Latest News

Thursday, January 4, 2018

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေသာျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီး(သို႔)ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈႀကီးရခိုင္ျပည္နယ္၊ဇန္နဝါရီ~၄ရက္

      ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္သည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၆၃(က)အရ~ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာစြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁၇)ဦးကလက္မွတ္ထိုး၍ႏိုဝင္ဘာ{၂၉}ရက္တြင္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
   ေျခ~ဥအရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးကုိစြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အခ်က္ငါးခ်က္ျပ႒ာန္းထားသည္။
   ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္တစ္ဦးထည္းကိုပစ္မွတ္ထားစြပ္စြဲျခင္းသည္လည္းအ့ံဖြယ္သုတတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။
✳စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအေပၚျပည္နယ္လြတ္ေတာ္၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမွားမ်ားမွာ~

    (၁)စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအေပၚစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕_ဖြ႕ဲစည္းရာ၌လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏သေဘာထားမရယူဘဲမိမိတစ္ဦးတည္း၏သေဘာထားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သျဖင့္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ~နည္းဥပေဒ_အခန္း(၈)၊ပုဒ္မ_၆၂။ပုဒ္မခြဲမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္၍"ဥပေဒအရ~#စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲသည္တရားမဝင္ပါ။

   (၂)စြပ္စြဲျပစ္တင္သူ{၁၇}ဦးထဲမွ(၁)ဦးကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕(၅)ဦးတြင္ထပ္မံ၍မေလၽွာ္ဩဇာသံုးထည့္သြင္း၍ဖြဲစည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္"#စစ္ေဆးမႈမ်ားအားလံုးပ်က္ျပယ္၍တရားမဝင္ေတာ့ပါ။(တိုင္ၾကားမႈ့ကိုတိုင္ၾကားသူမွပင္စစ္ေဆးျခင္း)
✳"#ထို႔အျပင္

✴(က)စြပ္စြဲခံရသူစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးကစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ(၉)ခ်က္ကိုျပန္လည္ေခ်ပလႊာအားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔အသိေပးခ်ျပျခင္းမျပဳဘဲစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏တဖက္သတ္အစီရင္ခံစာတစ္ခုတည္းကိုသာဖတ္ေစ၍ဆႏၵမဲေပးေစျခင္းျဖင့္အာဓမၼျပဳက်င့္အႏိုင္ယူျခင္။

✴(ခ)လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွပထမဆံုးမဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ေျခ~ဥ'ပုဒ္မ~၁၈၁(ခ)အရျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ဆနၵမဲမေပးရ။ေထာက္ခံမဲႏွင့္ကန္႔ကြက္မဲတို႔ဆႏၵမဲတူညီေနမွသာအႏိုင္မဲေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္၍အားဓမၼအႏိုင္အမင္းျပဳက်င့္လိုက္ျခင္း။

✴(ဂ)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာလံုေလာက္သည့္အခ်ိန္မေပးပဲတက္သုတ္ရိုက္မဲေပးရန္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းတမံု~အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လိုက္ျပန္သည္။

✴(ဃ)ဤမၽွအေရႀကီးေသာကိစၥႀကီးအားလြတ္ေတာ္၌စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကိုဟန္ျပေလးေတာင္မဖတ္ျပမၾကားနာေစပဲ(လံုးဝဂရုစိုက္စရာမလို)အခ်ိဳးခ်ိဳးျပၿပီးမဲေပးေစျခင္း။

  ထိုထိုေသာအမွားမ်ားကိုလည္းျပည္နယ္လြတ္ေတာ္သည္က်ဴးလြန္ခဲ့ျပန္သည္~

  ႏိုင္ငံေရးသည္ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာက္လံုးေျခထိုးျခင္းတို႔သည္ႏိုင္ငံေရးကိုအက်ဥ္းတန္ေစပါသည္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္သူတို႔အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်သူမ်ားႏိုင္ငံေရနယ္ပယ္သို႔ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာလၽွင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုထိုးနက္ၾကသလို၊ႏိုင္ငံေရးလည္ပ်က္တတ္ေပသည္။
    စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကားႏိုင္ငံေရး(ျပည္သူအေရး)ကို၁၉၈၈ခုႏွစ္ကပင္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာသူျဖစ္သည္၊အာဏာရွင္မ်ား၏ဖိႏိွပ္တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ၾကားကျပည္သူမ်ားအတြက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေကာင္မႈေၾကာင့္"ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမ်ားကို"ဆုလဒ္အျဖစ္ရရိွခံစားခ့ဲရသူလည္းျဖစ္သည္။ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္သာေနထိုင္လာခ့ဲသူသာျဖစ္သည္။အမတ္လုပ္ရန္၊ဝန္ႀကီးလုပ္ရန္ရည္ရြယ္၍လုပ္ကိုင္လာသူ(လံုးဝ)မဟုတ္ပါ၊သို႔ေသာ္အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရမိမိက်ရာ(ဝန္ႀကီး)တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။#ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမ်ားလို~#ေခတ္ေကာင္းလာမွပါတီအရိွန္ကိုယူၿပီးအမတ္လုပ္သူမဟုတ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္အႂကြင္းမဲယံုၾကည္သည္။

   ယၡဳေတာ့မည္သို႔ပင္ဆိုေစရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္အား<ဖြ႕ဲစည္းပံုမမွန္ေသာ(တရားမဝင္ေသာ)စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ၏တဖက္သတ္စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကိုအားဓမၼအတည္ျပဳအရယူေသာလြတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ဤ၍ဤမၽွလြဲေခ်ာ္ေနေသာလႊတ္ေတာ္ႀကီး၏ဥပေဒအရတရားမဝင္ျပဳလုပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို(လံုးဝကန္႔ကြက္)ပါေၾကာင္းႏွင့္(လံုးဝရံွုးခ်)ပါေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။
    ဥပေဒအရ~ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာစြပ္စြဲျပစ္တင္ေသာအႏွီျပည္နယ္လြတ္ေတာ္သည္ဥပေဒအရမွန္ကန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေနသည့္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ျဖစ္ေနပါ၍ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၿပီးစိတ္ပ်က္ရပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

တည္ၾကည္ေလးနက္စြာျဖင့္~•••

ေဇာ္ဝင္းျမင့္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post