Latest News

Thursday, June 2, 2016

ေျမသိမ္းသည္ဆုိရာ၀ယ္


ဦး၀င္းေမာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း (ၿငိမ္း)

၃၁-၁-၂၀၀၃ ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ စာ-၂၆ ဦးဟန္ထြန္း (အခြန္) ေရးသားေသာ ခါးဆက္ျပတ္နယ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္းပါးတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကိစ္ၥ စနစ္တက် မေဆာင္ရြက္သျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရ၍ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကို ျပည္သူမ်ား ပိုမုိ သိရွိေစရန္ ထပ္မံ၍ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျမသိမ္း ဥပေဒမ်ား

ေျမသိမ္းဥပေဒ (The Land Acquisition Act) ကို ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ အမွတ္ (၁) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ ၁၂၀ သက္တမ္း ေရာက္ေနေသာ္လည္း ေခတ္ေနာက္မက် ေသး႐ုံမွ်မက ယင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား သိရွိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္၍ အမ်ားလက္ခံမည္ျဖစ္သျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား နည္းပါးသြားႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။

          ေျမသိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ အာဏာပုိင္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမ္ၼတ ကုိယ္စား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ေျမသိမ္းႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေတာ္မင္းႀကီး ရာထူး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဩန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

          ေျမသိမ္းဆည္းေတာ့မည္၊ ေျမသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ သည္ဟု ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒမ်ား အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ပုဒ္မ-(၄)(၁) ေျမကို သိမ္းဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ပဏာမ အမိန္႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရမည္။  ၎င္းေၾကညာခ်က္ကို ေကာ္လိတ္ေတာ္မွ သိမ္းဆည္းမည့္ ေျမရွိရာ ေဒသရွိ သင့္ေတာ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ေၾကညာရမည္။ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးလိုပါက အနည္းဆုံး ၇ ရက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးၿပီးမွ ၀င္ေရာက္ရမည္။

၄ (၂) ပုဒ္မ ၄ (၁)အရ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပန္တမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အမႈတြဲရရွိပါက ယင္းေျမကုိ ၀င္ေရာက္၍ တုိင္းတာျခင္း၊ ပုံဆြဲျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ အလားအလာ သတ္မွတ္ျခင္းကို ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၁)ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ ၅ (၅) ေျမသိမ္းရန္အတြက္ ၀င္ေရာက္သည့္အခါတြင္ အပ်က္အစီးမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမည္။ အျငင္းပြားပါက ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိထံ တင္ျပ အဆုံးအျဖတ္ခံရယူရမည္။ ၎င္းအရာရွိ၏ အဆုံး အျဖတ္သည္ အၿပီးသတ္ ျဖစ္သည္။

၅ (က)(၁) ပုဒ္မ ၄(၁)အရ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) ကုမ္ၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ဖြယ္ရာ ရွိေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ ေျမႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူ (Person Interested) ထံမွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ရန္ရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္။

၅(က)(၃) ဤပုဒ္မအတြက္ ေျမသိမ္းခဲ့လွ်င္ ကန္႔ကြက္ သူမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံခြင့္ရွိေသာ ေျမႏွင့္ အက်ဳိး သက္ဆုိင္သူ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၆(၁) ဤဥပေဒ၏ အခန္း ၇ (ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း က႑) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ထား၍ ၅(က)(၂) အရ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမမွာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိး (သို႔) ကုမ္ၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို အစုိးရမွ ေက်နပ္ပါက ၎င္းကိစ္ၥအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို အမ်ား ျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ အစုိးရမွ လည္းေကာင္း၊ ကုမ္ၸဏီ၊  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးမခ်င္း မထုတ္ျပန္ရပါ။

၆(၂)(၃) ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ေျမတည္ရွိသည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အတြက္ ေျမသိမ္းယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဧရိယာ၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ စုံစမ္းႏုိင္ေသာ ေနရာ ေဖာ္ျပရမည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူ (သုိ႔) ကုမ္ၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျမျဖစ္ေၾကာင္း အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ရမည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ေျမကို နည္းလမ္းတက် သိမ္းယူႏုိင္ပါမည္။

ပုဒ္မ-၇ အစုိးရက ေျမသိမ္းေၾကညာၿပီးေနာက္ ေကာ္လိတ္ ေတာ္အရာရွိအား ေျမသိမ္းယူရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ-၈ ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိသည္ ပုဒ္မ ၆ ေျမသိမ္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ မတုိင္းတာ မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ ေျမကုိ မွတ္သားျခင္း၊ တုိင္းထြာျခင္း၊ ပုံစံထုတ္ယူရမည္။ အဆုိပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ေျမသိမ္းရန္ အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ-၉(၁) ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိမွ ေျမကို လက္ရွိ ရယူျခင္း၊ ေျမသိမ္းယူျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံရန္ ေဖာ္ျပ၍ သင့္ေတာ္ရာေနရာမ်ား၊ ေျမအနီးအနားတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ ေၾကညာရမည္။

၉ (၂) ယင္းႏုိ႔တစ္စာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ေျမအက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားမွ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စား လွယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္လိတ္ေတာ္ထံ လာေရာက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံႏုိင္သည္။

၉ (၃) ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိမွ ယင္းေျမကို လက္၀ယ္ ရယူထားသူရွိလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ေျမကြက္အက်ဳိး သက္ဆုိင္သူဟု ယုံၾကည္ရသူ (သို႔) သိရသူမ်ား ကုိယ္စား လွယ္မ်ားထံ ထပ္မံ ႏုိ႔တစ္စာ ေပးရမည္။

၉ (၄) ၎ေနရာတြင္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူ၊ ကုိယ္စားလွယ္ မရွိလွ်င္ ႏုိ႔တစ္စာကို ေနာက္ဆုံး သိရသည့္ ေနထိုင္ရာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ (သုိ႔) စာတုိက္မွ မွတ္ပုံတင္ေပးပို႔ရမည္။

ပုဒ္မ-၁၀(၁) ေကာ္လိတ္ေတာ္သည္ ေျမသိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ထက္မေစာေစဘဲ ေျမတြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ  ပူးတြဲ ပုိင္ဆုိင္သူ၊ ေနထုိင္သူ အသီးသီး၏ အမည္ႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား၊ အျမတ္မ်ားကုိ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အတြက္ ရမည့္ စာရင္းကို ျပဳလုပ္ေပးအပ္ေစရမည္။

၁၀ (၂) ယင္းေတာင္းဆုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေပးအပ္ရမည့္ သူသည္ ရာဇသတ္ပုဒ္မ-၁၇၅/၁၇၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ပုဒ္မ-၁၁ ခ်ိန္းဆုိေသာ ေနရာတြင္ ေကာ္လိတ္ေတာ္ အရာရွိမွ ေျမတုိင္းတာျခင္းအေပၚ ပုဒ္မ ၉ အရ ေပးေသာ ႏုိ႔တစ္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ခ်က္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄ အရ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာေသာေန႔ရွိ ေျမတန္ဖိုး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံေသာ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူ အသီးသီးကို ဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ရမည္။

          (က) ေျမခ်ိန္ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း

          (ခ) ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္သည့္ေငြေၾကး

          (ဂ) ေျမတြင္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ ရေသာ (သုိ႔) သိရေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္အသီးသီး လာေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ေလ်ာ္ေၾကးခြဲေ၀ေပး သင့္သည္ စသည့္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ခုိင္လုံစြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်၍ လက္မွတ္ ေရးထုိး ေပးရမည္။

ပုဒ္မ-၁၂(၁) ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိမွ အမႈတြဲဖြင့္၍ ၎င္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား၊ ေျမအက်ယ္ အ၀န္းႏွင့္ ေျမတန္ဖိုး ေလ်ာ္ေၾကးခြဲေ၀လ်ာထားခ်က္တုိ႔သည္ အၿပီးသတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ေစရမည္။

၁၂(၂) ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိမွ ၎င္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူထံ (သို႔) မရွိပါက ကိုယ္စားလွယ္ထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား ႏုိ႔တစ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ-၁၃ ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိသည္ သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆက စုံစမ္းျခင္းကို ရက္ေရႊ႕ႏုိင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၁၄ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္၊ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကုိ ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း၊ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေစႏုိင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၁၆ ပုဒ္မ ၁၁၊ အရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လႊဲအပ္သည့္ ေျမကို အျပည့္အ၀ လႊဲအပ္ရယူႏုိင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၁၇ အေရးေပၚ ကိစ္ၥမ်ားအတြက္ သိမ္းယူႏုိင္သည့္ အာဏာ၊ ေျမကို အေရးေပၚ လိုအပ္သည့္ ကိစ္ၥမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ရည္ညႊန္းခ်က္ျဖင့္၊ ၎အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ပုဒ္မ-၉(၁)အရ ႏုိ႔တစ္စာ ထုတ္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ ကုန္ဆုံးသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိး (သုိ႔) ကုမ္ၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ထြန္ရက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ (သုိ႔) ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း (Waste or Arable Land) ကို ေႂကြးၿမီအရပ္ရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ လက္ရွိယူႏုိင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၁၇(၂) ေလွ၊ သေဘၤာမ်ားျမစ္ေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အေရးေပၚကိစၥေၾကာင့္ မီးရထား သြားလာမႈအတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ျခင္းစေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္  ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ ႏုိ႔တစ္စာထုတ္၍ သိမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ သိမ္းယူေသာ္လည္း ယင္းေျမ၊ အေဆာက္အဦတြင္ လက္ရွိ ေနသူမ်ားအား အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီ ႏုိ႔တစ္မေပးဘဲ ရယူျခင္းမျပဳရ (သုိ႔မဟုတ္) လက္ရွိေနသူမွ ၎င္း၏ ပစ္ၥည္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ မေပးဘဲ လက္ရွိ သိမ္းယူျခင္းမျပဳရ။

