏွစ္ခန္႔ ခန္႔မွန္း ၊ ကေလး(သားသမီး) ႏွစ္ဦး အတူပါလာ ၊
၂။ (မ)ေအာ္နီကာ ၊ အသက္ ၁၇-ႏွစ္ခန္႔ ခန္႔မွန္း ၊ ကိုယ္၀န္ ခုနစ္လ ၊
၃။ (မ)ရီခါး ၊ အသက္ ၂၆-ႏွစ္ ၊ သားသံုးေယာက္ အတူပါလာ ၊
၄။ ဂုရုႀကီး “အာပ္တာ ေနာ္ေဒၚ- မဟာဂီရိစ္”
၄။ (မ)ရႈးရွီးလာ ၊ အသက္ ၂၃-ႏွစ္ ၊ သမီးငယ္တစ္ေယာက္ အတူပါလာ ၊
၅။ (မ)ရိုစ္နာနီ ၊ အသက္ ၁၈-ႏွစ္ ၊ တစ္လသားအရြယ္ ေမာင္ငယ္တစ္ေယာက္ပါလာ ၊
၆။ (မ)ရာ့စ္ကုမၼာရီ ၊ အသက္ ၁၇-ႏွစ္ ၊
၇။ (မ)ဂဂၤါ ၊ အသက္ ၂၃-ႏွစ္ ၊ သားတစ္ေယာက္ အတူပါလာ ၊
၈။ (မ)ဘီနာနီ ၊ အသက္ ၃၀-ႏွစ္ ၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္ အတူပါလာ ၊
ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ဘဂၤလာကမ္းဖက္ေရာက္ ဟိႏၵဴဒုကၡသည္မ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းသည့္ ဗီဒီယိုကလစ္ေျခာက္ခုကို အညတရ Youtube အေကာင့္ငယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ অপ্রিয় কথা। မွတဆင့္ ကမၻာႀကီးကို စတင္တင္ျပလိုက္ရာ၊ ျဖစ္ရပ္၏ေျပာင္းျပန္မုသားတို႔အား ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ မီဒီယာမ်ား ခပ္မဆိတ္ျဖစ္ကုန္သည္။ ဗီဒီယိုကလစ္တို႔တြင္ ေျဖဆိုသူတို႔က ပုဆိန္ကိုင္ မ်က္ႏွာဖံုးသမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈအား ေျပာျပၾကသည္။ သတ္ျဖတ္သူတို႔မွာ ဗမာစစ္တပ္ မဟုတ္ ဟု သူတို႔ကေျပာသည္။ သတ္ျဖတ္သူတို႔မွာ ရခိုင္ေတြ မဟုတ္ ဟု သူတို႔ကေျပာသည္။
ျပန္ေပးဆြဲခံရရာမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကူတူးပါ့ေလာင္ေဒသ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနရေသာ္လည္း စိတ္မွာလံုၿခံဳျခင္းမရွိၾကေပ။ မိမိတို႔ရြာသူရြာသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ မိမိတို႔အနီးအနားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ရွိေနၾကေလသည္။ မိမိတို႔ခိုလံႈေနရာသို႔ ခဏခဏလာၾကည့္ၾကေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ မိမိလင္ေယာကၤ်ား၊ မိမိေမာင္ဖြားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ေသာ အက်ႌမ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားသူမ်ားပါ၀င္ေနသည္မွာ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရာ ေက်ာခ်မ္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ထိုအက်ႌမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွတ္မိၾကေလသည္။
အေၾကာင္းကံမလွၾကရွာသည့္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနေသးသည့္ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထံ မိမိတို႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေတာင္ရြာ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးအား မ်က္ရည္လည္ရႊဲျဖင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းမွေန၍ ဖံုးဆက္ေျပာျပၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔မႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ေဒၚဟာလြာနီက လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္သည့္ ရဲေဘာက္က်ာရြာ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးအားလည္း ထပ္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပၾကပါသည္။ ထိုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔က ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပၾကသည္။ ဓါးစာခံျဖစ္ခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး၏ အစ္ကို ျဖစ္သူက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဘာသာျပန္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ကမၻာႀကီးကို ထပ္ဆင့္ေျပာျပပါသည္။
ဦးေက်ာ္ေဇာဦး
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)
၂၀၁၇-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔
မွတ္ခ်က္။ Youtube ဗီဒီယိုလင့္မ်ားအား English version ၏ အဆံုးတြင္ ၾကည့္ပါရန္)

Report on Massacre of more than 90 Hindus by Bengali Terrorists
================
Reported by Kyaw Zaw Oo
On 24th and 25th of 2017 August, 93 Hindu minority members in Kha Maung Seik village Tract of Maungdaw township were slaughtered by Bengali Muslims, 8 young good-looking Hindu women, together with 10 kids were kidnapped into Bangladesh across the border. Those 93, who were murdered, have not been listed as killed in the government announcements.
