Latest News

Friday, July 29, 2016

ဟုိတစ္ခ်ိန္က ေထြအုပ္ဌာန


         ယခုေခတ္ ဂုဏ္ျမင့္လွေသာ ျမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ ရံုးမ်ားသည္ မဆလေခတ္က ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီရံုးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓိက ရံုးဌာနႀကီးႏွစ္ခုက တာဝန္ယူႀကရသည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ ျမိဳ႕နယ္ပါတီယူနစ္ရံုးျဖစ္ျပီး ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မွဳအပိုင္းကို တာဝန္ယူသည္။ ျမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအစည္းအရံုး၊ ျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး၊ ျမိဳ႕နယ္လမ္းစဥ္လူငယ္ရံုးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔႕တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထား သည္။ ထို ျမိဳ႕နယ္ပါတီယူနစ္ရံုး၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မွဳမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရေသာ ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီရံုးသည္ ျမိဳ႕၏ ဒုတိယအေရးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနျဖစ္ခဲ႔သည္။
           ထိုေခတ္က ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တစ္ပါတီစနစ္သာျဖစ္သျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီယူနစ္ကို ပါတီေကာ္မတီဝင္ ၇ ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီကို ပါတီဝင္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ၇ ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းထားသည္။
         ယခုေခတ္အေခၚေထြအုပ္ရံုးမ်ားသည္ ထိုေခတ္က ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီရံုးမ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ပါတီဝင္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ၇ ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႀကရသည္။ ယခု ေထြအုပ္ ဦးစီး အရာရွိကို ထိုေခတ္က ရံုးအဖဲြ႔႕မွဴး ဟူေသာ ရာထူး အမည္သာေပးထားသည္။ staff ေခၚ ရံုးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲတာဝန္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ခြင့္မရွိခဲ႔ေပ။ ဒုဦးစီးမွဴးမ်ားကိုလည္း ဒုရံုးအဖဲြ႔မွဴးမ်ားဟူ၍သာ အဆင့္အမည္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေထာက္အကူျပဳရံုးမ်ွသာျဖစ္သျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးရံုး သမဝါယမရံုး အခြန္ရံုး ေျမစာရင္းရံုး စသည္ရံုးမ်ားေလာက္ ထင္ရွားမွဳမရွိခဲ႔ေပ။ လူသိနည္းသည့္ ရံုးဝန္ထမ္းဌာနတစ္ခုပင္ျဖစ္ခဲ႔သည္။
         နဝတ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေရာက္ေသာအခါ ျမိဳ႕နယ္ပါတီယူနစ္ရံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီရံုး(နပက)ကိုလည္း ျမိဳ႕နယ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအဖဲြ႕ရံုး (မဝတ)ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းခဲ႔သည္။ ထိုရံုးအဖဲြ႕မွဴးကိုပင္ ဥကၠ႒တင္ကာ လဝက ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးတို႔ပါဝင္ေသာ မဝတ ေကာ္မတီတစ္ခုဖဲြ႕ကာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေစခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရံုးအဖဲြ႕မွဴးမ်ားသည္ မဝတ ဥကၠ႒ မ်ားအျဖစ္ လူသိထင္ရွား ေက်ာ္ႀကားလာႀကေတာ့သည္။ စစ္အစုိးရသည္ အစကနဦးတြင္ တပ္မေတာ္မွ gun shot အရာရွိငယ္ဗိုလ္ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကို မဝတ ဥကၠ႒ ေနရာမ်ားသုိ႔ အသြင္ေျပာင္း ေနရာေပးခဲ႔သည္။ ဒုရံးအဖဲြ႔႕မွဴးတို႔ ရံုးအဖဲြ႕မွဴးရာထူးတိုးလမ္းေပါက္မ်ား ပိတ္ကုန္ႀကသည္။ ရံုးအဖဲြ႔မွဴးလစာသည္  ဒုဗိုလ္လစာမ်ွေလာက္သာရွိသျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းလာေသာစစ္အရာရွိမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ပင္စင္ကိုလည္းယူသည္ ရံုးအဖဲြ႕မွဴးလစာကိုလည္းယူသည္။ ဤလစာႏွစ္ခုေပါင္းလိုက္မွ ယခင္ဗိုလ္ႀကီးလစာကို ျပန္မီသြားေစခဲ႔သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရံုးအဖဲြ႕မွဴး ေခၚ မဝတ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာေသာ gun shot မ်ားကို သေႏၶအရပ္သားဝန္ထမ္းတို႔က ႏွစ္သီးစားမ်ားဟု ေနာက္ကြယ္မွ မေက်မနပ္ျဖင့္ အမည္ေပးလာႀကေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ gun shot မ်ားသာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဆးအဆင့္နိမ့္မ်ား အသည္းေရာင္ ဘီပိုးရွိသူမ်ား ဗိုလ္ႀကီးဘဝျဖင့္ပင္အျငိမ္းစားယူႀကရေတာ့မည့္သူမ်ား စသည္ စစ္အရာရွိမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္မွ ပင္စင္ေပးကာ ရံုးအဖဲြ႔မွဴးလစာ ထပ္ဆင့္ခံစားေစလ်က္ မဝတ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးလာခဲ႔သည္။ ေနာင္တြင္ ထုိ မဝတ (မယက) ရံုးမ်ားတြင္သာမက အျခားေသာ သမဝါယမ အခြန္ စည္ပင္ စသည္ အရပ္ဘက္ရံုးမ်ားသို႔ပါ အားမနာတမ္း ဒရႀကမ္း ဝင္ေရာက္ထိုးႏွက္ ေနရာယူလာႀကေတာ့သည္။
          ဤသို႔အားျဖင့္ ျမိဳ႕ျပအရပ္ဘက္ရံုးမ်ားတြင္ ယခင္ကလို ေအးခ်မ္းသာယာမွဳအသြင္မေဆာင္ေတာ့ဘဲ စစ္မိန္႔ စစ္သံမ်ားလႊမ္းမိုးလာေတာ့သည္။ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေန႔မအား ညမနား ျပာယာခပ္ေအာင္ လြန္စြာမ်ားျပားလာေတာ့သည္။  အသီးသီးေသာ ဝန္ထမ္းတို႔လည္း မိမိတို႔ အေနအစား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ဖားယားေျမွာက္ပင့္ ေသြးထိုး သတင္းေပးသတင္းယူ အတြင္းလူ အနားျပာ လာဘ္ထိုး လာဘ္ယူ တစ္ေယာက္ေခါင္းတစ္ေယာက္နင္း ရက္စက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရံုးတြင္းအေနအထား အခ်င္းခ်င္းပင္ မႀကည္ညိဳႏိုင္အားေလာက္ေအာင္ မေကာင္းေသာအတတ္ မမွန္ေသာလုပ္ရပ္တို႔ လြန္စြာ စည္ကားေဝစည္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္လာခဲ႔ေပေတာ့သည္။
            အဆိုပါ မဝတ/ မယက ဥကၠ႒ တာဝန္ ပူးတဲြယူရေသာ ရံုးအဖဲြ႕မွဴး ( လက္ရွိအေခၚ ေထြအုပ္ဦးစီးအရပ္ဘက္ရံုးအရာရွိ)တို႔သည္လည္း စစ္အသြင္ေျပာင္း ႏွစ္သီးစားဗိုလ္တို႔ႏွင့္အျပိဳင္ မာန္မာန ဘဝင္စိတ္တို႔ျမွင့္တက္လ်က္ မူလအရပ္သားစိတ္ေပ်ာက္ကာ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းတို႔၏ အေလးဂရုျပဳျခင္းကို အလြန္အမင္း ခံယူခ်င္ေသာစိတ္အေနအထားသို႔ ဝံ႔ႀကြားဂုဏ္ယူစြာ ေျပာင္းလဲလာႀကျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းသာမက လူအေပါင္း၏ ေအာ့ႏွလုံးနာ ေမတၱာမဲ႔ခံရျခင္း အေျခသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆိုက္ေရာက္လာရေလေတာ့သည္။ အမွန္ေသာ္ကား ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၏ မူလဇစ္ျမစ္ကား မဆလေခတ္ ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီရံုး၏ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လားလားမ်ွ မသက္ဆိုင္ေသာ  ရံုးဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲ ရံုးအဖဲြ႔႕မွဴးတစ္ဦးမ်ွသာလ်ွင္ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။
         ဤစာကို ေရးသားသျဖင့္ ယခုေခတ္မွ လူျဖစ္လာခြင့္ႀကံဳေသာ ေထြအုပ္ အရာထမ္း အမွဳထမ္းတို႔က မိမိအား ေထြအုပ္အေႀကာင္း ဘာေတြသိ၍ ေရးရသနည္းဟု နိမ္နင္းသည့္ေလသံျဖင့္ ေမးလာသည္ရွိေသာ္
လြန္ခဲ႔သည့္နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၇ ခုနွစ္အထိ  ဧရာဝတီတိုင္း၏ ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီရံုးတစ္ခုတြင္ ယခုအေခၚ ေအာက္တန္းစာေရး(ငယ္ေရး)
ယခင္အေခၚ စာေရးအဆင့္- ၁ ဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ႔ဖူးပါေႀကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္က အရပ္ဘက္ရံုးမ်ားသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာျခင္းကို တန္ျပန္  ဂလဲ႔စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သို႔ မိမိလည္း အသြင္ေျပာင္းဝင္ေရာက္ခဲ႔သူတစ္ဦးျဖစ္ပါေႀကာင္း၊
ထို႔ေႀကာင့္ ငယ္နုစဥ္အခါက မိမိက်င္လည္ျဖတ္သန္းခဲ႔ရာ ေထြအုပ္ရံုးအေႀကာင္း မိမိသိျမင္မွတ္သားမိသမ်ွ ေဖါက္သည္ခ်ရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၈၈ အေရးအခင္းကာလ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အမုန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားထက္ပိုဆိုးေသာ " ရဲထက္ဆိုး " ဘဝသို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျဖစ္မလာေစရန္ႏွင့္ ဟုိ ယခင္ ပါတီ/ ေကာင္စီ ေခတ္ကလို ျပည္သူႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာဆက္ဆံသည့္ ျ
ရာဇ ဝင္
ရာဇ
ေဖါက္သည္ခ်ရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၈၈ အေရးအခင္းကာလ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အမုန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားထက္ပိုဆိုးေသာ " ရဲထက္ဆိုး " ဘဝသို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျဖစ္မလာေစရန္ႏွင့္ ဟုိ ယခင္ ပါတီ/ ေကာင္စီ ေခတ္ကလို ျပည္သူႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာဆက္ဆံသည့္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ၊ ျပည္သူေလးစားယုံႀကည္အားကိုးရေသာ  ရံုးကေလးမ်ားအျဖစ္ ျပန္ျဖစ္လာေစလိုေသာ ဆႏၵသည္သာ ရင္မွလာေသာ သစၥာစကားျဖစ္ပါေႀကာင္း။
ရာဇ၀င္

No comments:

Post a Comment