Latest News

Tuesday, May 23, 2017

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး ဘယ္လိုရလဒ္ထြက္မလဲ

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး ဘယ္လိုရလဒ္ထြက္မလဲ


အဝတ္အစား ျပသည့္ ပံုစံမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝးကုိ ယေန႔ (ေမလ ၂၄ ရက္) စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုကုိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကစီစဥ္ထားသည္။၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအ ေဝးကုိ မူလက ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ အတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္ထက္ သံုးလခန္႔ ေနာက္က်မွ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

အားလံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ထြက္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားမစံုလင္ျခင္း၊ ညီလာခံမတုိင္မီ NCA ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕က အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရရိွ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မထြက္ေပၚႏုိင္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေန သည္။

ျပည္တြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္  ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဆုိသည္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း ေနသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေပၚလာပံု

‘ပင္လံု’ဆုိသည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၂ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ ျမင္ေယာင္မိၾကမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ႏွင့္ မတူကဲြျပားျခားနားမႈ၊ ထူးျခားမႈ မ်ားရိွသည္။

၁၉၄၇ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ ေျမာက္ေရးကုိ ဦးတည္သည္။ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ မခဲြျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရး အတူတကြရယူ၍ ႏုိင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ေရးကို အဓိ ကဦးတည္ေၾကာင္း သမုိင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။ ၂၁ ရာ စုပင္လံုညီလာခံသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္ ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ တံခါးေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရသစ္က ေမွ်ာ္လင့္သည္။

၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ ဗမာစသည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ထို႔ထက္ပုိ၍ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုလင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို အေျခခံ ထားသည္။ NCA ကို သမၼတ ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ရွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ NCA တြင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ပါဝင္ျခင္းမရွိ၍ လည္း အစိုးရကုိ ျပင္းထန္စြာ ေဝ ဖန္မႈမ်ား ယင္းအခ်ိန္က ရိွခဲ့သည္။NCA ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသက္တမ္းမကုန္ မီ လပုိင္းအလိ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ ထက္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ၂၁ ရာစုပင္လံုဟု ေျပာင္းလဲ၍ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ လေႏွာင္းပုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခု ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာႏုိင္ရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝး မ်ားကုိ ပထမ၊ ဒုတိယစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Process)ပံုစံျဖင့္ ေျခာက္ လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပသြားရန္ အစုိးရက ရည္ရြယ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ ခဲြထြက္ခြင့္မပါသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အေပၚ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အသိ ေပးထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က က်င္းပခဲ့သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအပါအဝင္ ယခင္ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏိုင္ ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္မူ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္

ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP)ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာကေတာ့ ယခုကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ဒီတစ္ေခါက္ညီလာခံက အရည္မရ အဖတ္မရ ပံုစံမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ေသခ်ာေဆြးေႏြးၿပီး မွ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုထြက္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒါက တကယ္လည္း ျဖစ္မွာပါ။ ဒါအားလံုး ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္’’

 ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယ အစည္းအ ေဝးအခင္းအက်င္း

၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးကို ယခင္ညီလာခံမ်ား ကဲ့သိ႔ုပင္ အစုအဖဲြ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ၇၅ ဦးစီ၊ တပ္မေတာ္ မွ ၁၅၀ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၅၀ ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ၁၅၀ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားအစု အဖဲြ႕ ၅၀ ဦးႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ ထုိက္သူ ၅၀ ဦးတက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ပင္လံုပထမ အစည္းအေဝးတြင္မူ အပစ္မရပ္အဖဲြ႕မ်ား ပါဝင္လာ၍ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အစုအဖဲြ႕ကို ယခင္ ၁၅၀ ဦးမွ ၅၀ တိုး၍ ၂၀၀ ဦးအထိ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ NCA မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို အစုိးရက ပံုစံသံုးမ်ဳိးျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ေပးထားသည္။ လက္ မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအ ေနျဖင့္ အထူးဖိတ္ၾကားခံရသူ၊ NCA မထိုးေသာ္လည္း ကတိျပဳ ခ်က္ (DoC) ေရးထိုး၍ တက္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုး၍ အျပည့္အဝပါဝင္ခြင့္ရိွသည့္ ပံုစံစသည့္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ အထူးဖိတ္ၾကား သူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ပါက ပါဝင္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရိွမည္မဟုတ္ေပ။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဒုတိ ယအစည္းအေဝးသုိ႔ NCA ေရးထိုး ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ရွစ္ဖဲြ႕တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ NCA မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၁၃ ဖဲြ႕အနက္ ‘ဝ’ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (UWSA)၊ မုိင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA) ႏွင့္ UNFC အဖဲြ႕ဝင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႕ (KIO)၊ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ (SSPP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU)၊ ‘ဝ’အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (WNO)၊ ရခိုင္ျပည္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (ANC) တို႔ကုိ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားထား သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရိွ တအာင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႕ (MNDAA)ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တုိ႔ကုိမူ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေပ။ ထုိ႔အျပင္ အိႏိၵယနယ္စပ္အေျခစိုက္ နာဂအမ်ဳိးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCNK) ကုိလည္း ဖိတ္ၾကား ျခင္းမရိွေပ။

၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအ စည္းအေဝးသုိ႔ TNLA၊ MNDAA ႏွင့္ AA တို႔ အပါအဝင္ NCA မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္အစုိးရက ၾကားဝင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားရိွ သည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရိွ လက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖဲြ႕အနက္ TNLA၊ MNDAA ႏွင့္ AA တုိ႔ကို အစုိးရက မဖိတ္ၾကားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ‘ဝ’အဖဲြ႕ (UWSP) ဦး ေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ အစုိးရက လက္မခံသည့္ အေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၾကားဝင္ညိႇႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ကမူ အစုိးရက ဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕ပါ ေကာ္မတီအေန ျဖင့္သာ တက္ေရာက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ KIO၊ SSPP၊ NDAA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA စသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရိွ လက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖဲြ႕သည္ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အစိုးရက ယင္းေကာ္မတီကို ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမူေတာ့ မရိွေသးပါ။

တ႐ုတ္အပါအဝင္ အစိုးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား ညိႇ ႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း မုိင္းလားအဖြဲ႕မွလြဲ၍ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕မ်ား ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ျခင္း ရိွ၊ မရိွမွာ ေမလ ၂၂ ရက္ညပုိင္းအထိ အေျဖမထြက္ေပၚေသးပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပင္ လံုညီလာခံတက္ေရာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အ ေရးေပၚအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေန သည့္ UNFC အဖဲြ႕မ်ားမွာလည္း ေမလ ၂၂ ရက္ညအထိ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအာင္စုိးကေတာ့ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ၂၃ ရက္ ည ၂၄ ရက္ေန႔ (၂၁ ရာစုပင္လံု  ညီလာခံ က်င္းပသည့္ေန႔) မနက္ အထိ ႀကိဳးစားေနမွာပါ။ အားလံုး ပါလာႏုိင္ေလ ေကာင္းေလေပါ့ ဗ်ာ။ NCA ဝင္ထုိးႏုိင္ေလ၊ NCA မထိုးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ DOC (NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္ လွမ္းမည္ဆိုသည့္ ကတိျပဳခ်က္) ထုိးႏုိင္ရင္ DOC ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ ဆံုးအခ်ိန္ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ က ႀကိဳးစားေနမွာပါ’’ဟု ဆုိသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟု အစုိးရ ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိုင္ငံေရး ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီလာခံမတိုင္မီ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္လည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့သည္။ NCA မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ရိွေန ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ အား လံုးလက္ခံႏုိင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေရးကုိ ဦးတည္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၌ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား စသည့္က႑ေလးခုမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာတူညီမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္က်င့္သံုးေရး အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအ တြင္း သမုိင္းဝင္သေဘာတူညီခ်က္ဟု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသေဘာတူညီ ခ်က္ကုိ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္၊ မျပဳႏုိင္ဆုိ သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္ အစု အဖဲြ႕အသီးသီး၏ သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္ လိုအပ္သည္။

ညီလာခံဒုတိယအစည္းအ ေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က တင္သြင္းသည့္ စာတမ္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တင္သြင္းသည့္ စာ တမ္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေျခာက္ခုမွ စာတမ္း မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအ တည္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိကာ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရမူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ ညီခ်က္က ရလာတဲ့ဟာေတြက အကုန္လုံးက အေျခခံဥပေဒေတြ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာ ေတြက တည္ဆဲဥပေဒေတြ ျပင္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက အစုိးရမူ၀ါဒေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြ ျပင္ေပးဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိသြားမွာ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

၂၁ ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀း အားနည္းခ်က္မ်ား

၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြဲ႕မ်ား မစုံလင္ ျခင္း၊ ညီလာခံမတိုင္မီ NCA  ေရးထုိးထားသည့္ အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရရွိျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

NCA မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေရး အခင္းအက်င္းကုိ ဖန္တီးရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈရွိသလုိ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေန ေၾကာင္းႏွင့္ NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္း ပႏုိင္ျခင္းမရွိဟု အကဲခတ္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (RCSS) ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (ALP) တို႔သည္ ၎တုိ႔ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပ ႏုိင္ေသးေပ။ ရခုိင္ေဒသအေျခအ ေနအရ ALP ကုိ လူမ်ိဳးအလုိက္ က်င္းပခြင့္ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ RCSS အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူ မ်ိဳးအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ေနရာ ညိႇႏႈိင္းမရ၍ မက်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

RCSS က ေတာင္ႀကီး(သုိ႔ မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပခြင့္ရရွိေရးႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က မုိင္းပန္၊ မုံးေထာ္/ မုံးထႏွင့္ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းအေျခအေန၏ ေနာက္ ဆက္တြဲအျဖစ္ ညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပုိင္းအလိုတြင္ RCSS က ရွမ္း လူမ်ိဳးအလုိက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ  ခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္း အေ၀း၌ မည္သည့္အဆုိျပဳခ်က္မွ တင္ျပႏုိင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ညီ လာခံမွ ရရွိလာမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အ ပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ သေဘာတူပါ၀င္လက္ မွတ္ထုိးႏိုင္ ေသးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့ လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက‘‘ အခုက လက္မွတ္မထုိးတဲ့အဖြဲ႕ေတြက ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မပါဘူး။ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြထဲမွာေတာင္မွ ရွမ္းနဲ႔ ALP က အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ရေတာ့ RCSS ေၾကညာခ်က္လည္း ေတြ႕ ၿပီးမွာပါ။ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပါ၀င္လက္ မွတ္မထုိးဘူး။ တက္ေတာ့ တက္ မယ္ဆုိေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြရဖုိ႔က အကန္႔အသတ္ရွိလိမ့္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ရရင္လည္း ေယဘုယ်က်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့။ အားလုံးျငင္းစရာမလုိတဲ့ အလြန္ေယဘုယ်က်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ရေကာင္းရႏုိင္ပါတယ္’’

NCA မထုိးရေသးသည့္ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေရႊမ်ိဳးသန္႔ကပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ယခုကဲ့သုိ႔ သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

‘‘ဒီတစ္ႀကိမ္ရဲ႕ ရလဒ္ကလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အားလုံးၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သေဘာထားပါဖုိ႔ခက္ခဲတဲ့ ရလဒ္ေတြပဲ ထြက္လာမယ္လုိ႔ ေတြ႕ ရပါတယ္’’

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ခုတည္း ေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ၂၁ ပင္လုံပင္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းမႈ မ်ားလည္း ရွိသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးအေျဖက ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ုိင္းေပၚမွာရွိတယ္။ စစ္ ေျမျပင္မွာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုပင္လုံညီလာခံလမ္းေၾကာင္းကုိ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းကူညီပံ့ပုိးသြားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္’’ ဟု KIO ဒုဥကၠ႒ ေဟာင္း ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာက အႀကံျပဳသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးခြင့္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳး သားတပ္ဦး (CNF) ဒုဥကၠ႒ေဒါက္ တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာ သည္။ ‘‘ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလုံး ျပည့္စုံျခင္းဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးမွာ မရွိ ႏုိင္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ဟာကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနပါတယ္’’ ။

၂၁ ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ ၾကာဆုံးျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡရပ္စဲ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ ျပည္သူမ်ားလုိလားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထြက္ ေပၚလာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ရက္ပိုင္းအတြင္း အေျဖထြက္ေပၚမည္ျဖစ္ သည္။ ပအုိး၀္အဖြဲ႕(PNLO) နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေတာ့ ၂၁ ပင္လုံုဒုတိယအစည္းအေ၀း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ သေဘာထားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ႐ုိးရွင္းစြာ ေျပာသည္။

 ‘‘ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အ၀တ္ အစားလာျပတဲ့ ပုံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရ လဒ္တစ္ခုထြက္တဲ့အထိလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္’’

ေအာင္ခုိင္
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း / 7Day/
Wed, 2017-05-24 10:14
Issue No.
အတြဲ (၁၆)၊ အမွတ္ (၁၁)

No comments:

Post a Comment