Latest News

Saturday, July 7, 2018

ဂရိတ္ေ၀ါလ္ ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္သုးံေသာေႏြစပါး မ်ဳးိေစ႔ အရည္အေသြးမမီ၍ ေရႊဘုိႏွင္႔ဒီပဲယငး္မွ ေတာင္သူ မ်ား မုံရြာတြင္ဆႏၵလာျပ

ဂရိတ္ေ၀ါလ္ ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္သုးံေသာေႏြစပါး မ်ဳးိေစ႔ အရည္အေသြးမမီ၍  ေရႊဘုိႏွင္႔ဒီပဲယငး္မွ ေတာင္သူ မ်ား မုံရြာတြင္ဆႏၵလာျပ

     
     စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ေရႊဘုိျမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ဒီပဲယငး္ျမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာ ၈ ရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုထံမွ ၀ယ္ယူေသာ ေႏြစပါး မ်ဳးိေစ႔မ်ား အရည္အေသြးမမီသျဖင္႔ ေတာင္သူမ်ားနစ္နာ ဆုးံရႈးံသည္ဟုဆုိကာ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက မုံရြာျမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
     
    ဒီပဲယငး္ျမိဳ႕နယ္ သရက္ကန္အုပ္စုမွေက်းရြာ ၂ ရြာနွင္႔ ေရႊဘုိျမိဳ႕နယ္မွခြန္ေတာင္ေၾကီး၊ေညာင္ပင္သာ၊လိပ္ခ်င္း၊သီလုးံ၊ႏွမစားရစ္၊က်ားရြာတုိ႔မွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပုလဲသြယ္  GW စပ္မ်ဳိး သက္ငယ္ ေႏြးစပါးကုိ  မႏၱေလးျမိဳ႕အေျခစုိက္ ဂရိတ္ေ၀ါ ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္ယူစုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
  " အဲဒီကုမၸဏီက စပါးမ်ဳိးကုိ အရင္ကတည္းက ၀ယ္သုးံခဲ႔တာပါ၊အရင္က အထြက္ႏႈန္းေကာင္းတယ္ ၊ဒီႏွစ္က်မွ စပါးက အႏွံေစာထြက္တာေတြ၊အပြင္႔ထပ္တာေတြနဲ႔ လယ္တစ္ကြက္ကုိ စပါးက ေလးမ်ဳးိေလာက္ ျဖစ္ေနတာ၊အားကုိးတၾကီးေစ်းၾကီးေပးတာ မ်ဳိးမသန္႔ေတာ႔ေတာင္သူေတြမွာ နစ္နာတယ္၊ကုမၸဏီက ဘာမွ တာ၀န္ယူမႈမရွိဘူး၊ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း မ်ဳးိေစ႔မွန္မွန္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ကုမၸဏီေတြကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးသင္႔တယ္ "ဟု သရ က္ကန္ အေရွ႕ရြာမွ ေတာင္သူ ကုိသန္းေ၀ ကေျပာသည္။
 
   ၄င္းမ်ဳိးစပါးကုိ ကုမၸဏီထံမွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္း ေတာင္သူမ်ား၀ယ္သုးံခဲ႔ျပီး မ်ဳိးေကာင္းသျဖင္႔ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူအမ်ားစု ၀ယ္သုးံမႈ မ်ားလာေသာအခါမွ ယင္းကဲ႔သုိ႔ စပါးအထြက္မညီ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 "အရင္က တစ္ဧက တင္း ၂၀၀ ထိ ထြက္တာ ရွိတယ္အခု ၄၅ တင္းေတာင္မရဘူး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းစပါးမွည္႔ရင္ ထြက္သေလာက္ကုိ ေက်နပ္တယ္" ဟု ေရႊဘုိျမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ဦးဓာတ္တုိင္ကေျပာသည္။
 
၄င္းရြာရွိ ေတာင္သူလက္၀ယ္ ေႏြစပါးမ်ဳိးအား၀ယ္သုးံပါက တစ္တင္းလ်င္ ၇ ေထာင္က်ပ္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထြက္ေကာင္းေစရန္ ကုမၸဏီမွ စပါးမ်ဳးိကုိတစ္တင္းလ်င္  ၉ေသာင္းနီးပါးျဖင္႔ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္စုိက္ပ်ဳးိရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။၄င္းစပါးမ်ဳးိကုိ ေက်းရြာ၈ ရြာ လယ္ဧက ၃ေထာင္နီးပါးတြင္စုိက္ပ်ဳိးထားခဲ႔ျခငး္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

  " ဆႏၵျပမႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး စပါးမ်ဳးိေစ႔ေရာင္းေသာ ဂရိတ္ေ၀ါ တူေမာရုိး ဟုိက္တက္ အဂရီကားခ်ား ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းၾကိဳင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ စုိက္ပ်ဳးိေရးဌာနက စုိက္ကြင္းေတြကုိ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေနပါတယ္၊သူတုိ႔ရဲ႕စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမွာလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ "ဟု ေျဖၾကားသည္။
 
 မ်ဳိးမေအာင္ ၊အထြက္မညီေသာ စပါးခင္းမ်ားသုိ႔သက္ဆုုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳးိေရးရုးံမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလက္တေလာေဆာင္ရြက္ေနျပီး ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ခံမႈမရွိပါက မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိကုမၸရုးံေရွ႕တြင္လည္းေကာာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ၾကီးဌာနရုးံအထိလည္းေကာင္း ထပ္မံဆႏၵျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

  ဆႏၵျပေတာင္သူမ်ားသည္ မုံရြာျပည္သူ႔အားကစားကြင္းမွ နာရီစင္အထိ မိန္းလမ္းမၾကီးအတုိင္း ေတာင္သူလယ္သမားေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံ၏ ရုပ္ပုံကုိ ကုိင္ဆြဲ လမ္းေလ်ာက္ကာ  ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚ  မမွန္မကန္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ေသာ မႏၱေလး ဂရိတ္ေ၀ါ ကုမၸဏီ အလုိမရွိ၊ေတာင္သူမ်ား၏ ဆုးံရႈးံနစ္နာမႈကုိ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈမရွိေသာ မႏၱေလးဂရိတ္ေ၀ါကုမၸဏီအားအေရးယူေရး၊ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ရေသာ္လည္း မ်ုိးေစ႔မွန္ကန္မႈ သက္တမ္းမွန္ကန္မႈမရွိေသာ ဂရိတ္ေ၀ါ ကုမၸဏီက်ဆုးံပါေစ၊မ်ဳးိေစ႔ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာျခင္းမရွိေသာ ဂရိတ္ေ၀ါကုမၸဏီအား စစ္ေဆးအေရးယူေပးေရး၊စေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြး၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ၾကသည္။

ကုိသစၥာ-မုံရြာ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post