Latest News

Friday, March 17, 2017

SMS VOTE ‌ေပးၿပီးၾကပါ့လား?

SMS VOTE ‌ေပးၿပီးၾကပါ့လား?

Myanmar Idol Season 2 Top - 3 မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ သားငယ္၊ ပိုးမီ၊ ဘီလီလမင္းေအး တို႔ ကိုည‌ေန ၆နာရီထိ MPT  No. 7777  သို႔ SMS VOTE ‌ေပးၿပီးၾကပါ့လား?

သားငယ္ VOTE 2

ပိုးမီ VOTE 6

ဘီလီလမင္းေအး VOTE 9

No comments:

Post a Comment