The killers have gone across the border into Bangladesh, took shelter at some refugee camp there and get looked after, and are wandering around wearing the clothes they have got as booty from the massacre victims.
The other day on 10 September, I conducted some exclusive interviews with Hindu IDP peoples from Kha Maung Seik village tract who are staying at a temporary relief camp in a Hindu temple of Kyaungtetlan quarter of Sittwe township.
Some helping friends and I made inquiries about the killing of Hindu people by a large Muslim mob of many hundreds with their faces covered, carrying guns, machetes, axes and other weapons in their hands. The killings happened at small Hindu villages of Ye Bauk Kyar village (Place Code 197821) and Taung Ywar (a.k.a) Anauk Kha Maung Seik (Place Code 197820) on August 27 and on August 28 respectively. (These two small villages are parts of bigger Kha Maung Seik village tract.)
Firstly, I took out my laptop and played six Youtube video clips of interviews with their fellow villagers who got away from the killings and safely arrived at Bangladeshi camps. Some citizen journalists in Bangladesh had recorded the interviews and posted them on Youtube. When Hindu IDPs of Sittwe saw the faces of their beloved ones speaking on my computer screen, they started weeping. Those Hindu refugees in video clips say that they are from “Fokira Bazaar”, which is the name that local people called Kha Maung Seik village tract.
We asked and recorded number of original populations in the two small villages, number of people who were away from the village at the time of the crime, those who were killed during the crimes, and those who were kidnapped into Bangladesh. (Those Hindu IDPs who we asked questions were those who were airlifted by a government chopper after being forced to stay at a nearby security station for some days, villagers who happened to be away from the villages at the time of the incidents, IDP relatives of the women kidnapped to Bangladesh by Bengali terrorists but rescued a few days later, stranded in Bangladesh. Those relatives have been communicating with once-abducted women and heard their narrative of what have happened to them.)
Our findings have revealed that 56 Hindu villagers were killed in Ye Bauk Kyar village massacre which happened around 4 o’clock in the afternoon of 24th August, another 37 Hindus were slaughtered at nearby Taung Ywar village around 10 o’clock in the morning of 25th August, thus the total fatality headcount makes 93 in these two killings. Looking at the timeline of events, the first massacre of Ye Bauk Kyar village was launched less than half a day before the night-time coordinated attacks on 30 security outposts by the terrorists. (A different timeline told by some says that the attacks happened on 28th August and number of people killed are said to be 98.)
The first attack was made on Ye Bauk Kyar village which was only three miles away from the border if measured in a straight line, resulting in complete disappearance of the living population of this small village. Hundreds of people, who covered their faces in pieces of black cloth and carrying guns, axes and machetes in their hands, first surrounded the village and made Hindu villagers gather somewhere in the village. They asked for all the cell phones from the villagers and took them away. They led them out of the village, being surrounded among them. After placing them at the center of the crowd, they chopped them and killed them all. All the villagers who happened to be in the village at that time were slaughtered. One lucky woman was, at that time, out of village, thus spared from death. But, just for one night. Her name was Daw Khalwani.
Daw Khalwani, a 40-year-old Hindu woman from Ye Bauk Kyar, was walking back to her village carrying a tiffin carrier in one of her hands, without knowing that Bengali Muslims were launching a massacre there. As she noticed commotion while getting near the village, she hid under cover and happened to see the whole horrifying episode. Except for her son, who was on a trip to Bangladesh and herself, the rest six members of her household were murdered. All the seven households in the village were killed. The death toll then and there was 56.
As she no longer had any energy to carry the tiffin carrier, she threw it somewhere along the path, stealthily headed to the nearest small Hindu village of Taung Ywar (a.k.a) Anauk Kha Maung Seik village, spent the night there. She told the villagers what had just already happened to Ye Bauk Kyar village, and they all were overwhelmed with fear. To run away during the night was not a reasonable option, as large Bengali villages were all around the area and they would not be able to pass through. As the village’s total population that night including children and the old is only 54, fighting back is a totally impossible task. (The head-count added up to 55 as Daw Khalwani had arrived.) In fear and helpless, they spent the night praying since they could not work out any way out. All the telephone connections were already dead since three days ago. They consoled themselves thinking up that those Bengali Muslims might have been satisfied with wiping out one Hindu village and they might not be coming to them. (During that sleepless night, Bengali terrorists launched coordinated attacks on about 30 security outposts in Maungdaw, Buthidaung and Rathedaung townships.)
Hundreds of attackers with guns, axes and machetes arrived at Taung Ywar 8 o’clock in the next morning. These terrorist, who had covered their faces with pieces of black cloth, looted the houses. They not only covered their faces in black cloth but their bodies in black as well. (Actually, they seemed to have put on Muslim women’s clothes.) They gathered the villagers on a plot in the village. All the hand-phones were removed from the villagers. Then, the armed mob led them out of the village, proceeded in the south-western direction and arrived at a small valley near Baw Taw Lar (Bengali) village. There was a big pit on the ground ready for their purpose.
