Latest News

Tuesday, October 3, 2017

အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း၊ ေအာ္တိုကေရစီ၊ အကူးအေျပာင္း ေျခာက္ဆင့္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ

အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း၊ ေအာ္တိုကေရစီ၊ အကူးအေျပာင္း
ေျခာက္ဆင့္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ

အာဏာရွင္ပုံစံ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္မွ ဒီမုိကေရစီ ‘ျဖစ္’ ေအာင္ ႐ုန္းႂကြႀကိဳးပမ္းျခင္းတုိ႔ကို ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း (ႏုိင္ငံမ်ား၊ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းဟု ေယဘုယ်ၿခံဳငုံသုံးစဲြေလ့ရွိၾကပါ၏။ ေယဘုယ်ၿခံဳငုံသုံးစဲြျခင္းဟု ဆုိရသည္မွာ အာဏာ ရွင္စနစ္မ်ားသည္ ပုံစံမ်ဳိးစုံရွိေနျခင္းေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈ ထရန္စစ္ရွင္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းတို႔၏ ၾကား၌ပင္မတူညီခ်က္၊ ကဲြလဲြေနခ်က္တခ်ဳိ႕ရွိေသာေၾကာင့္  တစ္ေၾကာင္း ... အေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ ကမၻာ့အဆင့္ အကဲဒမစ္နယ္ပယ္မွာတင္မက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈသိပၸံ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေနကိုင္ေနၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္း(အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ Organization ဟု ႏွစ္မ်ဳိးထပ္ကဲြ၊ ခဲြျခား၍ရျပန္ပါ၏။) မ်ားထဲ၌လည္း ဤကိစၥက အေတာ့္ကုိအ ေခ်အတင္ေတြ၊ အျငင္းအခုံေတြ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႀကိဳေျပာထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူလူထု၏ အခန္းက႑ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္ေနရာမွာမွ ေမွးမွိန္မသြား႐ုံတင္မက အၿမဲထိပ္ဆုံးက်အေရးႀကီးပါသည္။ ယခုလည္း ​ဤအခန္းက႑ကိုပို၍ ဦးတည္ထားပါသည္။


ႏုိင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ရာ စီးပြားေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ သိပၸံတုိ႔သည္ ပညာရပ္မွာတင္မ က လက္ေတြ႕ေျမျပင္၌ပါ အင္မ တန္အေရးတႀကီး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မွီတြယ္ရင္းေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္ ေကာင္းဆုိးမ်ားကို သက္ ေရာက္ျဖစ္ေပၚေစပါ၏။ ထုိနယ္ ပယ္ေလးရပ္အတြင္း၌လည္း သဟဇာတ၊ သမူဟႏွင့္ ပဋိပကၡ တို႔အျပင္ ၀ိေရာဓိတခ်ဳိ႕ပါရွိေန ၏။ ပညာရပ္ေတြအျပန္႔က်ယ္ လာေလေလ၊ လုပ္ၾက ကိုင္ၾကရ တာ၊ ေလ့လာရတာေတြ မ်ားလာ ေလေလ ျဖစ္လာေနေသာ ယေန႔ ကမၻာ၌ ျမန္မာသည္လည္း နိမ့္ ျမင့္တက္က် ျမန္ဆန္ႏုိင္ေသာ ကာလတစ္ရပ္အတြင္း ေရာက္ရွိ ေနပါ၏။ ဘက္စုံ၊ ေထာင့္စုံ ‘ျမင္’ ႏုိင္၊ ‘လုပ္’ႏုိင္လြန္းခါမွ ေတာ္႐ုံ က်ပါမည္။ ပညာရပ္၊ သေဘာ တရား၊ သီအိုရီ၊ ဒိုင္မင္းရွင္း၊ ပါ ရာဒိုင္းတုိ႔မလုိအပ္ပါဘူး။ လက္ ေတြ႕ကသာ အေရးႀကီးသည္ဆို လွ်င္ေတာ့ ေျပာစရာဘာမွ်ရွိ ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးသ မားဟု ခံယူထားသူမ်ားအတြက္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏အေရး (အင္ဖနတီ၊ Infinity အသေခ်ၤ ကိစၥမ်ား)ကို ဘာႏွင့္ဆုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္လဲ။ စိတ္ ဓာတ္၊ ပညာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ သေဘာထားႀကီးရင့္က်က္မႈ၊ ထုိး ထြင္းသိျမင္မႈ၊ ခံႏုိင္ရည္၊ လက္ ေတြ႕က်မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေပး ႏုိင္မႈ ... စသျဖင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိၿပီး ႀကီးစြာေသာအရည္အခ်င္း ေတြလိုအပ္သည္မို႔ ‘ျဖစ္ခ်င္စိတ္’ တစ္ခုတည္းႏွင့္ မရတာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စကားေျပာရလွ်င္ အဆဲေတာင္း ေနသလို ျဖစ္ေန၏။ အမုန္းခံ၍ ေျပာသည္ပဲ ထားပါသည္။ ဘယ္ ေလာက္တတ္လို႔လဲေမးလာလွ်င္ ေတာ့ ဘာမွ်မည္မည္ရရ မတတ္ ပါ။ သိထားသေလာက္ေလး ေ၀မွ် ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္လူေတြျဖစ္ ထြန္းေအာင္ျမင္ေစခ်င္လွေသာ ေၾကာင့္ပါဟုပဲ ဆိုႏုိင္ခြင့္ရွိပါ၏။

