Latest News

Friday, June 14, 2019

ဤကမၻာ ေျမမဟီတြင္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ အရင္းရွင္ ၀ါဒသည္ အတူယွဥ္တဲြ၍ ေနထုိင္ ႏူိင္ၾကဦးမည္ေလာ


ယခု ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီမုိကေရစီ ဘုိးေအ ႏူိင္ငံၾကီးမ်ားအား ၾကည္ညဳိ ကုိင္း
ရႈိင္းစရာ အျဖစ္ ရႈ႕ ျမင္လာၾကျခင္း မရွိေတာ့
သည့္အျပင္ ၎တုိ႔ အဖုိ႔ လက္ရွိ အေနအထားကုိပင္ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းႏူိင္ရန္ ရုန္းကန္လာေနရသည့္ အေနအထားသုိ႔ေရာက္လာေန ျပီကုိ ေတြ႔ ျမင္လာေနၾကျပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တြင္ အုပ္ခ် ဳပ္ ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ
ေရး အၾကား ဖဲြ႔စည္းပုံပုိင္းတြင္ ထိပ္တုိက္
ရင္ဆုိင္ၾကမည့္ အလားအလာမ်ား ေတြ႕ေနရ
သည္။ ျဗိတိန္ တြင္လည္း အီးယူမွ ထြက္မည့္
အေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ ပုိင္းဆုိင္
ရာ အက်ပ္ရုိက္လာေနခဲ့ျပီလည္း ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ျပသာနာမ်ားအား သူ႔ ၾကမၼာ သူ ဖန္
လာတာဟု ယူဆကာ မွားယြင္းသြားႏူိင္ေပ
သည္။

မၾကာမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း အဆုိပါ ႏွစ္ႏူိင္ငံတြင္
လူတန္းစား မညီမ်မႈ ျမင့္မားလာေနျခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အုတ္ျမစ္မ်ား တုိက္စားခံ
လာရျခင္းဟု ႏူိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္
မ်ားက ျငင္းခုံ ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ
အေၾကာင္းကုိ ဖဲြ႕ဖဲြ႕ႏြဲ႕ႏြဲ႔ ေရးသားခဲ့ေသာ
နာမည္ေက်ာ္ ျပင္သစ္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္
ၾကီး Thomas Picketty ၏ စာအုပ္သည္
လည္း အုပ္ေရ တသန္းခန္႔ ေရာင္းခ် ႏူိင္ခဲ့
သည္။ ၎၏ က်ဳိးေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ား
သည္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ခံယူခဲ့
ေသာ ကားလ္မတ္စ္ ႏွင့္ ဖရက္ဒရစ္ ေဟး
ယက္ တုိ႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေသာ
ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္္ အရင္းရွင္၀ါဒသည္ မည္သုိ႔
မ် စပ္ဟပ္ျခင္း မရွိဆုိသည္မွ စီးေမ်ာလာျခင္း
သာ ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔ ၏ က် ဳိးေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိခဲ့မူမ်ားက
လြန္စြာတန္ခုိး ၾသဇာ ၾကီးထြားခဲ့ေသာ္လည္း
ျပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားက
တမူကဲြျပားစြာ ညြန္းဆုိ ျပခဲ့ၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္က ခ်မ္းသာေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံ
မ်ား ကလပ္သုိ႔ ေတာ္ယုံတန္ယုံျဖင့္ ၀င္ခြင့္
မရွိေပ။ ၀င္ႏူိင္ခဲ့ျပီးကလည္း ေက်ာက္ခ်သလုိ
မ် ဳိး ျဖင့္ အျမဲလုိ ရပ္တည္သြားခဲ့ျပန္သည္။

စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး စတင္လာခဲ့ခ်ိန္မွစ၍
တုိးတက္ေသာ အရင္းရွင္ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံ
တခုတေလမ်ပင္ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာ ႏူိင္ငံ
အဆင့္မွ ေလ်ာက်သြားခဲ့ျခင္း မရွိေသးသည့္
အျပင္ အာဏာရွင္ ႏူိင္ငံ အျဖစ္သုိ႔. ေနာက္
ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ျခင္းမ် ဳိး လည္း မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

