Latest News

Sunday, January 8, 2017

သူမ ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လားရာ

သူမ ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လားရာ

// Opinion //

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးမွ် ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႔တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏဆုိလုိ တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိ လႈပ္ခတ္မႈအရွိဆံုး တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ KIA သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆုံးႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခန္႔ ေပးေပါက္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေစကာ ႏုိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္သူမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အမ်ားစု ေပၚေပါက္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၉၄၇ က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေလးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အစုိးရအဆက္ဆက္က ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္စီရင္ဖန္တီးခြင့္ေပးရန္ ကတိျပဳထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္အား ရပ္တန္႔ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ပင္လံုကတိစကားအား အလုပ္ျဖစ္သည့္အေျဖ အျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻသမုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ အနည္းစုသာ ရရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးအား လက္ရွိတြင္ ရယူထားႏုိင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္သားစြာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ပါမက်န္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ အေရးပါသည့္ ကာလုံအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာထူးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ရာထူးမ်ားကုိ ရယူထားသည္။

အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏုိင္ငံေရးအေမြကုိ ဆက္ခံသူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံလြတ္လပ္မႈအတြက္ အနစ္နာခံ စေတးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ မိသားစုအား လူထုက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံၾကသည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစုိးရတာ၀န္မ်ားျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ လက္ရွိရရွိထားေသာ လူထုေထာက္ခံမႈအား အသံုးခ်ကာ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးရရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဆက္စုႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရယူထားစဥ္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား လုိက္နာျခင္း (သုိ႔) စစ္ေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိမႈက နည္းလမ္းသစ္မ်ားအတြက္ တံခါးပြင့္လာေစသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ KIA ၏ ႏုိင္ငံေရး စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ KIO အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သျဖင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရပ္တည္ခ်က္အား ပုိမုိေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ ထားရွိႏုိင္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ က ရရွိခဲ့သည့္ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ နမူနာယူ၍ ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အာဏာရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ ဆုိင္ရာ ေကာင္စီကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အား ကုိယ္ပုိင္စီရင္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ကုိယ္ပုိင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ မူႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ရန္ ျဖစ္သလုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တင္းမာမႈ လံုး၀ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာ NLD အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု သတ္မွတ္နုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြအေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ေနာက္ပုိင္း အျမင့္မားဆံုး ကုိယ္ပုိင္စီရင္ခြင့္ ရရွိရန္ အတံု႔အလွည့္အေနျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အားလံုး ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး လုိင္စင္မ်ား ၀င္ေငြမ်ား၊ အခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတုိ႔ကုိ အာမခံရမည္ ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသဆုိင္ရာေကာင္စီမ်ား  ဖြဲ႕စည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရာတြင္ လက္ရွိလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားေဒသေရးရာေကာင္စီမ်ား အျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာသာ NLD အစုိးရ ေအာင္ျမင္ သည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စမွတ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ပင္လံု သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္မွသာ NLD အတြက္ လုပ္သာကုိင္သာ ရွိေစၿပီး ဗဟုိအစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခြင့္၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ တုိ႔တြင္ စစ္တပ္၏ လက္ခံပါ၀င္ႏုိင္မႈ ရွိေစရန္ ထိန္းညွိေပးႏုိင္သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ “နယ္ေျမေဒသမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ အေျခခံ သေဘာတရားအတုိင္း အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိ ခံစားရမည္” ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္  ေဒသတြင္း တုိင္းရင္းသားေကာင္စီမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရန္ NLD က တြန္းအားေပးသင့္သည္။ ထုိပံုစံက NLD ၏ အဓိက ရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ေအာင္ျမင္စြာ ညိွႏိႈင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးမွာ NLD ၏ ပါတီတြင္းႏွင့္ ျပင္ပအေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းညႊန္ ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အစုိးရတာ၀န္ႏွင့္ ပါတီတာ၀န္ၾကား ေခ်ာေမြ႕စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ တုိ႔ေပၚ မူတည္သည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္သားစြာ အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းက NLD အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အေရးပါထိေရာက္မႈ ရွိေစေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပုိမုိ တြက္ဆထားျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ တပ္၏ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ႏုိင္စြမ္းကုိ ေလွ်ာ့တြက္ျခင္းက အမွားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

NLD အေနျဖင့္ တပ္၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အရပ္ဘက္ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ခ်ျပတြက္ခ်က္ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတုိ႔၏ ပခံုးေပၚမွ တာ၀န္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားကာ မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တာ၀န္ပံုခ်ႏုိင္မည္ဆုိပါက အရပ္သား ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကုိ တပ္က လက္ခံဖြယ္ ရွိသည္။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္စီရင္ခြင့္အာဏာ ပုိမုိေပးအပ္ျခင္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ NLD က ျပတ္သားစြာ အမ်ားစုအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနႏုိင္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ေနရာအနည္းငယ္ ဆံုး႐ံႈးခံရျခင္းက ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ အသြင္ ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ကာ တည္ၿငိမ္ေစေရး ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တန္႔ႏုိင္ၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေဒသေရးရာေကာင္စီကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံတြင္း အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ပံုတူကူး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကရင္၊ မြန္ စသည့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ကံၾကမၼာအား ကုိယ္ပုိင္ဖန္တီးခြင့္ ရမည့္ အခြင့္အေရးကုိ ႀကဳိဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္း၀င္ အလွည့္အေျပာင္းတြင္ အေရးပါဆုံး ေနရာ၌ ရွိေနျခင္းမွာ မည္သူကမွ် အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဖခင္၏ အေမြအနစ္ကုိ ဆက္ခံကာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ျပသ၁နာအား ေျဖရွင္းမည္ကုိ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား အားလုံးသာမက ႏုိင္ငံတကာကပါ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိသည္။

Sources; KHTun/The Ladies News

No comments:

Post a Comment