Latest News

Saturday, December 24, 2016

တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ အေနာက္တံခါးကလူဦးေရကို ထိန္းညႇိႏိုင္မလား

တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ အေနာက္တံခါးကလူဦးေရကို ထိန္းညႇိႏိုင္မလား

တစ္ခ်ိန္က အေနာက္တံခါး လံုၿခံဳမႈ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ဖူးသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသ၌ တိုင္းရင္း သားေက်းရြာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္အစိုးရက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

ယင္းအစီအစဥ္က ေမာင္ေတာ ေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီလူဦးေရ အဆ မတန္ မ်ားျပားေနျခင္းကို ထိန္းညႇိရန္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားရယူမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစ ရန္ အစိုးရက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအ တြင္းက  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက နယ္စပ္ေဒသ တြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္္မ်ား ရယူမႈအပိုင္း၌ အား နည္းခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ ေစခဲ့သည္။ဘဂၤါလီ လူဦးေရက ပိုမ်ားေနျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကားႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈကို အခက္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။

ထု႔ိေၾကာင့္  ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး (နတလ)ေက်းရြာခုနစ္ ရြာကို တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခေမာင္းဆိပ္ႏွင့္ ျမင္းလႊတ္ကို ဌာနဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအျပည့္ တိုး ခ်ဲ႕မည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ေဒသ  တြင္ နတလ ေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္ သည္ ပထမဆံုး မဟုတ္ေတာ့ ေပ။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က တည္းက ‘ဘဝသစ္စီမံကိန္း’ ဟု သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိအခ်ိန္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအစိုးရသစ္၏ စီမံ ကိန္းက ေက်းရြာမ်ားက နယ္စပ္ စည္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုအား ေကာင္းေစျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေဒသခံမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ စပ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ လူဦး ေရစုစုေပါင္း ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ေျခာက္ သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေနထိုင္ ေၾကာင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၀၂ စု ရွိ ရာမွ တုိင္းရင္းသားသီးသန္႔ေန ထုိင္သည့္ ေက်းရြာ ၃၃ ရြာသာ ရွိသည္။ လူဦးေရကြာျခားမႈႏွင့္ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ အျခားေဒသသို႔ ထြက္ခြာမႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆုိ သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ သတင္းစုံစမ္းေပးပို႔မည့္သူထားရွိေသာ္လည္း အဆင္ မေျပေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လံု ၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ဘက္က လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းထဲမွာလည္း နီးရာဓားကို ေၾကာက္ေနရတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခ ခံၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတင္းကြင္းဆက္ေလးေတြ ျပတ္သြားတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္’’

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္၍ဘဝ သစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေမာရဝတီ၊ ဥေဒါင္း၊ ကိုင္းႀကီး၊ သေရကုန္ ေဘာင္၊ ကင္းေခ်ာင္း၊ ေအာင္ မဂၤလာအပါအဝင္ နတလေက်း ရြာမ်ားကို ေမာင္ေတာေဒသတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

နတလ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ ခုိလႈံလာသည့္ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ကို စတင္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ျပည္မေဒသမွ အိမ္ ရာမရွိသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မရွိ သူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကိုပါ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေနရာ ခ်ေပးခဲ့သည္။ နတလေက်းရြာ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို အိမ္ ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး ဆိုက္ကား၊ ေထာ္လာဂ်ီႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေပးအပ္ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဘဝသစ္စီမံကိန္း မေအာင္ ျမင္ခဲ့ျခင္းမွာ ေဒသခံမဟုတ္ျခင္း၊ ရရွိသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို စိတ္ႏွင့္ အတတ္ပညာအားနည္း ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုက နတလေက်းရြာမ်ားမွ စြန္႔ခြာ သူဦးေရ မ်ားျပားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေရွ႕မီေနာက္မီ ေမာင္ ေတာေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ေပးတာအကုန္ယူ၊ နည္း နည္းၾကာေတာ့ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိး ေတြကို ရွိတာအကုန္ေရာင္းၿပီး ျပန္ကုန္ၾကတယ္။ က်န္ေနတဲ့သူ ေတြလည္းရွိပါတယ္’’ဟု ရခိုင္လူ မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိ ႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ   နာယက ဦးသန္းထြန္းက ဆုိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ နတလေက်းရြာမ်ား၌ မူ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္ခုိလႈံလာသည့္ တုိင္း ရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး အဆင္မေျပ၍ ျပန္ လာသည့္ေဒသခံမ်ားကို အဓိက ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ရြာတြင္မကဘူး။ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ဖို႔အတြက္ လယ္ေတြ လိုတယ္။ တိရစၧာန္ေတြအတြက္ စားက်က္တို႔ လိုေသးတယ္။ ဒါ ေတြအတြက္ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာ မွာ ရြာေတြကို ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ တယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ဘဝသစ္ စီမံကိန္း အလြန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ အစိုးရက ျပန္လည္စတင္မည့္ နတလေက်းရြာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕ စည္းပံု တိုးခ်ဲ႕မည့္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ လူ ဦးေရခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ေဒသခံ မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ဘဝသစ္ စီမံကိန္းအျဖစ္ နတလ ေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖဦးေအာင္ေက်ာ္ ၫြန္႔က ယခုလိုမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အဓိကက အဲဒီရြာမွာ ေရ ရွည္ေနခ်င္တဲ့လူ လိုပါမယ္။ သူတို႔နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဝင္ေငြရွာဖို႔ သူတို႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္မရွိရင္ ျပန္ၾကမွာပဲ။


Sources; 7 Day

No comments:

Post a Comment