ယင္းသည္က တုိက္ဆုိင္မူ တခု မဟုတ္ဟု
ဟားဗတ္ တကၠသုိလ္ၾကီးမွ Torben Iversen
ႏွင့္ လန္ဒန္ စီးပြားေရး ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ
David Soskice တုိ႔ ႏွစ္ဦး ပူးတဲြ ေရးသား
ျပီး မၾကာမီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ "Democracy and Prosperity" စာအုပ္တြင္ ေဖၚျပထားခဲ့ၾကသည္။

ထုိမ် မကေသး စီးပြားေရးတြင္ ေရွ႕
ေရာက္လာခဲ့ေသာ ႏူိင္ငံ
မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ အရင္းရွင္ ၀ါဒသည္
တခု ႏွင့္ တခု အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပးခဲ့
ၾကသည္ဟူ၍ပင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔
ႏွစ္ဦး ၏ ေထာက္ျပေရးသားခဲ့မႈမ်ားက စုိးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျပေပ်ာက္ေစႏူိင္ေသာ္လည္း
ေရွ႔လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ထုိအေၾကာင္း မွန္
မမွန္ ကုိ စမ္းသပ္လာမည့္ ျဖစ္ရပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္
ၾကဳံေတြ႔ လာဖြယ္ ရွိေနေပသည္။

ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏူိင္ငံေရး သီ
အုိရီ သမားမ်ားကမူ အရင္းရွင္ ဒီမုိကေရစီ
စနစ္ က်ဆုံးႏူိင္သည့္ အေၾကာင္းမ် ဳိးစုံ ကုိ
ေတြးေတာ ေျပာဆုိလာေနၾကသည္။

ထုိအထဲတြင္ ေရွးအက်ဆုံး စုိးရိမ္ပူပန္မူၾကီး
က ေလာဘၾကီးလာေသာ လူထုၾကီးသည္
စြန္ဦး တီထြင္ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား (မိမိတုိ႔ ၾကဳိးစားမူေၾကာင့္ ဟုတ္သည္
မဟုတ္သည္ အေရးမထားပဲ) သိမ္းယူျပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိလာႏူိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ပစၥည္းဥစၥာ
ပုိင္ဆုိင္မႈ ကုိ ထိမ္းခ် ဳပ္ေပးႏူိင္ျခင္း မရွိလ်င္
အရင္းရွင္ ၀ါဒ ဆုိသည္လည္း မရွိႏူိင္ေတာ့
ေပ။

ေဟးယက္ကမူ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ အေစာပုိင္း
ကာလ အစုိးရမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္း
စားမ်ား၏ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာေနမူမ်ားအား
တုန္႔ ျပန္ႏူိင္ရန္ အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါတ္
သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟုိ
ခ် ဳပ္ကုိင္မႈ ကုိ အလြန္အကၩံ အသားေပးခဲ့
သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ထုိအတြက္ တေသြး
တသံ တမိန္႔ ျဖင့္ အုပ္ခ် ဳပ္သည့္ ၀ါဒ ဆီသုိ႔
ေရာက္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးသလုိ ျဖစ္သြားခဲ့
ရသည္။

အျခားေသာ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားကမူ
မတ္စ္၏ အယူအဆ ျဖစ္ေသာ အရင္းရွင္ၾကီး
မ်ား၏ အလြန္အကၩံ ေလာဘသကၠာယ တက္
လာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားမည္ကုိ ေထာက္
ခံ ေျပာဆုိလာၾကသည္။ ဂ် ဳိးစက္ ရွမ္ပီတာ
က ေျပာရာတြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား အင္အားၾကီး
ထြားလာသည္ႏွင့္အမ် ႏူိင္ငံကုိ ေကာ္ပုိေရး
ရွင္းၾကီးမ်ား အလုိက် ႏွင့္ ၎တုိ၏ ထားရာ
ေန ေစရာသြား အျဖစ္မိ် ဳး ေရာက္ေအာင္တြန္းပုိ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ၎၏ စုိးရိမ္ပူပန္ေနမူကုိ
ေဖၚျပခဲ့သည္။ အျမတ္ေငြ
မ်ား ပုိရလာသည္ႏွင့္အမ် ၎တုိ႔ အလုိက်
လက္၀ါးၾကီးအုပ္ခြင့္ ရေအာင္ ဖန္တီးေပး
သည့္ ႏူိင္ငံေရး သမားမ်ားအားလည္း ခဲြေ၀
ေပးၾကဦးမည္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျပန္
သည္။