All the prisoners were tied with ropes. The prisoners who were going to be executed were blindfolded. The butchering and killing the prisoners were done without happening any disarray, and parts of the bodies were thrown into the pit. Some executioners punched the prisoners on the faces until their teeth broke off. With final cut on each unfortunate prisoner, they cried out “Allah Hu Akkaba.” Mostly, they shouted some spiteful sentences from their mouths while making each deathly blow with their weapons on the victims.
“Is that you who have citizenship card? Is that you who can go anywhere in this country freely?” (The victims were Myanmar citizens.)
“You bastards resort to Rakhine people and Burmese Army. Now go and ask your Rakhine people and your Burmese army to come here.”
“You worship statute made of stone. You should be killed.”
Except for eight young good-looking women and ten kids, all the villagers were slaughtered. Eight women were asked whether they were going to convert into Islam or not. As the women agreed to convert, their own lives and the kids’ were spared. As for Daw Khalwani, the 40-or-so-year-old woman who got away from massacre in her village the previous day, she was not young and attractive enough to survive. In addition to this, she had had exchange of heated words with a Bengali from a neighboring village three days ago, during which the Bengali shouted at her that she would know what he would do to her three days later.
The whole process of attack started at 8 o’clock in the morning and ended at 10:00, leaving a death toll of 37, including Daw Khalwani. Luck had it that eight women and ten kids survived to tell the world about what happened here in Taung Ywar but also to relay the sorrowful story of Ye Bauk Kyar massacre, which was told to them by Daw Khalwani.
Around the same time at ten o’clock, the terrorists surrounded the police station and nearby marketplace of this Kha Maung Seik village tract and started attacking. But the attempt was unsuccessful and they withdrew. Some indigenous people, service persons and Hindus in this police station and nearby area were left alone and safe again.
The abductees of eight women and ten kids were taken by Bengali terrorists across the border into Bangladesh. Furthermore, they were forced to response some media interviews with make-up stories saying that about 100 Hindus were killed by Rakhine Buddhists. That utter falsehood was published widely in Bangladeshi media.
After they had crossed the border, the captors removed their face covers and turned out to be Bengalis from their neighboring villages.
Some of one abducted woman’s in-laws live on that side of Naf river in Bangladesh, and they started looking for Hindus from Kha Maung Seik. They had heard that all the people from Kha Maung Seik area, including Hindus, had moved into Bangladesh, but they could not find any one of two small villages. Then, Bangladeshi media started to mention about some women who survived the alleged massacre of Burmese army and arrived in Bangladesh, but their relatives could not find them in refugee camps. After a few days of intense search, they came to know that the women were being detained in a house. Police was informed and they raided the house. Thus the women and the kids were rescued. But the culprits got away.
A photo of these eye-witnesses of Kha Maung Seik massacre with a Hindu guru is attached in this article. The names of the people in the photo are as follows:
From left to right –
(1) Miss Ashowari, about 20 years old, two children with her,
(2) Miss Anika, about 17 years old, seven months pregnant,
(3) Miss Rikha, 26 years old, three sons with her,
(4) Guru Afta Nanda Mahagirij
(5) Miss Sushila, 23 years old, a daughter with her,
(6) Miss Rujnani, 18 years old, one month old baby brother with her,
(7) Miss Rajkumari, 17 years old,
(8) Miss Ganga, 23 years old, one son with her, and
(9) Miss Binani, 30 years old, two children with her.
Some activists in Bangladesh made short video interviews with Myanmarese Hindu refugees in Bangladesh, posted six video clips on an obscure Youtube account by the name of অপ্রিয় কথা।, thus they let the world know the truth. But the mainstream media outlets remained silent without making any responses. The interviewees told of axe-wielding attackers with their faces covered. They told the world that the attackers were not Myanmar Army. Not Rakhine Buddhists.
The women, who were rescued from the hands of their captors, cannot feel safe while living in Kutupalong refugee camp. The murderers who killed their villagers are going about near them, as Muslim refugees from Myanmar. It sends a chill into spine to see Bengali refugees who sometimes come and stare at them are wearing their husband’s or other family members’ clothing. The women have recognized some clothing.
Those unfortunate women made phone calls to their surviving relatives in Myanmar, and told them about the massacre and about what had happened to them. And they also relayed story of the massacre at Ye Bauk Kya Kyar village, about which was informed to them by the late Daw Khalwani. The relatives told all these things to me. An elder brother of one of the once-abductee girls acted as a translator during our fact-finding process. I am now telling the world about this massacre.
U Kyaw Zaw Oo
Rakhine State Hluttaw Representative
Sittwe Township Constituency Number (2)
2017 September 13

No comments:

Post a Comment