Latest News

Sunday, December 23, 2018

မဟာဓာတ္အားလိုင္းမေရာက္မီ မီးလင္းေစမည္


မဟာဓာတ္အားလိုင္းမေရာက္မီ မီးလင္းေစမည္


ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးပါ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးကို အစိုးရအဆက္ဆက္က မဟာဗ်ဴဟာမ်ား  ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ယခုအခါ  မဟာဓာတ္အားလိုင္းဆက္ သြယ္ျခင္းႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပစနစ္မ်ားဟူသည့္ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
မဟာဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္   ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္ကို အမ်ားျပည္သူက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပင္  မ်က္စိထဲ ပုံေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဟာဓာတ္အား လိုင္းျပင္ပစနစ္မ်ားဆိုသည္ကိုေတာ့   ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေနၾကသူေတြ  အေတာ္မ်ား မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  အမ်ားအားျဖင့္     လွ်ပ္စစ္ႏွင့္  စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက   ေဆာင္ရြက္သျဖင့္   မဟာ   ဓာတ္ အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားမွ  လွ်ပ္စစ္ရေၾကာင္း အမ်ားစုက မ်က္ျမင္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္  မဟာဓာတ္အားလိုင္း  ျပင္ပစနစ္က  ဘယ္လိုေတြကေန  လွ်ပ္စစ္ေပးေနသည္ကို သိရွိသူ နည္းေသးေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။
မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပစနစ္
မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပစနစ္ဆိုသည္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေက်းလက္ေဒသ ေနရာအႏွံ႔၊ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ မေရာက္လာေသးမီ စပ္ၾကားကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မသုံးရသည့္အျဖစ္ မရွိရေလေအာင္ ၾကားကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဧရိယာနယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းႀကီးမားသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္  တစ္ႏိုင္ငံလုံး အႏွံ႔  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေစရန္  ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ  အခ်ိန္တိုအတြင္းေတာ့ မျဖစ္လာႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္  ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခြင့္ ရေနခ်ိန္တြင္  ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ၊  မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ  အနည္းဆုံး ၁ဝ မိုင္ အထက္ကြာေဝးေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးဆိုသည္မွာ အိပ္မက္သာသာ ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း မရႏိုင္ေသး၊ မေရာက္ႏိုင္ေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ ထိုေနရာမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးႏိုင္ရန္ ၾကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉ဝ ကို ရယူကာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း စတင္ခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း
ထိုစနစ္အတြက္  လက္ရွိတြင္   ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက မဟာဓာတ္အားလိုင္း  ျပင္ပစနစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိ   ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း  အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစဖို႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ဟူ၍ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးခဲြကာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ဆိုသည္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ အနည္းဆုံး ၁ဝ မိုင္ ကြာေဝးကာ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရႏိုင္ေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အိမ္သုံးဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တပ္ဆင္ ရာတြင္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးက် ျပည္သူ႔ထည့္ဝင္ေငြကို ေကာက္ခံၿပီး ပမာဏရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစုကို စီမံကိန္းက က်ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားကို စီမံကိန္းစတင္စဥ္က ဝပ္အားအေသးမ်ားအျဖစ္ ၃ဝ ဝပ္၊ ၄၅ ဝပ္ႏွင့္ ၆ဝ ဝပ္မ်ားသာ   စတင္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း   ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္ကာ ဝပ္ ၆ဝ ႏွင့္ ဝပ္ ၁ဝဝ မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အိမ္သံုးဆိုလာ စနစ္မ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္သူသုံး ဆိုလာစနစ္မ်ားအျဖစ္ လမ္းမီးမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ဝပ္ ၁၈ဝ မွ ၄၈ဝ ၾကားရွိသည့္  ဆိုလာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးသည္။ တစ္အိမ္သုံးဆိုလာ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း   လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္  ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို International Competitive Bidding   စနစ္ျဖင့္  ေရြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားကို  ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း  ေက်းရြာေပါင္း ၄ဝ၇၄ ရြာမွ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း ၂၃ဝဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအံု ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္တို႔တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားသည္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အလ်င္အျမန္ရႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သျဖင့္ ယခင္က ေရနံဆီမီးအိမ္၊ ဖေယာင္း တိုင္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္  ေက်းရြာမ်ားမွာ  တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားကို ရယူလိုသည့္ႏႈန္း  ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