ပစ္ကက္တီ ႏွင့္ အျခားလူမ်ားကမူ လူတန္း
စား မညီမ် မူသည္ အရင္းရွင္ ႏူိင္ငံၾကီးမ်ား
တြင္သာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိ
ခဲ့ၾကသည္။ သဘာ၀လည္း က်သည္ဟု
ေထာက္ျပလာခဲ့သည္။ ႏူိင္ငံေရး အာဏာ
သည္လည္း စီးပြားေရး အာဏာႏွင့္ ယွဥ္တဲြ
က တည္ျငိမ္မူ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ သိပ္သည္း
က်စ္လစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

Dani Rodrik ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး ပညာ
ရွင္မ်ားကမူ ႏူိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာစီးပြားေရး
တြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာသည္ႏွင့္အမ်
၎တုိ႔၏ အမ် ဳိးသား
အခ် ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စင္
ကုိ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ဆုိသလုိ စြန္႔လြတ္ေပး
ရလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ အျခားႏူိင္ငံမ်ား၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီ
ေထြ ရွိရန္ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ား
ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးလာရမည္လည္း ျဖစ္သည္။
ထုိအခါ မ် ဳိးတြင္ ျပည္တြင္း တြင္ လုပ္သင့္
သည္မ်ားကုိ ေနရာ မေပးႏူိင္ ျဖစ္လာၾကမည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အသြင္မတူ အိမ္သူ အျဖစ္ေနခဲ့ၾက
ေသာ အရင္းရွင္၀ါဒ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အိမ္
ေထာင္ေရးသည္ ခ်မ္းသာေသာ ႏူိင္ငံမ်ား
တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ
တည္တံ့ခုိင္ျမဲ ခဲ့ရေပသနည္း။

Iversen ႏွင့္ Soskice တုိ႔ကမူ ဒီမုိကေရစီ
ႏွင့္ အရင္းရွင္၀ါဒ သည္ တဦး ႏွင့္ တဦး
ေဒါက္တုိင္ၾကီး သုံးေခ်ာင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္
အမွီသဟဲ ျပဳ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ဟု ဆုိ
သည္။ ပထမ ေဒါက္တုိင္ၾကီးကား
ခုိင္မာေသာ အစုိးရ ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီၾကီး
မ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢ မ်ားကုိ ေကာင္း
စြာ ထိမ္းခ် ဳပ္ထားႏူိင္စြမ္း ရွိယုံမက ေစ်းကြက္
ယွဥ္ျပဳိင္ႏူိင္ေရး အားလည္း အာမခံႏူိင္ျပန္
သည္။ အစုိးရ အာဏာ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ ႏူိင္ငံမ်ား
ကမူ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား လက္၀ါးၾကီး အုပ္ထား
မႈ ကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ လက္
ေတြ႔ အာဏာ ကုိ ဆုပ္ကုိင္ႏူိင္ေရး ဆုိသည့္
ေရတုိ အက်ဳိး ရွိရာ ရွိေၾကာင္း ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾက
သည္။

