Latest News

Sunday, April 24, 2016

အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ယက္ ပညာသင္ ဆုေလ်ွာက္လႊာေခါ ္ယူျခင္း

ေညာင္ တုန္းျမိဳ႕နယ္အတြက္
အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ယက္
ပညာသင္ ဆုေလ်ွာက္လႊာေခါ ္ယူျခင္း

2015.2016 အ ေျခခံပညာအဆင့္/တကၠသိုလ္တက္မည့္ပညာသင္ စံရိတ္အခက္အခဲရွိေသာ
ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားတိုင္းေလ်ွာက္ထားနုိင္ သည္။
ေအာက္ေဖါ ္ျပပါေလ်ာက္လႊာပုံစံအတိုင္းျဖည့္သြင္းပီးေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံစြာ
ပူးတြဲလ်ွက္2016 ခုနွစ္ May လ 31 ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ေလ်ွာက္ထားနုိင္ သည္။
(က)တက္ေရာက္ေန ေသာေက်ာင္း/ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္/သိပၸံ၏ ယခုပညာသင္ နွစ္ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားျဖစ္ေႀကာင္းေထာက္ခံစာမွတ္ခ်က္=အ ေဝးသင္တကၠသိုလ္တက္ ေရာက္
ေနသူမ်ားကိုပညာသင္ ဆုမ ေပးပါ။
(ခ)ေက်ာင္းသားကပ္မိထၲဴ(ရွိလ်ွင္)
(ဂ)မွတ္ပုံတင္ မိထၳဴ
(ဃ)မိမိေနထိုင္ ေသာေဒသရွိအမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမွဳ႕ေဆာင္
(သို႕)ပညာဒါနေက်ာင္းေကာ္မတီ၏(ရုံးတံဆိပ္ေန႔စြဲ စာအမွတ္ ေထာက္ခံေပးသူ၏ လက္မွတ္နွင့္
အမည္ျပည့္စုံစြာေဖါ ္ျပထားေသာ)ေထာက္ခံစာမူရင္း
(င)အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးေသာပညာသင္ေထာက့္ပ့ံေႀကး(လုံး)ရယူျခင္းမရွိေႀကာင္း
ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခ်က္
(အခ်က္အလက္မျပည့္စုံေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားနွင့္အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းစြာေဖါ ္ျပထား
ေသာေလ်ွာက္လႊာမ်ားကိုပညာသင္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္မည္ မဟုတ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ခံရပီးေသာ္လည္းအခ်က္အလက္မ်ားလြဲမွားေႀကာင္းေတြ႕ရွိပါကပညာသင္ ဆုေပး
ျခင္းကိုရပ္ဆိုင္ းမည္ျဖစ္သည္)
(အခ်က္အလက္မျပည့္စုံေသာေလ်ွာက္လႊာမ်ားကိုပညာသင္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲကထည့္သြင္း
ေရြးခ်ယိမည္မဟုတ္ပါ။ေရြးခ်ယ္ခံရပီးေသာ္လည္းအခ်က္အလက္မ်ားလြဲ႕မွားေႀကာင္းေတြ႔ရွိပါါက
ပညာသင္ ဆုေပးျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပညာေရးကြန္ရက္
အမွတ္(97/ခ။အ ေနာက္ေရႊဂုံတိုင္ လမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဆက္သြယ္ ရန္(09250814414)
Ma Ma Moe


No comments:

Post a Comment