Latest News

Wednesday, August 30, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေျခအေန


အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးႏွင့္မွန္ကန္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆဲြေဆာင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကို ႏွိမ္နင္းရန္ အေလးေပးႀကိဳး ပမ္းေနသည္။

၂၀၁၆ မွာ သူတို႔အစိုးရတာ၀န္ယူကတည္းက ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ အစုိးရတာ၀န္ယူသူမ်ား တန္ဖုိးႀကီးလက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံေနျခင္းကို ပိတ္ပင္သည့္ စည္းမ်ဥ္္းမ်ားကို သူက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔အစိုးရအဖဲြ႕ကို ပိုၿပီးထိေရာက္အက်ဳိးျဖစ္လာရန္ တုိင္းျပည္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းတုိးတက္မႈက ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစုိးရမဟုတ္ေသာအ ဖဲြ႕အစည္း Transparency Inter-national (TI)က ၂၀၁၇ မတ္လမွာ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာမွာ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထုိစစ္တမ္းကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္သေဘာျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ၁,၂၂၄ စုကို မ်က္ ႏွာခ်င္းဆုိင္ေမးျမန္းၿပီး ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ ျပည္သူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆုိပါအဖဲြ႕က ပုံႏွိပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိစစ္တမ္းသည္ စီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းထက္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုသာ တင္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တိတိက်က် ပိုနားလည္လာႏုိင္စြမ္းကို ေပးႏုိင္သည္။

အဓိကလာဘ္စားေနတာဘယ္သူေတြလဲ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရဲ၊ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္းလုပ္ေပးသည့္ ၀န္ထမ္း၊ အစုိးရ၀န္ထမ္း မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၊ ေဆး႐ုံ၊ မီးဖိုး၊ ေရဖိုး၊ အမႈိက္ဖိုး ေကာက္ခံသူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား စသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဌာန ေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုကို သူတုိ႔ အဆက္အဆံရွိခဲ့သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည္။ ထုိအခါ အဆုိပါဌာနမ်ားက သူတို႔ကို လာဘ္ ေပးရန္ ေတာင္းခဲ့သလားဟု ေမး ျမန္းျခင္းကို ခံရသည္။

သူတုိ႔၏ အေျဖမ်ားအရ ရဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ  လူမ်ားအ နက္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မွတ္ပုံတင္ စာရြက္စာတမ္းလုပ္သူမ်ားအနက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တရား႐ုံးႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနေသာကိစၥမ်ား လုပ္သူမ်ား အနက္ မေပးခ်င္ဘဲ လာဘ္ေပးခဲ့ ရသူက ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ေဆး႐ုံေတြကိုေပးသူ က ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မီးဖုိး၊ ေရဖိုးမီတာခအတြက္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို ေပးရသူမ်ားက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးကေန လုိက္သည္။  သည္ေပးရမႈအရ သိသာထင္ရွားသည္မွာ အဆုိပါ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ လူထုကုိ အဓိကအေရးပါေသာ၊ လူထု၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ပ်မ္းမွ်တြက္ၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါစာရင္းမ်ားအရ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေသာ လူဦးေရ၏ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လာဘ္ေပးခဲ့သည္ဆုိသည္ကို ျပေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္း အျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ Transpa- rency International (TI) အဖဲြ႕က သုေတသနျပဳထားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ေျခာက္ ႏုိင္ငံမွာထဲမွာ ျမန္မာက အဆုိးဆုံး ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ရွိၿပီး စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ လာဘ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ဘာမ်ားလုပ္ႏုိင္သလဲ

 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ဖို႔ လူေတြက ဘာေတြလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကို စာရင္းလုပ္ေမးရာမွာ ေျဖဆုိသူမ်ားနက္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက သာမန္လူ မ်ားအေနျဖင့္ ဘာမွမလုပ္ေပးႏုိင္ပါဟု ေျဖၾက၏။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိ ယအေျဖအမ်ားဆုံးမွာ လာဘ္ေပးရန္ ျငင္းဆုိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ အဆုိပါအေျဖကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားက ထုိအေျဖကို ေရြးခ်ယ္မႈ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားက သူတုိ႔မွာ ေရြးစရာ လမ္းမရွိဟု ယူဆၾက၍ျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိသူ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တုိင္တန္းလွ်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူလုပ္တာကို မတုိင္သလဲဆိုသည့္အခါ ၂၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းက တုိင္ရင္လည္း ဘာမွ ထူးမည္မဟုတ္ဟု ေျဖၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ စစ္တမ္းေျဖသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ဳိးဆက္ကို လူေတြက ေၾကာက္လုိ႔ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူျခင္းကို မတုိင္ျခင္းဟု ေျဖၾကားသည္။ စစ္တမ္းမွာ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း လာဘ္ေပးမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အာဏာရွိ ေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ အုပ္စုမ်ားက သူတုိ႔အား တစ္နည္းတစ္ဖုံ လက္တုံ႔ ျပန္ၾကမည္ကို စုိးသည့္အတြက္ဟု အလြယ္တကူ ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။

စီးပြားေရးအျမင္

သာမန္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မႈကေန ရလာေသာ ဒုကၡအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ပိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေန ၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္လည္း ပုံစံတူ ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဥပမာ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ စင္ကာပူအေျခစိုက္ႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစုိက္တုိ႔၏ ၂၀၁၆-၁၇ အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရးအျမင္ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က အစုိးရပုံမွန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို လာဘ္ေပးရမည္ဆုိသည့္ အေနအထားက သူတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တခ်ဳိ႕ခက္ခဲမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ အခက္အခဲမ်ားက အဖဲြ႕အစည္း အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္း ရသည့္ အေၾကာင္းမျဖစ္ေစေသာ္လည္း ေန႔တုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မႈမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။

