Latest News

Sunday, June 4, 2017

" တာ ဝန္ မဲ့ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ "

" တာ ဝန္ မဲ့ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ "

Carrot and Stick ဆို တဲ့ ဆု ေပး ဒဏ္ ေပး စ နစ္ ကို အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က အ ဆက္ ဆက္ တ ရား ဝင္ လို ကို က်င့္ သံုး ခဲ့ ၾက တယ္ ။

ဒီ လို က်င့္ သံုး ခဲ့ လို႔ လည္း အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က က မာၻ ့ဦး ေဆာင္ နိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ ေန ရာ ရ လာ ၿပီး က မာၻ ့နိုင္ ငံ တိုင္း အ ေပၚ မွာ လို ပဲ ၾသ ဇာ ရွိ လာ ခဲ့ တယ္ ။

တစ္ က မာၻ လံုး ရွိ တဲ့ ေငြ ေၾကး စ နစ္ ထဲ မွာ အ ရင္ က ၾသ ဇာ ရွိ တဲ့ ၿဗိ တိန္ စ တာ လင္ ေပါင္ ကို ဖယ္ ရွား အ ၿပီး မွာ ပို ၿပီး ေတာ့ က မာၻ ့နံ ပါတ္ တစ္ နိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ ၿပိဳင္ ဖက္ ကင္း ကင္း ဦး ေဆာင္ ေန နိုင္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဒီ လို ျဖစ္ ေအာင္ ေဆာ္ ဒီ လို ေရ နံ ထုတ္ နိုင္ ငံ ေခါင္း ေဆာင္ ကို အိပ္ ထဲ ထည့္ ထား ၿပီး ေရ နံ အ ေရာင္း အ ဝယ္ အား လံုး ကို အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ နဲ႔ ပဲ ေပး ေခ် ရ ေအာင္ စည္း ရံုး ေဆာင္ ႐ြက္ ထား နိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

ဒီ မို က ေရ စီ ကို အ ေၾကာင္း ျပ ၿပီး အ ေမ ရိ ကန္ လိုက္ ေဇး ရွင္း ( အ ေမ ရိ ကန္ မႈ ျပဳ ျခင္း ) တစ္ က မာၻ လံုး ကို ေျပာင္း လည္း ေန တဲ့ အ ခါ မွာ အ ေမ ရိ ကန္ က သူ႔ စံ ေတြ နဲ႔ ကိုက္ ညီ ေအာင္ အ တင္း ညႇိ ယူ တတ္ တယ္ ။ သူ အ လို ရွိ တဲ့ အ စိုး ရ နဲ႔ အ ေျခ အ ေန ရ သြား ရင္ ေထာက္ ပ့ံ ေပး ေလ့ ရွိ ၿပီး အ လို မ ရွိ ေတာ့ ဘူး ဆို တာ နဲ႔ ထြက္ ေျပး ဖို႔ သာ ျပင္ ေပ ေတာ့ ပဲ ။ ဖိ လစ္ ပိုင္ က ဖာ ဒီ နန္ မား ကို႔စ္ ကို ဆို ရင္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ မ နီ လာ အ ထိ ရ ဟတ္ ယာဥ္ နဲ႔ လာ ေခၚ သြား ခဲ့ တယ္ ။

Stick လို႔ ေခၚ တဲ့ ျပ ႆ နာ ရွာ တဲ့ ေန ရာ မွာ တစ္ ဖက္ ကမ္း ခပ္ ကြၽမ္း က်င္ ၿပီး အုပ္ ခ်ဳပ္ ေန တဲ့ အ စိုး ရ ေသ ခ်င္ စိတ္ ေပါက္ သြား ေအာင္ ဖိ အား ေပး တတ္ ေပ မယ့္ Carrot ဆို တဲ့ ျပန္ ၿပီး အ ခြင့္ အ ေရး ေပး ရ မယ့္ အ ခ်ိန္ က် ရင္ အ ေမ ရိ ကန္ က လက္ ေနွး ပါ တယ္ ။ ေတာ္ ေတာ္ နဲ႔ ထြက္ မ လာ တတ္ ဘူး ။

ဖိ လစ္ ပိုင္ သ မၼ တ ဒူ တာ ေတး က ေျပာ ခဲ့ ဖူး တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က မူး ယစ္ ေဆး ဝါး နွိမ္ နွင္း ဖို႔ အ ေထာက္ အ ပ့ံ ေဒၚ လာ ေလး သန္း ေလာက္ ရ ဖို႔ အ တြက္ စည္း ကမ္း အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေတာင္း ဆို တာ ခံ ရ တယ္ တဲ့ ။ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ဖိ လစ္ ပိုင္ သ မၼ တ ကို ေဒၚ လာ ဘီ လီ ယံ ရာ နဲ႔ ခ်ီ ၿပီး အ လုပ္ အ ကိုင္ ေတြ ေခ်း ေငြ ေတြ ေပး ဖို႔ စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ေန ၿပီ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ အာ ဏာ ရွင္ စ နစ္ က ေန ဒီ မို က ေရ စီ စ နစ္ ကို ကူး ေျပာင္း ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဒီ လို ကူး ေျပာင္း ခဲ့ တဲ့ ကာ လ မွာ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က လည္း အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ က ျမန္ မာ အ စိုး ရ ကို ပိတ္ ဆို႔ အ ေရး ယူ တဲ့ နည္း နဲ႔ ဖိ အား ေပး ၿပီး တစ္ ဖက္ တစ္ လမ္း က ကူ ညီ ခဲ့ တယ္ လို႔ ေျပာ လို႔ ေတာ့ ရ တယ္ ။

