Latest News

Saturday, March 4, 2017

ကေလး တစ္ဦး၏ ဘဝအစ

ကေလး တစ္ဦး၏ ဘဝအစ

ကေလး မ်ား၏ဘဝတြင္ KG တန္းႏွင့္ ပထမတန္း အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာ၏အစျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလး တစ္ဦး၏ ကာယ၊ ဉာဏ အားလံုးကို ညီညြတ္မွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ရမည့္ အတန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

KG ႏွင့္ ပထမတန္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကိုယ္ကာယ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အသိဉာဏ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အားလံုးကို အခ်ိဳးညီစြာ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သတိထားၿပီး သင္ၾကားေပးလိုက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကေလး တိုင္းသည္ အ႐ြယ္အလိုက္ ခံယူႏိုင္ပံုခ်င္း မတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ စာေရး စာဖတ္ တတ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၆ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္မွ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ႏိုင္သူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

ကေလး အားလံုးကို အ႐ြယ္အလိုက္ အသက္ကို တန္းတူ အခ်ိဳးခ်ၿပီး မည္သည့္အ႐ြယ္ဆိုလွ်င္ မည္မွ် တတ္ေျမာက္ေနရမည္ဟု ပံုေသ သတ္မွတ္၍လည္း မရႏိုင္ပါ။ ကေလးတိုင္းကို သင္ယူမႈ တစ္တန္းစားတည္းထားၿပီး သင္ေပးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ကေလး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင္ၾကားမႈအေပၚ ခံယူႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ဆန္းစစ္ၿပီးမွ သင္ၾကားေပးသင့္ပါသည္။

KG တန္းႏွင့္ ပထမတန္း ကေလး မ်ားကို သင္ၾကားရတြင္ အေလးထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ –

ကေလးမ်ားကို ေလးစားပါ

– သင္ယူျခင္းကို အစျပဳေနသည့္ ကေလး တစ္ဦး၏ ဘဝတြင္ သူ၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိျခင္းသည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

– သူတို႔ အေတြးေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ားကို အလြန္ သတိထားၿပီး ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွ ရမည္။

– သူတို႔ကို အသိပညာ ေပးလိုလွ်င္ လူႀကီးေတြလို ထိုင္ခိုင္းထားၿပီး ေျပာသမွ်ကို နားေထာင္ခိုင္း၍မရပါ။ သူတို႔ ေျပးလႊားကစားရင္း ေမးခြန္းေတြ ေမးမည္။ သူတို႔ တစ္ခုခုလုပ္တိုင္း သိလိုစိတ္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းၿပီး အေျဖရွာေနမည္။ သူတို႔ မရွင္းလွ်င္ နားမလည္လွ်င္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ပင္ သူတို႔၏ အသိပညာကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

READ  အနမ္း ဖလွယ္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး (၅) ခု
– ကေလး ေတြက ဆရာေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ေျပာႏိုင္သည္၊ ပိုၿပီးေတာ့လည္း မနားတမ္း ကစား လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။

– သူတို႔တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ မ်ားစြာ ရွိေနရမည္။ ပံုေျပာတာ နားေထာင္ခ်င္သူရွိမည္၊ အ႐ုပ္ဆြဲခ်င္သူ ရွိမည္၊ ကစားခ်င္သူ ရွိမည္။ သူတို႔ဆႏၵမ်ားကို တစ္ခုတည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္။

– ကေလးဆိုသည္မွာ မ်က္စိႏွစ္လံုး ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ စူးစမ္းမည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္ေနမည္၊ အံ့အားသင့္ေနမည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ေနမည္မွာ သဘာဝျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရမည္။

– ကေလး ကို တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေလ့အထားမ်ားကို သင္ၾကားမည့္အစား အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တတ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး သင္ေပးသင့္သည္။ အခ်င္းခ်င္း ကူညီမွ ေအာင္ျမင္ရမည္ကို ပံုေဖာ္ေပးရန္ လိုသည္။

– ကေလး မ်ားကို ဘာသာမေ႐ြး၊ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး၊ အသားအေရာင္ မေ႐ြး၊ မတူညီမႈမ်ား အားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံေပးသင့္သည္။ ကေလးကို ကေလးတစ္ေယာက္လို စိတ္ထားျဖင့္သာ ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးသင့္သည္။

ကေလး မ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးပါ

– ကေလး မ်ားကို စိတ္ကူးေလးေတြ ျဖစ္လာေစရန္၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးတတ္ေစရန္ ဆရာက အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ စာကို အလြတ္က်က္ၿပီး လာဆိုျပႏိုင္ျခင္းကို အားမေပးသင့္ပါ။

– ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား ေမးခြန္းေလးေတြ အျပန္အလွန္ ေမးၿပီး တည္ေဆာက္တတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေတြကို ေမးလွ်င္လည္း “ဟုတ္တယ္” “ဟုတ္ဘူး”ဟူ၍ ျပန္ေျဖႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းေလးမ်ားကိုသာ ေမးသင့္ပါသည္။ ကေလးေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုမွ “အဲဒီလို လုပ္လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ” “ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရႏိုင္ေသးလဲ”ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေျဖခိုင္းသင့္ပါသည္။

– ကေလး မ်ား၏ စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားကို မပိတ္ပင္သင့္ပါ။ ကေလး က မေမးသည့္တိုင္ ဆရာက ေမးခ်င္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမးလည္း မေမး၊ ေျဖလည္း မေျဖ၊ ဘာမွလည္း စိတ္မဝင္စားလွ်င္ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ရွိႏိုင္သည္။ ကိုယ့္အတန္းထဲတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း မဟုတ္သည့္ ကေလးတစ္ဦးကို သတိထားသင့္သည္။

READ  ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ The Hong Kong Institute of Education မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္
– ကေလး က အမွားကို လုပ္မည္။ မဆူ မ႐ိုက္သင့္ပါ။ အမွားသည္ ေရွ႕တစ္ဆင့္ တက္ရန္ ေလွကားတစ္ထစ္ျဖစ္သည္။ အမွားကို အျပစ္တင္လိုက္လွ်င္၊ မွားေသာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလိုက္လွ်င္ ကေလးသည္ ေနာက္လုပ္ခ်င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ “အမွား”ဆိုသည္ကို ေၾကာက္စရာတစ္ခုအေနႏွင့္ မသင္ၾကားသင့္ပါ။ ေက်ာ္ျဖတ္စရာ တစ္ခုအေနႏွင့္ သတိထား သင္ၾကားသင့္ပါသည္။

– ဆရာသည္ ကေလး ကို အားေပးစကား ေျပာရန္ မႏွေျမာသင့္ပါ။ ကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ မိဘ၏ အားေပးစကား တစ္ခြန္းသည္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားေပးပါ

– အတန္းထဲတြင္ ကေလး တိုင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခုခုႏွင့္သာ သင္သင့္ပါသည္။ ကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆို သင္ၾကားေနျခင္းက ကေလး၏စိတ္ကို ေဝ၀ါးေစႏိုင္သည္။

– KG ႏွင့္ ပထမတန္း အတန္းမ်ားသည္ ေဆးေရာင္မ်ားျဖင့္ လွပစြာ ျပင္ဆင္ထားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။ စာသင္ခန္းဆိုသည့္ သေဘာတရားထက္ သူတို႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခိုနားရာေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္သင့္သည္။ အခန္းထဲတြင္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ထားေပးထားရမည္။ ကေလးတိုင္း မည္သည့္ပစၥည္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကိုသိၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ယူေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရမည္။

KG ႏွင့္ ပထမတန္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ကာယ၊ ဉာဏႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အဓိကထားသည့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ အတန္းတစ္တန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခန္းတိုင္းကိုလည္း ကေလး ၂၀ ခန္႔အထိ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး သင္ၾကားေလ့ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းကို အကဲျဖတ္ၿပီး ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

KG ႏွင့္ ပထမတန္း ကို စာမတတ္ တတ္ေအာင္ သင္သည့္ေနရာ၊ စာေမးပြဲစစ္ရသည့္ေနရာ၊ က်ဴရွင္ သင္ရသည့္ေနရာ၊ ကေလးေပါင္း ၆၀ ခန္႔ စုၿပံဳထိုးထည့္ ထားသည့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ၾကားလွ်င္ ကေလး၏စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ေနရာတစ္ေနရာသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

Credit : The Voice

No comments:

Post a Comment