ဒုတိယ ေဒါက္တုိင္သည္ကား ပမာဏ အား
ျဖင့္ အေတာ္အသင့္ရွိေသာ လူလတ္တန္းစား
မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ကား အရင္းရွင္ စီးပြား
ေရးမွ ဖန္တီးေပးလာေသာ အသီးအပြင့္မ်ား
ကုိ ေ၀မ် စားသုံးရင္း ႏူိင္ငံေရး အုပ္စုတစု
အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ၾကျပီး အေပးအယူ
ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔ အား အဆင့္ျမင့္
ပညာေရး သင္ယူႏူိင္ရန္ ေဖါေဖါသီသီ ဖန္တီး
ေပးကာ ကၩမ္းက်င္ ေကာ္လာျဖဴ အလုပ္သမား
မ်ား အား အသုံးခ်ႏူိင္မည့္ သုေတသန၊ စီးပြား
ေရး အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ေရးဆဲြ
ခ်မွတ္သူမ်ား အစရွိသည့္ frontier industries
မ်ား ဖြံျဖဳိးေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ေပးရမည္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ စီးပြားေရး
တုိးတက္မႈမ် ဳိးသည္ ၎တုိ႔၏ ရင္ေသြးမ်ား
ကုိ အက် ဳိး ရွိေစသည္ဟု လူလတ္တန္းစား
အိမ္ေထာင္စုမ်ားက ခံယူခဲ့ၾကသည္။ လူတန္း
စား မညီမ်မႈ မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ ၎တုိ႔
အဖုိ႔ကား လားလားမ် ဂရုမစုိက္ေပ။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူလတ္တန္းစား မဲဆႏၵရွင္
မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အေပၚ ငဲ့ညွာ
ရမည္ ဂရုစုိက္ရမည္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ား
မဟုတ္ပဲ ၎တုိ႔ထံမွ အခြန္ အတုပ္မ်ား တုိး
ျမွင့္ေကာက္ယူကာ ဆင္းရဲသူမ်ား အား ျပန္
လည္ ေ၀ငွေပးေရး ကုိလည္း ေထာက္ခံသူ
မ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ အရင္းရွင္ ဒီမုိကေရစီ
အား ျခိမ္းေျခာက္လာႏူိင္သည့္ အေနအထား
တြင္ မရွိေပ။

သုိ႔ေသာ္ ၾကြယ္၀ေသာ လူလတ္တန္းစားမ်ား
အား ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္ ပညာေရး၊ အေျခ
ခံ အေဆာက္အအုံ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္
လူမႈ ဖူလုံေရး တုိ႔ အတြက္ အခြန္ေငြ
အေျမာက္အျမားရဖုိ႔ လုိအပ္လာျပန္သည္။

ထုိ႔ အတြက္ တတိယ ေဒါက္တုိင္ၾကီးကား
လုိအပ္လာခဲ့သည္။ ဤသည္ကား ေရႊ႕
ေျပာင္းရန္ ခက္ခဲေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား ရွိေန
ဖုိ႔ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဂလုိဘဲလုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္
မတုိင္မီက အဆုိပါ အေရး ကား ျပသာနာ
တရပ္ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ယခု အေနအထား
တြင္ပင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ထင္ထားသည္
ထက္ ပင္ ရွိျပီးေနရာတြင္ ေက်ာက္ခ်ေနၾက
သည္က မ်ားေပသည္။ ႏူိင္ငံစုံ ကုမၸဏီၾကီး
မ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္မူ ႏွင့္ အက် ဳိးအျမတ္
မ်ားကုိ ကမၻာတ၀ွမ္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖင့္
အထာက်ေနေသာ္လည္း အတတ္ပညာကုိ
အေျခခံ လုပ္ရသည့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား အဖုိ႔
ကား လန္ဒန္၊ နယူးေယာက္ ႏွင့္ ဆီလီကြန္
ခ် ဳိင့္၀ွမ္း အရပ္မ်ားတြင္သာ တ၀ဲ၀ဲ တလည္
လည္ ရွိေနၾကသည့္ ကၩမ္းက်င္ ပညာရွင္
မ်ား နားက မခြာႏူိင္ခဲ့ၾကျပန္ေပ။ ၎တုိ႔၏
ရႈပ္ေထြးလွေသာ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္း
မ်ားႏွင့္ အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သည့္ frontier
နည္းပညာရပ္မ်ား အဖုိ႔ကား ျပည္တြင္းရွိ
ကြန္ယက္မ်ား ကုိသာ အသုံးခ်ကာ တီထြင္
ျဖန္႔ ျဖဴ းေနၾကရသည္။ ထုိ႔ အတြက္လည္း
ႏူိင္ငံ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ အသာစီး
ရကာ အခြန္အတုပ္မ်ား ေကာက္ခံ သုံးစဲြခြင့္
ရလာခဲ့ၾကသည္။

မေရြ႔ ေျပာင္းႏူိင္ေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား
က အစုိးရ အား ၎တုိ႔ အေပၚ ေစစားခြင့္
အာဏာမ်ား အတုိင္းအတာ တခုထိ ေပးလာ
ခဲ့ျပီး အစုိးရပုိင္းမွလည္း မိမိတုိ့ အက်ဳိး ရွိေစ
မည့္ လူလတ္တန္ုးစားမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀
ျမွင့္တင္ေရး တြင္ အသုံးခ် လာခဲ့မႈ သည္
တုိးတက္ေသာ အရင္းရွင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္
တည္ျငိမ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း မ်ားထဲတြင္
ယုတၱိယုတၱာ ရွိစြာ ပါ၀င္ေနသည္။

