Latest News

Wednesday, March 8, 2017

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ေရတပ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနာဂတ္အလားအလာ

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ေရတပ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနာဂတ္အလားအလာျမန္မာေရတပ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုက အိႏၵိယသို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုဟု ယူဆႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာေရတပ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ အိႏၵိယ၏ ေတာင္ပိုင္း ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေလးရက္ၾကာသြားေရာက္ ေလ့လာလည္ပတ္ ခဲ့သည္။ ထိုကိစၥသည္ ႏိုင္ငံတကာအေရး ေလ့လာသူမ်ားအ တြက္ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ ေတြး ေတာစရာမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ၾကား ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလိုလားလားရွိေနၾကေၾကာင္း ေပၚလြင္လာ ခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ား အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ၾကား ကာကြယ္ေရး က႑အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္ဆင့္ ခ်င္း အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရတပ္ခ်င္း ဆက္ႏႊယ္မႈကို ပိုမို၍ ဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာယန္ဒရာ မိုဒီကိုယ္တိုင္ကလည္း အေရွ႕ဘက္ေဒသ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္လိုေသာ မူဝါဒမ်ိဳးကို ကိုင္စဲြထားသည္။

  ထိုမူဝါဒကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာ၌ အာရွအေ႐ွ႕ပိုင္း ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားထက္ ျမန္မာပါဝင္ေသာ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ေပါင္းစည္းထိေတြ႕ မႈက ပိုမို၍ လက္ေတြ႕က်မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အႏုစိတ္က်က် ဆန္းစစ္မည္ ဆိုပါက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဗဟိုျပဳက႑တြင္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးအလားအ လာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔သည္ ကုန္းေျမခ်င္း နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသလို ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ အေနအထား က လည္း ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး ထိစပ္ေနသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာေရာ၊ အိႏၵိယပါ တူညီသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေနရသည္။ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ဩဇာ လႊမ္းမိုးလာမည္ကို မလုိလားေခ်။

 ထို႔အျပင္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမွာင္ခုိေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထူထပ္ေနျခင္းကို တားဆီးရန္ ျမန္မာေရာ၊ အိႏၵိယ တြင္ပါ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေနသည္။ ထိုအေတာအတြင္း အိႏၵိယသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ပါက အတန္ငယ္ ေနာက္က်က်န္ ေနသည့္တုိင္ တျဖည္းျဖည္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေနသည့္ ျမန္မာေရတပ္၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ တည္ ေဆာက္မႈကို ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကား ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သြားလာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာက႑တို႔တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ အဆန္း မဟုတ္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အိႏၵိယ အေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးက႑တို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးေနသည့္အျပင္ ျမန္မာေရ တပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း ကိရိယာ၊ နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရတပ္ႏွစ္ခုၾကား လက္ရွိ ထက္ ပိုမို၍ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မား အားေကာင္းေသာ ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားႏုိင္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ယခုထိ ယင္းကိစၥမ်ားမွာတိတိက်က် ႐ုပ္လံုးေပၚမလာေသးေခ်။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သိသာ ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကိုမူ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီက ကင္းလွည့္လုပ္ ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကနဦးအဆင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ အိႏၵိယသည္ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈမ်ိဳး ရယူထားသည္မွာ ျမန္မာအပါ အဝင္ သံုးႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။ က်န္ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အိႏၵိယေရတပ္အႀကီးအကဲ ေသ နာပတိ ဆူနီလ္လန္ဘားက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ကမ္းေျခေစာင့္ သေဘၤာမ်ားလည္း ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္စဥ္တြင္ မူ ျမန္မာေရတပ္အရာရွိမ်ားက အိႏၵိယသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျမႇင့္တင္လုိေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ ေပၚလြင္ထင္ ရွားသည့္ သေကၤတတစ္ခုဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယ ေရတပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာေရတပ္၏ မိုးေလဝသ ေထာက္လွမ္းမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာ ပိုင္း ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႕က်က်ကူညီသြားလို ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အိႏၵိယသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားသည္ အိႏၵိယေရတပ္တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းတိုင္းတာမႈ ယူနစ္မ်ားႏွင့္ ေရတပ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္က႑အတြက္ အဓိကထားေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း  ေဖာ္ျပထား ျခင္းမ်ိဳး မရွိေခ်။

အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းေရတပ္ ႀကီး၏ ဦးစီးမွဴးျဖစ္ေသာ ေနာက္တန္း ေသနာပတိ အာရ္ေဂ်နက္ဒ္ ကာနီက ေလ့က်င့္ေရးက႑ႏွင့္ မိုးေလဝသတိုင္းတာေရး သုေတ သနလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ အကူအညီေပးရန္ ျမန္မာေရတပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အဆင့္အခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းရန္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 အိႏၵိယ၏ ေတာင္ပိုင္းေရတပ္က ျမန္မာေရတပ္လိုအပ္ သည့္ အကူအညီမ်ားအတြက္ တရားဝင္အဆိုျပဳခ်က္ ေပးပို႔ရန္ အေၾကာင္းျပန္ထားသည္။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို ေရတပ္၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ အရာရွိမ်ား ထံ ဆက္လက္တင္ျပရဦးမည္ ျဖစ္သည္။  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတို႔ၾကား ကာကြယ္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ မွာ လာမည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း စိတ္ဝင္တစားဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု အေနျဖင့္ ယူဆရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

(The Diplomat၏ Where are India-Myanmar Naval Ties? ေဆာင္းပါးကို ျပန္ဆိုသည္)7Day News Journal

No comments:

Post a Comment