ဒီ မို က ေရ စီ စ နစ္ ကို သြား ဖို႔ အ ရပ္ သား အ စိုး ရ လည္း ျဖစ္ ေရာ အ ေမ ရိ ကန္ အ စိုး ရ Carrot ေႂကြး ရ မယ့္ အ လွည့္ မွာ လက္ မ ပါ ေတာ့ ပါ ဘူး ။

ျမန္ မာ အ စိုး ရ ဟာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို နယ္ စပ္ ေဒ သ က လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ အ ပါ အ ဝင္ စီး ပြား ေရး အ သာ စီး ယူ ၿပီး ဆက္ ဆံ ေန တဲ့ တ ရုတ္ အ စိုး ရ ကို အ ဆင့္ ေလ်ာ့ ခ် ဖို႔ ႀကိဳး စား ၿပီး အ ေနာက္ အုပ္ စု နဲ႔ အ ဆင္ ေျပ ေအာင္ ႀကိဳး စား ခဲ့ တယ္ ။

ဒီ မို က ေရ စီ ပ ထ မ အ စိုး ရ သက္ တန္း သ မၼ တ ဦး သိန္း စိန္ လက္ ထက္ မွာ လည္း အ ေနာက္ အုပ္ စု နဲ႔ နီး ကပ္ ေအာင္ ႀကိဳး စား ခဲ့ တယ္ ။ လက္ ရွိ ဒု တိ ယ ဒီ မို က ေရ စီ အ ရပ္ သား သ မၼ တ ဦး ထင္ ေက်ာ္ လက္ ထက္ မွာ လည္း Key player နိုင္ ငံ ေတာ္ အ တိုင္ ခံ ပု ဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ဆက္ တိုက္ ႀကိဳး စား ခဲ့ ေပ မယ့္ အ ေမ ရိ ကန္ ေခါင္း ေဆာင္ တဲ့ အ ေနာက္ အုပ္ စု ပါ မ လာ ခဲ့ ပါ ဘူး ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ အ ေရး တ ႀကီး ေဆာင္ ႐ြက္ ေန တဲ့ တိုင္း ရင္း သား လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ နဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ကိ စၥ ကို လည္း စိတ္ မ ဝင္ စား ခဲ့ သ လို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ လႊမ္း မိုး မႈ ေအာက္ ျပန္ ေရာက္ သြား ေစ မွာ ကို လည္း အ ေလး မ ျပဳ ခဲ့ ပါ ။

အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ဟာ သ မၼ တ ထ ရမ့္ သ မၼ တ အ ျဖစ္ တာ ဝန္ ယူ ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း အ ေမ ရိ ကန္ သာ ပ ထ မ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ကို သာ အာ ရံု စိုက္ ေန ၿပီး က မာၻ ့အ ေရး အ ခင္း ေတြ အား လံုး ကို လွ်စ္ လွ်ဴ႕ ရႈ ခဲ့ တယ္ ။ ဒီ အ က်ိဳး အ ဆက္ က က်န္ က မာၻ ့ေဒ သ အ သီး သီး မွာ အင္ အား ႀကီး အ ျဖစ္ ေန ရာ ရ ထား တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ ေခါင္း ေထာင္ လာ ၿပီး ေဒ သ တြင္း နိုင္ ငံ ငယ္ ေတြ ကို အ နိုင္ က်င့္ လာ ၾက ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

က မာၻ ့အင္ အား ႀကီး အ ဆင့္ မ ေရာက္ ေသး ၊ မ ဟုတ္ ေတာ့ ေပ မယ့္ ေဒ သ အင္ အား ႀကီး နိုင္ ငံ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ ရု ရွား ၊ တ ရုတ္ ၊ အီ ရန္ ၊ ေဆာ္ ဒီ အ စ ရွိ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ ပတ္ ဝန္း က်င္ နိုင္ ငံ ေတြ ကို သိ သိ သာ သာ ၿခိမ္း ေျခာက္ လာ ၾက ပါ တယ္ ။

ဒီ အ ေျခ အ ေန မွာ ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေရး ျဖစ္ ေတာ့ တ ရုတ္ ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေရး ဖိ အား ေပး ေဆာင္ ႐ြက္ ခိုင္း ၿပီး အ ေပး အ ယူ အ ေန နဲ႔ တ ရုတ္ ကို အ ေရွ႕ အာ ရွ မွာ အ ပိုင္ စား ေပး လိုက္ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေတြ႕ လာ ရ တယ္ ။

တ ရုတ္ ကို လို အပ္ ရင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို အ ဆံုး ထိ ( စစ္ ေရး အ ရ ပါ ) အ ေရး ယူ ေပး ရန္ တာ ဝန္ ေပး ၿပီး အာ ရွ အ ေရွ႕ ေတာင္ အာ ရွ မွာ တ ရုတ္ အ လို ရွိ ရာ ကို ဝင္ မ ပါ ဘူး ဆို တဲ့ အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ အ ခ်ိဳ႕ ကို ခ် ေႂကြး တဲ့ ပံု စံ ကို ျမင္ ရ ပါ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ အ တြက္ အ ေရး အ ပါ ဆံုး အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ လို ျဖစ္ ေန ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ေတာင္ ပိုင္း ကုန္း တြင္း ပိတ္ ယူ နမ္ ျပည္ နယ္ ရဲ႕ ပင္ လယ္ ထြက္ ေပါက္ ျဖစ္ ၿပီး ကူ မင္း အ ထိ သြယ္ တန္း ထား တဲ့ ေရ နံ ပိုက္ လိုင္း ရယ္ ၊ တ ရုတ္ သ မၼ တ စိတ္ ကူး ယဥ္ ေန တဲ့ ေခတ္ သစ္ ပိုး လမ္း မ ႀကီး ( OBOR ) အ တြက္ ရယ္ ပါ မ ရွိ မ ျဖစ္ အ ေရး ပါ ေန တဲ့ အ တြက္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို လက္ လြတ္ မ ခံ နိုင္ ပါ ဘူး ။

နယ္ စပ္ ေဒ သ ေတြ မွာ ျမန္ မာ တိုင္း ရင္း သား ေတြ ကို လက္ နက္ တတ္ ဆင္ ေပး ထား ၿပီး သ ယံ ဇာ တ အ ေခ်ာင္ ရ ရွိ ေန ျခင္း ၊ ျမန္ မာ အ စိုး ရ ကို စစ္ ေရး အ ရ ဖိ အား ေပး နိုင္ ျခင္း ၊ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထြက္ စား နပ္ ရိ ကၡာ က အ စ လူ အ ထိ အ လို ရွိ သ လို ေဈး ေပါ ေပါ နဲ႔ ရ နိုင္ ျခင္း နွင့္ တ ရုတ္ ျပည္ ရဲ႕ မြန္း ၾကပ္ မႈ ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ တြင္း နယ္ စပ္ ေဒ သ မွ တ ဆင့္ အ တား အ ဆီး မ ရွိ ဝင္ ထြက္ သြား လာ နိုင္ ကာ အ နား ယူ နိုင္ ျခင္း အ စ ရွိ သည္ တို႔ ကို စိတ္ ႀကိဳက္ ရ ရွိ ေန တဲ့ တ ရုတ္ တို႔ ဟာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ဆီ က ေန အ လဲ အ ထပ္ လုပ္ ခဲ့ သ လို႔ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ။

တ ရုတ္ အ သံ ထြက္ နဲ႔ ျမန္ ျပန္႔ လို႔ အ သံ ထြက္ ေခၚ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို တစ္ ဆင့္ နိမ့္ နိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ သာ သ ေဘာ ထား ေန တဲ့ တ ရုတ္ တို႔ က လည္း သူ႔ အ တြက္ ပို အ က်ိဳး ျဖစ္ ေစ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ လဲ လွယ္ လိုက္ သ လို ျပဳ မူ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က လည္း သ မၼ တ အ သစ္ ရဲ႕ မူ အ ရ ငါ့ ဆီ က မ ေပး ရ ရင္ ၿပီး ေရာ ဆို တဲ့ မူ အ တိုင္း မ သိ က်ိဳး ကြၽံ ျပဳ ေန တယ္ ။

ဒီ လို အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ တာ ဝန္ မဲ့ ေဆာက္ ႐ြက္ မႈ ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ သံ အ မတ္ ႀကီး အ ျဖစ္ သ မၼ တ အို ဘား မား လက္ ထက္ တစ္ ေလ်ာက္ တာ ဝန္ ယူ ခဲ့ တဲ့ ဒဲ ရစ္ မီ ခ်ယ္ က " ၾကည့္ လိုက္ စမ္း ၊ ကြၽန္ုပ္ တို႔ ဟာ သင္ တို႔ ရဲ႕ နယ္ စပ္ မွာ ရွိ တယ္ ၊ ကြၽန္ုပ္ တို႔ ဒီ ေန ရာ မွာ ရွိ ေန မယ္ ။ သင္ တို႔ အ ေန နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ကို အား ကိုး လို႔ မ ရ နိုင္ ဘူး  လို႔ ေျပာ ဆို ဖို႔ အ ခု အ ခါ တ ရုတ္ အ တြက္ အ ခြင့္ အ ေရး တစ္ ရပ္ ေပး ေန တယ္ " လို႔ ထုတ္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

( ဆက္ ပါ အံုး မယ္ )

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၃ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၇

No comments:

Post a Comment