Latest News

Wednesday, March 15, 2017

မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ခုၾကားက အားၿပိဳင္ပြဲ

မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ခုၾကားက အားၿပိဳင္ပြဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔အၾကား လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း၌ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။

တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္း ေစာင္းေနမႈကို ျပန္လည္တည့္ မတ္ေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ေဆြးေႏြးေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲကာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္(NLD) ေနရာအမ်ားစုရထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။

အဆိုကို ေဆြးေႏြးသူ ၂၅ ဦး အနက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီသာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး က်န္အမတ္မ်ားသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက တူညီစြာ ေထာက္ျပခဲ့ သည့္အခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ က်ဆင္းေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးကျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစသည့္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုသည္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မညီျခင္း၊ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား မပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ဦးစိုးၫြန္႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ယခုတင္သြင္းသည့္ အဆိုႏွင့္အႏွစ္သာရမ်ားစြာကြာျခားေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။

တရားသူႀကီး၏ စကားမဆံုးမီမွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၆ မိနစ္ သံုးႀကိမ္ေပးထားသည္ဟုဆိုကာ အဆိုကို နိဂုံးခ်ဳပ္ခိုင္းသည္။

‘‘အဆိုကို အတည္ျပဳမည္ဆိုပါက တရားစီရင္ေရးကိုသာမက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား’’ဟု ဦးစိုးၫြန္႔၏ စကားမဆံုးမီမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ အဆိုကို ဘာလုပ္ခ်င္လဲ’’ဟု ထပ္ေမးသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးက အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရန္ေျပာၿပီး စကားဆက္မည္အျပဳတြင္ဦး၀င္းျမင့္က တားျမစ္ၿပီး အဆိုရွင္၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၉၁ ဦးတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ေလးမဲႏွင့္ ၾကားေန ၆၁ မဲရွိၿပီး ေထာက္ခံသူမ်ားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ရခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အတြက္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ေဆြးေႏြးလာျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းကို အာ႐ံုစိုက္ ကာ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည့္ ေျခလွမ္းစတင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အ ျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုၾကည့္ပါက တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မီးေမာင္း ထိုးျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သံုး သပ္သည္။

 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက တရားစီရင္ေရးက႑ တည့္မတ္ေရးအတြက္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးတည္းက ဆံုးျဖတ္သည့္ အစား ဂ်ဴရီစနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္ ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈမရွိေစရန္၊ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစရန္ တရား႐ံုးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ကို ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ သည္။

အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအခ်ိန္ထိ တရားစီရင္ ေရးက႑တြင္ အေျပာင္းအလဲထူး ထူးျခားျခား မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတို႔က အေျပာင္းအလဲရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ တရားစီရင္ေရးက သိပ္ ေျပာင္းတာ မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ယခင္ကအတိုင္းပဲ ႀကံဳေနရတယ္ လို႔ ျပည္သူတခ်ိဳ႕က တင္ျပတာ ေတြရွိလို႔ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုတင္ တာ’’ ဟု အဆိုရွင္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိကို အတည္ျပဳလိုက္ပါက သက္ဆုိင္ရာမ႑ိဳင္က ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္ရွိရာ ယခုအတည္ျပဳသည့္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေထြးကေျပာ သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ တရားေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ သြားရမယ္’’ဟု ဦးတင္ေထြးကဆိုသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေသာ အမႈေတြမွာ အမႈသေဘာသဘာဝအရ ဥပေဒအရ မွန္ကန္မႈအေပၚ ေငြေၾကးရယူၿပီး အမွန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္တာ ေတြရွိသလို တခ်ိဳ႕ေသာ အမႈေတြမွာ ဥပေဒအရ မွားယြင္းပါလ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိသိသာသာ ဘက္လိုက္ ဆံုးျဖတ္သည္မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေမာင္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားစြဲအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ ရပ္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား စသျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္ လည္း တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေရး ပါပံုႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပံုကို ၎က ေထာက္ ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးတြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္)ေထာင္ဒဏ္တုိ႔ကို ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္၍ အနည္းဆံုးႏွင့္ အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္း ကပ္လာေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔က ‘‘အေထာက္အထားမခိုင္လံုတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တိမ္းေစာင္း ေနတယ္ဆိုတဲ့အဆိုေလာက္ တရား႐ံုးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္တာ မရွိေတာ့ပါဘူး’’ဟု အဆိုကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးစဥ္ တံု႔ ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ က စတင္ ၿပီး ယေန႔အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစား၍ အေရးယူခံရသည့္ တရားသူႀကီးသည္ တစ္ဦးသာရွိကာ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ အက်င့္ပ်က္ေနၿပီဆိုေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ အမွားၾကား၍ အမွန္ျဖစ္လာသည့္ သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးၫြန္႔က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးစိုးၫြန္႔က တရားစီရင္ ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနသည္ ဆုိသည့္အဆိုသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္(၁၅၈) အပိုဒ္ခြဲ(ခ)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း နည္းဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ အဆုိျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမူအရ တင္သြင္းသည့့္ အဆိုျဖစ္ကာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္၍ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြး ေႏြးတာကို တရား႐ံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳ တယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲလို႔ မသင့္ပါဘူး။ ဒါ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေလးအနက္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္’’ဟု လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ျပန္လည္သတိေပးေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိအ တုိင္း တည္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ စတင္တဲ့ သေဘာပါ။ တရားေရးမ႑ိဳင္က ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေဝ ဖန္မႈခံေနရတဲ့ မ႑ိဳင္တစ္ခုပါပဲ’’ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦး ေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဖဆပလလက္ထက္တြင္ ေဝဖန္ခံရမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္သည္ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားက စတင္ကာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္သထက္ ျမင့္မားလာသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ World Justice Project က သုေတသန ျပဳလုပ္ထားေသာ ၂၀၁၆ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆင့္အတန္း ႏိႈႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္(၁၄)တြင္ ရပ္တည္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ေရးတြင္ တရားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား ကင္း ရွင္းေရးသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က သံုးသပ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တရား႐ံုး စာေရးတစ္ဦးတို႔၏ အဂတိလိုက္ စားမႈႏွစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

