Latest News

Thursday, December 29, 2016

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ပန္း

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ပန္းျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာ သံုးသပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရဲစြမ္းသတၱိအျပည့္အ၀ျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္မီလက္နက္ အင္အား ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး သူ႔ကြၽန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စိမ့္၀င္တပ္ေဖ်ာက္ကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အုပ္စိုးမႈကို ဆက္လက္တြန္းလွန္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီးကလည္း မိမိတို႔၏ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။                              

၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သူ႔ကြၽန္မခံလိုေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရရာလက္နက္ျဖင့္ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းလံုးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တိုင္တိုင္ၾကာျမင့္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးတို႔ေပးဆပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးခဲ့သည္။

၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ေဒသမွ ဗိုလ္ေမာင္ပုိင္ႏွင့္ ဗိုလ္ငတာတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္၊ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ငတာသည္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕သား ဗမာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စြမ္းရည္ေျပာင္ေျမာက္မႈေၾကာင့္ မကၡရာမင္းသားက ရခုိင္ေဒသတြင္ စစ္ဗိုလ္အျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ငတာသည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ပုလိပ္စခန္း၌ အဖမ္းခံေနရစဥ္ ၎၏ အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္၊ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းမ်ဳိးခ်စ္ ၂၀ ခန္႔က ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ သန္းေခါင္ယံတြင္ ဓားလြတ္မ်ားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္၍ ၿမိဳ႕ေဟာင္းပုလိပ္စခန္းကို စီးနင္းတုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းပုလိပ္စခန္းက်ၿပီး လက္နက္မ်ားကို ယူေဆာင္၍ ဗိုလ္ငတာကို ေခၚထုတ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ပုလိပ္စခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ကိုမီး႐ႈိ႕လိုက္ၾကသည္။ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ဗိုလ္ငတာ၏ တပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ပလက္ေခ်ာင္းေဒသတြင္ ေတြ႕ဆံုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ ဧၿပီ ၁၆ ၊ ၁၇ ရက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ဆန္႔က်င္ေရးတပ္သား ၁၂၀ က ဗိုလ္ငတာႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းသည္။

၁၈၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကခ်င္တို႔ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာသည္။ ၁၈၉၇- ၁၈၉၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တင္းေကာ္နယ္မွ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးသည္ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက တင္းေကာ္နယ္မွ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားကို ခ်ီတက္ႏွိမ္နင္းၾကသည္။ ကသာမွ အဂၤလိပ္တိုင္းမွဴးက ဂရားအမ်ဳိးသားမ်ားထံမွ လက္နက္မ်ားသိမ္းယူရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေစလႊတ္လုိက္ရာ ဂရားေစာ္ဘြားက အဂၤလိပ္အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို သုတ္သင္ပစ္လုိက္သည္။ ဤတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက လက္နက္အျပည့္အစံုႏွင့္ လာေရာက္တုိက္ခိုက္ရာ ဂရားေစာ္ဘြာ တိမ္းေရွာင္ရေလသည္။ မၾကာမီ ဂရားေစာ္ဘြားသည္ ေရႊဂူတုိက္ပြဲ၌ အဂၤလိပ္တို႔ကို အသက္စြန္႔ တုိက္ခိုက္သြားေလသည္။ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးသည္ သက္တမ္းၾကာလာသလို ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔က တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခံတပ္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ အဇီးႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့ဒူး၀ါးႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔အား ခုခံတိုက္ခုိက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္သည္အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ အဂၤလိပ္တပ္ကို မလီးေခ်ာင္းကမ္းပါးမွ ေစာင့္ဆုိင္းတုိက္ခုိက္ရာ ကပၸတိန္မာရီဆင္ႏွင့္ တပ္သား ၇၀ ေက်ာ္ က်သည္။