၁၇(၃) လက္ရွိရယူခ်ိန္ (Taking possession) ၌ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားအား ေျမေပၚရွိ သီးပင္၊ စားပင္မ်ား ရွိက ၎အတြက္ ႐ုတ္တရက္ လက္မဲ့ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးနစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ကမ္းလွမ္းရမည္။ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံပါက သစ္ပင္၊ သီးႏွံပင္ မ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ သင့္ေငြမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး (Award)  ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း ေပးရမည္။

ပုဒ္မ-၁၈ ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံပါက ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိထံ ေလွ်ာက္လႊာ ေရးသား၍ တရား႐ုံးသို႔ ေစာဒကမႈ ေလွ်ာက္ထားၿပီး အဆုံးအျဖတ္နာခံရမည္။ (Reference to court)

          ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ လက္ရွိ ေျမသိမ္းဆည္းေနသည့္ ကိစ္ၥမ်ားမွာ တည္ဆဲ ေျမသိမ္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ မရွိ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေနပါၿပီ။နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး

စာေရးသူ Y.C.D.C တြင္ ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ ၁၁ ႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ထမ္းခဲ့စဥ္က ၿမိဳ႕ေျမျပႆနာ အမႈတြဲမ်ား ေလ့လာရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္မ်ားဆုိလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ အလုိရွိ၍ ပုဒ္မ ၄(၁)၊ ၅ စသည္ျဖင့္ ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ေလ့လာသည့္ အခ်ိန္အထိ သိမ္းဆည္းသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ မထုတ္ျပန္ရေသးျခင္း၊ လက္ေရာက္ မရယူေသးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး လုံး၀ မေပးေသးျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသုိ႔ ႏွစ္ၾကာေန၍ ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ေတာ့လွ်င္လည္း ေျမသိမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၄၈ ႏွင့္ ဩန္ၾကားခ်က္ ၁၂ အရ ယခင္ထုတ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္း ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ေျမသိမ္းနည္းဥပေဒ ၃(၆)ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁၃(ခ)အရ သိမ္းဆည္းမည့္ ေျမတြင္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံ မ်ား၊ အုတ္ဂူမ်ား၊ သခ်ဳႋင္းေျမမ်ားပါရွိလွ်င္ ခ်န္လွပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

     ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေျမမ်ားကို ေျမစာရင္း T.L.R ေျမပုံမ်ားႏွင့္ တကြ Y.C.D.C သုိ႔ မလႊဲအပ္မီအခ်ိန္က စီမံကိန္းရွိသည္၊ ေျမသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိ႐ုံမွ်ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕ေျမစာရင္း T.L.R ေဘး ေကာ္လံတြင္ ခဲမွတ္ခ်က္ (ခဲတံျဖင့္ ေဘးမွ မွတ္ခ်က္ အတုိကေလး ေရးထားျခင္း) ျဖင့္ ေတးမွတ္ထားသည္ကိုပင္ ေျမရွင္မ်ားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သုိ႔ အမည္ေပါက္ အမည္ ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားလွ်င္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနသို႔ မွတ္ခ်က္ ေတာင္းသည့္အခါ တိက်ေသာ မွတ္ခ်က္ (ျပန္ၾကားစာ) မရရွိသျဖင့္ Y.C.D.C မွ ဘာမွ် လုပ္မေပးႏုိင္သျဖင့္ နစ္နာေနေသာ ေျမရွင္မ်ားလည္း ေတြ႕ဖူးပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ ျဖင့္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒ (အမိ္န္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ၂/၂၀၁၂) ျပ႒ာန္းခ်က္အပုိဒ္ ၆၄ ႏွင့္ ၆၆ အရဆိုလွ်င္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာျဖစ္ေစ၊ သိမ္းယူျခင္း ခံရလွ်င္ မူလ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူအား နစ္နာ ေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာမွ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေစဘဲ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းနစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ အပုိဒ္ ၆၇ အရ သီးႏွံႏွင့္ အေဆာက္အအုံ၊ ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ရမည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

   

No comments:

Post a Comment