အလားတူပင္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းမ်ား စစ္တမ္းအရ အခြန္အရာရွိမ်ားကို ေတြ႕ရ သည့္အခါ သူတို႔ဆီက လက္ ေဆာင္ေပးရမည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾက တာကို ခံရသည္ဟု ျမန္မာကုမၸဏီ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားသည္ ဟု သိရသည္။ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္လွ်င္လည္း သူတို႔ဆီက လက္ေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကတာကို ခံရေၾကာင္း ကုမၸဏီ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားသည္။ ထုိစစ္တမ္းသည္ လက္ရွိအစုိးရ အာဏာမရခင္က ေကာက္ယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အစိုးရလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေတာ့ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။

သည္အေတာအတြင္း၌ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းမ်ား အၾကားတြင္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာဘ္ ေတာင္းရမွာကို ထုံးစံဟု ျမင္ခ်င္ သည့္ ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ၏ အႀကီးတန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအဆင့္မွာ လာဘ္ယူသည္ကို ထုံးစံဆုိသည့္ အျမင္ဆက္ရွိေနေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သည္အေျခအေနက ႏုိင္ငံတကာလာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီ ဖုိ႔ ခက္လွ၏။

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ ႐ုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အကုန္အက် ပိုမ်ားၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိသည္ ဆုိလွ်င္ပင္ လာဘ္ေတာင္းလာ လွ်င္ မေပးရန္ နည္းဗ်ဴဟာကို ကုမၸဏီမ်ားက သူတုိ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးထားဖို႔ လုိသည္။

ေအာက္ပါျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးေပးကမ္းခဲ့ရပါသလား။ (လာဘ္ထိုးခဲ့ရပါသလား)

ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမလဲ

တျခား အစိုးရျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူတုိက္ ဖ်က္ေရးမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ သည္အတုိင္းရပ္ၾကည့္ေန လုိ႔မရပါ။ သည္ေနရာမွာက ေမး စရာရွိတာက ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ ျဖည္းျဖည္းေရွ႕ကို ခ်ီတက္သြား မွာလား (သို႔မဟုတ္) အစုိးရ၏ ထိ ေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈအား နည္းမႈေၾကာင့္ တကယ္ပဲ အခြင့္ အေရးကို အဆုံး႐ႈံးခံသြားမလားဆိုတာပဲ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါတုိ႔က လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးမွာ အဓိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္သုံးခု ျဖစ္သည္။

-ပထမအခ်က္က လက္ေတြ႕အက်ဆုံးျဖစ္သည္။ ေႏွးေကြးၿပီး႐ႈပ္ေထြးေသာ အစိုးရလုပ္ထုံး၊ လုပ္ နည္းမ်ားက လာဘ္စားလို႔ရမည့္ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပး၏။  ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေပးေရးအတြက္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားကို လာဘ္စားေအာင္ အ ခြင့္အေရးေပးသလုိ ျဖစ္ေစသည္။ တုိးတက္မႈမ်ား ထိေရာက္ေရးႏွင့္ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္ မွန္းႏုိင္ပါသလဲ။ ျမန္မာမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း သိသာတုိးတက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို မေတြ႕ရေသး ပါ။ ၂၀၁၇ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာအရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုိင္စင္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းက မျဖစ္စ ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ သည္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ပါးေပး သည့္ ႏုိင္ငံ ၁၉၀ အနက္ အဆင့္(၁၇၀)မွာ ရွိေနသည္။ ယမန္ႏွစ္ က(၁၇၁)ေနရာမွာ ရွိသည္။

- ဒုတိယအခ်က္က စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္လုပ္မႈရွိ၊ မရွိ ဆုိတာ ျဖစ္သည္။ လာဘ္စားသူ အရာရွိမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက ေၾကညာထား ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တကယ္ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။ ယခုအခ်ိန္အထိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္တုိးတက္မႈက အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

-တတိယအခ်က္က ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအက်င့္ပ်က္ျခစားေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သုံးဖို႔ သူတုိ႔မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္လိုစိတ္ရွိသလဲ။ ၂၀၁၆ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာက ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီး ဆယ္ခုက ေန ၁၅ ခုေလာက္က ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဥပမာလာဘ္ေပးမႈ မရွိဘဲလုပ္ထားသည္ဆုိတာမ်ဳိးျဖစ္၏။

သည္လုိေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔အတြက္ မက္စရာမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုႀကီးက သူတုိ႔ ဥပမာ အတုိင္း လုိက္လုပ္ၾကသည္ကို အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရသည္။

 ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား သည္ စတုတၳေျမာက္ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္နာစရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူခံရမည့္ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာမလား။ ထုိကဲ့သို႔ အေရးယူခံရသည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ဥပမာအေသးစားတစ္ခုသာ ရွိပါေသးသည္။

၂၀၁၁ မွာ အေမရိကန္က ျမန္မာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အာမခံပဲြစားကုမၸဏီတစ္ခုကုိ သင့္ ေတာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အေမရိကန္က တျခားႏုိင္ငံမ်ား ၾကားမွာ ျမန္မာကို ထုတ္ေဖာ္ျပၿပီး အေရးယူျခင္း တစ္ခါသာရွိဖူး သည္။ ေနာင္အခ်ိန္ကာလေတြမွာလည္း ျမန္မာကို အဓိကထားၿပီး ပထမဆုံး ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အေရးယူသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။

(Forbes မဂၢဇင္းပါ John Bray ေရးသားေသာ Myanmar Facing Up To Bureaucratic Bribery ကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္သည္။ )

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Blog Archive