Latest News

Tuesday, March 28, 2017

“ဂဠဳန္ ဦးေစာ၏ ေနာင္တသံေ၀ဂ ႏွင့္ ၀ဋ္ေၾကြး။”

“ဂဠဳန္ ဦးေစာ၏ ေနာင္တသံေ၀ဂ ႏွင့္ ၀ဋ္ေၾကြး။”

လူႏွင့္ တိရိစၧာန္ၾကား ကြာဟမႈသည္ အသိဉာဏ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အသိဉာဏ္ရွိေသာ လူတို႔အၾကားတြင္လည္း ေနာင္ဘ၀သံသရာရွိမႈကိုလက္ခံေသာ၊ ကံ(အလုပ္) ကံ၏ အေၾကာင္းနဲ႔ အက် ိဳးကို လက္ခံေသာသူႏွင့္ လက္မခံေသာသူ (တဘ၀စား=ေသၿပီးေႏွာက္ျဖစ္တာ ငါဘာမွ မသိနိုင္ဘူးဆိုမႈလက္ခံသူ) ဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားနိုင္ပါသည္။ သတၱ၀ါမ ်ား ႏွင့္လူသား အားလုးံတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ မိမိျပဳခဲ့ေသာအတိတ္က ကံ(အလုပ္)ႏွင့္ လက္ရိွကာလ မိမိျပဳ ဆဲျဖစ္ေသာ ကံ(အလုပ္) ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတို႔အေပၚတြင္မူတည္၍ အေကာင္း၊ အဆိုးဘ၀မ်ားကို တဘ၀မွ တဘ၀ သို႔ ကူးသန္းကာ  ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရာ (နိဗၺာန္ဘုံ) သို႔မေရာက္သေရြ႕ ကာလပတ္လုးံ ဘ၀သံ သရာ လည္ေန ၾကရပါသည္။
ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦးျဖစ္ေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ လည္းတဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာသည္ သာယာ၀တီနယ္ဖြား တဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္း ထက္အသက္ ၁၀ႏွစ္ခန္႔   ႀကီး သူတဦးလည္းျဖစ္ကာ ပညာေရးအေနျဖင့္ ၇ တန္းထိသာ သင္ၾကားဖူးခဲ့   ေသာ္လည္း ၎၏ အနုတနည္း အၾကမ္းတဖုံျဖင့္၎၊ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းတို   ႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ထိုေခတ္က ဘြဲ႕ရေက ်ာင္းသားမ ်ားကို ေက ်ာ္  ျဖတ္ကာ အဂၤလိပ္အစိုးရခန္႔ ဘုရင္ခံ၏ ယုံၾကည္မႈကို ရယူနိုင္ၿပီး နန္းရင္း၀န္ အျဖစ္ ရာထူးကို ရယူနိုင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးေစာသည္ မူ ရင္းပညာေရးအေျခခံအားနည္းျခင္း၊ အသိစိတ္ဓာတ္အားနည္းျခင္း၊ အာဏာေလာဘ မက္ေမာစိတ္ ႀကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ စိတ္အလိုေလာဘ ရမက္ ေႏွာက္ လိုက္ခဲ့မိကာ မိမိကိုယ္ကို နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အာဏာရွင္ ျဖစ္လို   စိတ္ေၾကာင့္  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္းဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးတို႔အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၅နာရီ ၃၀မီနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္စိန္ေထာင္တြင္ ႀကိဳးေပးကား အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ထိုသို႔ႀကိဳးေပးအသတ္မခံရမွီ ရက္ပိုင္းခန္႔အလိုတြင္ ဦးေစာသည္ အသိသံေ၀ဂ ရကာ သူျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အမွားႀကီးႏွစ္ခုအား  အေစာင့္ျဖစ္သူထံ သြယ္၀ိုက္ကာ ၀န္ခံသြားျခင္းကို စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ အတုယူနိုင္ၾကကား မိမိ၏အတိတ္ႏွင့္ လက္ရွိ မွားယြင္းစြာ က ်ဴ းလြန္းလုပ္ကိုင္ ခဲ့ ေနမႈတို႔ကို ျပန္လည္သုးံသပ္ သံေ၀ဂ ယူကာ “သံသရာ၀ဋ္ေၾကြး ေရွာင္းေျပး၍ လြတ္ရုိးထုံစံမရွိပါ။” ဆိုရုိးစကားေလးကို သတိရကာျဖင့္ လူထုအမ ်ားအက ်ိဳးႏွင့္ မိမိ၏ သံသရာေကာင္း  က ်ိဳး တို႔အတြက္ အမွားကို အခ ်ိန္မွီ ျပင္ဆင္နိုင္ၾကပါရန္ တင္ျပ အသိေပး လိုက္ရ ပါသည္။
:) :) :) Smile Land. 29.03.2017.


 (ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ သံေ၀ဂ အမွားႀကီး ႏွစ္ခုမွာ (၁). “ယၾတာေကာင္းမင္းေလာင္ေတာင္ ျဖစ္နိုင္တယ္” ဆိုရုိးစကား လက္ကိုင္ျပဳကာ မိမိကိုယ္ကို ဘုရင္ကဲ႔သို႔အာဏာပိုင္ ျဖစ္ခ ်င္စိတ္ျဖင့္ နန္းရင္ ၀န္ ျဖစ္ေနခ ်ိန္ကာလအတြင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္စဥ ္၌ ၿမိဳ႔ ေတာင္ဖက္ရွိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္  မင္းအဆက္ဆက္တို႔၏ ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ေအာင္ေျမနင္းခဲ့ၿပီး  အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ဆုေတာင္ျပည့္ၿပီး လာဒ္လာဘ ေကာင္းေစသည္ဆိုေသာ သကၤန္းနက္ ရပ္ေတာ္မူ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား အေဆာင္အေယာင္သေဘာျဖင့္ မိမိအတြက္ ကိုးကြယ္ရန္ မရ၊ရေသာနည္းျဖင့္ (ခိုးယူေစ) ခဲ့ျခင္း။( ဦးေစာသည္ ႀကိဳးမက ်မွီရက္ပိုင္းခန္႔အလိုတြင္ ၎ဆင္တုေတာ္အား ေရႊတိဂုံ စေနေတာင့္ရွိ ေဆာင္းတန္းဇရပ္ တခုတြင္ ျပန္လည္း လွဴ ဒါန္းေစခဲ့ ပါသည္။)၊ အမွား(၂). မိမိကိုယ္က ်ိဳးစီးပြါးအတြက္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔တို႔အား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္ လူထုတရပ္လုးံ၏ မုန္းတီးရြ႕ံရွာမႈခံရျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။).

No comments:

Post a Comment