Latest News

Wednesday, January 18, 2017

မေကာင္းမူ ၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မူ

မေကာင္းမူ ၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မူ


“ငါသည္ မေကာင္းတာ အျပစ္မကင္းတာကုိ မလုပ္ဘူး၊
 ေကာင္းတာအျပစ္ကင္းတာကုိသာျပဳလုပ္မယ္၊ တတ္နုိင္သမွ်
စိ္တ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ထားနုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားမယ္။

” မေကာင္းမွႈျပဳသူသည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကုိခံစားရမည့္မဟုတ္၊
မေကာင္းေသာအက်ိဳးကုိသာခံစားရပါမယ္။ အေၾကာင္းဆုိးးရင္
အက်ိဳးဆုိးမယ္၊ အေၾကာင္းလွရင္ အက်ိဳးလွပါမယ္။
အဲဒါေလးနဲ႔ပက္သက္လို႔ ျမတ္ဗုဒၶက ဒုစၥရိတ၀ိပါကသုတ္မွာ”ဒုစရုိက္တုိ႔၏
အက်ိဳးဆက္မ်ား”ျဖင့္ေဟာထားပါတယ္။

 [၁]ပါဏာတိပါတ-သူတစ္ပါး၏အသက္ကုိသတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္မ်ိဳး၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးအသက္သတ္သူသည္ အနည္းဆုံး အသက္တုိေစတတ္တယ္၊ ပဋိသေႏၶတည္ေနဆဲမွာပင္ျဖစ္ေစ၊ ေမြးဖြားခါစမွာပင္ျဖစ္ေစ ေသျခင္းကုိျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

 [၂]အဒိႏၷာဒါန-သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ခုိး၀ွက္လုယတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္မ်ိဳး၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးအသက္သတ္သူသည္ အနည္းဆုံး စီးပြားဥစၥာပ်က္စီးေစတတ္တယ္၊ လက္ထဲသုံးစရာမရွိေအာင္ပင္ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

[၃]ကာေမသုမိစၦာစာရ-သူတစ္ပါး၏ကာမဂုဏ္ကိစၥတုိ႔၌ ေဖာက္ျပားျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ သူတစ္ပါး၏ကာမဂုဏ္ကိစၥတုိ႔၌ ေဖာက္ျပားျခင္းသည္္္ အနည္းဆုံး ရန္မ်ားေစတတ္ပါတယ္၊ ျမင္သူတုိင္းကပင္ ရန္သူလိုသေဘာထားတတ္တယ္။

 [၄]မုသာ၀ါဒ-မမွန္ေသာစကားကုိဆုိျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ကိုျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ မမွန္ေသာစကားကုိဆုိျခင္းသည္ အနည္းဆုံး သူတစ္ပါးက အစြပ္စြဲခံရတတ္တယ္၊ ဘယ္သူျပဳျပဳ မိမိေခါင္းပဲၾကည့္ပဲ အျပစ္က်ေရာက္တတ္တယ္။

[၅]ပိသုဏ၀ါစာ-လူနစ္ဦးအၾကား ေမတၱာပ်က္ျပားေအာင္ ကုန္းေခ်ာစကားျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ ကုန္းေခ်ာသူသည္အနည္းဆုံး မိတ္ပ်က္တတ္တယ္၊ ခ်စ္ခင္သူနည္းပါတတ္တယ္၊ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားကလည္း ေရွာင္ခြာတတ္တယ္။

[၆]ဖရုသ၀ါစာ-ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိေျပာျခင္းတည္းဟူေသာမေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိသူသည္ အနည္းဆုံး မနွစ္မ်ိဳ႔စရာစကားကုိသာ ျပန္ၾကားရတတ္တယ္၊ ဘယ္သြားသြား ဘယ္လာလာ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ သတင္းမ်ားကုိသာၾကားရတတ္တယ္။

 [၇]သမၹပၸလာပ-အက်ိဳးမရွိ အနွစ္မပါေသာစကားေပါ့ေပါ့မ်ားေျပာျခင္း၊ စကားဖ်င္းမ်ားေျပာဆုိျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။ အက်ိဳးမရွိအနွစ္မပါ စကားဖ်င္းမ်ားကုိေျပာဆုိေသာသူသည္ အနည္းဆုံး မိမိေျပာေသာစကားကုိ တစ္ဖက္သားနားမေထာင္ျခင္းကုိခံရတတ္တယ္။

 [၈]သုရာေမရယ-အရက္ေသစာ မွႈးယစ္ေဆးမ်ားကုိ ေသာက္ စားျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမွႈဒုစရုိက္ျပဳသူသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ တိရစၦာန္၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ ျပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ေစတတ္တယ္။

အရက္ေသစာ မွႈးယစ္ေဆးမ်ားကုိ စားေသာသူသည္ အနည္းဆုံး သတိလြင့္ပါးျခင္း၊ စိတ္ေခ်ာက္ျခားမ်ားကိုျဖစ္ေစတတ္တယ္။ စိတ္မတည္ျငိမ္ျခင္း၊ စကားမပီသည္၏အျဖစ္အထိကုိ ေရာက္ေစတတ္တယ္။ ဒီသုတ္ေတာ္ေလးကုိ နွစ္သက္မိတာနဲ့ ခ်ေရးမိတာေလးပါ။ အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငါးပါးသီလမလုံျခဳံသူသည္ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ျပိတၱာဘုံတို႔၌ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာလည္း သိကၡာပုဒ္အားေလ်ာ္စြာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

သာမန္ပုထုဇဥ္လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေတာ့ အမွားဆုိတာေတာ့ ျပဳမိၾကတာပါပဲ၊ အဲဒီအမွားကုိမွ ျပဳျပင္ယူလုိက္မိတဲ့သူရယ္၊ အဲဒီအမွားကုိ မျပဳျပင္ဘဲ ဆက္မွားေနတဲ့သူရယ္ဆိုျပီး လူနွစ္မ်ိဳးကုိ တြက္ဆယူလို႔ရပါတယ္။ မိမိက အမွားထဲက သခၤန္စားယူတတ္သူျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္၊ ဒါမွသာလွ်င္ ေကာင္းတာေလးေတြလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကေလးျဖစ္ေပၚ လာတာနဲ့အမွ် သဒၶါတရားယုံၾကည္ျခင္းေတြတုိးလုိ႔လာပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားေလးေတြျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ မိမိဘ၀ကုိ အေရာင္စတင္ တင္လိုက္ျခင္းပါပဲ။

မိမိဘ၀ကုိ ဒါနအေရာင္၊ သီလအေရာင္၊ ဘာ၀နာအေရာင္ေတြဖုံးလႊမ္းထားရင္ မေကာင္းတဲ့အရာေတြ သင့္ဆီကို ထုိးေဖာက္မ၀င္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့စာဖတ္သူရယ္ မိမိဘ၀မွာ စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔ကအဓိကပါ။ မေကာင္းမွႈျပဳျပီး စိတ္ခ်မ္းသာေနတယ္ဆုိတာေတာ့မရွိသေလာက္ပါ၊ ရွိမယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူတို႔၏အသိဥာဏ္ေလးေတြက မပြင့္လင္းေသးလို႔ပဲျဖစ္မွာပါ။ သိကၡာပုဒ္ေတြကလဲ မ်ားလုိက္တာဟယ္ ဆုိျပီး စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါဘူး။

 “ငါသည္ မေကာင္းတာ အျပစ္မကင္းတာကုိ မလုပ္ဘူး၊ ေကာင္းတာအျပစ္ကင္းတာကုိသာျပဳလုပ္မယ္၊ တတ္နုိင္သမွ် စိ္တ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ထားနုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားမယ္။” ဆုိတာေလးကုိ အိပ္ယာထတုိင္းမိမိရင္ထဲေရာက္ေအာင္ပုိ့ထားလိုက္ပါ။” ဒါဆုိရင္ မိမိစိတ္လဲျငိမ္းခ်မ္းမယ္၊ ျမင္ရတဲ့သူကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြ သင့္ဆီကရသြားနုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကံၾကမၼာၾကီးကုိ အရြဲတုိက္ျပီးဟုိသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထဲကလို-နင္ၾကိဳက္သလို ေ၀ဖန္လိုက္ကြယ္၊ ငါေလတကယ္ ၀န္ခံလိုက္မယ္၊ နင့္ထက္ငါေလ ပုိမုိက္တယ္ဆုိျပီးအရြဲ႔မတုိက္မိလိုက္ဖုိ႔ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းဆုိးရင္ အက်ိဳးဆုိးခံရမယ္၊ အေၾကာင္းလွရင္အက်ိဳးလွခံစားရမယ္ဆုိတာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။

စာဖတ္သူအားလုံး အေၾကာင္းအေကာင္းကုိ ဖန္တီးျပီးအက်ိဳးေကာင္းေတြခံစားနုိင္ပါေစ၊ အေၾကာင္းလွကိုဖန္တီးျပီး အက်ိဳးလွကုိလဲခံစားနုိင္ပါေစ။ ဒီစာေလးကုိ ဖတ္ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ အသိဥာဏ္ေလးေတြကုိယ္စီရသြားၾကပါေစ…ရသည့္အေလ်ာက္က်င့္ နုိင္ၾကပါေစ..က်င့္သည့္အေလ်ာက္မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္၏အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြရသြားနုိင္ၾကပါေစ..ဟုဆႏၵျပဳ လိုက္ရပါတယ္…။

လျပည့္၀န္း[သာစည္] က်မ္းကုိး။ ။အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊
ဒါန၀ဂ္၊ဒုစၥရိတ၀ိပါကသုတ္။ ။ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
 [ခ်မ္းေျမ႔အေျခပ်ိဳးဗုဒၶဘာသာ]

Sources: Tin Maung Hlaing

No comments:

Post a Comment