အထူးသျဖင့္   လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔  အိပ္မက္ပင္ မမက္ခဲ့ရသည့္  ေဝးလံေခါင္ဖ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ  တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ  ထိုတစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားကို အထူး ႏွစ္သက္သေဘာက်ၾကေၾကာင္း စီမံကိန္း၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားမွ သိရွိရသည္။ ေန႔ဘက္တြင္သာမက ညဘက္တြင္ပါ လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္ ရရွိလာ ၾကသျဖင့္   တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္   အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား   တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ညဘက္တြင္ပါ စာၾကည့္လာႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔အျပင္ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္လည္း ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရၿပီျဖစ္သျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားပါ  အဆင္ေျပလာၾကသည္ကေတာ့  အထူးေဖာ္ျပန္ရန္ပင္ လိုမည္ မထင္ေပ။
အေသးစားဓာတ္အားစနစ္
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္အျပင္   အလားတူေဆာင္ရြက္ေနသည့္   စီမံကိန္းမွာ အေသးစားဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခုအျဖစ္ ဆိုလာစနစ္အသုံး ျပဳကာ ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သျဖင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း ၂၆ ခုကို ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၃၅ ရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စီမံကိန္း ၁ဝဝ ခန္႔အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။
အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ဆိုသည္မွာ  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရယူလိုသည့္  ေဒသ မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရအား၊ ေလအား၊ ေနစြမ္းအင္၊ ဇီဝျဒပ္ထု၊ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ စသည့္  နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  အေသးစား  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ ေဆာက္၍ မီးလိုင္းမ်ားသြယ္တန္းၿပီး ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားအရ ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္မွာ အလားအလာအေကာင္းဆုံးစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ဆိုလာစနစ္စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ကာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္    ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို   တင္ဒါစနစ္ျဖင့္   အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေရအားစနစ္ႏွင့္ ဇီဝျဒပ္ထုမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းကိုလည္း  ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ  ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ထုတ္လုပ္မႈကို တင္ျပႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ရယူလိုသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္  စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို    ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး     ဦးစီးဌာနက ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်းရြာက ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ထည့္ဝင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ထည့္ဝင္ၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ေက်းရြာမ်ားက သတ္မွတ္ ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခကို ကုမၸဏီသို႔ို ေပးေဆာင္ရသည္။ ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ကာလမွာ  အနည္းဆုံး ေျခာက္ႏွစ္မွ  ၁၅ ႏွွစ္အတြင္းျဖစ္ကာ  ထိုကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက   အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္၊ မေဆာင္ရြက္မည္ကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ဆုံးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္သည္။
အားသာခ်က္မ်ား
အေသးစားဓာတ္အားစနစ္မ်ား၏    အားသာခ်က္မ်ားတြင္   ေက်းရြာမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ျခင္းက အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစား အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္  ေဒသခံတို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္အျပင္ အိမ္၏ဝင္ေငြကိုပါ တိုးေစသည္က အေသးစားဓာတ္အားစနစ္မ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ား လာရျခင္း၏ အားသာခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအေသးစားဓာတ္အားစနစ္   စီမံကိန္းမ်ားသည္  လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးထားေသာေၾကာင့္   ထိုေက်းရြာသို႔   မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ကာလတြင္  ေက်းရြာအတြင္းရွိမီးလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္  မီးမရရွိေသးမီကာလအတြက္  မ်ားစြာအဆင္ေျပေစႏိုင္မည္ျဖစ္သလို  မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ  မီးရရွိခ်ိန္တြင္လည္း ေက်းရြာအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အေသးစားဓာတ္အားစနစ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ရႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာေဒသမ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္လိုေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုရရွိလာသည္ မွာလည္း အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ေနသည္။
ေက်းလက္ႏွင့္  ၿမိဳ႕ျပ  ကြာျခားမႈမ်ား  က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းလာေစရန္ အခရာ က်သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ လတ္တေလာတြင္ မဟာဓာတ္အား လိုင္း မေရာက္လာႏိုင္မီစပ္ၾကား  အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္  ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။       ။

ဆုမြန္

No comments:

Post a Comment