Latest News

Wednesday, December 21, 2016

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ပမာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ပမာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သည္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ေအာင္ပြဲသဘင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ လြပ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကၻာ့ အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

စစ္ပြဲသံုးႀကိမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ကြၽန္ျပဳရန္ ရာစုႏွစ္ခ်ီ၍ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံျပင္ဆင္ ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း စစ္ပြဲႀကီးသံုးႀကိမ္ ခင္း က်င္းတိုက္ခိုက္ၿပီး မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္း ပိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကြၽန္ဘဝသို႔ လံုးဝက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားျဖင့္ ဆိုေသာ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္း လက္ ထက္တြင္ျဖစ္သည္။ ပထမစစ္ပြဲအၿပီးမွသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ကာလအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၄ ႏွစ္ ကြၽန္ဘဝ တြင္ ေနခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပံုႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လြတ္လပ္ ေရးကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပံုတို႔ကို ျပန္လည္စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ပါက အေထြေထြအားနည္းခ်က္၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသည္ တစ္ခဏတာ ကာလရက္သတၱပတ္အတြင္း ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည္ကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္းက သက္ေသျပလ်က္ ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးရမႈသည္ အလြယ္ တကူျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္။ အလြန္တရာ ခက္ခဲပင္ပန္း၍ အသက္ေသြးေခြၽးေျမာက္ျမားစြာ ေပးဆပ္ရယူခဲ့ရသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား မေမ့အပ္ေပ။

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေအာင္ပန္း

'' လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္း၍ ဆြတ္ခူးရယူရမည့္ ေအာင္ပန္းျဖစ္သည္''ဟု အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ ေရးသည္ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္း၍ ဆြတ္ခူးရယူခဲ့ရေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေအာင္ပန္းျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ တစ္ေလွ်ာက္ သူ႔ကြၽန္ဘဝ ႏြံမနစ္ရေလေအာင္ အသက္ေသြးေခြၽးမ်ား ေတာင္ပံုရာပံု ေျမာက္ျမားစြာ စေတးၿပီး ကၻာ့ အလယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ဟူ၍ ကၻာတည္သေရြ႕ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေအာင္ ဘိုးဘြားတို႔ အရယူေပး ခဲ့ ေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသက္ ေသြးေၾကာပမာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးအာဏာဟု ဆိုအပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသံုးရပ္တို႔ကို တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ပမာ တန္ဖိုးထားကာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေခတ္တြင္သာမက မည္သည့္အခါမွ် လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈး မသြား ရေအာင္ သမိုင္း အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထာဝရမ႑ိဳင္အျဖစ္ထားရွိကာ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရေပမည္။ဤ တာဝန္သည္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ေမြးရာပါ တာဝန္ျဖစ္သည္။

ႏြားကြဲလွ်င္က်ားဆြဲမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ အမိေျမအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္မွာ သမိုင္း ေမာ္ကြန္းအထင္အရွားရွိခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ မွာလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔အခ်င္းခ်င္း မညီမၫြတ္ဘဲ အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက ႏြားကြဲလွ်င္က်ား ဆြဲမည္ ဆိုစကားအတိုင္း က်ားဆြဲခံရၿပီး လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔ထံ ျပန္ေရာက္ဆံုး႐ံႈးကာ သူ႔ကြၽန္ဘဝျပန္ေရာက္သြားမည္မွာ မလြဲဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္သည့္ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာသံုးရပ္သည္ မိမိႏိုင္ငံသား၊ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္တြင္းမွာပင္ ရွိေနရမည္။ မည္သည့္ တိုင္းတစ္ပါးသား တို႔၏လက္ထဲ ကိုမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မထည့္ထားရ။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သူတစ္ပါးက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနၿပီဆိုပါက ဤကိစၥ သည္ ကိုလိုနီ လက္သစ္ဝါဒအရ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ကြၽန္ျပဳ ျခင္းခံေနရၿပီဟု မွတ္ရေပမည္။ ဤသို႔ဆိုက လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ အေရၿခံဳ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမွ အစိုးရသည္လည္း (Pupet Government) ႐ုပ္ေသးအစိုးရသာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း (Mandate State) ၾသဇာခံႏိုင္ငံသာ ျဖစ္ေနေပမည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစေရး သတိထား ေရွာင္ရွားၾကရေပမည္။

