Latest News

Friday, February 10, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ပုိင္းၾကမ္းမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ပုိင္းၾကမ္းမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ႏူိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေႏွးေကြးေနသည္ဟု ေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ Fightback မဟာဗ်ဴဟာတခု စီစဥ္ေနျပီလုိ႕ ဂ်ပန္ႏူိင္ငံထုတ္ Nikkei Asian Review က အခုလုိ သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ထုိ ဗ်ဴဟာမ်ားထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူလဆင္ လူထု အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အခြန္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘဏ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွသည္ လယ္ယာ ကဏၠကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးရန္အထိ အစီအမံမ်ား ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ယခု လာမည့္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရလာသည္မွာ တႏွစ္ျပည္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိႏွစ္ပါတ္လည္ မတုိင္မီ အဓိက ေျဖရွင္းရမည့္ အေရးကား ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသား ဘတ္ဂ်က္ကုိ အျပီး ေရးဆဲြႏူိင္ဖုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္း ေပးခဲ့ျပီးေသာ အေရးၾကီးေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားလည္း အသက္၀င္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ရန္ ရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားနဲ႕ ႏူိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြၾကီး အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေနရပါတယ္။ အစုိးရ အဖဲြ႕အတြင္း ၀န္ၾကီး အဆင့္ ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိသည္ကုိလည္း ေခါင္းခ်င္းရုိက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