တစ္မႈမွာ က်မ္းက်ိန္လႊာျပဳ လုပ္ရန္ လာေရာက္သူမ်ားထံမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေတာင္းခံမႈ စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကေလးဝၿမိဳ႕ နယ္ တရား႐ံုးဘိလစ္စာေရးအမႈ ျဖစ္ကာ ေနာက္တစ္မႈမွာ ယစ္မ်ိဳးမႈႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈတြင္ လာဘ္ ယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တိုင္ ၾကားခံရသည့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအမႈျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီးသည္ ယစ္မ်ိဳးမႈ ျဖင့္ တရားစြဲခံရသူမ်ားအနက္ ေငြ မေပးသူမ်ားကို ေထာင္ခ်ၿပီး ေငြေပးသူမ်ားကို ေငြဒဏ္ခ်သည္ဟု တုိင္ၾကားလာမႈကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ လႊဲ ေျပာင္းခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးရာ ယစ္မ်ိဳးအမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာ အထက္တန္းေရွ႕ေနမွတစ္ဆင့္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေလာင္းကစားမႈ တစ္ခုတြင္လည္း တရားခံအေပၚ ျပစ္ဒဏ္သက္ညႇာစြာ စဥ္းစားေပးရန္ တရားခံ၏ဇနီးထံမွ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းလက္ခံရယူခဲ့ျခင္းပါ ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အဂတိလိုက္စားသူ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ တုိင္ၾကားမည့္သူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကား စာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အႀကံျပဳသည္။

၎တို႔ေကာ္မတီထံသို႔ လာ ေရာက္တုိင္ၾကားသူမ်ား ရွိေသာ္ လည္း တိက်ေသာ သက္ေသအ ေထာက္အထား မရရွိသျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္၍ မရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။ ‘‘လုပ္ကိုလုပ္ေနတယ္။ အဲဒါက ျငင္းလို႔မရဘူး။ ကိုယ္တို႔ဆီကို ေရာက္လာတဲ့သူေတြက ပါးစပ္နဲ႔ လာေျပာေပမယ့္ သူတို႔သည္ ယံု ၾကည္ရတဲ့သူေတြပဲ’’ဟု ၎ႀကံဳ ေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာ ျပသည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာ၊ ေတြ႕တာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာ ေပါက္တာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြက လူေၾကာင့္ျဖစ္တာ ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ ေတြရွိတယ္ေလ။ အဲဒီဥပေဒေတြ ကလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း အလုပ္ လည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လည္း ခုနကေျပာသလို လုိက္နာ ရမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ကို တိတိက်က်  အခ်ိန္တိုအတြင္း မွာ ေကာင္းလာဖို႔ အလားအလာ ရွိတယ္ေပါ့။ မလိုက္နာဘူး။ အဲဒါ ေတြေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူေတြက စိတ္ပ်က္ ေနတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြက ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာၿပီး ေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ တရားစီရင္ေရးက အခ်ိန္တိုအတြင္း ေကာင္းလာမယ္’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥပေဒျပဳအ ေထာက္အကူအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုးက အႀကံျပဳသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment