Latest News

Thursday, December 22, 2016

ေဒၚလာေငြ ကစားေနတဲ့ ခ႐ိုနီဘဏ္ေတြကို အေရးမယူေတာ့ဘူးလား


ေဒၚလာေငြ ကစားေနတဲ့ ခ႐ိုနီဘဏ္ေတြကို အေရးမယူေတာ့ဘူးလားဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၄၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းစံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္သြားသလို ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ တန္ဖိုးမွာလည္း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္၌ပါ တက္ရိပ္ျပေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက ေငြတန္ဖိုးကို ဒလေဟာ က်ဆင္းေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပျခင္း၊ (၂) ကုန္သြယ္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္လိုေငြျပျခင္း၊ (၃) ကားတင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒသစ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဒၚလာစုေဆာင္းေနျခင္း၊ (၄) အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ခိုင္မာလာျခင္း၊ (၅) ပို႔ကုန္ရေငြမ်ားကို ျပည္ပဘဏ္တြင္သာ ထားရွိေနျခင္း၊ (၆) ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ေငြကစားေနျခင္း၊ (၇) တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားက က်ပ္ေငြမ်ားကို ေဒၚလာဖလွယ္ၿပီး သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ေနျခင္း၊ (၈) ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ေခ်းယူထားေသာ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းလည္း ျမင့္မားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ေနရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပျခင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ပမွေခ်းေငြျဖင့္ က်ားကန္ႏိုင္သလို ကုန္သြယ္မႈတြင္ လိုေငြျပျခင္းကို ကုန္သြယ္မႈ အခြန္အေကာက္မ်ား (Trade Tariff) ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ (Trade Tariff)ဆိုသည္မွာ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္စသည္တို႔ေပၚတြင္ ႀကီးေလးေသာ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ အလားတူ သြင္းကုန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အခြန္ျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ကားတင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒမွာ ျပည္တြင္းတြင္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေတြ႕ႀကံဳလာရေသာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ မျဖစ္မေနခ်မွတ္ရမည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာမွာ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေရြးေကာက္ခံရၿပီး အေမရိကန္ စီးပြားေရးတက္လာမည္ဟု ကမၻာကယံုၾကည္ျခင္း၊ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသံုး ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရာတြင္ တန္ဖိုးတက္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တုိင္းျပည္အတြက္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းျမင့္ေသာ၊ သမ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း မဆင္မျခင္ ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေဒၚလာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ေနရသည့္ အတြက္ ရွင္နည္းရာအဂၢလူထြက္ဆိုသလို တိုင္းျပည္မွ ေငြမာမ်ားျပည္ပသို႔ စီးထြက္ေနရသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးအမ်ားစုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ခ႐ိုနီတို႔၏ ပို႔ကုန္မွ ရေငြမ်ားကို ျပည္ပတြင္ ထားရွိျခင္း၊ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ကစားေနျခင္းကိုမူ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ  ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္   ခရီးသြားရာသီ၌ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ က်ပ္ေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲမရသည့္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

စက္သံုးဆီေစ်းသည္ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္ပတ္အတြင္း တစ္ဂါလံ က်ပ္ ၁၀၀ ေစ်းတက္သြားသည္။ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ားသည္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္သြားသည္။

စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသုံုးကုန္မ်ားသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ေစ်းတက္သြားသည္။ ေရရွည္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အတက္ၾကမ္းေနေသာ ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္သံုးလ ေတာင့္ခံရန္ပင္ မလြယ္ေတာ့ေသာ အေျခအေန ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ လူအနည္းငယ္ေသာ ပို႔ကုန္သမားမ်ားအတြက္ အေျခအေန ေကာင္းေနေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ျခင္းဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနၾကရသည္။

သတင္းတစ္ရပ္အရ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ေဒၚလာေခ်းယူၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနၾကရာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းသတ္လိုသျဖင့္ အင္အားႀကီးဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕က ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ေအာင္ ေဒၚလာမ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။

အလားတူပင္ တယ္လီဖုန္း ဆင္းကဒ္မ်ား လူတိုင္းကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စကားေၾကာရွည္ေသာ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အစြဲႀကီးေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ စ႐ိုက္ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၀င္ေငြအဆမတန္ကို က်ပ္ေငြျဖင့္ရၿပီး ထိုက်ပ္ေငြမ်ားကို ေဒၚလာျဖင့္လဲလွယ္ၿပီး သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေနျခင္းကလည္း ျပည္တြင္းရွိေငြမ်ားကို ေန႔စဥ္ ျပည္ပသို႔ စီးဆင္းေနေစေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပို႔ဆက္၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲခေငြမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ လိုအပ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပန္ၾကည့္ပါက ယခုကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းထြက္သည့္ရာသီ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ေငြတန္ဖိုးတက္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ သႀကၤန္အၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္ရပ္ဆိုင္းသည့္ မိုးရာသီေရာက္မွသာ ေဒၚလာတန္ဖိုးတက္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဒလေဟာက်ဆင္းေနသျဖင့္ မိုးရာသီအတြက္ ေတြးရဲစရာပင္ မရွိေပ။

ယခုအေျခအေနအတိုင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မည္မွ်ေတာင့္ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္တက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို မည္မွ်ေတာင့္ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တက္လာေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အေပၚတြင္ လံုး၀တာ၀န္က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္က ပံုမွန္လည္ပတ္ေနၿပီး ယခုထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုး စိစစ္ခြင့္ျပဳခြင့္သည္ ျပည္ပမွ ေဒၚလာေခ်းယူၿပီး ဗဟိုဘဏ္ကို က်ားကန္ေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအခါျပည္သူအမ်ား ျပန္လည္မ်က္ေစာင္းထိုးလာေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ေဒၚလာကစားမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ အခ်ိဳ႕၏ ေဒၚလာ ကစားမႈကို အျမန္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဘဏ္မ်ားသည္ ေဒၚလာကို၀ယ္ယူမႈသာရွိၿပီး ေရာင္းခ်မႈမရွိသည့္အတြက္လည္း ျပည္သူမ်ားက စတင္ေျပာဆိုလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ မသိေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနမရေတာ့ပါ။ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္ေစရန္ အစီအမံမ်ားကို ျပည္သူသို႔ေၾကညာၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ဘဏ္မ်ားမွ ေဒၚလာ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


Sources : လက္ေစာင္းထက္

No comments:

Post a Comment