ထာဝရပန္းတိုင္

ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ထာဝရပန္းတိုင္ အျဖစ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာဝရတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရရွိေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္မွာ အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေန သည္မ်ားႏွင့္ အယူအဆကြဲျပားျခားနားမႈအခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနေသးရာ ¤င္းတို႔ကို နားလည္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအေနျဖင့္ လက္တြဲညီညီ စိတ္တူကိုယ္တူျဖင့္ အယူအဆ ကြဲျပားမႈမ်ား ဖယ္ရွားကာ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ကူညီပံ့ပိုး ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ လိုေပသည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက အလွမ္းမေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ ေပသည္။

ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းအေျဖရွာ

ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ားကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ခံစားေနရဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ တက္လွမ္းၾကၿပီး တူညီမွ်တမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေဝး ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အေျခခံမ်ားမွ ျဖစ္တည္လာၾကသည္ျဖစ္၍ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈမ်ားကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ ေပးၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးတန္းတူရည္တူ အေျခခံမူေဘာင္တြင္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ လိုလားေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာေသာနည္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ဆိုးေမြမ်ား၊ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သင္ခန္းစာယူၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရး အျမင္မ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ကာ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲသြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို မလြဲမေသြရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစြမ္းအားစုႀကီး

ဤသို႔ျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိကာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ ေရး စြမ္းအားစုႀကီးျဖစ္တည္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အင္အားျပည့္ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္း သိမ္းသြားႏိုင္ ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခုႏွစ္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္ရေပသည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔သည္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ေအာင္ပြဲသဘင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ လြပ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကၻာ့ အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

စစ္ပြဲသံုးႀကိမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ကြၽန္ျပဳရန္ ရာစုႏွစ္ခ်ီ၍ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံျပင္ဆင္ ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း စစ္ပြဲႀကီးသံုးႀကိမ္ ခင္း က်င္းတိုက္ခိုက္ၿပီး မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္း ပိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကြၽန္ဘဝသို႔ လံုးဝက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားျဖင့္ ဆိုေသာ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္း လက္ ထက္တြင္ျဖစ္သည္။ ပထမစစ္ပြဲအၿပီးမွသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ကာလအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၄ ႏွစ္ ကြၽန္ဘဝ တြင္ ေနခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပံုႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လြတ္လပ္ ေရးကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပံုတို႔ကို ျပန္လည္စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ပါက အေထြေထြအားနည္းခ်က္၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသည္ တစ္ခဏတာ ကာလရက္သတၱပတ္အတြင္း ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည္ကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္းက သက္ေသျပလ်က္ ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးရမႈသည္ အလြယ္ တကူျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္။ အလြန္တရာ ခက္ခဲပင္ပန္း၍ အသက္ေသြးေခြၽးေျမာက္ျမားစြာ ေပးဆပ္ရယူခဲ့ရသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား မေမ့အပ္ေပ။