ဤေဆာင္းပါး၌ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ဆက္စပ္ပညာရပ္ မ်ားမွ ပညာရွင္တို႔ေျပာေလ့ ဆို ေလ့ကိုးကားေလ့ရွိၾကေသာ အာဏာရွင္မွ ဒီမုိကေရစီသို႔ ဘယ္လိုသြားၾကမလဲဟူသည့္ အေမးလြယ္၊ အေျပာလြယ္သေလာက္ အင္မတန္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးက်ပ္ တည္းလွေသာေၾကာင္းက်ဳိးျခင္း ရာ ကိစၥႀကီးအေပၚ အဆင့္ခဲြထား မႈ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္အား ခပ္႐ိုး႐ုိး ရွင္းရွင္း ေျပာလိုပါသည္။

အာဏာရွင္ပုံစံမ်ား(ဘယ္လိုတစ္ လုံးတည္း ေျပာမည္လဲ)

၁။ စစ္တပ္ကတုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ သည္၊ စစ္အာဏာရွင္။

၂။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္၊ စစ္ ဘက္ကိုလုံး၀ကုိင္ထားသည္။

၃။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ (Tota-litarianism)။

၄။ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္။

၅။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အာဏာရွင္ ပုံစံ(မ်ား)။

၆။ တင္းက်ပ္ေသာအာဏာရွင္ပုံစံ မ်ား။ Depotism က နာမည္ႀကီး၏။

၇။ စည္းမ်ဥ္းခံ(အဂၤလန္၊ စပိန္၊ စကင္ေနးဗီးယန္း၊ ဂ်ပန္တို႔လို) မဟုတ္ေသာ ေမာ္ဒန္ဘုရင္စနစ္ အာဏာရွင္။

၈။ အစြန္းေရာက္လြန္းေသာ လက္၀ဲစြန္း၊ လက္ယာစြန္း (ဖက္ ဆစ္)အာဏာရွင္။

ဒါေတာင္ ၿခံဳငုံမိ႐ုံမွ် အမွတ္ စဥ္ထုိးတင္ျပျခင္းသာ ရွိေသးပါ သည္။ စာအုပ္ထူႀကီးေတြ အ ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါ၏။ အာဏာ ရွင္ပုံစံေတြကလည္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ မ႐ိုးႏုိင္ေအာင္ထြက္ေပၚေန ၿမဲမို႔ ဆက္ေစာင့္ၾကည္ရင္း ရင္ မပူပန္ေနၾကရဦးမည္။ သို႔ျဖစ္ေန ပါ၍ ..အာဏာရွင္ပုံစံတုိ႔ကို ၿခံဳငုံ ၿပီး အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း (Authoritarian) ႏွင့္ ေအာ္တိုက ေရစီ(Autocracy) ဟု ဖလွယ္ၿပီး ေခၚေ၀ၚသုံးစဲြရည္ၫႊန္းေျပာဆို လုိက္ၾကသည္က ‘အရွင္းဆုံး၊ ျမင္ရအလြယ္ဆုံး’ ျဖစ္လာပါ၏။

ဒီမုိကေရစီပုံစံမ်ား

ျမင္ရာမွ နိမ့္ရာသို႔ေျပာပါမည္။

၁။ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ။

၂။ ပုိလီအာခီ(Polyarchy) ဒီမုိ ကေရစီ။

၃။ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ ေရြးေကာက္ ခံစနစ္ အမွန္တည္ၿငိမ္ေရာက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ။

၄။ အနိမ့္ဆုံး (Minimal List) ဒီမို ကေရစီ။

ဤေလးမ်ဳိးသည္လည္း ဒီ မိုကေရစီသေဘာတရား(မ်ား)၊ သီအိုရီမ်ား၊ အယူအဆမ်ားအားလုံးကို ၿခံဳငုံ၍ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံစနစ္ (PRT -Political RegimeType) အရ ‘ခ်ဳပ္’ျပထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ကိုယ္စားျပဳ (အမွန္တကယ္စစ္စစ္မွန္မွန္ ကိုုယ္စားျပဳ) Rep -resentative Democracy(RD) ကိုအေျချပဳ၍ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ လြယ္လပ္မႈ၊ အာမခံခ်က္စသျဖင့္ ေရခ်ိန္အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေနဆဲ။ ေနာက္ရာစုေလာက္အထိလည္း အနည္းဆုံးဆက္ျဖစ္ေနပါဦးမည္။

ဤ PRT စနစ္ျဖင့္ပဲ အာ ဏာရွင္စနစ္မ်ား၊ ပုံစံမ်ားကို ႏွစ္ မ်ဳိးတည္းေဖာ္ျပႏုိင္ၾကပါ၏။

၅။ ပါတီစုံေအာ္တိုကေရစီ (Multi -party Autocracy)။

၆။ ဘြင္းဘြင္းပိတ္ေအာ္တိုကေရ စီ (Closed Autocracy)။

အကူးအေျပာင္းအဆင့္

၆ ဆင့္အျမင္

ထရန္စစ္ရွင္းကို အဆင့္ခဲြၾကသည့္ ေမာ္ဒယ္၊ နည္းစနစ္၊ ပညာရပ္အျမင္၊ ပညာရွင္ေတြ႕ရွိခ်က္ .. စသည့္စသည့္မ်ားစြာအေပၚမွ အေတာ္လက္ခံထားၾကေသာ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ပုံစံကိုၾကည့္ပါက  ယခုလုိတစ္ဆင့္ခ်င္း ျမင္ၾကရ သည္။

၁။ လုံး၀ဒီမုိကေရစီမရွိ။

၂။ ဒီမုိကေရစီ(ခပ္နိမ့္နိမ့္ကိစၥ ရပ္တခ်ဳိ႕မွာရွိေသာ)အနိမ့္အဆင့္။

၃။ ေျဖေလွ်ာ့ဒီမုိကေရစီ။

၄။ ေရြးေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ တစ္ရပ္တက္ လာျခင္း။

၅။ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ထူ ေထာင္ျခင္း။

၆။ ဒီမုိကေရစီ‘ျဖစ္’‘တည္’ ေသာ အဆင့္။

လြန္ခဲ့ေသာ သုံးေလးႏွစ္ ေလာက္က ‘အဖြင့္၊ အကူး၊ အ တည္’ဟု အဆင့္သုံးဆင့္ခဲြျခား ျပ တာမ်ဳိးေတြလည္း ဖတ္သိျမင္ ၾကားခဲ့ၾကရဖူးပါလိမ့္မည္။ ထိုမွ် ေလာက္မလြယ္ပါ။ အေၾကာင္းက အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းသည္ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ အၿမဲေခ်ာင္းေန၊ ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာမွာေရာ ျမန္မာမွာပါ ေသခ်ာ၏။ ေသခ်ာ သည္မွ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြ ျဖစ္၏။ အကူးအေျပာင္း ဘယ္အ ဆင့္ေရာက္ၿပီဆုိျခင္းကို ယတိ ျပတ္ေျပာမရျခင္းက ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းကာလတိုအတြင္းမွာ ခေလာက္ဆန္ျဖစ္ရပ္ေတြ ႀကံဳၾကရေလ့ရွိ ေသာေၾကာင့္ပင္။ အကူးအေျပာင္း မ်ားအားလုံးမွာျဖစ္ေန၊ ရွိေန၍ပင္။

PRT အရ ေျပာရလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာသည္ အမွတ္စဥ္(၅) ပါတီ စုံေအာ္တိုကေရစီသာ ျဖစ္ပါ၏။ (ဒီမုိကေရစီမျဖစ္ေသးသေရြ႕ Type ပုံစံအားလုံးကို ေအာ္တိုကေရစီဟု ေခၚႏုိင္၊ ေခၚၾကသည္)။ ဖရီးဒမ္း ေဟာက္စ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ (ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား)၊ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းလြတ္လပ္( ဒီမုိကေရစီျဖစ္ လုလု၊ တခ်ဳိ႕ျဖစ္စႏွင့္ အေသာ္ ရစ္ေတးရီးယန္းအားနည္း ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းလာႏုိင္ငံမ်ား)၊ မလြတ္ လပ္(အာဏာရွင္ပုံစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေအာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ား) ဟု သုံးဆင့္ခဲြျပထားသည္။ ျမန္မာကေအာက္ ဆုံး Not Free ထဲမွာပဲ အၿမဲရွိေန ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လြတ္လပ္(Partly Free) ထဲ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စ၀င္လာခဲ့သည္ ကိုေတာ့ ေတြ႕ရသည္။

ယခုအဆင့္ေျခာက္ဆင့္ နမူနာတြင္ေကာ ျမန္မာဘယ္အဆင့္ ေရာက္ၿပီလဲ။ ဒါကအဓိက ပြိဳင့္က် က် လက္ေတြ႕ေရခ်ိန္ကိုေမးခြန္း ထုတ္(တစ္နည္းအေျဖရွာ)ျခင္း ျဖစ္၏။

ျမန္မာပညာရွင္(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေရာက္ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါမည္)။ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတ ကာမွ ပညာရွင္ႏွင့္ ေလ့လာသုံး သပ္သူမ်ား၏ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို (ရာႏႈန္းျပည့္လက္လွမ္းမမီေသာ္ ျငား ဤနမူနာေမာ္ဒယ္အတြက္ သက္သက္ကေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းနီးပါးေလ့လာ စူးစမ္းျဖစ္ပါ သည္) ၿခံဳငုံလုိက္ပါက အဆင့္ (၃)ဟုဆုိသူ၊ အဆင့္(၄)ဟုဆိုသူ ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရပါ၏။ အဆင့္(၄) သည္ ေရြးေကာက္ပဲြ(မ်ား)ကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ေျပာျခင္းျဖစ္ သည္။ ဒီမုိကေရစီတြင္ပုံမွန္ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား (လြတ္လပ္မွ်တ) က အင္မတန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ျငား ဤတစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ မျပည့္စုံ၊ မလုံေလာက္ႏုိင္ေသး ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီမုိကေရ စီအစိုးရ(ေရြးေကာက္ပဲြမွ စစ္မွန္ စြာေပၚထြန္းလာျငား)စစ္စစ္ မျဖစ္ေသးပါ။ ျပည္သူ႔အစိုးရ၌ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ႏွင့္ အာဏာအျပည့္အ၀မ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသးဘဲ စစ္ဘက္၏ ႏုိင္ငံေရးပါ၀ါအခန္းက႑ႀကီး မားေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိ ကေရစီအစိုးရမဟုတ္ေသးပါ .... ဟု ထုေခ်တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားစြာကို လည္း ၾကားသိေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈေန ၾကရ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဆင့္(၃)ပဲ လားဆုိပါက ယတိျပတ္ေျပာသူ ေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရလွျပန္။ ထူး ဆန္းေန၏။

