Latest News

Thursday, February 9, 2017

နာဂတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ နံရံတစ္ဘက္ျခား

နာဂတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္  နံရံတစ္ဘက္ျခား


ျမင့္ေနာင္မိုး

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေတာင္ထူ ထပ္ေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ားေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ လံု ၿခံဳေရးစည္း႐ိုးသစ္ ကာရံလိုက္ျခင္းက ထိုအရပ္ေဒသရွိ နာဂတိုင္း ရင္းသားတို႔အတြက္ ေနရထိုင္ရ က်ဥ္းက်ပ္သြားသလို ျဖစ္ၾကရသည္။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဟူ၍ဆိုကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က နယ္စပ္ တံတိုင္းစည္း႐ိုးကို တည္ေဆာက္ကာရံေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္နယ္စပ္အျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ အသံုးျပဳေနေသာ နာဂတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ကေတာ့ မိသားစုခ်င္း၊ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္း အဝိုင္းခ်င္း ခြဲျခားခံလိုက္ရမည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည့္အေရး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမဟု ေခၚဆို သည့္ ေနရာေဒသတြင္ နယ္စပ္စည္း႐ိုးကို ကာရံသြားမည္ဟု ဇန္နဝါ ရီလ အေစာပိုင္းက အစိုးရက ဦးစြာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို သတင္းမီဒီယာတို႔တြင္ တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ နယ္စပ္စည္း႐ိုးကာရံရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံ ေခါင္သီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး အထီးတည္းရွိေနသည့္ ေနရာေဒသ တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔က နယ္စပ္ေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နယ္စပ္စည္း႐ိုးကာရံသည့္ ေနာက္ထပ္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္၍ မၾကာခဏဆို သလို အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈျပဳေနသည့္ နာဂေသာင္းက်န္း သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနလည္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ေန၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းအထိ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ ရာ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ လ်က္ ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က နယ္စပ္ေဒသတြင္ အိႏၵိယစစ္သား ၁၈ ဦးကို နာဂသူပုန္တုိ႔က တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နာဂသူပုန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္မႈျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကမူ အိႏိၵယစစ္တပ္ႏွင့္ နာဂသူပုန္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ေထာက္ ခံအားေပးကာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နာဂေသာင္းက်န္းသူ စခန္း တစ္ခုကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒ သမွာ ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ရာ ေနရာေဒသတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅ဝ ႏွစ္လယ္ေလာက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ နာဂတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔အတြင္း ပုန္ကန္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပုန္ကန္ထၾ<ြကသည့္ သူပုန္တုိ႔က လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္အတြင္း နာဂ သူပုန္တို႔ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသအနီးတြင္ အေျခစိုက္ခိုလံႈ ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္မနာဂသူပုန္အုပ္စုမွေန၍ နာဂအမ်ဳိး သား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပလန္(NSCN-K)အုပ္စုက ခြဲထြက္ လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NSCN-K သည္ အိႏၵိယႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲမႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုး မႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ရည္မွန္းေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရက အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအခိုင္အမာျပဳခဲ့ျခင္းျဖင့္ နာဂသူပုန္တုိ႔ႏွင့္ ေသခ်ာ ေရရာျခင္းမရွိေသာ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေနအထားထက္ပို၍ အေရးပါသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးစည္း႐ိုးကာရံ ေရးအတြက္ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့မႈကို နယူးေဒလီအစိုးရက တရား ဝင္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းကူညီရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္လႊားရွိ နာဂေဒသတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ ေနေသာ နာဂတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ေဒသခံ သတင္းအရင္းအျမစ္အဆိုအရ လက္ရွိကာရံေနသည့္ နယ္ စပ္စည္း႐ိုးေၾကာင့္ နာဂတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရြာမ်ားကို အစိတ္စိတ္ အပိုင္းပိုင္း ျဖစ္ေစမည္ဟုဆိုသည္။ မၾကာေသးမီက နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈကို တရားဝင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ နာဂ လူမ်ဳိး အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ပိတ္ပင္လိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ နာဂေဒသမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ လမ်ား အတြင္း နာဂေဒသ၏ အဓိကနယ္စပ္ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ကုန္ပစၥည္း ျပတ္လပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဆို ပါ နယ္စပ္ေဒသ ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ ေရးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး နာဂတိုင္း ရင္းသားတို႔အတြက္လည္း အိႏၵိယထုတ္ကုန္မ်ားကို လိုသေလာက္ တရားဝင္ ဝယ္ယူခြင့္ရေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လစာ ဆန္ ၅ဝ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ဆီ၊ ဆားတို႔ကိုသာ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္ခဲ့ သည္။ အလားတူပင္ နာဂေဒသေျမာက္ပိုင္းမွ အဓိကၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ သည့္ ပန္ဆုႏွင့္ နန္ေယာက္ၿမိဳ႕မ်ားအနီးရွိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း မွာ အိမ္နီးခ်င္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈႏွင့္အတူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ၾကရၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ျပတ္လပ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
စင္စစ္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဟိုဘက္ ျခမ္း ဒီဘက္ျခမ္းတြင္ နာဂလူမ်ဳိးစုမ်ားက ေဘးခ်င္းကပ္ ေနထိုင္ ေနလ်က္ရွိရာ မၾကာေသးမီက ကာရံလိုက္သည့္ လံုၿခံဳေရးစည္း႐ိုး ေၾကာင့္ နာဂလူမ်ဳိးစုတို႔အတြက္ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း တစ္ကြဲတစ္ျပားစီ ျဖစ္မည့္အေရးကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိ သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ အေရွ႕ျခမ္း နာဂဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ရွန္ယုန္ဝမ္က ''အိႏၵိယဘက္ျခမ္း ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာ ဘက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ နာဂတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ ေက်းမႈ တူညီတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စည္း ျခားၿပီး ခြဲျခားထားတဲ့တိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ နာဂတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုအျဖစ္ ရွိေနမွာပါ''ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: ASIA TIMES
#YangonMediaGroup #YangonTimesJournal #Article #internationalnewsanalysis

No comments:

Post a Comment