မၾကာမီ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ သူမရဲ႕ အၾကံေပးမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားနဲ႕ အျခား အထက္တန္း အရာရွိ မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ေရ ကုိ သုံးသပ္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္ အခုလုိ အစုိးရ အဖဲြ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲ ေတြ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အမ်ားဆုံး ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေကာ္မီတီ အသီးသီးကုိ အာဏာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပးထားတဲ့အျပင္ အဆုိပါ ေကာ္မီတီ တြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားက အေတြ႕အၾကဳံ မရွိေသးတဲ့ ၀န္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ၎တုိ႔နဲ႕ ဆက္ဆံံခ့ဲရတဲ့ ႏူိင္ငံျခား ကၽြမ္းက်င္သူ အခ်ဳိ႕က ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ ကေသာင္းကနင္း ႏူိင္လွတယ္လုိ႕လည္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ေသခ်ာေစ့ငုစြာ အရင္ေလ့လာခဲ့ျုခင္း မရွိသည့္အျပင္ တေၾကာင္းတဂါထာ တရြာတပုဒ္ဆန္း ျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႕ ေထာက္ျပခဲ့ၾကတာကေတာ့ ႏူိင္ငံတြင္းရွိ ႏူိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ အဆုိျပဳခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းအား ႏူိင္ငံတြင္း လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရယုံမက ျပည္တြင္းရွိ သံရုံးမ်ားနဲ႕ ႏူိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆူညံစြာ ကန္႕ကြက္လ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ႏူိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ စည္းကမ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားပါရွိယုံမွ်မက လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၾကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရမည့္ အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ရွိသူမ်ား စိတ္ပ်က္ သြားႏူိင္တယ္လုိ႕ ဆုိေနၾကပါတယ္။ အစုိးရမွ အဆုိပါ ဥပေဒအား အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဌာန္းခဲ့ရသည္လည္း ဆုိသည္အား ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပထားခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏူိင္ငံမ်ားနဲ႕ တရုတ္ ႏူိင္ငံသားမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ အခ်ဳိ႕ အရာရွိမ်ားက အလြတ္သေဘာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား စိမ့္၀င္လာမယ့္အေရးကုိ ဟန္႕တားလုိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာစတင္ယူခဲ့ခ်ိန္က ၀န္ၾကီးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေပါင္းျပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ ၀န္ၾကီး အရည္အတြက္ကုိ ၄၀ မွ ၂၂ အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တဲ့ အျပင္ ဒု ၀န္ၾကီး ရာထူးေတြပါ ဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အစပုိင္းမွာ ဗ်ဳရုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား အတြင္း ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ကုန္ရျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ရမယ့္ ေနရာေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးကုန္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးစားေတြအတြက္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ရာထူးေတြ ျပန္လည္ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စိန္ေခၚလာေနတဲ့ တာ၀န္ၾကီးကေတာ့ ၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္ကုိ အျပီးသတ္ ေရးဆဲြႏူိင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုိေတာ့ ယခင္ႏွစ္ နီးပါး အတုိင္း ထားရွိေပးေသာ္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နဲ႕ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ထားရွိတဲ့ အတြက္ အရင္ကထက္ တုိးျမွင့္ ခ်ထားေပးဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ႏူိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ အစုိးရရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ တုိးျမွင့္ ေ၀ဖန္လာေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏူိင္ေရးသည္ လတ္တေလာ အေရးအၾကီးဆုံး တာ၀န္ၾကီး ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အေစာပုိင္းက UNHCR မွ ျမန္မာျပည္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ဖုိ႕ ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္လည္း အခုလုိ အေရးတၾကီး ျဖစ္လာရပါတယ္။ ထုိအစီရင္ခံစာထဲမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ လူသားမ်ား အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည့္ (Crime against Humanity) သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏူိင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ အရပ္သား အစုိးရ အေနနဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္လုိ႕ မရတဲ့ အတြက္ ေအာက္တုိဘာလ က စျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္ရဲ႕ အလြန္အကၽြံ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဟန္႕တားေပးႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏူိင္ငံ တံခါးဖြင့္လာခဲ့မႈရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ခံစားလာခဲ့ရေပမယ့္ သူတုိ႕အဖုိ႕ကေတာ့ အာဏာအခ်ဳိ႕ လက္လႊတ္ေပးခဲ့ရျပီး အေပးအယူ ျပဳလုပ္ခဲ့ရတယ္လုိ႕ ထင္ျမင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ နဲ႕ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲလာျခင္းျဖင့္ ႏူိင္ငံ၏ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္လာလ်င္ မည္သူမွ ၀င္မပါ ႏွင့္ ဟု သတိေပးေျပာဆုိလုိပုံ ရပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏူိဘဲလ္ဆုရွင္လည္းျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားကမူ ညွာတာရေကာင္းမွန္း မသိပဲ သူမတြင္လည္း တာ၀န္ရွိေနသည္ဟု ေျပာဆုိလာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ စြပ္စဲြမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံအား ကမၻာေပၚရွိ အျခား လူ႕အခြင့္အေရး ကုိ ေျပာင္ေျပာင္ၾကီး ခ်ဳိးေဖါက္ေနခဲ့ၾကေသာ အျခား ႏူိင္ငံမ်ားႏွင့္ တတန္းစားတည္း ထားရွိခဲ့တာေၾကာင့္ သမၼတရုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက "လြန္စြာ စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေနအထား" ဟု ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆုိပါ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေတာ္ေလး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ အတြင္းလူမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖုိ႕ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ အျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ အပါတ္မ်ားအတြင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ ၂၅၀ ကုိ ႏူိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရ ဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ပင္စင္ခ်ီးျမွင့္ရန္ ႏွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ မူဆလင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ လစာ ခံစားခြင့္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ မူဆလင္ စာသင္ေက်ာင္း ၂၀ အား ျပန္လည္ မြမ္းမံရန္ႏွင့္ အျခား အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ပါ ဗဟုိအစုိးရက ရံပုံေငြ ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏူိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းမွ ျပန္လည္ လက္ခံလာေအာင္ႏွင့္ ဖြာယာက်ဲလာတဲ့ ျပည္တြင္း ေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ က်ားကန္ႏူိင္ရန္ အတြက္ပါ ဆထက္ထမ္းပုိး ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေ၀ဖန္သူမ်ားက သိတ္နည္းလြန္းတယ္၊ သိတ္ေနာက္က်သြားျပီလုိ႕ ေျပာဆုိမႈေတြရွိေနေသာ္လည္း စစ္တပ္ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏူိင္ဖုိ႕၊ မြန္းက်ပ္ေနတဲ့ ျဗဴရုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေျဖေလ်ာ့ႏူိင္ေရး နဲ႕ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေစေရး တုိ႕တြင္ မည္မွ်ပင္ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါေစ ေအာင္ျမင္မႈ ရသည္ဟု ပင္ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိ အရွိန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းထားႏူိင္ဖုိ႕က အဓိက စိမ္ေခၚမႈၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အခက္ခဲဆုံး ျဖစ္ေနျပီး၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏူိင္ငံေရး အာဏာကုိ စုစည္းထားတဲ့ အာဏာ တည္ေဆာက္မႈ ရဲ႕ အလည္ဗဟုိခ်က္မ ကုိ ထုိးေဖါက္ႏူိင္ဘုိ႕လည္း ရွိေနပါတယ္။

မည္သုိ႕ပင္ ဆုိေစ ယခုကဲ့သုိ ရွည္လ်ားျပီး အတိမ္းအေစာင္းမခံႏူိင္ေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ပဲြကုိ ဘယ္လုိ ကစားသြားရမလဲဆုိတာ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏူိင္ေရး ၂၇ ႏွစ္လုံးလုံး ေစာင့္စားလာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖုိ႕ အားလုံးထက္ေတာ့ ပုိသိေနပါတယ္။

ရည္ညႊန္း ။ ။ "Embattled Suu Kyi crafts a fightback strategy" from the Nikkei Asian Review

Hla Soewai >>>>> Maung Tun Wai

No comments:

Post a Comment