သုိ႔ ေသာ္ စုိးရိမ္စရာ အေၾကာင္းမ်ားလည္း
ရွိေနျပန္သည္။ ဤသည္ကား လူလတ္တန္း
စားမ်ားက စီးပြားေရး အေပၚ မည္မ်ထိ ယုံ
ၾကည္မႈ ရွိေနသည္ အေပၚ မူတည္လာျခင္း
ပင္ ျဖစ္သည္။

မၾကာမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္းက ျဗိတိန္ ႏွင့္ အေမ
ရိကန္တုိ႔ ရွိ လူလတ္တန္းစား ၀င္ေငြသည္
ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈကုိသာ ဖယ္၍ တြက္ခ်က္
မည္ဆုိကာ အေတာ္ကုိ က်ဆင္းလာခဲ့ရသည္
သုိ႔ ေသာ္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ယုံေလာက္ႏွင့္ေတာ့
လူလတ္တန္ုးစား မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အတား
အဆီးမ်ားဆီ အေျပးအလႊား သြားၾကမည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထား
ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလာေနသည့္ လူပ္ရွား
မႈ မ်ားကုိ သေဘာေတြ႔လာႏူိင္စရာ ရွိသည္။

အစုိးရမ်ားကလည္း လူလတ္တန္းစားတုိ႔
ဦးစားေပးသည့္ အရာမ်ားကုိ အေရးတယူ
လုပ္ လုိစိတ္ နည္းသည္ထက္ နည္းလာေန
ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္လည္း အုပ္ခ် ဳပ္မႈ
ပုိင္းတြင္ ပုံမွန္ အေနအထားမရွိ၊ ျဗိတိန္သည္
လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ အီးယူမွ ထြက္
ခြာႏူိင္ေရးသာ အာရုံစုိက္ေနသည္။

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမူ ဒဏ္ကလည္း ပိလာ
ၾကျပန္သည္။ အသက္ အရြယ္ ၾကီးရင့္
လာေနသည့္ လူျဖဴ မ် ဳိး ဆက္မ်ားက
၎တုိ႕ႏွင့္
မတူ ကဲြျပားေသာ လူလတ္တန္းစား
အျဖစ္ ေရာက္လာမည့္ လူမ်ား၏ ဘ၀အမွန္
တကယ္ တုိးတက္လာမႈကုိလည္း ဂရုစုိက္
ၾကျခင္း မရွိျပန္ေပ။ ထုိ႔အတြက္ လူတန္းစား
ကြာဟမူ၏ လႈိက္စားတတ္ေသာ အျဖစ္ကုိ
ကား သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးလုံး ေလ်ာ့တြက္ထားခဲ့ၾက
သည္။

လူခ်မ္းသာမ်ား အေနျဖင့္ လူထု
ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာ
မ်ားကုိ ထိမ္းခ် ဳပ္ႏူိင္ျခင္း။ ေတြးေခၚေမ်ာ္ျမင္
ေရး အဖဲြ႔မ်ားကုိ ရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ႏူိင္ျခင္း၊
ႏူိင္ငံေရး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေပၚ
ေငြ မ်ား ေပးကမ္းႏူိင္ျခင္း၊ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္
လည္း လူထု ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္
ႏူိင္စြမ္း ရွိျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖင့္ အာဏာကုိ စဲြကုိင္ထားႏူိင္ၾကျပန္သည္။

အစဥ္အလာ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစရာ ျဖစ္ခဲ့
သည့္ ဒီမုိကေရစီသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ
ကေသာင္းကနင္း ကာလမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္
ႏူိင္ေကာင္း ျဖတ္ေက်ာ္ႏူိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း ၾကိမ္းေသေပါက္ အျဖစ္ ၾကဳိတင္
တြက္ဆထားပါက အမွားၾကီး မွားသြားႏူိင္
ေပသည္။
လွစိုးေ၀

ရည္ညြန္း။ ။ "How compatible are democracy and capitalism?" From The Economist June 13th 2019

No comments:

Post a Comment