ဘာကိုလတ္တေလာဦးစားေပး မည္လဲ

လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီအ စိုးရအျပင္ ႏုိင္ငံ့အေနအထား အ မွန္ကိုပါ မွ်မွ်တတ သုံးသပ္ရာ၌ ေပၚထြက္လာေသာ ထပ္ဆင့္အ ေရးႀကီးေမးခြန္းျဖစ္ပါ၏။ ႏုိင္ငံ ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ Activist အမ်ားစုကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္း ပုံကို အဓိကေျပာၾကပါသည္။ သာမန္ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက ေတာ့ (NLD ဘက္မွာ ရပ္တည္သူ မ်ားေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ မ်ားအရ ေျပာႏုိင္ပါေသးသည္) လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရးကို ေျပာ ပါ၏။ နယ္စပ္ေဒသနယ္ခံမ်ားထဲ မွ သာမန္ျပည္သူမ်ားကေတာ့ စစ္ပဲြေတြ အလုံးစုံရပ္ပစ္ေစခ်င္ ၾကပါသည္။ အေသးစိတ္ကိစၥရပ္ ေတြမွာ ထပ္မံကဲြလဲြခ်က္ေတြမ်ား ပါမည္။ တူညီခ်က္ေတြလည္း ရွိ ပါမည္။ ယခုစာဖတ္ေနသူအျမင္ တြင္ေကာ၊ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္မွာအဆင့္(၄)တကယ္ေရာက္၊ မေရာက္ ဘယ္လိုယူဆသည္လဲ။  လတ္တေလာအေရးႀကီးဦးစား ေပးရမည့္ကိစၥ(ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပုဂၢလကျဖစ္တည္မႈအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ သင့္ျမတ္ေရးစသည့္ အေရးႀကီးနိမ့္ျမင့္ အစဥ္လုိက္မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားထဲမွ) ျဖစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႕ဘယ္ လုိ ျမင္သည္လဲ။ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္း ဆင္(Brain Storming) လုပ္ ၾကည့္ၾကေစလိုပါ၏။ တုိင္းရင္း သား၊ ႏုိင္ငံသား၊ ျမန္မာျပည္ဖြား အားလုံး၏ႏုိင္ငံ့အေရးကိစၥျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ ျခင္ၾကည့္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရး၌ အ ထူးအေရးႀကီးေသာ အမူအက်င့္ အေျပာင္းအလဲစတင္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကုိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ႏုိင္ၾကပါသည္။ အျခား ေသာအရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဆက္ေဆြးေႏြးတင္ျပေရးသား ပါ ဦးမည္။ ဒါက စကားစပ္၍မဟုတ္၊ အထူးျပဳစကားခ်ပ္ျဖစ္ပါ၏။ သာ မန္လူေတြလည္း ဒီမုိကရက္တစ္ ျဖစ္လာပါမွ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ‘ျဖစ္’ ဖို႔ ပုိမ်ားရာစု ‘တည္’ ေနပါ၏။ ဒါေတာင္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ သက္တမ္း(အနည္းဆုံး) သုံးဆက္ ေလာက္ အခ်ိန္ယူၾကရသည္။

စာေရးသူအျမင္သက္သက္ အရေတာ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး (လူမႈပုိင္းမ်ားဆက္စပ္ပါ၀င္ၿပီး ဟု ယူပါ) ယွဥ္တဲြေပါင္းစပ္ထားရ သည့္ ႏုိင္ငံေရးရာစီးပြားေရးအ ျမင္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်လႊမ္းၿခံဳ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ(မ်ား)၊ ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္(မ်ား)က အဓိကပိုက်သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သားေလွ်ာျခင္း (Reversal) မျဖစ္ႏုိင္ဟုလည္း ယူသည္၊ ယုံသည္။ သုိ႔ေသာ္ အ ေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္း စနစ္၊ ၀ါဒသည္ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ၀င္လာ တတ္ၿမဲျဖစ္၏။ စပ္ၾကား၊ ကျပား အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား (Hybrid ဟု ေခၚ၏)၊ လစ္ဘရယ္ ေအာ္တိုက ေရစီမ်ား၊ မီးခိုးေရာင္ဇုန္ (Gray Zone ဟု ေခၚေသာ နယ္ပယ္ႀကီး)ထဲမွ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား ... ဒါေတြက ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး နိယာမေတြ  ကေျပာင္းကျပန္႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနၾကရသည့္ အခင္းအက်င္းထဲမွာ တစ္ေန႔တျခားပိုမ်ားမ်ားလာေနခဲ့တာ ၁၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရွိၿပီဟု သုံးသပ္ခ်က္( ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ ၂၀၁၇ ရီပို႔) က သတိေပးေနပါ၏။

သို႔ျငား ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ ေက်ာ္ (၁၉၅၈ ကစယူပါမည္) ၅၈ ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း၌ ယေန႔ျမန္မာသည္ လုပ္ခြင့္၊ ကိုင္ ခြင့္၊ ႐ုန္းႂကြႏုိးထႀကိဳးစားခြင့္အ သာဆုံးဆုိသည္ကိုေတာ့ အာဏာ ရွင္မ်ား၊ ေအာ္တိုကေရစီႏွင့္ အ ေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းမ်ားမွ လဲြ၍ အျခားေသာဘယ္ျပည္သူလူထု တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ျငင္း ဆန္လိမ့္မည္ဟု မထင္ပါ။ အစြန္း ေရာက္လြန္း၍ တေဇာက္ကန္း ျဖစ္ေနသူတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ မေျပာ တတ္ပါ။

မႏုိင္၍ သည္းခံခဲ့ရေသာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ထဲမွ သင္ခန္းစာ မ်ားကို ယူႏုိင္ၾကပါမည္။ သေဘာ ထားႀကီးၾကရပါမည္။ ရင့္က်က္ ၾကရပါမည္။ အျပဳသေဘာ ေဆာင္လုပ္ကိုင္ၾကရပါမည္။ စိတ္ေနသေဘာထား Mind-set ဆုိသည္ကို အေတာ္မ်ားမ်ားေျပာ ဆိုၾက၏။ ေျပာင္းၾကရပါမည္။ ေလ့က်င့္ယူလွ်င္ရကို ရပါသည္။ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ၾကရင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို အျပဳသေဘာ  ေဆာင္လာႏုိင္ၾကလွ်င္ ခရီးေရာက္ မႈတစ္စထက္ တစ္စ မ်ားလာပါ သည္။ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းအတိတ္ မ်ားစြာကို ျမန္မာေက်ာ္ျဖတ္လာ ႏုိင္ခဲ့သင့္သေလာက္ ေက်ာ္ျဖတ္ လာခဲ့ပါၿပီ။

ေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ ၿမံႇဳးေတြ၊ က်ဳံးေတြအေၾကာင္းကို ပညာရပ္ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္၍ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးေရးသားပါဦးမည္။ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာေသခ်ာ သလို အားသာခ်က္ေတြလည္း ရွိ ေနပါသည္။ လက္ေတြ႕ထုတ္ေဖာ္ ယူငင္အသုံးျပဳႏုိင္ၾကဖို႔သာ အ ေရးႀကီးပါသည္။ ေလာကီသစၥာ၊ ေလာကဓမၼ၊ နိယာမတရားေတြ တဲြယွဥ္ေနပါ၏။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)

7Day News

No comments:

Post a Comment