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေအာင္ပန္း

'' လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္း၍ ဆြတ္ခူးရယူရမည့္ ေအာင္ပန္းျဖစ္သည္''ဟု အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ ေရးသည္ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္း၍ ဆြတ္ခူးရယူခဲ့ရေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေအာင္ပန္းျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ တစ္ေလွ်ာက္ သူ႔ကြၽန္ဘဝ ႏြံမနစ္ရေလေအာင္ အသက္ေသြးေခြၽးမ်ား ေတာင္ပံုရာပံု ေျမာက္ျမားစြာ စေတးၿပီး ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ဟူ၍ ကၻာတည္သေရြ႕ဝင့္ဝင့္ ထည္ထည္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေအာင္ ဘိုးဘြားတို႔ အရယူေပးခဲ့ ေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသက္ ေသြးေၾကာပမာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးအာဏာဟု ဆိုအပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသံုးရပ္တို႔ကို တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ပမာ တန္ဖိုးထားကာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေခတ္တြင္သာမက မည္သည့္အခါမွ် လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈး မသြား ရေအာင္ သမိုင္း အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထာဝရမ႑ိဳင္အျဖစ္ထားရွိကာ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရေပမည္။ဤ တာဝန္သည္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ေမြးရာပါ တာဝန္ျဖစ္သည္။

ႏြားကြဲလွ်င္က်ားဆြဲမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ အမိေျမအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္မွာ သမိုင္း ေမာ္ကြန္းအထင္အရွားရွိခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ မွာလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔အခ်င္းခ်င္း မညီမၫြတ္ဘဲ အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက ႏြားကြဲလွ်င္က်ား ဆြဲမည္ ဆိုစကားအတိုင္း က်ားဆြဲခံရၿပီး လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔ထံ ျပန္ေရာက္ဆံုး႐ံႈးကာ သူ႔ကြၽန္ဘဝျပန္ေရာက္သြားမည္မွာ မလြဲဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္သည့္ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာသံုးရပ္သည္ မိမိႏိုင္ငံသား၊ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္တြင္းမွာပင္ ရွိေနရမည္။ မည္သည့္ တိုင္းတစ္ပါးသား တို႔၏လက္ထဲ ကိုမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မထည့္ထားရ။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သူတစ္ပါးက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနၿပီဆိုပါက ဤကိစၥ သည္ ကိုလိုနီ လက္သစ္ဝါဒအရ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ကြၽန္ျပဳ ျခင္းခံေနရၿပီဟု မွတ္ရေပမည္။ ဤသို႔ဆိုက လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ အေရၿခံဳ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမွ အစိုးရသည္လည္း (Pupet Government) ႐ုပ္ေသးအစိုးရသာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း (Mandate State) ၾသဇာခံႏိုင္ငံသာ ျဖစ္ေနေပမည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစေရး သတိထား ေရွာင္ရွားၾကရေပမည္။

ထာဝရပန္းတိုင္

ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ထာဝရပန္းတိုင္ အျဖစ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာဝရတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရရွိေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္မွာ အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္မ်ားႏွင့္ အယူအဆကြဲျပားျခားနားမႈအခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနေသးရာ ¤င္းတို႔ကို နားလည္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအေနျဖင့္ လက္တြဲညီညီ စိတ္တူကိုယ္တူျဖင့္ အယူအဆ ကြဲျပားမႈမ်ား ဖယ္ရွားကာ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ကူညီပံ့ပိုး ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ လိုေပသည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက အလွမ္းမေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ ေပသည္။

ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းအေျဖရွာ

ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ားကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ခံစားေနရဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ တက္လွမ္းၾကၿပီး တူညီမွ်တမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေဝး ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မတူကြဲျပားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အေျခခံမ်ားမွ ျဖစ္တည္လာၾက သည္ျဖစ္၍ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈမ်ားကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ ေပးၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးတန္းတူရည္တူ အေျခခံမူေဘာင္ တြင္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ လိုလားေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာေသာ နည္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ဆိုးေမြမ်ား၊ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သင္ခန္းစာယူၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရး အျမင္မ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ကာ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲသြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို မလြဲမေသြရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစြမ္းအားစုႀကီး

ဤသို႔ျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိကာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ ေရး စြမ္းအားစုႀကီးျဖစ္တည္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အင္အားျပည့္ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္း သိမ္းသြားႏိုင္ ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခုႏွစ္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္ရေပသည္။

ဦးေအာင္(ေရႊေပါက္ကံ)ျျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment