Latest News

Monday, July 10, 2017

အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာရန္ စီစဥ္ထားဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၾကား

အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာရန္ စီစဥ္ထားဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကညာရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ မ်ားေပးဖို႔၊ တိုင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရား ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔၊ နည္းပညာ အသစ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းကို နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ က်င့္သံုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး လံႈ႔ေဆာ္ ျမႇင့္တင္ျခင္း အသိေပး ပညာမွ်ေဝမႈ ဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ မရြံ႕ပါဘူး။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြ အနက္ အဓိက အက်ဆံုးကေတာ့ အဂတိ လိုက္စားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ တိုင္းတာဖို႔ခက္သလို၊ သတိျပဳမိဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးတာကေတာ့ ယံုမွားသံသယ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ အယံုအၾကည္ရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ယႏၲရားႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ရွိမႈတို႔ကို တိုက္စားဖ်က္ဆီးပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားျခင္းဟာ လူအနည္းငယ္ရဲ႕အက်ိဳးကို အမ်ားအက်ိဳး အထက္မွာ ထားရွိျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဗဟိုမူျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိပါးေစပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အထက္အရာရွိ၊ ဝန္ႀကီးမ်ား သိရမည့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ႐ိုး႐ိုးသားသားစိတ္ျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ သတၲိရွိရွိ တင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္၊ ဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား၊ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာ အေတြးအေခၚ၊ အစဥ္အလာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုလံုး ထိေရာက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ တီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္  အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္  ဒီမိုကေရစီစနစ္က အားေပးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

“ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပည့္ဝလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္” အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာ မရွိႏိုင္ပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး အပါအဝင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ သိကၡာရွိရွိေနျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္  မိမိတို႔၏အလုပ္ တာဝန္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ အမ်ားျပည္သူမွလည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေလးစားမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သာမက ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အက်င့္စ႐ိုက္ေဟာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
The Voice

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon Celebas celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း

Labels

Recent Post