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔က သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကို တစ္ခဲနက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရာ မိုးနဲေစာ္ဘြား ေစာခြန္ၾကည္၊ ရပ္ေစာက္ေစာ္ဘြား ေစာ၀ိုင္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား ေစာခြန္တီ၊ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြား ေစာခမ္းဖု၊ မိုင္ေနာင္ေစာ္ဘြားႏွင့္ ေမာက္မယ္ေစာ္ဘြားတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ လင္းပင္မင္းသားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လင္းပင္အုပ္စုကိုဖြဲ႕စည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ၀န္းသိုေစာ္ဘြား ဦးေအာင္ျမတ္ကလည္း ကသာခ႐ိုင္ ၀န္းသိုႏွင့္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕မ်ားမွ အဂၤလိပ္တို႔အား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔က ခ်င္းေတာင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကူးစက္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တသီးတျခားျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမကမၻာစစ္ ျဖစ္ေသာအခါ တပ္သားမ်ားလိုအပ္သျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔ကို တပ္ထဲသို႔ဆြဲသြင္းသည္။ ၎တို႔ကို ျပင္သစ္စစ္မ်က္ႏွာသို႔ပို႔ရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ခ်င္းစစ္သားမ်ားက ျငင္းဆန္ပုန္ကန္ၾကသည္။ “ဟားခါးတပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈ” ဟု အမည္ရသည္။ ထိုပုန္ကန္မႈကို ခ်ဳိးႏွိမ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေယာေခ်ာင္းတုိက္နယ္ “ဟုန္းသာ” ႐ြာသားမ်ားကို အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက သြားေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ ရာဇ၀တ္အုပ္ တစ္ဦးက်ဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဖလမ္းေခါင္လီေဒသမွ“ေနာ့အာရ္” ေခါင္းေဆာင္၍ အဂၤလိပ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ၎တို႔အားလံုးကိုဖမ္းၿပီး ဖလမ္းေဘာလံုးကြင္းကို တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ တီးတိန္နယ္ ထာဒိုေဒသမွ “ငိုလ္ဘို႔လ္” ႏွင့္ ဦးရွ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးက ဦးေဆာင္၍ ဆန္႔က်င္ၾကျပန္ရာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို အဂၤလိပ္တို႔က ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ မင္းတပ္အပိုင္ ခ်ဲေခ်ာင္းတိုက္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ကပၸတိန္အလက္ဇင္းဒါးႏွင့္ ဆာဂ်င္တစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္အူထုံ႔ဆင္း ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ သူ႔ကြၽန္မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားလာရာ “အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္”  ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရအား အရွိန္ျမႇင့္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔သြားကာ စစ္ပညာသင္ယူၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္ ေပါင္းကာ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေျမမွ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ စုစည္းမႈကို အားအျဖစ္စု၍ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ် ခါးသီးစြာခံစားခဲ့ရေသာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တို႔ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရႊရည္စိမ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။        

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ တစ္ျပည္လုံးကုိ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား အတိအလင္း စစ္ေၾကညာ၍ သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီးလွ်င္ ျပည္သူလူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးကုိ ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈေဘးမွ ကယ္တင္လုိက္သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကိုလည္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ႔မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္တို႔ ျမန္မာ့ေျမမွ ဆုပ္ခြာထြက္ေျပးသြားရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားသည္ အဂၤလိပ္တို႔အား လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္တို႔ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရျပန္သည္။

ဤကဲ့သို႔ စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ႏွင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ခုိင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားလိုေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ လက္တြဲတြန္းလွန္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၈ခု ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္၂၀ အ႐ုဏ္တက္၊ ေ၀လီေ၀လင္း၊ ႏွင္းမႈန္မႈန္ၾကားထဲ၌ ထိုစဥ္က ပထမဦးဆံုးသမၼတ စ၀္ေရႊသိုက္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္စ္တို႔ႏွင့္ အတူ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာ႔ဆုိင္း၀ိုင္းႀကီး၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေအာင္စည္သံရြမ္းၿပီး မဂၤလာအခ်ိန္က်ေရာက္သည္ႏွင့္ ခ႐ုသင္းမႈတ္ကာ ျမန္မာ့ေအာင္လံလႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာ့ေအာင္လံေတာ္သည္ ေလထဲတြင္ ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ႏွင့္ တိုင္ထိပ္၌ တလူလူလြင့္ပ်ံေနသည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ၀င့္၀င့္ထည္ထည္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘိုးဘြားဘီဘင္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ား၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးတို႔ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရ ယူခဲ့ေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို အျမဲတမ္းရွင္သန္ေနေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္မွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

Sources;  ေဒါက္တာေအာင္သန္း၀င္း (အေရွ႕တိုင္းပညာ )Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment